gỡ lỗi

API được sử dụng để kiểm tra và gỡ lỗi trạng thái nút và dữ liệu chuỗi khối trong thời gian chạy.

Không gian tên debug cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phương pháp RPC phi tiêu chuẩn, cho phép bạn kiểm tra, gỡ lỗi và đặt các cờ gỡ lỗi nhất định trong thời gian chạy.

NOTE Some debug namespace APIs are unsafe/unappropriate to be opened to public. We recommend you to provide the debug namespace APIs to authorized users only. However, if you want to maintain a public EN and provide debug namespace APIs to the public, we strongly recommend you to set the rpc.unsafe-debug.disable flag which will disable APIs that are unsafe/unappropriate to be opened to the public and enable only a subset of the debug namespace APIs. The enabled APIs are as follows:

  • VM Tracing APIs, however with limited functionality (only pre-defined tracers are allowed)

  • debug_dumpBlock, debug_dumpStateTrie, debug_getBlockRlp, debug_getModifiedAccountsByHash, debug_getModifiedAccountsByNumber, debug_getBadBlocks, debug_getModifiedStorageNodesByNumber

  • debug_metrics

Last updated