Gỡ lỗi thời gian chạy

NOTE All other debug namespace APIs EXCEPT FOR the following APIs are restricted with rpc.unsafe-debug.disable flag:

 • VM Tracing APIs, however with limited functionality (only pre-defined tracers are allowed)

 • debug_dumpBlock, debug_dumpStateTrie, debug_getBlockRlp, debug_getModifiedAccountsByHash, debug_getModifiedAccountsByNumber, debug_getBadBlocks, debug_getModifiedStorageNodesByNumber

 • debug_metrics

debug_freeOSMemory

Returns unused memory to the OS.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

debug.freeOSMemory()

RPC

{"method": "debug_freeOSMemory"}

Parameters

None

Return Value

None

Example

Console

> debug.freeOSMemory()
null

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"debug_freeOSMemory","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":null}

debug_gcStats

Returns GC statistics.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

debug.gcStats()

RPC

{"method": "debug_gcStats", "params": []}

Parameters

None

Return Value

See https://golang.org/pkg/runtime/debug/#GCStats for information about the fields of the returned object.

Example

Console

> debug.gcStats()
{
 LastGC: "2018-10-08T14:27:34.030659164Z",
 NumGC: 40,
 Pause: [4582691, 2863122, 1578188, 459447, 197699, 1688008, 678298, 117924, 6871625, 298523, 1281135, 616022, 2513029, 265029, 704801, 685752, 383625, 677657, 1135878, 1730593, 603201, 2667691, 1901266, 1035406, 1624233, 1112526, 397637, 158158, 596931, 2675197, 4421722, 745039, 847417, 4423680, 653433, 281915, 605418, 8127664, 138283, 1810200],
 PauseEnd: ["2018-10-08T14:27:34.030659164Z", "2018-10-08T14:25:34.032422737Z", "2018-10-08T14:23:34.015065773Z", "2018-10-08T14:21:34.031893519Z", "2018-10-08T14:19:33.791324489Z", "2018-10-08T14:19:01.028883257Z", "2018-10-08T14:17:01.054270356Z", "2018-10-08T14:15:01.032846304Z", "2018-10-08T14:13:01.07313761Z", "2018-10-08T14:11:01.042653342Z", "2018-10-08T14:09:01.034458873Z", "2018-10-08T14:07:01.022701083Z", "2018-10-08T14:05:01.046456415Z", "2018-10-08T14:03:01.030075376Z", "2018-10-08T14:01:01.027838941Z", "2018-10-08T13:59:01.033363592Z", "2018-10-08T13:57:01.032853252Z", "2018-10-08T13:55:01.06825876Z", "2018-10-08T13:53:01.071426346Z", "2018-10-08T13:51:01.099618831Z", "2018-10-08T13:49:01.016314071Z", "2018-10-08T13:47:01.031721975Z", "2018-10-08T13:45:01.029069094Z", "2018-10-08T13:43:01.026156953Z", "2018-10-08T13:41:01.019240344Z", "2018-10-08T13:39:01.026699743Z", "2018-10-08T13:37:01.02642045Z", "2018-10-08T13:35:00.997556262Z", "2018-10-08T13:33:01.023605742Z", "2018-10-08T13:31:01.025436347Z", "2018-10-08T13:29:01.024808072Z", "2018-10-08T13:27:01.01508169Z", "2018-10-08T13:25:01.023461518Z", "2018-10-08T13:23:01.0144789Z", "2018-10-08T13:21:01.022121597Z", "2018-10-08T13:19:30.748905748Z", "2018-10-08T13:19:29.588457028Z", "2018-10-08T13:19:29.461820065Z", "2018-10-08T13:19:29.436792038Z", "2018-10-08T13:19:29.408990947Z"],
 PauseQuantiles: null,
 PauseTotal: 64156063
}

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"debug_gcStats","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"LastGC":"2018-10-15T00:42:08.2787037Z","NumGC":14,"PauseTotal":292805500,"Pause":[3384700,60164200,259500,354600,62331200,241700,29701500,4868200,8242800,35177700,27621100,12647400,38250100,9560800],"PauseEnd":["2018-10-15T00:42:08.2787037Z","2018-10-15T00:40:19.3302813Z","2018-10-15T00:38:41.2202755Z","2018-10-15T00:36:41.2785669Z","2018-10-15T00:36:18.3196569Z","2018-10-15T00:34:48.2073609Z","2018-10-15T00:33:01.3309817Z","2018-10-15T00:31:28.3465898Z","2018-10-15T00:30:05.4245261Z","2018-10-15T00:28:58.6377593Z","2018-10-15T00:27:55.315809Z","2018-10-15T00:27:45.075085Z","2018-10-15T00:27:44.9164574Z","2018-10-15T00:27:44.8406572Z"],"PauseQuantiles":null}}

debug_memStats

Returns detailed runtime memory statistics.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

debug.memStats()

RPC

{"method": "debug_memStats", "params": []}

Parameters

None

Return Value

See https://golang.org/pkg/runtime/#MemStats for information about the fields of the returned object.

Example

Console

> debug.memStats()
{
 Alloc: 132244280,
 BuckHashSys: 1922010,
 BySize: [{
   Frees: 0,
   Mallocs: 0,
   Size: 0
 }, {
   Frees: 496599,
   Mallocs: 499580,
   Size: 8
 },
 ...
 StackSys: 1195456,
 Sys: 107909880,
 TotalAlloc: 2105944960
}

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"debug_memStats","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"Alloc":265525152,"TotalAlloc":3548997112,"Sys":756177144,"Lookups":2165,"Mallocs":25572268,"Frees":24933943,
...
"Frees":36},{"Size":16384,"Mallocs":123,"Frees":122},{"Size":18432,"Mallocs":11,"Frees":3},{"Size":19072,"Mallocs":2,"Frees":1}]}}

debug_metrics

Retrieves all the known system metrics collected by the node.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

debug.metrics(raw)

RPC

{"method": "debug_metrics", "params": [raw]}

Parameters

TêntypeMô tả

raw

bool

true Nếu dữ liệu thô được xuất ra đúng như vậy, ngược lại sẽ là false

Return Value

LoạiMô tả

Chuỗi JSON

Các số liệu có cấu trúc được nút thu thập.

Example

Console

> debug.metrics(true)
debug.metrics(true)
{
...
chain: {
 inserts: {
  AvgRate01Min: 0.9999999999999988,
  AvgRate05Min: 0.9999950225324217,
  AvgRate15Min: 0.9963720514881304,
  MeanRate: 0.9936029165254054,
  Overall: 5122,
  Percentiles: {
   20: 6266950,
   5: 5950439.75,
   50: 6682947,
   80: 7255046,
   95: 9365905.249999994
  }
 }
},
...
system: {
 disk: {
  readcount: {
   AvgRate01Min: 56.44435697476854,
   AvgRate05Min: 55.584662531212246,
   AvgRate15Min: 55.34119664885956,
   MeanRate: 47.632311872105376,
   Overall: 245543
  },
  readdata: {
   AvgRate01Min: 12317.25061664709,
   AvgRate05Min: 12166.068673100728,
   AvgRate15Min: 12672.361505927352,
   MeanRate: 15647.98456421136,
   Overall: 80664847
  },
  writecount: {
   AvgRate01Min: 181.87825585990814,
   AvgRate05Min: 179.42841085089034,
   AvgRate15Min: 177.29930723824663,
   MeanRate: 145.6261462083422,
   Overall: 750698
  },
  writedata: {
   AvgRate01Min: 24683.661802447285,
   AvgRate05Min: 24302.28523786675,
   AvgRate15Min: 24142.37073674183,
   MeanRate: 25207.081062276873,
   Overall: 129941675
  }
 }
}

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"debug_metrics","params":[true],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"blockchain":{"block":{"tx":{"counter":{"Overall":98307},"rate":{"AvgRate01Min":19.99999999999893,"AvgRate05Min":19.999669059400787,"AvgRate15Min":19.91097896398045,"MeanRate":16.321034565305364,"Overall":98307}}},"head":{"blocknumber":"Unknown metric type"}},"bridgeTxpool":{"refuse":{"Overall":0}}, ...{"AvgRate01Min":0.9999999999999988,"AvgRate05Min":0.9999997215208508,"AvgRate15Min":0.9986124269288207,"MeanRate":0.9946322927570416,"Overall":5991,"Percentiles":{"20":6229668,"5":5986862.3,"50":6585653,"80":6864326.2,"95":7486187.249999999}}}}

debug_setGCPercent

Sets the garbage collection target percentage. It returns the previous setting. A negative value disables GC.

Parameters

TênLoạiMô tả

Phần trăm

số nguyên

Phần trăm mục tiêu thu thập dữ liệu hỏng.

Return Value

LoạiMô tả

số nguyên

Phần trăm mục tiêu thu thập dữ liệu hỏng trước đó.

Example Console

> debug.setGCPercent(50)
100
> debug.setGCPercent(70)
50
> debug.setGCPercent(100)
70

HTTP RPC

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0", "method":"debug_setGCPercent", "params":[100],"id":73}' https://public-en-baobab.klaytn.net

{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":73,
 "result":70
}

debug_stacks

Returns a printed representation of the stacks of all goroutines.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

debug.stacks()

RPC

{"method": "debug_stacks", "params": []}

Parameters

None

Return Value

LoạiMô tả

chuỗi

Thông tin ngăn xếp của tất cả các goroutine.

Example

Console

> debug.stacks()
goroutine 163577 [running]:
/api/debug.(*HandlerT).Stacks(0xc4200a4780, 0x0, 0x0)
  /klaytn/build/_workspace/src/github.com/klaytn/klaytn/api/debug/api.go:173 +0x74
reflect.Value.call(0xc4213a80c0, 0xc42134d1f0, 0x13, 0xf050ec, 0x4, 0xc4233957a0, 0x1, 0x1, 0x474401, 0xc4233956c8, ...)
...

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"debug_stacks","params":[],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"goroutine 76176 [running]:\ngithub.com/klaytn/klaytn/api/debug.(*HandlerT).Stacks(0xc0002ce050, 0x0, 0x0)\n\t/private/tmp/klaytn-20181001-13887-zbyv2z/build/_workspace/src/github.com/klaytn/klaytn/api/debug/api.go:173 +0x74\nreflect.Value.call(0xc01867c660, 0xc000231bd8, 0x13, 0x4b26ca7, 0x4, 0xc008d8b7c0, 0x1, 0x1, 0x30, 0xc0323211d0 ..."}

Last updated