quản trị

Các API liên quan đến Cơ chế quản trị của Klaytn.

Để quản trị mạng, Klaytn cung cấp các API sau trong phần không gian tên quản trị.

Có ba chế độ quản trị khác nhau tại Klaytn.

 • Không có: Tất cả các nút tham gia mạng đều có quyền thay đổi cấu hình.

 • duy nhất: Chỉ một nút được chỉ định có quyền thay đổi cấu hình.

 • biểu quyết: Tất cả các nút có quyền biểu quyết đều có thể biểu quyết cho một sự thay đổi. Khi tổng số quyền biểu quyết quá bán, một cuộc biểu quyết sẽ được thông qua.

Dựa trên chế độ quản trị, người đề xuất có thể biểu quyết về các tham số mạng như đơn giá, số lượng ngăn xếp tối thiểu, v.v. Để trở thành người đề xuất, các nút ứng viên cần nạp một lượng KLAY tối thiểu. Tất cả các nút hợp cách có thể đề xuất một khối nhưng cơ hội sẽ phụ thuộc vào số lượng nắm giữ.

Khi tính toán tỷ lệ nắm giữ để xác định số lượng vị trí (số lượng cơ hội) để trở thành người đề xuất trong một khoảng thời gian nhất định, Một nút có thể không được phân bổ bất kỳ vị trí nào do làm tròn số. Tuy nhiên, một nút hợp cách đã nạp một lượng KLAY tối thiểu sẽ luôn được đảm bảo một vị trí.

Nghĩa là, nếu một nút không hợp cách - nút này không có đủ số lượng KLAY - thì sẽ không có cơ hội đề xuất cũng như xác thực một khối.

Cảnh báo

 • Một nút quản trị luôn hợp cách ở chế độ duy nhất như một ngoại lệ.

 • Một cuộc biểu quyết sẽ được thực hiện khi một khối được đề xuất. Cuộc biểu quyết này được áp dụng sau hai giai đoạn bao gồm cả giai đoạn mà khối được đề xuất. Như một ngoại lệ, chỉ addValidator/removeValidator được áp dụng ngay lập tức.

governance_vote

Phương thức biểu quyết sẽ gửi một phiếu bầu mới. Nếu nút có quyền biểu quyết dựa trên chế độ quản trị thì có thể đặt phiếu bầu. Nếu không, một thông báo lỗi sẽ được trả về và phiếu bầu sẽ bị bỏ qua.

Tham số

 • Khóa : Tên của tùy chọn cài đặt cấu hình sẽ được thay đổi. Khóa có dạng domain.field

 • Giá trị : Các loại giá trị khác nhau cho mỗi khóa.

KhóaMô tả

"governance.governancemode"

CHUỖI. Một trong ba chế độ quản trị. "không có", "duy nhất", "biểu quyết"

"governance.governingnode"

ĐỊA CHỈ. Địa chỉ của nút quản trị được chỉ định. Địa chỉ này chỉ hoạt động khi chế độ quản trị là "duy nhất" ví dụ:"0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2"

"governance.unitprice"

SỐ. Giá đơn vị gas. vd: 25000000000

"governance.addvalidator"

ĐỊA CHỈ. Địa chỉ của một ứng viên nút xác thực mới. vd: 0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2

"governance.removevalidator"

ĐỊA CHỈ. Địa chỉ của nút xác thực hiện tại cần được xóa. vd: 0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2

"governance.deriveshaimpl"

SỐ. Chính sách tạo hàm băm giao dịch và hàm băm biên lai trong tiêu đề khối. Xem tại đây để biết các tùy chọn khả dụng. vd: 2 (DeriveShaConcat)

"governance.govparamcontract"

ĐỊA CHỈ. Địa chỉ của hợp đồng GovParam. vd: 0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2

"istanbul.epoch"

SỐ. Khoảng thời gian trong đó các phiếu bầu được thu thập theo khối. Khi khoảng thời gian này kết thúc, tất cả các phiếu bầu chưa được thông qua sẽ bị xóa. vd: 86400

"istanbul.committeesize"

SỐ. Số lượng nút xác thực trong một ủy ban.(sub trong cấu hình chuỗi), ví dụ: 7

"reward.mintingamount"

CHUỖI. Số lượng Peb được tạo khi tạo ra một khối. Giá trị phải ở trong dấu ngoặc kép. vd: "9600000000000000000"

"reward.ratio"

CHUỖI. Tỷ lệ phân phối cho CN/KGF/KIR được phân tách bằng "/". Tổng của tất cả các giá trị phải bằng 100. vd: "50/40/10" nghĩa là CN 50%, KGF 40%, KIR 10%

"reward.kip82ratio"

CHUỖI. Tỷ lệ phân phối của người đề xuất khối cho người nắm giữ được phân tách bằng "/". Tổng của tất cả các giá trị phải bằng "100". Xem KIP-82 để biết thêm chi tiết. vd: "20/80" có nghĩa là người đề xuất nhận 20% trong khi người nắm giữ nhận 80%.

"reward.useginicoeff"

BOOL. Sử dụng hệ số Gini hoặc không. true, false

"reward.deferredtxfee"

BOOL. Cách đưa ra phí giao dịch cho người đề xuất. Nếu true, điều đó có nghĩa là phí tx sẽ được tổng hợp bằng phần thưởng khối và được phân phối cho người đề xuất, KIR và KGF. Nếu false, thì tất cả phí tx sẽ được trao cho người đề xuất. true, false

"reward.minimumstake"

CHUỖI. Lượng Klay cần thiết để trở thành CN (Nút đồng thuận). Giá trị phải ở trong dấu ngoặc kép. ví dụ như "5000000"

"kip71.lowerboundbasefee"

SỐ. Phí cơ sở thấp nhất được phép. Xem KIP-71 để biết thêm chi tiết. vd: 25000000000

"kip71.upperboundbasefee"

SỐ. Phí cơ sở cao nhất được phép. vd: 750000000000

"kip71.gastarget"

SỐ. Gas khối mà phí cơ sở muốn đạt được. Phí cơ sở tăng khi khối cha mẹ chứa nhiều hơn mục tiêu gas và giảm khi khối cha mẹ chứa ít hơn mục tiêu gas. vd: 30000000

"kip71.basefeedenominator"

SỐ. Kiểm soát tốc độ thay đổi phí cơ sở. vd: 20

"kip71.maxblockgasusedforbasefee"

SỐ. Gas khối tối đa nắm được trong tính toán phí cơ sở. vd: 60000000

Giá trị trả về

typeMô tả

Chuỗi

Kết quả gửi phiếu bầu

Ví dụ

> governance.vote ("governance.governancemode", "ballot")
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote ("governance.governingnode", "0x12345678990123456789901234567899012345678990")
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("istanbul.epoch", 604800)
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("governance.unitprice", 25000000000)
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("istanbul.committeesize", 7)
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("reward.mintingamount", "9600000000000000000")
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("reward.ratio", "40/30/30")
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.vote("reward.useginicoeff", false)
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

// Nếu nhập sai dữ liệu
> governance.vote("reward.ratio", 100)
"Không thể đặt phiếu bầu của bạn. Vui lòng kiểm tra khóa và giá trị phiếu bầu của bạn"

> governance.vote("governance.governingnode", 1234)
"Không thể đặt phiếu bầu của bạn. Vui lòng kiểm tra khóa và giá trị phiếu bầu của bạn"

// when `governancemode` is "single" and the node is not `governingnode`
> governance.vote("governance.governancemode", "ballot")
"Bạn không có quyền biểu quyết"

governance_showTally

Thuộc tính showTally cung cấp số phiếu bầu quản trị hiện tại. Thuộc tính này sẽ hiển thị tỷ lệ phê duyệt tổng hợp theo tỷ lệ phần trăm. Khi vượt quá 50%, một cuộc biểu quyết sẽ được thông qua.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Tally

Giá trị của mỗi phiếu bầu và tỷ lệ tán thành theo tỷ lệ phần trăm

Ví dụ

> governance.showTally
[{
  ApprovalPercentage: 36.2,
  Key: "unitprice",
  Value: 25000000000
}, {
  ApprovalPercentage: 72.5,
  Key: "mintingamount",
  Value: "9600000000000000000"
}]

governance_totalVotingPower

Thuộc tính totalVotingPower cung cấp tổng của tất cả quyền biểu quyết mà CN có. Mỗi CN có 1.0 ~ 2.0 quyền biểu quyết. Trong chế độ quản trị "không có", "duy nhất", totalVotingPower không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Số thực dấu phẩy động

Tổng quyền biểu quyết hoặc thông báo lỗi

Ví dụ

// Trong chế độ quản trị "biểu quyết"
> governance.totalVotingPower
32.452

// Trong chế độ quản trị "không có", "duy nhất"
> governance.totalVotingPower
"Chế độ quản trị hiện tại không có quyền biểu quyết"

governance_myVotingPower

Thuộc tính myVotingPower cung cấp quyền biểu quyết của nút. Quyền biểu quyết có thể là 1.0 ~ 2.0. Trong chế độ quản trị "không có", "duy nhất", totalVotingPower không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Số thực dấu phẩy động

Quyền biểu quyết của nút hoặc thông báo lỗi

Ví dụ

// Trong chế độ quản trị "biểu quyết"
> governance.myVotingPower
1.323

// Trong chế độ quản trị "không có", "duy nhất"
> governance.myVotingPower
"Chế độ quản trị hiện tại không có quyền biểu quyết"

governance_myVotes

Thuộc tính myVotes cung cấp thông tin phiếu bầu của tôi trong một giai đoạn. Mỗi phiếu bầu được lưu trữ trong một khối khi nút của người dùng tạo một khối mới. Sau khi giai đoạn hiện tại kết thúc, thông tin này sẽ bị xóa.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Danh sách phiếu bầu

Trạng thái biểu quyết của nút trong giai đoạn - BlockNum: Số khối mà phiếu bầu này được lưu trữ - Bỏ phiếu: Nếu phiếu bầu này được lưu trữ trong một khối hay không - Khóa/Giá trị: Nội dung biểu quyết

Ví dụ

> governance.vote("governance.governancemode", "ballot")
"Phiếu bầu của bạn đã được đặt thành công."

> governance.myVotes
[{
  BlockNum: 403,
  Casted: true,
  Key: "governance.governancemode",
  Value: "ballot"
}]

governance_getChainConfig

getChainConfig trả về cấu hình chuỗi tại một khối cụ thể. Nếu tham số không được đặt, phương pháp này sẽ trả về cấu hình chuỗi tại khối latest.

Tham số

typeMô tả

SỐ LƯỢNG | THẺ

Số nguyên hoặc khối thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

LƯU Ý: Số khối có thể lớn hơn số khối latest, trong trường hợp đó API sẽ trả về giá trị dự kiến ​​dựa trên trạng thái chuỗi hiện tại. Các tham số quản trị trong tương lai có thể thay đổi thông qua các phiếu bầu quản trị bổ sung hoặc các thay đổi trạng thái hợp đồng GovParam.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

Cấu hình chuỗi tại số khối đã cho

Ví dụ

> governance.getChainConfig()
{
 chainId: 1001,
 deriveShaImpl: 0,
 ethTxTypeCompatibleBlock: 86513895,
 governance: {
  govParamContract: "0x84214cec245d752a9f2faf355b59ddf7f58a6edb",
  governanceMode: "single",
  governingNode: "0x99fb17d324fa0e07f23b49d09028ac0919414db6",
  kip71: {
   basefeedenominator: 20,
   gastarget: 30000000,
   lowerboundbasefee: 25000000000,
   maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
   upperboundbasefee: 750000000000
  },
  reward: {
   deferredTxFee: true,
   kip82ratio: "20/80",
   minimumStake: 5000000,
   mintingAmount: 6400000000000000000,
   proposerUpdateInterval: 3600,
   ratio: "50/40/10",
   stakingUpdateInterval: 86400,
   useGiniCoeff: true
  }
 },
 istanbul: {
  epoch: 604800,
  policy: 2,
  sub: 22
 },
 istanbulCompatibleBlock: 75373312,
 koreCompatibleBlock: 111736800,
 londonCompatibleBlock: 80295291,
 magmaCompatibleBlock: 98347376,
 unitPrice: 250000000000
}

governance_chainConfig

Thuộc tính chainConfig cung cấp cấu hình chuỗi latest. Nó tương đương với chainConfigAt() với tham số trống.

governance_chainConfig Không được dùng API kể từ Klaytn v1.11 (Xem klaytn#1783). Thay vào đó, hãy sử dụng governance_getChainConfig.

LƯU Ý: API RPC không còn được sử dụng kể từ v1.11. Tuy nhiên, thuộc tính governance.chainConfig trong bảng điều khiển Klaytn JavaScript đã bị xóa kể từ Klaytn v1.10.2.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.10.0, API này trả về cấu hình chuỗi ban đầu. Tuy nhiên, do tên dễ gây nhầm lẫn nên nó được cập nhật kể từ phiên bản Klaytn v1.10.0. Để truy vấn cấu hình chuỗi ban đầu, hãy sử dụng chainConfigAt(0) thay thế.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

Cấu hình chuỗi hiện tại

Ví dụ

> governance.chainConfig
{
 chainId: 1001,
 deriveShaImpl: 2,
 governance: {
  govParamContract: "0x0000000000000000000000000000000000000000",
  governanceMode: "ballot",
  governingNode: "0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2",
  kip71: {
   basefeedenominator: 20,
   gastarget: 30000000,
   lowerboundbasefee: 25000000000,
   maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
   upperboundbasefee: 750000000000
  },
  reward: {
   deferredTxFee: true,
   kip82ratio: "20/80",
   minimumStake: 5000000,
   mintingAmount: 6400000000000000000,
   proposerUpdateInterval: 3600,
   ratio: "50/40/10",
   stakingUpdateInterval: 20,
   useGiniCoeff: false
  }
 },
 istanbul: {
  epoch: 20,
  policy: 2,
  sub: 1
 },
 istanbulCompatibleBlock: 0,
 koreCompatibleBlock: 0,
 londonCompatibleBlock: 0,
 magmaCompatibleBlock: 0,
 unitPrice: 25000000000
}

governance_chainConfigAt

chainConfigAt trả về cấu hình chuỗi tại một khối cụ thể. Nếu tham số không được đặt, phương pháp này sẽ trả về cấu hình chuỗi tại khối latest.

governance_chainConfigAt Không được dùng API kể từ Klaytn v1.11 (xem klaytn#1783). Thay vào đó, hãy sử dụng governance_getChainConfig.

Tham số

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG | THẺ

Số nguyên hoặc khối thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

LƯU Ý: Số khối có thể lớn hơn số khối latest, trong trường hợp đó API sẽ trả về giá trị dự kiến ​​dựa trên trạng thái chuỗi hiện tại. Các tham số quản trị trong tương lai có thể thay đổi thông qua các phiếu bầu quản trị bổ sung hoặc các thay đổi trạng thái hợp đồng GovParam.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

Cấu hình chuỗi tại số khối đã cho

Ví dụ

> governance.chainConfigAt()
{
 chainId: 1001,
 deriveShaImpl: 2,
 governance: {
  govParamContract: "0x0000000000000000000000000000000000000000",
  governanceMode: "ballot",
  governingNode: "0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2",
  kip71: {
   basefeedenominator: 20,
   gastarget: 30000000,
   lowerboundbasefee: 25000000000,
   maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
   upperboundbasefee: 750000000000
  },
  reward: {
   deferredTxFee: true,
   kip82ratio: "20/80",
   minimumStake: 5000000,
   mintingAmount: 6400000000000000000,
   proposerUpdateInterval: 3600,
   ratio: "50/40/10",
   stakingUpdateInterval: 20,
   useGiniCoeff: false
  }
 },
 istanbul: {
  epoch: 20,
  policy: 2,
  sub: 1
 },
 istanbulCompatibleBlock: 0,
 koreCompatibleBlock: 0,
 londonCompatibleBlock: 0,
 magmaCompatibleBlock: 0,
 unitPrice: 25000000000
}

governance_nodeAddress

Thuộc tính nodeAddress cung cấp địa chỉ của nút mà người dùng đang sử dụng. Nó được lấy từ nodekey và được sử dụng để ký các thông báo đồng thuận. Và giá trị "governingnode" phải là một trong những địa chỉ nút của nút xác thực.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

ĐỊA CHỈ

20 địa chỉ BYTE của một nút

Ví dụ

> governance.nodeAddress
"0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2"

governance_getParams

getParams trả về các tham số quản trị tại một khối cụ thể.

Tham số

typeMô tả

SỐ LƯỢNG | THẺ

Số nguyên hoặc khối thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

LƯU Ý: Số khối có thể lớn hơn số khối latest, trong trường hợp đó API sẽ trả về giá trị dự kiến ​​dựa trên trạng thái chuỗi hiện tại. Các tham số quản trị trong tương lai có thể thay đổi thông qua các phiếu bầu quản trị bổ sung hoặc các thay đổi trạng thái hợp đồng GovParam.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

tham số quản trị

Ví dụ

> governance.getParams(89)
{
 governance.deriveshaimpl: 2,
 governance.governancemode: "single",
 governance.governingnode: "0x99fb17d324fa0e07f23b49d09028ac0919414db6",
 governance.govparamcontract: "0x0000000000000000000000000000000000000000",
 governance.unitprice: 25000000000,
 istanbul.committeesize: 22,
 istanbul.epoch: 604800,
 istanbul.policy: 2,
 kip71.basefeedenominator: 20,
 kip71.gastarget: 30000000,
 kip71.lowerboundbasefee: 25000000000,
 kip71.maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
 kip71.upperboundbasefee: 750000000000,
 reward.deferredtxfee: true,
 reward.kip82ratio: "20/80",
 reward.minimumstake: "5000000",
 reward.mintingamount: "9600000000000000000",
 reward.proposerupdateinterval: 3600,
 reward.ratio: "34/54/12",
 reward.stakingupdateinterval: 86400,
 reward.useginicoeff: true
}

governance_itemsAt

itemsAt trả về các tham số quản trị tại một khối cụ thể.

API governance_itemsAt sẽ không còn được dùng kể từ Klaytn v1.11 (xem klaytn#1783). Thay vào đó, hãy sử dụng governance_getParams.

Tham số

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG | THẺ

Số nguyên hoặc khối thập lục phân hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

LƯU Ý: Số khối có thể lớn hơn số khối latest, trong trường hợp đó API sẽ trả về giá trị dự kiến ​​dựa trên trạng thái chuỗi hiện tại. Các tham số quản trị trong tương lai có thể thay đổi thông qua các phiếu bầu quản trị bổ sung hoặc các thay đổi trạng thái hợp đồng GovParam.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

mục quản trị

Ví dụ

> governance.itemsAt(89)
{
 governance.deriveshaimpl: 2,
 governance.governancemode: "single",
 governance.governingnode: "0x7bf29f69b3a120dae17bca6cf344cf23f2daf208",
 governance.govparamcontract: "0x0000000000000000000000000000000000000000",
 governance.unitprice: 25000000000,
 istanbul.committeesize: 13,
 istanbul.epoch: 30,
 istanbul.policy: 2,
 kip71.basefeedenominator: 20,
 kip71.gastarget: 30000000,
 kip71.lowerboundbasefee: 25000000000,
 kip71.maxblockgasusedforbasefee: 60000000,
 kip71.upperboundbasefee: 750000000000,
 reward.deferredtxfee: true,
 reward.kip82ratio: "20/80",
 reward.minimumstake: "5000000",
 reward.mintingamount: "9600000000000000000",
 reward.proposerupdateinterval: 30,
 reward.ratio: "34/54/12",
 reward.stakingupdateinterval: 60,
 reward.useginicoeff: true
}

governance_pendingChanges

pendingChanges trả về danh sách các mục đã nhận đủ số phiếu nhưng chưa hoàn tất. Vào cuối giai đoạn hiện tại, những thay đổi này sẽ được hoàn tất và kết quả sẽ có hiệu lực từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Danh sách phiếu bầu

Các thay đổi hiện đang chờ xử lý bao gồm các khóa và giá trị

Ví dụ

> governance.pendingChanges
{
 reward.minimumstake: "5000000",
 reward.useginicoeff: false
}

governance_votes

phiếu bầu trả về phiếu bầu từ tất cả các nút trong một giai đoạn. Những phiếu bầu này được thu thập từ tiêu đề của mỗi khối.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Danh sách phiếu bầu

Phiếu bầu hiện tại bao gồm các khóa, giá trị và địa chỉ nút

Ví dụ

> governance.votes
[{
  key: "reward.minimumstake",
  validator: "0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2",
  value: "5000000"
}, {
  key: "reward.useginicoeff",
  validator: "0xa5bccb4d279419abe2d470f8c04dec0789ac2d54",
  value: false
}]

governance_idxCache

Thuộc tính idxCache trả về một mảng idxCache hiện tại trong bộ nhớ đệm. idxCache chứa số khối nơi diễn ra thay đổi về quản trị. Theo mặc định, bộ đệm có thể có tối đa 1000 số khối trong bộ nhớ.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

mảng uint64

Số khối nơi diễn ra thay đổi về quản trị

Ví dụ

> governance.idxCache
[0, 30]

governance_idxCacheFromDb

idxCacheFromDb trả về một mảng chứa tất cả các số khối đã từng có thay đổi quản trị. Kết quả idxCacheFromDb giống hoặc dài hơn kết quả của idxCache

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

mảng uint64

Tất cả số khối nơi diễn ra thay đổi về quản trị

Ví dụ

> governance.idxCacheFromDb
[0, 30]

governance_itemCacheFromDb

itemCacheFromDb trả về thông tin quản trị được lưu trữ trong khối đã cho. Nếu không có thay đổi nào được lưu trữ trong khối đã cho, hàm sẽ trả về null.

Tham số

LoạiMô tả

uint64

Số khối để truy vấn thay đổi quản trị được thực hiện trong khối.

Giá trị trả về

typeMô tả

JSON

Thông tin quản trị được lưu trữ tại một khối nhất định

Ví dụ

> governance.itemCacheFromDb(0)
{
 governance.governancemode: "single",
 governance.governingnode: "0xe733cb4d279da696f30d470f8c04decb54fcb0d2",
 governance.unitprice: 25000000000,
 istanbul.committeesize: 1,
 istanbul.epoch: 30,
 istanbul.policy: 2,
 reward.deferredtxfee: true,
 reward.minimumstake: "5000000",
 reward.mintingamount: "6400000000000000000",
 reward.proposerupdateinterval: 3600,
 reward.ratio: "50/40/10",
 reward.stakingupdateinterval: 20,
 reward.useginicoeff: false
}

governance_getStakingInfo

getStakingInfo trả về thông tin nắm giữ tại một khối cụ thể. Kết quả bao gồm các thông tin sau.

 • BlockNum: Số khối nơi cung cấp thông tin nắm giữ.

 • CouncilNodeAddrs: Địa chỉ của nút đồng thuận.

 • CouncilRewardAddrs: Các địa chỉ mà phần thưởng khối của các nút liên kết được gửi đến.

 • CouncilStakingAddrs: Địa chỉ hợp đồng mà các nút được liên kết triển khai để nắm giữ.

 • CouncilStakingAmounts: Số lượng KLAY mà các nút được liên kết nắm giữ.

 • Gini: Hệ số Gini.

 • KIRAddr: Địa chỉ hợp đồng của KIR.

 • PoCAdr: Địa chỉ hợp đồng của KGF. PoC là tên trước đây của KGF.

 • UseGini: Giá trị boolean dù hệ số Gini có được sử dụng hay không.

Lưu ý rằng thứ tự của tất cả các địa chỉ và số lượng nắm giữ phải khớp với nhau.

Tham số

typeMô tả

SỐ LƯỢNG | THẺ

Số nguyên của số khối hoặc chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

JSON

Thông tin nắm giữ

Ví dụ

> governance.getStakingInfo("latest")
{
 BlockNum: 57801600,
 CouncilNodeAddrs: ["0x99fb17d324fa0e07f23b49d09028ac0919414db6", "0x571e53df607be97431a5bbefca1dffe5aef56f4d", "0xb74ff9dea397fe9e231df545eb53fe2adf776cb2", "0x5cb1a7dccbd0dc446e3640898ede8820368554c8", "0x776817c0ef3d06d794cf01ae9afa33d7397b9b40", "0xc180ca565b34b5b63877674f5fe647e7da079022", "0x03497f51c31fe8b402df0bde90fd5a85f87aa943"],
 CouncilRewardAddrs: ["0xb2bd3178affccd9f9f5189457f1cad7d17a01c9d", "0x6559a7b6248b342bc11fbcdf9343212bbc347edc", "0x82829a60c6eac4e3e9d6ed00891c69e88537fd4d", "0xa86fd667c6a340c53cc5d796ba84dbe1f29cb2f7", "0x6e22cbe2b8bbd1df9f1d3c8ebae6d7ff5414a734", "0x24e593fb29731e54905025c230727dc28d229f77", "0x2b2a7a1d29a203f60e0a964fc64231265a49cd97"],
 CouncilStakingAddrs: ["0x12fa1ab4c3e17c1c08c1b5a945c864c8e8bf707e", "0xfd56604f1a20268ff7a0eab2ab48e25ee1e0f653", "0x1e0f6aaa9baa6081dc4910a854eebf8854c262ab", "0x5e6988415ebe0f6b088f5a676003ba60f572875a", "0xbb44998c2af35b8faee694cffe216558056d747e", "0x68cba498b7175cde9de08fc2e85ad3e9c8caefa8", "0x98efb31eeccafe35d53a6926e2a54c0858d9eebc"],
 CouncilStakingAmounts: [5000000, 5000000, 5000000, 5000000, 5000000, 5000000, 5000000],
 Gini: 0,
 KIRAddr: "0x716f89d9bc333286c79db4ebb05516897c8d208a",
 PoCAddr: "0x2bcf9d3e4a846015e7e3152a614c684de16f37c6",
 UseGini: true
}

governance_ getRewardsAccumulated

Returns the rewards information accumulated within the given block range [first, last].

NOTE: The block range should be less than 604800 (about 7 days) to protect endpoints from the resource exhaustion.

Parameters

TypeDescription

QUANTITY | TAG

Accumulation start (first) block number, inclusive. Integer of a block number, or the string "earliest", "latest" or "pending", as in the default block parameter.

QUANTITY | TAG

Accumulation end (last) block number, inclusive. Integer of a block number, or the string "earliest", "latest" or "pending", as in the default block parameter.

Return Value

TypeDescription

JSON

Rewards information

Example

> governance.getRewardsAccumulated(123400489,123416489)
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "firstBlockTime": "2023-05-29 15:11:27 +0900 KST",
    "lastBlockTime": "2023-05-29 19:38:11 +0900 KST",
    "firstBlock": 123400489,
    "lastBlock": 123416489,
    "totalMinted": 102406400000000000000000,
    "totalTxFee": 1012877568458206944160,
    "totalBurntTxFee": 1012877568458206944160,
    "totalProposerRewards": 10240640000000000224014,
    "totalStakingRewards": 40962559999999999775986,
    "totalKFFRewards": 20481280000000000000000,
    "totalKCFRewards": 30721920000000000000000,
    "rewards": {
      "0x04185389ec237dba242888a5a28b5555d011a223": 341760000000000007476,
      "0x064ce4c3e8409a544ce91245f9f8cfc33bde8925": 341158409421920578070,
      "0x0bb09aab5276ae532e33caf69d00a624adbc3fdf": 4692517369325951639990,
      "0x0c41cce8ddaea235f97745a13207421dca7340fa": 341158442792400102695,
      "0x179679457f93094a4e7186abcb2089661e92fc22": 4670094563747132209866,
      "0x186de0382923086f73367bab16af09aeda4e54bf": 3344700808386003997995,
      "0x1a147924d0489fccf53471904dc271b9d20157a4": 812253494122089774069,
      "0x24e593fb29731e54905025c230727dc28d229f77": 341120033370479516086,
      "0x2b2a7a1d29a203f60e0a964fc64231265a49cd97": 405647783029499903389,
      "0x2fd3ff6e4ead7430ea25bab5e5b2b073492b7e6e": 4179365177477290146362,
      "0x4b87df856044f2580ca62f44f6e15121d7ebcc91": 943429290876805235278,
      "0x5459c9591c3c3f260eff1a538d84610015332c91": 399791330615756805978,
      "0x54e8bc489cee5ab638920cc80160d8095df846b1": 1342241347422787927227,
      "0x5ed9914689a2fafb55a0c99a1c10d2f911d37734": 1150518010638720583027,
      "0x5f1dbd747996d8d31e2ab0317be7ffffd155522a": 507972397569861326690,
      "0x75239993ac422a4e6a7441d5ab47ed6e91faf306": 9708690430353790307357,
      "0x758476368db33864b704f41cc63b8460f8e7d39a": 719558444429276229872,
      "0x85d82d811743b4b8f3c48f3e48a1664d1ffc2c10": 20481280000000000000000,
      "0x999999999939ba65abb254339eec0b2a0dac80e9": 2546664690927360639974,
      "0xac7f6f8a63733877a78917dc798ed7693095be7b": 976294207626140822860,
      "0xadb287e1f8405f085c740e791a3914f9b07acae0": 4834561973146129955927,
      "0xb89a760eb082dbae4f334a9374fa32e7b077e00d": 341120033370479516086,
      "0xbb121974208b9282e72cb0da7f48d8ae14dba954": 477271623157965876433,
      "0xc8e7053dc17bce47d2317718734ef087be40a023": 533654318603814390326,
      "0xcd7cd61f0b221a61405640b8ba10f1455cce6d51": 1153716971545888984956,
      "0xda5609a74470689a3b51cb53ee3c499b0f54f31a": 401005661421389210969,
      "0xdbd3fbdc9e1965855b773a4746f27165b787fe3c": 1153644257271028044532,
      "0xdc7dda990c08513962d5ae6dfb195b1f6879bfaf": 1954666498718499702479,
      "0xdd4c8d805fc110369d3b148a6692f283ffbdccd3": 30721920000000000000000,
      "0xdedbab7de9551a2bee78792638af67d59b8675c6": 1285976941809533886160,
      "0xe3d49ffc285c668425b2966b683776f632859efa": 714216865143954209314,
      "0xf786c3720a10cb48c8f12d0ac2086dcf227c7cde": 588428623678048468557
    }
  }
}

Last updated