net

API được sử dụng để truy vấn cấu hình mạng.

Không gian tên net cung cấp các hàm liên quan đến mạng lưới Klaytn.

net_networkID

Trả về mã định danh mạng (ID mạng).

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Số nguyên của số định danh mạng. - "1001": Mạng thử nghiệm Klaytn Baobab. - "8217": Mạng chính Klaytn Cypress.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_networkID","params":[],"id":67}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":67,
  "result":"1001"
}

net_listening

Trả về true nếu máy khách đang chủ động lắng nghe các kết nối mạng.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

Boolean

true khi máy khách đang nghe, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_listening","params":[],"id":67}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "id":67,
  "jsonrpc":"2.0",
  "result":true
}

net_peerCount

Trả về số lượng máy ngang hàng hiện đang kết nối với máy khách.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Số nguyên của số lượng máy ngang hàng được kết nối.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_peerCount","params":[],"id":74}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "id":74,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": "0x3" // 2
}

net_peerCountByType

Trả về số nút được kết nối theo loại và tổng số nút được kết nối với các cặp khóa/giá trị.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi JSON

Số lượng máy ngang hàng được kết nối theo loại cũng như tổng số máy ngang hàng được kết nối.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_peerCountByType","params":[],"id":74}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "id":74,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {"en":3,"pn":2,"total":5}
}

net_version

Trả về phiên bản giao thức klaytn hiện tại.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Số nguyên của phiên bản giao thức klaytn. - "1001": Mạng thử nghiệm Klaytn Baobab. - "8217": Mạng chính Klaytn Cypress.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_version","params":[],"id":67}' https://public-en-baobab.klaytn.net
// Result
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":67,
  "result":"1001"
}

Last updated