Mã lỗi giao dịch

Klaytn cung cấp trường txError trong biên lai giao dịch để cung cấp cho các nhà phát triển thêm thông tin về lý do thực hiện giao dịch không thành công. Trường này chỉ tồn tại nếu việc thực hiện giao dịch không thành công. Để tiết kiệm bộ nhớ và băng thông mạng, txError chứa một giá trị số nguyên. Bảng dưới đây cho biết ý nghĩa của giá trị trong txError.

Mã lỗiMô tả

0x02

Xảy ra lỗi VM khi chạy hợp đồng thông minh

0x03

vượt quá độ sâu lệnh gọi tối đa

0x04

xung đột địa chỉ hợp đồng

0x05

lưu trữ mã tạo hợp đồng hết gas

0x06

evm: đã vượt quá kích thước mã tối đa

0x07

hết gas

0x08

evm: chống ghi

0x09

evm: đã hoàn nguyên việc thực hiện

0x0a

đã đạt đến giới hạn chi phí tính toán mã vận hành (100000000) cho tx

0x0b

tài khoản đã tồn tại

0x0c

không phải tài khoản chương trình (ví dụ: tài khoản có mã và lưu trữ)

0x0d

Địa chỉ mà con người đọc được hiện không được hỗ trợ

0x0e

tỷ lệ phí nằm ngoài phạm vi [1, 99]

0x0f

Không thể cập nhật AccountKeyFail

0x10

loại khóa tài khoản khác

0x11

Không thể khởi tạo AccountKeyNil cho một tài khoản

0x12

khóa công khai không nằm trên đường cong

0x13

trọng số khóa bằng không

0x14

khóa không thể tuần tự hóa

0x15

khóa trùng lặp

0x16

tràn tổng trọng số

0x17

ngưỡng không thỏa mãn. Tổng trọng số của các khóa nhỏ hơn ngưỡng.

0x18

chiều dài bằng không

0x19

chiều dài quá dài

0x1a

loại tổ hợp lồng nhau

0x1b

giao dịch cũ phải có khóa tài khoản cũ

0x1c

tính năng không dùng được nữa

0x1d

không được hỗ trợ

0x1e

định dạng mã hợp đồng thông minh không hợp lệ

Last updated