klay

API liên quan đến tài khoản, khối, giao dịch và nút.

Không gian tên klay cung cấp các hàm liên quan đến tài khoản, khối, giao dịch, cấu hình của mạng hoặc nút, bộ lọc, v.v. Danh sách dưới đây liệt kê các hàm API hiện được hỗ trợ trong Klaytn.

[Tài khoản](./klay/tài khoản.md)

[Bộ lọc](./klay/bộ lọc.md)

Last updated