quản trị viên

API dùng để kiểm soát nút Klaytn.

Quản trị viên namespace cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phương pháp RPC phi tiêu chuẩn. Họ sẽ cho phép bạn quyền kiểm soát chi tiết đối với phiên bản Klaytn của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mạng ngang hàng và quản lý điểm cuối RPC.

admin_nodeInfo

Có thể truy vấn thuộc tính quản trị nodeInfo đối với tất cả thông tin đã biết về nút Klaytn đang chạy ở mức độ chi tiết của mạng. Thuộc tính này bao gồm thông tin chung về nút như một thành phần tham gia của giao thức phủ P2P devp2p, cũng như thông tin chuyên biệt được thêm vào bởi mỗi giao thức ứng dụng đang chạy, ví dụ như klay.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.nodeInfo

RPC

{"method": "admin_nodeInfo"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi JSON

Thông tin nút.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.nodeInfo
{
  kni: "kni://0bbff960d26fc12a5153ac25d7aaffd654e073a74a8b1aa65034250d47fac610ebe99a83d21d741c6121a32fb01312b49fc0633ae04e80c5eb73c3bc71c5a850@[::]:32323?discport=0",
  id: "0bbff960d26fc12a5153ac25d7aaffd654e073a74a8b1aa65034250d47fac610ebe99a83d21d741c6121a32fb01312b49fc0633ae04e80c5eb73c3bc71c5a850",
  ip: "::",
  listenAddr: "[::]:32323",
  name: "Klaytn/validator-1/vX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X",
  ports: {
   discovery: 0,
   listener: 32323
  },
  protocols: {
   istanbul: {
    config: {
     chainId: 2018,
     isBFT: true,
     istanbul: {...},
     unitPrice: 0
    },
    difficulty: 52794,
    genesis: "0x42824367c973785245923a712cf2e5a99aae6a26f44e4f1ec686a0e60986644e",
    head: "0x4c3000a6f8c40b0507d8ee4a3fc5c9865df0a8d66f882366ea95473c87342005",
    network: 2017
   }
  }
}

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_nodeInfo","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net 
{"jsonrpc":"2.0","id":1,
"result":        {"id":"377ef808aff73a397d133b3bf160df586054c98c0e6a65c8fce9560e6a0632bc975419f461803d27f28ee270287113cc2359225814debc1bfb2f811061e14c5d", "name":"Klaytn/vvX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X",  "kni":"kni://377ef808aff73a397d133b3bf160df586054c98c0e6a65c8fce9560e6a0632bc975419f461803d27f28ee270287113cc2359225814debc1bfb2f811061e14c5d@[::]:32323?discport=0",
"ip":"::",
"ports":{"discovery":0,"listener":32323},
"listenAddr":"[::]:32323",
"protocols":{"istanbul":{"network":1000,"difficulty":1,"genesis":"0x06806bd8b1e086dfb7098a289da07037a3af58e793d205d20f61c88eeea9351d","config":{"chainId":1000,"istanbul":{"epoch":30000,"policy":0,"sub":7},"isBFT":true,"unitPrice":25000000000,"deriveShaImpl":0},"head":"0x06806bd8b1e086dfb7098a289da07037a3af58e793d205d20f61c88eeea9351d"}}}}

admin_datadir

Có thể truy vấn thuộc tính quản trị datadir cho đường dẫn tuyệt đối của nút Klaytn đang chạy hiện đang sử dụng để lưu trữ tất cả các cơ sở dữ liệu của nó. Đường dẫn mặc định khác nhau tùy thuộc vào loại nút (kcn, kpn và ken) và loại hệ điều hành.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.datadir

RPC

{"method": "admin_datadir"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Đường dẫn datadir.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.datadir
"/home/user/Library/KEN"

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_datadir","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"/your/dir/ken/data/dd"}

admin_peers

Có thể truy vấn thuộc tính quản trị peers đối với tất cả thông tin đã biết về các nút từ xa được kết nối ở mức độ chi tiết của mạng. Thuộc tính này bao gồm thông tin chung về nút như một thành phần tham gia của giao thức phủ P2P devp2p, cũng như thông tin chuyên biệt được thêm vào bởi mỗi giao thức ứng dụng đang chạy.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.peers

RPC

{"method": "admin_peers"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

Chuỗi JSON

Thông tin về tất cả các mạng ngang hàng được kết nối.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.peers
[{
  caps: ["istanbul/64"],
  id: "5d73afadf1eb4d6ccd1e10ab0f00301a1642b102fb521f170f4eaa4b3cb9a58788d1e2b387d6ce3726cb4786d034feb7dd17b5055b6d9a888520011e5756c89e",
  name: "Klaytn/validator-3/vX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X",
  network: {
   inbound: true,
   localAddress: "127.0.0.1:32323",
   nodeType: "cn",
   remoteAddress: "127.0.0.1:63323",
   static: false,
   trusted: false
  },
  protocols: {
   istanbul: {
    difficulty: 52794,
    head: "0x4c3000a6f8c40b0507d8ee4a3fc5c9865df0a8d66f882366ea95473c87342005",
    version: 64
   }
  }
}, /* ... */ {
  caps: ["istanbul/64"],
  id: "8bcf4297aa6bb46121bb20a18b7af8f1eaad7e7435c71cb64109511a73c5507744bca138ee76b52d06cecedde9d88fdfddbffc5c3b80c5cbace3c326d5df5f1f",
  name: "Klaytn/validator-2/vX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X",
  networks: [{
   inbound: true,
   localAddress: "127.0.0.1:32323",
   nodeType: "cn",
   remoteAddress: "127.0.0.1:63247",
   static: false,
   trusted: false
  }],
  protocols: {
   istanbul: {
    difficulty: 52794,
    head: "0x4c3000a6f8c40b0507d8ee4a3fc5c9865df0a8d66f882366ea95473c87342005",
    version: 64
   }
  }
}]

HTTP RPC

LƯU Ý: Tất cả các địa chỉ IP bên dưới là các ví dụ minh họa. Vui lòng thay thế chúng bằng địa chỉ IP thực trong môi trường thực thi của bạn.

curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_peers","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":[{"id":"144af69d2bb030c6a2a5ceee7445dc613e200f19358547cffc353d56e6c8a5b4186a6953c028b6afd0ab3c2bfc4c86f24b0bf855d0686b964ec65cefd3deec37","name":"Klaytn/vvX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X","caps":["istanbul/64"],"network":{"localAddress":"10.0.10.1:49355","remoteAddress":"10.0.0.1:32323","inbound":false,"trusted":false,"static":true},"protocols":{"istanbul":{"version":64,"difficulty":1285901,"head":"0x2d04ac52df4af08a9a0e15d5939c29decb00031e7b3f6abd05bc0c731f6b5561"}}},{"id":"a875620f67f0b12edb97d0ec269e7940f2505b1f62576f39858c37e1d7f956318c3a619239f03f806a79ccaa8e7e9b5def343c24a9fd2e9d715964e0952dd995","name":"Klaytn/vvX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X","caps":["istanbul/64"],"networks":[{"localAddress":"10.0.10.2:49353","remoteAddress":"10.0.0.2:32323","inbound":false,"trusted":false,"static":true}],"protocols":{"istanbul":{"version":64,"difficulty":1285901,"head":"0x2d04ac52df4af08a9a0e15d5939c29decb00031e7b3f6abd05bc0c731f6b5561"}}},{"id":"e18d6d4e0ffac0a51028a8d49a548295ac8ac50d064f3581600799a3ae761a61f0b39c38b4195e163e01f30db616debf61b5b2ddea716bc8fb1c907ce7a1de26","name":"Klaytn/vvX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X","caps":["istanbul/64"],"network":{"localAddress":"10.0.10.3:49354","remoteAddress":"10.0.0.3:32323","inbound":false,"trusted":false,"static":true},"protocols":{"istanbul":{"version":64,"difficulty":1285900,"head":"0x2e228a45c7c9b9e6729b6c66b31957d6cb62ce53e32cedf156615a4e8a2e253a"}}}]}

admin_addPeer

addPeer là một phương pháp quản trị yêu cầu thêm nút từ xa mới vào danh sách các nút tĩnh được theo dõi. Nút đó sẽ cố gắng duy trì kết nối liên tục với các nút này, thỉnh thoảng kết nối lại nếu kết nối từ xa gặp sự cố.

Phương thức này chấp nhận một đối số duy nhất kni, nghĩa là "Mã định danh mạng lưới Klaytn". Tương tự với khái niệm enode trong geth. Đó là URL của máy ngang hàng từ xa để bắt đầu theo dõi và trả về BOOL cho biết máy ngang hàng đó có được chấp nhận để theo dõi hoặc đã có lỗi xảy ra hay không.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.addPeer(url)

RPC

{"method": "admin_addPeer", "params": [url]}

Tham số

TêntypeMô tả

url

chuỗi

URL kni của máy ngang hàng.

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu máy ngang hàng được chấp nhận, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.addPeer("kni://a979fb575495b8d6db44f750317d0f4622bf4c2aa3365d6af7c284339968eef29b69ad0dce72a4d8db5ebb4968de0e3bec910127f134779fbcb0cb6d3331163c@10.0.0.1:32323") //This is an example address.
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_addPeer","params":["kni://a979fb575495b8d6db44f750317d0f4622bf4c2aa3365d6af7c284339968eef29b69ad0dce72a4d8db5ebb4968de0e3bec910127f134779fbcb0cb6d3331163c@10.0.0.1:32323"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_removePeer

removePeer là một phương pháp quản trị yêu cầu xóa một nút khỏi danh sách nút tĩnh được theo dõi.

Phương thức này chấp nhận một đối số duy nhất kni, nghĩa là "Mã định danh mạng lưới Klaytn". Tương tự với khái niệm enode trong geth. Đó là URL của máy ngang hàng từ xa sẽ bị xóa khỏi danh sách và trả về BOOL cho biết liệu máy ngang hàng đã bị xóa hay xảy ra lỗi nào đó.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.removePeer(url)

RPC

{"method": "admin_removePeer", "params": [url]}

Tham số

TêntypeMô tả

url

chuỗi

URL kni của máy ngang hàng.

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu máy ngang hàng được chấp nhận, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.removePeer("kni://a979fb575495b8d6db44f750317d0f4622bf4c2aa3365d6af7c284339968eef29b69ad0dce72a4d8db5ebb4968de0e3bec910127f134779fbcb0cb6d3331163c@10.0.0.1:32323") //This is an example address.
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_removePeer","params":["kni://a979fb575495b8d6db44f750317d0f4622bf4c2aa3365d6af7c284339968eef29b69ad0dce72a4d8db5ebb4968de0e3bec910127f134779fbcb0cb6d3331163c@10.0.0.1:32323"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_startHTTP

LƯU Ý: API này sẽ thay thế cho admin_startRPC. admin_startRPC sẽ sớm ngừng hoạt động.

startHTTP là phương pháp quản trị khởi chạy máy chủ web API JSON RPC dựa trên HTTP để xử lý các yêu cầu của máy khách.

Phương thức này sẽ trả về một cờ boolean để xác định xem trình nghe HTTP RPC đã được mở hay chưa. Xin lưu ý rằng chỉ có một điểm cuối HTTP được phép hoạt động bất kỳ lúc nào.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.startHTTP(host, port, cors, apis)

RPC

{"method": "admin_startHTTP", "params": [host, port, cors, apis]}

Tham số

TêntypeMô tả

máy chủ

chuỗi

(tùy chọn) giao diện mạng để mở socket trình nghe (mặc định: "localhost").

cổng

int

(tùy chọn) cổng mạng để mở socket trình nghe (mặc định: 8551).

cors

chuỗi

(tùy chọn) Tiêu đề chia sẻ tài nguyên trên nhiều nguồn cần sử dụng (mặc định: "").

apis

chuỗi

(tùy chọn) các mô-đun API để cung cấp trên giao diện này (mặc định: "klay,net,rpc").

Giá trị trả về

LoạiMô tả

bool

true nếu trình nghe HTTP RPC đã được mở, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.startHTTP("127.0.0.1", 8551)
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_startHTTP","id":1, "params":["127.0.0.1", 8551, "", "klay"]}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"error":{"code":-32000,"message":"HTTP RPC already running on 127.0.0.1:8551"}}

admin_stopHTTP

LƯU Ý: API này sẽ thay thế cho admin_stopRPC. admin_stopRPC sẽ sớm ngừng hoạt động.

stopHTTP là một phương pháp quản trị đóng điểm cuối HTTP RPC hiện đang mở. Vì nút này chỉ có thể có một điểm cuối HTTP duy nhất đang chạy, nên phương pháp này không nhận tham số mà trả về giá trị boolean cho dù điểm cuối có bị đóng hay không.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.stopHTTP()

RPC

{"method": "admin_stopHTTP"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu điểm cuối đã đóng, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.stopHTTP()
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_stopHTTP","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_startWS

startWS là phương pháp quản trị khởi chạy máy chủ web API JSON RPC dựa trên WebSocket để xử lý các yêu cầu của máy khách.

Phương thức này sẽ trả về một cờ boolean để xác định xem trình nghe WebSocket RPC đã được mở hay chưa. Xin lưu ý rằng chỉ có một điểm cuối WebSocket được phép hoạt động bất kỳ lúc nào.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.startWS(host, port, cors, apis)

RPC

{"method": "admin_startWS", "params": [host, port, cors, apis]}

Tham số

TêntypeMô tả

máy chủ

chuỗi

(tùy chọn) giao diện mạng để mở socket trình nghe (mặc định: "localhost").

cổng

int

(tùy chọn) cổng mạng để mở socket trình nghe (mặc định: 8552).

cors

chuỗi

(tùy chọn) Tiêu đề chia sẻ tài nguyên trên nhiều nguồn cần sử dụng (mặc định: "").

apis

chuỗi

(tùy chọn) các mô-đun API để cung cấp trên giao diện này (mặc định: "klay,net,personal").

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu trình nghe WebSocket RPC đã được mở, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.startWS("127.0.0.1", 8552)
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_startWS","params":["127.0.0.1", 8552, "", "klay"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_stopWS

stopWS là một phương pháp quản trị đóng điểm cuối WebSocket RPC hiện đang mở. Vì nút này chỉ có thể có một điểm cuối WebSocket duy nhất đang chạy, nên phương pháp này không nhận tham số mà trả về giá trị boolean cho dù điểm cuối có bị đóng hay không.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.stopWS()

RPC

{"method": "admin_stopWS"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu điểm cuối đã đóng, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.stopWS()
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_stopWS","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_exportChain

exportChain là một phương pháp quản trị xuất chuỗi khối thành một tệp.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.exportChain(fileName)

RPC

{"method": "admin_exportChain"}, "params": [fileName, startBlockNum, endBlockNum]}

Tham số

TêntypeMô tả

tên tệp tin

chuỗi

đường dẫn đủ điều kiện đến tệp mà chuỗi khối phải được xuất.

startBlockNum

int

(optional) The first block number of the range to export.

endBlockNum

int

(optional) The last block number of the range.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

bool

true nếu chuỗi được xuất, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.exportChain("/tmp/chain.txt")
true
> admin.exportChain("/tmp/chain.txt", 555)
true
> admin.exportChain("/tmp/chain.txt", 1, 1000)
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_exportChain","params":["/tmp/chain.txt"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_importChain

importChain là một phương pháp quản trị để nhập một chuỗi đã xuất từ ​​một tệp vào một nút. Phương thức này chỉ nhập các khối chưa có trong nút Klaytn. Phương thức này không xóa bất kỳ dữ liệu nào của chuỗi hiện có.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.importChain(fileName)

RPC

{"method": "admin_importChain"}, "params": [fileName]}

Tham số

TêntypeMô tả

tên tệp tin

chuỗi

đường dẫn đủ điều kiện đến tệp chứa chuỗi sẽ được nhập.

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu chuỗi đã được nhập, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.importChain("/tmp/chain.txt")
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_importChain","params":["/tmp/chain.txt"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_importChainFromString

importChainFromString là phương pháp quản trị nhập chuỗi từ chuỗi khối được mã hóa RLP vào nút Klaytn. Phương thức này chỉ hoạt động nếu chưa có chuỗi nào trong nút Klaytn. Phương thức này không xóa bất kỳ dữ liệu nào của chuỗi hiện có.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.importChainFromString(blockRlp)

RPC

{"method": "admin_importChainFromString"}, "params": [<blockRlp>]}

Tham số

TêntypeMô tả

blockRlp

chuỗi

chuỗi được mã hóa RLP đại diện cho các khối được nhập. (bằng giá trị trả về của debug.getBlockRlp)

Giá trị trả về

typeMô tả

bool

true nếu chuỗi đã được nhập hoặc ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.importChainFromString("f9071...080c0")
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_importChainFromString","params":["f9071...080c0"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

admin_startStateMigration

startStateMigration là một phương pháp quản trị để bắt đầu di chuyển trạng thái và loại bỏ các nút trie lưu trữ/trạng thái cũ. Nó có thể giúp tiết kiệm không gian lưu trữ của nút Klaytn. Phương thức này sẽ trả về lỗi nếu không thể bắt đầu di chuyển trạng thái hoặc null khi bắt đầu thành công. LƯU Ý: Sau khi di chuyển trạng thái, nút không thể cung cấp API với các trạng thái trước đó.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.startStateMigration()

RPC

{"method": "admin_startStateMigration"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

Lỗi

null nếu quá trình di chuyển trạng thái đã bắt đầu hoặc thông báo lỗi nếu chưa bắt đầu.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.startStateMigration()
null

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_startStateMigration","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":null}

admin_stopStateMigration

stopStateMigration là một phương pháp quản trị để dừng quá trình di chuyển trạng thái hiện đang chạy. Phương thức này không nhận tham số và trả về null hoặc báo lỗi dù quá trình di chuyển trạng thái có bị dừng hay không.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.stopStateMigration()

RPC

{"method": "admin_stopStateMigration"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

Lỗi

null nếu quá trình di chuyển trạng thái đã bị dừng hoặc báo lỗi nếu ngược lại.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.stopStateMigration()
true

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_stopStateMigration","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":null}

admin_stateMigrationStatus

stateMigrationStatus là một phương pháp quản trị trả về thông tin trạng thái của quá trình di chuyển trạng thái. Phương thức này không nhận tham số và trả về trạng thái của quá trình di chuyển trạng thái hiện đang chạy.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.stateMigrationStatus

RPC

{"method": "admin_stateMigrationStatus"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

TêntypeMô tả

đã lưu trữ

int

committed là số nút trie đã được sao chép bởi quá trình di chuyển trạng thái.

lỗi

Lỗi

null nếu quá trình di chuyển trạng thái kết thúc thành công hoặc báo lỗi nếu ngược lại.

isMigration

bool

true nếu quá trình di chuyển trạng thái đang chạy hoặc ngược lại sẽ là false.

migrationBlockNumber

uint64

blockNumber nơi quá trình di chuyển trạng thái bắt đầu. (0 nếu quá trình di chuyển trạng thái không chạy.)

đang chờ xử lý

int

pending đại diện cho số lượng nút trie chưa được xử lý bởi quá trình di chuyển trạng thái.

tiến trình

float64

progress là tiến trình di chuyển trạng thái được tính bằng phần trăm.

đọc

int

read biểu thị số trie nút đã được đọc bởi quá trình di chuyển trạng thái.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.stateMigrationStatus
{
 committed: 1585169,
 err: "null",
 isMigration: true,
 migrationBlockNumber: 32527233,
 pending: 27677,
 progress: 0.3662109375,
 read: 1587473
}

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_stateMigrationStatus","id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"committed":14995692,"err":"null","isMigration":true,"migrationBlockNumber":32630836,"pending":19699,"progress":25,"read":14997777}}

admin_saveTrieNodeCacheToDisk

saveTrieNodeCacheToDisk là một phương pháp quản trị bắt đầu lưu nút trie đã lưu trong bộ nhớ cache vào đĩa để sử dụng lại chúng khi nút khởi động lại. Dữ liệu nút trie đã lưu trong bộ nhớ cache sẽ được lưu trữ và tải từ $DATA_DIR/fastcache . Phương thức này trả về lỗi nếu quá trình lưu đã được kích hoạt hoặc bộ nhớ đệm nút trie bị tắt. Tính năng này được hỗ trợ kể từ Klaytn 1.5.3.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.saveTrieNodeCacheToDisk()

RPC

{"method": "admin_saveTrieNodeCacheToDisk"}

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

Lỗi

null nếu quá trình lưu nút trie đã bắt đầu hoặc báo lỗi nếu ngược lại.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.saveTrieNodeCacheToDisk()
null

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_saveTrieNodeCacheToDisk", "id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":null}

admin_setMaxSubscriptionPerWSConn

setMaxSubscriptionPerWSConn là phương pháp quản trị đặt số lượt đăng ký tối đa được phép cho mỗi kết nối WebSocket. Ví dụ, nếu số lượng tối đa được đặt là năm và người dùng yêu cầu nhiều hơn năm lượt đăng ký thông qua API klay_subscribe, một thông báo lỗi "Cho phép tối đa 5 đăng ký cho một kết nối WebSocket" sẽ được hiển thị. Tính năng này được hỗ trợ kể từ Klaytn 1.6.0.

Máy kháchGọi phương pháp

Bảng điều khiển

admin.setMaxSubscriptionPerWSConn(limit)

RPC

{"method": "admin_setMaxSubscriptionPerWSConn"}

Tham số

TêntypeMô tả

giới hạn

int

Số lượt đăng ký tối đa cho phép trên mỗi kết nối WebSocket.

Giá trị trả về

typeMô tả

Lỗi

null nếu đặt giới hạn thành công; nếu không sẽ trả về một thông báo lỗi.

Ví dụ

Bảng điều khiển

> admin.setMaxSubscriptionPerWSConn(5)
null

HTTP RPC

$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"admin_setMaxSubscriptionPerWSConn", "params":[5], "id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":null}

Last updated