Ví trên Klaytn cho phép truy cập vào các tài khoản được kiểm soát bởi các khóa riêng, do đó tạo điều kiện quản lý khóa riêng, ký giao dịch tiền điện tử và cũng cung cấp một giao diện để truy cập (tức gửi và nhận) tài sản số. Phần này cung cấp một danh sách các ví được hỗ trợ của Klaytn. Bắt đầu nào!

Lưu ý: Các ví được cung cấp dưới đây là ví của bên thứ ba đã tích hợp với Klaytn và do đó, người dùng nên thẩm định trước khi sử dụng chúng.

Last updated