Phí giao dịch

NOTE: The transaction fee has changed with the Kore hardfork. If you want the previous document, please refer to previous document.

Kore hardfork block numbers are as follows.

 • Baobab Testnet: #111736800

 • Cypress Mainnet: #119750400

The transaction fee of one transaction is calculated as follows:

Transaction fee := (Gas used) x (GasPrice)

As an easy-to-understand analogy in this regard, suppose you're filling up gas at a gas station. The gas price is determined by the refinery every day, and today's price is $2. If you fill 15L up, then you would pay $30 = 15L x $2/1L for it, and the $30 will be paid out of your bank account. Also, the transaction will be recorded in the account book.

Transaction fee works just the same as above. The network determines the gas price for every block. Suppose the gas price for the current block is 30 ston. If a transaction submitted by from account was charged 21000 gas, then 630000 ston = (21000 gas * 30 ston) would be paid out of the from account. Also, the transaction will be recorded in the block, and it will be applied in the state of all blockchain nodes.

Summing it up again, this calculated transaction fee is subtracted from the sender's or fee payer's account. However, the fee can be deducted from the balance only if the transaction is created by klay_sendTransaction/eth_sendTransaction. Because the other transactions cannot change the state since they cannot be included in the block. They are just a simulation in some way.

This is an overall explanation of the transaction fee, and from this point, we would give a detailed explanation of how gas price is determined and how the gas is calculated.

Tổng quan về gas và phí cơ sở

Gas

Mọi hành động làm thay đổi trạng thái của chuỗi khối đều cần đến gas. Khi một nút xử lý giao dịch của người dùng, ví dụ như gửi KLAY, dùng token KIP-7, hoặc thực thi một hợp đồng, người dùng phải trả phí cho việc tính toán và sử dụng dung lượng lưu trữ. Số tiền thanh toán được xác định bằng số gas cần dùng.

NetworkBefore BaseFeeAfter BaseFee

klaytn

tx parameter gasPrice: network-defined. must be set as the unitPrice gasPrice: use the tx parameter gasPrice

tx parameter gasPrice: user-defined. It means the price the most you can pay (e.g. suggestGasPrice = 2*latestBlock.baseFee ) gasPrice: dynamic gasPrice, baseFee, which is defined by network.

Ethereum

tx parameter gasPrice: user-defined. it means the price the most you can pay. gasPrice: use the tx parameter gasPrice

tx parameter gasPrice: user-defined. It means the price the most you can pay. gasPrice: dynamic gasPrice, baseFee+tip, which is defined by network.

Cơ chế phí gas động

Sau khi nâng cấp căn bản Klaytn v1.9.0, một cơ chế phí gas động đã thay thế chính sách phí cố định hiện có. Chính sách phí gas động cung cấp một dịch vụ ổn định cho người dùng bằng cách ngăn chặn các hành vi lạm dụng mạng lưới và chiếm dụng dung lượng lưu trữ. Phí gas thay đổi tùy theo tình hình của mạng. Có bảy tham số ảnh hưởng đến phí cơ sở (phí gas):

 1. PREVIOUS_BASE_FEE: Phí cơ sở của khối trước đó

 2. GAS_USED_FOR_THE_PREVIOUS_BLOCK: Lượng gas dùng để xử lý tất cả các giao dịch của khối trước đó

 3. GAS_TARGET: Lượng gas quyết định việc tăng hoặc giảm phí cơ sở (hiện tại là 30 triệu)

 4. MAX_BLOCK_GAS_USED_FOR_BASE_FEE: Hạn mức gas cho khối ẩn để thực thi tỷ lệ thay đổi phí cơ sở (hiện tại là 60 triệu)

 5. BASE_FEE_DELTA_REDUCING_DENOMINATOR: Giá trị để đặt thay đổi phí cơ sở tối đa thành 5% mỗi khối (hiện tại là 20, có thể được nhóm quản trị thay đổi sau)

 6. UPPER_BOUND_BASE_FEE: Giá trị tối đa cho phí cơ sở (hiện tại là 750 ston, có thể được nhóm quản trị thay đổi sau)

 7. LOWER_BOUND_BASE_FEE: Giá trị tối thiểu cho phí cơ sở (hiện tại là 25 ston, có thể được nhóm quản trị thay đổi sau)

Base Fee

The basic idea of this algorithm is that the base fee would go up if the gas used exceeds the base gas and vice versa. It is closely related to the number of transactions in the network and the gas used in the process. There is an upper and lower limit for the base fee to prevent the fee from increasing or decreasing indefinitely. There is also a cap for the gas and an adjustment value for the fluctuation to prevent abrupt changes in the base fee. The values can be changed by governance.

(BASE_FEE_CHANGE_RATE) = (GAS_USED_FOR_THE_PREVIOUS_BLOCK - GAS_TARGET)
(ADJUSTED_BASE_FEE_CHANGE_RATE) = (BASE_FEE_CHANGE_RATE) / (GAS_TARGET) / (BASE_FEE_DELTA_REDUCING_DENOMINATOR)
(BASE_FEE_CHANGE_RANGE) = (PREVIOUS_BASE_FEE) * (ADJUSTED_BASE_FEE_CHANGE_RATE)
(BASE_FEE) = (PREVIOUS_BASE_FEE) + (BASE_FEE_CHANGE_RANGE) 

The base fee is calculated for every block; there could be changes every second. Transactions from a single block use the same base fee to calculate transaction fees. Only transactions with a gas price higher than the block base fee can be included in the block. Half of the transaction fee for each block is burned (BURN_RATIO = 0.5, cannot be changed by governance).

LƯU Ý: Một tính năng quan trọng khiến Klaytn trở nên khác biệt với EIP-1559 của Ethereum là nó không có phí trả thêm. Klaytn tuân theo nguyên tắc “Ai đến trước thì được phục vụ trước” (FCFS) đối với các giao dịch của mình.

Gas Overview

Every action that changes the state of the blockchain requires gas. While processing the transactions in a block, such as sending KLAY, using KIP-7 tokens, or executing a contract, the user has to pay for the computation and storage usage. The payment amount is decided by the amount of gas required.

Klaytn hiện không cung cấp phương pháp thay thế giao dịch bằng đơn giá, nhưng có thể hỗ trợ các phương pháp thay thế giao dịch khác trong tương lai. Xin lưu ý rằng trong Ethereum, một giao dịch với một số dùng một lần nhất định có thể được thay thế bằng một giao dịch mới với giá gas cao hơn.

Biểu giá gas của Klaytn

Về cơ bản, Klaytn luôn duy trì khả năng tương thích với Ethereum. Vì thế, biểu giá gas của Klaytn cũng khá tương đồng với biểu giá của Ethereum. Tuy nhiên, có một số tính năng chỉ Klaytn mới có và cần một vài hằng số mới.

LƯU Ý: Bảng gas đã thay đổi cùng với việc nâng cấp giao thức IstanbulEVM hay còn gọi là "nâng cấp căn bản". Nếu bạn muốn đọc tài liệu trước đây, vui lòng tham khảo phần tài liệu trước đây.

Số khối nâng cấp giao thức IstanbulEVM như sau.

 • Mạng thử nghiệm Baobab: #75373312

 • Mạng chính thức Cypress: #86816005

Phí chung

MụcGasMô tả

G_zero

0

Không cần thanh toán cho các hoạt động của bộ Wzero

G_base

2

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Wbase

G_verylow

3

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Wverylow

G_low

5

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Wlow

G_mid

8

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Wmid

G_high

10

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Whigh

G_blockhash

20

Khoản thanh toán cho hoạt động BLOCKHASH

G_extcode

700

Lượng gas phải trả cho các hoạt động của bộ Wextcode

G_balance

700

Lượng gas phải trả cho một hoạt động BALANCE

G_sload

800

Được trả cho một hoạt động SLOAD

G_jumpdest

1

Được trả cho một hoạt động JUMPDEST

G_sset

20000

Được trả cho một hoạt động SSTORE khi giá trị lưu trữ được đặt từ số 0 sang số khác 0

G_sreset

5000

Được trả cho một hoạt động SSTORE khi giá trị bằng không của giá trị không đổi, hoặc được đặt thành số 0

G_sclear

15000

Khoản hoàn tiền đã thực hiện (được thêm vào bộ đếm hoàn tiền) khi giá trị lưu trữ được đặt từ số khác 0 thành số 0

R_selfdestruct

24000

Khoản hoàn tiền đã thực hiện (được thêm vào bộ đếm hoàn tiền) cho việc tự hủy một tài khoản

G_selfdestruct

5000

Lượng gas phải trả cho một hoạt động SELFDESTRUCT

G_create

32000

Được trả cho một hoạt động CREATE

G_codedeposit

200

Được trả theo byte cho hoạt động CREATE để thành công trong việc đặt mã vào trạng thái

G_call

700

Được trả cho một hoạt động CALL

G_callvalue

9000

Được trả cho một giao dịch chuyển giá trị khác 0 như một phần của hoạt động CALL

G_callstipend

2300

Khoản trợ cấp cho hợp đồng được gọi ra, được trừ khỏi Gcallvalue đối với giao dịch chuyển giá trị khác 0

G_newtài khoản

25000

Được trả cho hoạt động CALL hoặc SELFDESTRUCT để tạo tài khoản

G_exp

10

Khoản thanh toán một phần cho hoạt động EXP

G_expbyte

50

Khoản thanh toán một phần khi nhân với dlog256(exponent)e cho hoạt động EXP

G_memory

3

Được trả cho mỗi một từ bổ sung khi mở rộng bộ nhớ

G_txcreate

32000

Được trả bởi tất cả các giao dịch tạo hợp đồng

G_transaction

21000

Được trả cho mọi giao dịch

G_log

375

Khoản thanh toán một phần cho hoạt động LOG

G_logdata

8

Được trả cho mỗi byte trong dữ liệu của hoạt động LOG

G_logtopic

375

Được trả cho từng chủ đề của hoạt động LOG

G_sha3

30

Được trả cho mỗi hoạt động SHA3

G_sha3word

6

Được trả cho từng từ (được làm tròn) cho dữ liệu nhập vào hoạt động SHA3

G_copy

3

Thanh toán một phần cho các hoạt động *COPY, nhân lên theo số từ được sao chép, được làm tròn

G_blockhash

20

Khoản thanh toán cho hoạt động BLOCKHASH

G_extcodehash

700

Được trả cho việc nhận hàm băm keccak256 của mã hợp đồng

G_create2

32000

Được trả cho mã vận hành CREATE2, hoạt động giống hệt như CREATE nhưng dùng những đối số khác

Hợp đồng đã lập trước

Hợp đồng đã lập trước là loại hợp đồng đặc biệt, thường thực hiện các phép tính toán mã hóa phức tạp và được khởi tạo bởi những hợp đồng khác.

MụcGasMô tả

EcrecoverGas

3000

Thực hiện hoạt động ECRecover

Sha256BaseGas

60

Thực hiện hoạt động hàm băm sha256

Sha256PerWordGas

12

Ripemd160BaseGas

600

Thực hiện hoạt động Ripemd160

Ripemd160PerWordGas

120

IdentityBaseGas

15

IdentityPerWordGas

3

ModExpQuadCoeffDiv

20

Bn256AddGas

150

Thực hiện hoạt động đường cong elliptic Bn256

Bn256ScalarMulGas

6000

Bn256PairingBaseGas

45000

Bn256PairingPerPointGas

34000

VMLogBaseGas

100

Ghi bản ghi vào tập tin bản ghi của nút - chỉ dành cho Klaytn

VMLogPerByteGas

20

Chỉ dành cho Klaytn

FeePayerGas

300

Nhận địa chỉ của feePayer - chỉ dành cho Klaytn

ValidateSenderGas

5000 cho mỗi chữ ký

Xác thực địa chỉ và chữ ký của người gửi - chỉ dành cho Klaytn

Tổng lượng gas của các mục có XXXBaseGas và XXXPerWordGas (ví dụ: Sha256BaseGas, Sha256PerWordGas) được tính như sau

TotalGas = XXXBaseGas + (số từ * XXXPerWordGas)

IntrinsicGasCost = KeyCreationGas + KeyValidationGas + PayloadGas + TxTypedGas

* `PayloadGas` is calculated based on the size of the data field in the tx.
* `KeyCreationGas` is calculated when the transaction registers new keys. Only applicable in `accountUpdate` transaction.
* `KeyValidationGas` is calculated based on the number of signatures.
* `TxTypedGas` is defined based on the transaction types.

Before we get into the detail, keep in mind that not all key types apply the keyGases (`KeyCreationGas` and `KeyValidationGas`).

| Key Type | Are those keyGases applicable?   |
|:--------- |:---------------------------------- |
| Nil    | No                 |
| Legacy  | No                 |
| Fail   | No                 |
| Public  | Yes                |
| MultiSig | Yes                |
| RoleBased | Depending on key types in the role |

### KeyCreationGas <a id="keyCreationGas"></a>
The KeyCreationGas is calculated as `(number of registering keys) x TxAccountCreationGasPerKey (20000)`. </br>Please Keep in mind that Public key type always has only one registering key, so the gas would be always 20000.

### KeyValidationGas <a id="keyValidationGas"></a>
The KeyValidationGas is calculated as `(number of signatures - 1) x TxValidationGasPerKey(15000)`. </br>Please keep in mind that Public key type always has only one signature key, so the gas would be always zero.

A Klaytn transaction can also have a feePayer, so the total KeyValidationGas is like this.
MụcGasMô tả

TxAccountCreationGasPerKey

20000

Lượng gas cần thiết để tạo một cặp khóa

TxValidationGasPerKey

15000

Lượng gas cần thiết để xác thực khóa

TxGasAccountUpdate

21000

Lượng gas cần thiết để cập nhật một tài khoản

TxGasFeeDelegated

10000

Lượng gas cần thiết cho một lượt ủy thác phí

TxGasFeeDelegatedWithRatio

15000

Lượng gas cần thiết để ủy thác phí kèm tỷ lệ

TxGasCancel

21000

Lượng gas cần thiết để hủy một giao dịch có cùng số dùng một lần

TxGasValueTransfer

21000

Lượng gas cần thiết để chuyển KLAY

TxGasContractExecution

21000

Lượng gas cơ sở để thực thi hợp đồng

TxDataGas

100

Lượng gas cần cho mỗi byte đơn lẻ của giao dịch

Lượng gas cần cho dữ liệu tải tin được tính toán như dưới đây

GasPayload = number_of_bytes * TxDataGas

PayloadGas

Calculating PayloadGas is simple. It is calculated as (number_of_bytes_of_tx_input) x TxDataGas(100)

TxTypedGas

There are three types of transactions in klaytn; base, feeDelegated, and feeDelegatedWithFeeRatio.

For example,

 • TxTypeValueTransfer is the base type of the valueTransaction transaction.

 • TxTypeFeeDelegatedValueTransfer is a feeDelegated type of the valueTransfer transaction.

 • TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio is a feeDelegatedWithRatio type of the valueTransfer transaction.

This is important when calculating TxTypedGas:

 • First, check the TxType is feeDelegated or feeDelegatedWithFeeRatio.

  • If the TxType is feeDelegated, add TxGasFeeDelegated(10000) to TxTypedGas

  • If the TxType is feeDelegatedWithFeeRatio, add TxGasFeeDelegatedWithRatio (15000) to TxTypedGas

 • Second, check the transaction creates contract or not.

  • If the transaction creates contract, add TxGasContractCreation (53000) to TxTypedGas.

  • Otherwise, add TxGas (21000) to TxTypedGas.

For example,

 • If it's legacyTransaction and creates contract, the TxTypedGas would be 0 + TxGasContractCreation(53000).

 • If it's TxTypeFeeDelegatedValueTransfer, the TxTypedGas would be TxGasFeeDelegated(10000) + TxGas (21000)

 • If it's TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio, the TxTypedGas would be TxGasFeeDelegatedWithRatio (15000) + TxGasContractCreation (53000)

Last updated