7. Trang thông tin

FeedPage chứa 3 thành phần chính tương tác với hợp đồng Klaystagram.

7-2. Thành phầnUploadPhoto 7-3. Thành phầnFeed 7-4. Thành phầnTransferOwnership

// src/pages/FeedPage.js

const FeedPage = () => (
 <main className="FeedPage">
  <UploadButton />        // 7-2. UploadPhoto
  <Feed />            // 7-3. Feed
 </main>
)
// src/components/Feed.js

<div className="Feed">
 {feed.length !== 0
  ? feed.map((photo) => {
   // ...
   return (
    <div className="FeedPhoto" key={id}>

      // ...
      {
       userAddress.toUpperCase() === currentOwner.toUpperCase() && (
        <TransferOwnershipButton  // 7-4. TransferOwnership
         className="FeedPhoto__transferOwnership"
         id={id}
         issueDate={issueDate}
         currentOwner={currentOwner}
        />
       )
      }
      // ...
    </div>
   )
  })
  : <span className="Feed__empty">Không có ảnh :D</span>
 }
</div>
)

Có 3 bước để khiến thành phần tương tác với hợp đồng.

First, tạo phiên bản KlaystagramContract để kết nối hợp đồng với giao diện. Second, dùng phiên bản KlaystagramContract, tạo các hàm API tương tác với hợp đồng trong redux/actions Third, gọi các hàm trong mỗi thành phần

Hãy cùng nhau xây dựng nào!

Last updated