các lệnh CLI ken

ken là giao dịch dòng lệnh cho Nút điểm cuối Klaytn.

CÁCH SỬ DỤNG:
  lệnh ken [options] [tùy chọn lệnh] [arguments...]

Lệnh

ken có các lệnh sau.

LỆNH:
  tài khoản   Quản tài khoản
  attach   Bắt đầu một môi trường JavaScript tương tác (kết nối với nút)
  console   Bắt đầu một môi trường JavaScript tương tác
  dumpconfig Hiển thị giá trị cấu hình
  dumpgenesis Kết xuất cấu hình JSON của khối khởi nguyên sang stdout (Lệnh này được hỗ trợ từ Klaytn v1.7.0.)
  init    Bootstrap khởi tạo một khối khởi nguyên mới
  snapshot  Một tập hợp các lệnh dựa trên thu thập dữ liệu
  version   Hiển thị số phiên bản
  help, h   Hiển thị danh sách các lệnh hoặc trợ giúp cho một lệnh

Để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng lệnh, hãy chọn tùy chọn -h.

$ ken tài khoản -h
Quản tài khoản, liệt tất cả các tài khoản hiện có, nhập khóa riêng vào tài khoản mới,
tạo tài khoản mới hoặc cập nhật tài khoản hiện có.
 ...
Khóa được lưu trữ dưới <DATADIR>/keystore.
Việc chuyển toàn bộ thư mục hoặc khóa riêng lẻ trong đó
giữa các nút Klaytn chỉ sao chép đơn thuần.

Đảm bảo bạn sao lưu khóa thường xuyên.

CÁCH SỬ DỤNG:
  lệnh tài khoản ken [tùy chọn lệnh] [arguments...]

LỆNH:
   list  In tóm tắt các tài khoản hiện 
   new   Tạo tài khoản mới
   update Cập nhật tài khoản hiện 
   import Nhập khóa riêng vào tài khoản mới
$ ken init -h
init [tùy chọn lệnh] [arguments...]

Lệnh init khởi tạo một khối khởi nguyên mới định nghĩa cho mạng lưới.
Đây một hành động phá hoại làm thay đổi mạng lưới bạn sẽ
tham gia vào.
 ...

Bảng điều khiển JavaScript

Nút điểm cuối Klaytn đi kèm bảng điều khiển JavaScript. Từ dòng lệnh của bảng điều khiển, bạn có thể khởi tạo một phần của các lệnh gọi ra API Klaytn đến EN của mình. Để đính kèm vào bảng điều khiển JavaScript, hãy thực thi lệnh sau.

$ ken attach ~/kend_home/klay.ipc
Welcome to the Klaytn JavaScript console

!instance: Klaytn/vX.X.X/XXXX-XXXX/goX.X.X
 datadir: ~/kend_home
 modules: admin:1.0 debug:1.0 governance:1.0 istanbul:1.0 klay:1.0 miner:1.0 net:1.0 personal:1.0 rpc:1.0 txpool:1.0

 >

Lệnh attach kết nối với nút đang chạy, trong khi lệnh console khởi chạy một nút và kết nối với nút đó.

  attach   Bắt đầu một môi trường JavaScript tương tác (kết nối với nút)
  console   Bắt đầu một môi trường JavaScript tương tác

API mô-đun

Nếu bạn nhập tên mô-đun trên dấu nhắc bảng điều khiển, bạn sẽ thấy các thuộc tính và chức năng có sẵn của mô-đun. Để biết chi tiết các chức năng, vui lòng tham khảo API Klaytn.

> personal
{
 listAccounts: [...],
 listWallets: [...],
 deriveAccount: function(),
 ecRecover: function(),
 getListAccounts: function(callback),
 getListWallets: function(callback),
 importRawKey: function(),
 lockAccount: function(),
 ...
}

> personal.listAccounts
["0x960dba2500ab529693ef8e299210768aa0d55ec8", "0x09a04dc9ac3cd92de5ff0d45ae50ff1b618305d9", "0x36662211c072dadbf5fc1e087ddebd36df986abd", "0xbf9683cf04520eeba6d936a3478de29437c5d048"]
> 

Last updated