v1.8.3

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Với Klaytn v1.8.3, các giao dịch được phân loại theo thứ tự thời gian dựa vào thời gian nhận trên mỗi nút khi khối được tạo hoặc giao dịch được truyền. Trước đó, các giao dịch được phân loại bằng giá gas. Nhưng vì giá gas của Klaytn là cố định nên các giao dịch về cơ bản được phân loại không theo thứ tự. Với thay đổi trong phiên bản này, các nút Klaytn sẽ xử lý giao dịch dựa trên cơ sở nút nào gửi trước được xử lý trước.

Tính năng mới

 • Các giao dịch có giá gas như nhau sẽ được phân loại bằng thời gian nhận. (#1282)

 • Các giao dịch đang được truyền cũng sẽ được phân loại theo thứ tự thời gian nhận. (#1309)

 • Các giao dịch được trình bày bằng chữ đang được ghi vào các tập tin sẽ được phân loại theo thứ tự thời gian nhận. (#1329)

Cải thiện

 • Hiện có sẵn tính năng vô hiệu hóa tùy chọn tìm nạp trước và các thông số còn thiếu để thu thập dữ liệu đã được thêm. (#1234)

 • Hàm GetCodeSize giờ sẽ trả về 0 cho emptyCodeHash thay vì một lỗi. (#1279)

Sửa lỗi

 • Thay đổi hàm tạo người ký cho Worker từ LatestSignerForChainID thành MakeSigner để nó có thể sử dụng SenderCacher. (#1305)

 • Thêm panic guard cho các trình tìm nạp trước. (#1311)

Khác

 • Cập nhật các tập tin thử nghiệm Solidity tích hợp lên v0.8.x. (#1149 #1189)

 • Hỗ trợ go1.18 và cập nhật Dockerfile cho CircleCi từ Alpine thành Ubuntu 20.04. (#1320)

 • Một số bảo trì nhỏ (#1265 #1270 #1273 #1308 #1301 #1306 #1312 #1313 #1314 #1315 #1322 #1327 #1338 #1349)

Last updated