Nhận KLAY

Mạng thử nghiệm và Vòi Baobab

Vòi KLAY dùng cho mạng thử nghiệm chạy trên mạng Baobab. Vòi này có thể được truy cập từ Ví Klaytn trên Baobab. Để nhận được KLAY dùng cho mạng thử nghiệm, bạn cần phải có tài khoản Klaytn hợp lệ.

  • Tải tài khoản của bạn vào ví bằng mã khóa riêng tư hoặc tập tin lưu trữ khóa. Đồng Đồng KLAY dùng cho mạng thử nghiệm sẽ được gửi đến tài khoản được tải.

  • Nhấp vào nút Run Faucet, bạn sẽ nhận được 5 KLAY dùng cho mạng thử nghiệm và cập nhật số dư của mình. Xin lưu ý rằng bạn có thể mở vòi cho mỗi tài khoản 24 giờ một lần.

Danh sách sàn giao dịch KLAY

KLAY được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch. Vui lòng xem danh sách các sàn giao dịch KLAY qua các liên kết sau.

Last updated