1. Thiết lập môi trường

[MUST] For this tutorial, you must follow the versions specified on the first page when you are setting up the environment. Please change the node version to 10.16.0 by using nvm before downloading caver-js.

1) Cài đặt Node.js (npm)

 • Tải xuống Node.js (npm) từ trang web chính thức: https://nodejs.org/

 • Cài đặt gói bằng cách nhấp vào tập tin tải xuống.

 • Gõ lệnh $ node --version trong cửa sổ lệnh để xác minh node đã được cài đặt thành công.

  v10.16.0

⚠ Tại thời điểm viết, phiên bản LTS mới nhất tương thích với caver-js là 10.16.0. Nếu bạn dùng phiên bản Node cao hơn, caver-js sẽ không cài đặt được. Cài đặt lại Node hoặc sử dụng NVM (Trình quản lý phiên bản Node) để cài đặt môi trường ổn định.

2) Cài đặt Truffle

Truffle là công cụ tuyệt vời để biên dịch và triển khai các tập tin hợp đồng.

Sử dụng nvm để đặt phiên bản cho nút thành 12.0.0 chỉ khi bạn sử dụng truffle.

 • Gõ lệnh $ nvm install 12.0.0

 • Gõ lệnh $ nvm use 12.0.0

 • Gõ lệnh $ sudo npm install -g truffle trong cửa sổ lệnh để cài đặt truffle.

 • Gõ lệnh $ truffle --version trong cửa sổ lệnh để xác minh truffle đã được cài đặt thành công.

 • (Triển khai hợp đồng thông minh của bạn bằng truffle)

 • Gõ lệnh $ nvm use 10.16.0 để quay về nút v10.16.0 sau khi sử dụng truffle.

⚠ Nếu phiên bản thấp hơn 5, cài đặt truffle phiên bản 5. $ sudo npm install -g truffle@5

Last updated