3. Cấu trúc thư mục

|-- contracts
|-- migrations
|-- truffle-config.js
|-- static 
|-- src 
  |-- styles
  |-- klaytn
   |-- caver.js
  |-- components
   |-- BlockNumber.js
   |-- Auth.js
   |-- Count.js
  |-- index.js
  |-- App.js
  |-- routes.js

contracts/: Chứa tập tin nguồn Solidity của hợp đồng thông minh.

migrations/: Chứa tập tin JavaScript thực hiện việc triển khai hợp đồng thông minh.

truffle-config.js: Tập tin cấu hình Truffle.

static/: Chứa các tập tin tĩnh như tập tin ảnh.

src/styles: Tập tin định nghĩa CSS.

src/index.js: Tập tin index của ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi. Logic ReactDOM.render nằm ở đây.

src/App.js: Tập tin thành phần gốc của ứng dụng hướng dẫn của chúng tôi.

src/routes.js: Chứa các định nghĩa định tuyến.

src/components: Chứa các tập tin thành phần frontend.

 • src/components/BlockNumber.js: Hiển thị số khối hiện tại.

 • src/components/Auth.js: Xử lý quá trình đăng nhập của người dùng bằng khóa riêng tư hoặc lưu trữ khóa với mật khẩu.

 • src/components/Count.js: Xử lý tương tác với hợp đồng Count đã triển khai. Gọi các hàm hợp đồng bằng caver.js.

src/klaytn: Chứa các tập tin hỗ trợ tương tác với Klaytn.

 • src/klaytn/caver.js: Tạo caver-js. caver-js là thư viện gọi RPC Javascript giúp cho việc kết nối với nút Klaytn và tương tác với nút hoặc hợp đồng thông minh được triển khai trên Klaytn.

Last updated