Cập nhật tài khoản

sendTransaction (ACCOUNT_UPDATE)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch [Cập nhật tài khoản](../../../../../../klaytn/design/transactions/basic.md#txtypetài khoảnupdate) đến mạng.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch loại ACCOUNT_UPDATE có cấu trúc như sau: Lưu ý rằng khi cung cấp khóa mới, bạn chỉ nên cung cấp một trong các giá trị dưới đây phù hợp với loại khóa. Nếu cung cấp nhiều hơn một khóa, bạn sẽ nhận được lỗi 'khóa trùng lặp'. Từ phiên bản caver-js v1.2.0, nên sử dụng key với đối tượng AccountForUpdate.

 • khóa

 • legacyKey

 • publicKey

 • multisig

 • roleTransactionKey, roleAccountUpdateKey, roleFeePayerKey

 • failKey

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch. "ACCOUNT_UPDATE"

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này. Tài khoản này sẽ được cập nhật bằng giao dịch này.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

khóa

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng AccountForUpdate chứa địa chỉ và khóa sẽ được sử dụng khi cập nhật tài khoản. Để biết cách tạo một đối tượng AccountForUpdate cho mỗi loại khóa, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate](../caver.klay.tài khoảns.md#createtài khoảnforupdate).

legacyKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa kế thừa, hãy đặt giá trị này thành true.

publicKey

Chuỗi

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa công khai, hãy ghi ra khóa công khai 64 byte.

multisig

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa đa chữ ký, hãy ghi ra danh sách các khóa công khai có trọng số tạo thành khóa đa chữ ký. Cơ chế đa chữ ký cũng xác định ngưỡng. Khi ký một giao dịch, tổng trọng số của các chữ ký phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng được thiết lập.

roleTransactionKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleTransactionKey. Khóa roleTransactionKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleTransactionKey này sẽ được sử dụng khi ký một giao dịch.

roleAccountUpdateKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleAccountUpdateKey. Khóa roleAccountUpdateKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleAccountUpdateKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch AccountUpdate.

roleFeePayerKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleFeePayerKey. Khóa roleFeePayerKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleFeePayerKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch với vai trò là người trả phí.

failKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa fail, hãy đặt giá trị này thành true.

Nếu bạn gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction với một đối tượng giao dịch thuộc loại ACCOUNT_UPDATE như trên, caver-js sẽ gửi đối tượng này đến mạng sau khi ký bằng khóa của tài khoản người gửi (from) trong ví trong bộ nhớ.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const tài khoản = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

// Trường hợp 1: Cập nhật tài khoản bằng đối tượng AccountForUpdate

const tài khoảnForUpdate = caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate(tài khoản.address, '0x{private key}')

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
})

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error)

// Trường hợp 2: Cập nhật tài khoản bằng khóa legacy

// using the promise
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  legacyKey: true,
  gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  legacyKey: true,
  gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

// Trường hợp 3: Cập nhật tài khoản bằng khóa công khai

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  publicKey: '0x9016de15ebb219b1e8bc732070df93a28903e5799d0cd24a807a5afabf4601f7e5ab312b5a682dd8c0e72e71e67552174d5082cde25db3626a5b025f97f8a005',
  gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  publicKey: '0x9016de15ebb219b1e8bc732070df93a28903e5799d0cd24a807a5afabf4601f7e5ab312b5a682dd8c0e72e71e67552174d5082cde25db3626a5b025f97f8a005',
  gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

// Trường hợp 4: Cập nhật tài khoản sử dụng khóa fail

// using the promise
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  failKey: true,
  gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: tài khoản.address,
  failKey: true,
  gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

// Trường hợp 5: Cập nhật tài khoản bằng đa chữ ký có trọng số

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
 type: 'ACCOUNT_UPDATE',
 from: tài khoản.address,
 multisig: {
  threshold: 3,
  keys: [
   { weight: 1, publicKey: '0xb1a73e06009a6ba4816e24018e70fbd6f95b584c61bc704473da5102ac118d3121ce7fc64a7ba5004d487c49865047a7a3d7aa8baec5d9b2c2568f44110daab8' },
   { weight: 1, publicKey: '0x24b437235528893f079b15d65b33a355f315b7a521374f899ae3b3c29c546659dc6bc129cb8de49ccc05617cebf78224a622b9cd238a4fe3b04a5d1f8036efbe' },
   { weight: 1, publicKey: '0x354acd6ef039e69ffc31a690bf6aa748ca76a3dd98c5108793c5e0863a80d3477ebb1fac8c7d3e9a9f6cf57777db28f8ea3efb3937cb17101878b910ee66c527' },
   { weight: 1, publicKey: '0x9016de15ebb219b1e8bc732070df93a28903e5799d0cd24a807a5afabf4601f7e5ab312b5a682dd8c0e72e71e67552174d5082cde25db3626a5b025f97f8a005' },
  ],
 },
 gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
 type: 'ACCOUNT_UPDATE',
 from: tài khoản.address,
 multisig: {
  threshold: 3,
  keys: [
   { weight: 1, publicKey: '0xb1a73e06009a6ba4816e24018e70fbd6f95b584c61bc704473da5102ac118d3121ce7fc64a7ba5004d487c49865047a7a3d7aa8baec5d9b2c2568f44110daab8' },
   { weight: 1, publicKey: '0x24b437235528893f079b15d65b33a355f315b7a521374f899ae3b3c29c546659dc6bc129cb8de49ccc05617cebf78224a622b9cd238a4fe3b04a5d1f8036efbe' },
   { weight: 1, publicKey: '0x354acd6ef039e69ffc31a690bf6aa748ca76a3dd98c5108793c5e0863a80d3477ebb1fac8c7d3e9a9f6cf57777db28f8ea3efb3937cb17101878b910ee66c527' },
   { weight: 1, publicKey: '0x9016de15ebb219b1e8bc732070df93a28903e5799d0cd24a807a5afabf4601f7e5ab312b5a682dd8c0e72e71e67552174d5082cde25db3626a5b025f97f8a005' },
  ],
 },
 gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

// Trường hợp 6: Cập nhật tài khoản bằng khóa theo vai trò

// sử dụng promise
caver.klay.sendTransaction({
 type: 'ACCOUNT_UPDATE',
 from: tài khoản.address,
 roleTransactionKey: {
  publicKey: '0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d0a5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919',
 },
 roleAccountUpdateKey: {
  publicKey: '0x36f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c066fdf9fc87a16ac359e66d9761445d5ccbb417fb7757a3f5209d713824596a50d',
 },
 roleFeePayerKey: {
  publicKey: '0xc8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f08144794c27901465af0a703859ab47f8ae17e54aaba453b7cde5a6a9e4a32d45d72b2',
 },
 gas: '300000',
})
.then(function(receipt){
  ...
});

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
caver.klay.sendTransaction({
 type: 'ACCOUNT_UPDATE',
 from: tài khoản.address,
 roleTransactionKey: {
  publicKey: '0xe4a01407460c1c03ac0c82fd84f303a699b210c0b054f4aff72ff7dcdf01512d0a5735a23ce1654b14680054a993441eae7c261983a56f8e0da61280758b5919',
 },
 roleAccountUpdateKey: {
  publicKey: '0x36f6355f5b532c3c1606f18fa2be7a16ae200c5159c8031dd25bfa389a4c9c066fdf9fc87a16ac359e66d9761445d5ccbb417fb7757a3f5209d713824596a50d',
 },
 roleFeePayerKey: {
  publicKey: '0xc8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f08144794c27901465af0a703859ab47f8ae17e54aaba453b7cde5a6a9e4a32d45d72b2',
 },
 gas: '300000',
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error); // Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

sendTransaction (FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch [Cập nhật tài khoản có ủy thác phí](../../../../../../klaytn/design/transactions/fee-delegation.md#txtypefeedelegatedtài khoảnupdate) đến mạng.

Có hai cách cho phép người trả phí ký một giao dịch và gửi giao dịch đến mạng.

 1. Gọi ra caver.klay.sendTransaction với một đối tượng, {senderRawTransaction: rawTransaction, feePayer: feePayerAddress}, sử dụng định dạng giao dịch cho người trả phí. Trong trường hợp này, tài khoản của người trả phí phải tồn tại trong ví caver-js trong bộ nhớ.

 2. Ký bằng hàm [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) và gửi đến mạng thông qua caver.klay.sendSignedTransaction

Ví dụ ở đây chỉ mô tả cách sử dụng hàm caver.klay.sendTransaction.

Để biết thông tin về cách gửi sử dụng hàm caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransactioncaver.klay.sendSignedTransaction, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) và Gửi giao dịch với nhiều người ký.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch. "FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE"

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này. Tài khoản này sẽ được cập nhật bằng giao dịch này.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

khóa

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng AccountForUpdate chứa địa chỉ và khóa sẽ được sử dụng khi cập nhật tài khoản. Để biết cách tạo một đối tượng AccountForUpdate cho mỗi loại khóa, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate](../caver.klay.tài khoảns.md#createtài khoảnforupdate).

legacyKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa kế thừa, hãy đặt giá trị này thành true.

publicKey

Chuỗi

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa công khai, hãy ghi ra khóa công khai 64 byte.

multisig

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa đa chữ ký, hãy ghi ra danh sách các khóa công khai có trọng số tạo thành khóa đa chữ ký. Cơ chế đa chữ ký cũng xác định ngưỡng. Khi ký một giao dịch, tổng trọng số của các chữ ký phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng được thiết lập.

roleTransactionKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleTransactionKey. Khóa roleTransactionKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleTransactionKey này sẽ được sử dụng khi ký một giao dịch.

roleAccountUpdateKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleAccountUpdateKey. Khóa roleAccountUpdateKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleAccountUpdateKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch AccountUpdate.

roleFeePayerKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleFeePayerKey. Khóa roleFeePayerKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleFeePayerKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch với vai trò là người trả phí.

failKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa fail, hãy đặt giá trị này thành true.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE với cấu trúc như trên hoặc giao dịch RLP-encoded transaction thuộc loại FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE có thể được sử dụng làm tham số trong [caver.klay.tài khoảns.signTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#signtransaction) đối với người gửi hoặc trong [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) đối với người trả phí.

Để người trả phí ký một giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký và gửi đến mạng, hãy xác định một đối tượng có cấu trúc như sau và gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction.

TênLoạiMô tả

feePayer

Chuỗi

Địa chỉ người trả phí của giao dịch.

senderRawTransaction

Chuỗi

Giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const sender = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')
const feePayer = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

const tài khoảnForUpdate = caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate(sender.address, '0x{private key}')

// sử dụng promise
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
  type: 'FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE',
  from: sender.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
  senderRawTransaction: senderRawTransaction,
  feePayer: feePayer.address,
})
.then(function(receipt){
  ...
})

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
  type: 'FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE',
  from: sender.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
  senderRawTransaction: senderRawTransaction,
  feePayer: feePayer.address,
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error)

sendTransaction (FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO)

caver.klay.sendTransaction(transactionObject [, callback])

Gửi giao dịch [Cập nhật tài khoản có ủy thác phí theo tỷ lệ](../../../../../../klaytn/design/transactions/partial-fee-delegation.md#txtypefeedelegatedtài khoảnupdatewithratio) đến mạng.

Có hai cách cho phép người trả phí ký một giao dịch và gửi giao dịch đến mạng.

 1. Gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction với định dạng giao dịch của người trả phí (Một đối tượng xác định senderRawTransactionfeepayer). Trong trường hợp này, tài khoản của người trả phí phải tồn tại trong ví trong bộ nhớ của hàm caver-js.

 2. Ký bằng hàm [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) và gửi đến mạng thông qua caver.klay.sendSignedTransaction

Ví dụ ở đây chỉ mô tả cách sử dụng hàm caver.klay.sendTransaction.

Để biết thông tin về cách gửi sử dụng hàm caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransactioncaver.klay.sendSignedTransaction, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) và Gửi giao dịch với nhiều người ký.

Tham số

Các tham số của hàm sendTransaction bao gồm một đối tượng giao dịch và một hàm callback.

TêntypeMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch cần gửi.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Loại đối tượng giao dịch thuần của giao dịch FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO có cấu trúc như sau:

TênLoạiMô tả

type

Chuỗi

Loại giao dịch "FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO".

từ

Chuỗi

Địa chỉ của người gửi giao dịch này. Tài khoản này sẽ được cập nhật bằng giao dịch này.

gas

Số

Lượng gas tối đa sẵn sàng trả cho giao dịch (sẽ hoàn lại số gas chưa được dùng đến).

giá gas

Số

(tùy chọn) Giá gas được người gửi cung cấp theo đơn vị peb. Tham số gasPrice phải giống với tham số unitPrice được thiết lập trong nút Klaytn.

nonce

Số

(tùy chọn) Giá trị nguyên của số dùng một lần. Nếu bị bỏ qua, số lượng giao dịch sẽ được caver-js thiết lập bằng cách gọi ra caver.klay.getTransactionCount.

khóa

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng AccountForUpdate chứa địa chỉ và khóa sẽ được sử dụng khi cập nhật tài khoản. Để biết cách tạo một đối tượng AccountForUpdate cho mỗi loại khóa, hãy xem [caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate](../caver.klay.tài khoảns.md#createtài khoảnforupdate).

legacyKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa kế thừa, hãy đặt giá trị này thành true.

publicKey

Chuỗi

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa công khai, hãy ghi ra khóa công khai 64 byte.

multisig

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa đa chữ ký, hãy ghi ra danh sách các khóa công khai có trọng số tạo thành khóa đa chữ ký. Cơ chế đa chữ ký cũng xác định ngưỡng. Khi ký một giao dịch, tổng trọng số của các chữ ký phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng được thiết lập.

roleTransactionKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleTransactionKey. Khóa roleTransactionKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleTransactionKey này sẽ được sử dụng khi ký một giao dịch.

roleAccountUpdateKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleAccountUpdateKey. Khóa roleAccountUpdateKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleAccountUpdateKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch AccountUpdate.

roleFeePayerKey

Đối tượng

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa theo vai trò, hãy ghi ra khóa roleFeePayerKey. Khóa roleFeePayerKey có thể là khóa công khai hoặc khóa đa chữ ký. Khóa roleFeePayerKey này sẽ được sử dụng khi ký giao dịch với vai trò là người trả phí.

failKey

Bool

(tùy chọn) Nếu muốn cập nhật tài khoản để có khóa fail, hãy đặt giá trị này thành true.

Một đối tượng giao dịch thuộc loại FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO với cấu trúc như trên hoặc giao dịch RLP-encoded transaction thuộc loại FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO có thể được sử dụng làm tham số trong [caver.klay.tài khoảns.signTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#signtransaction) đối với người gửi hoặc trong [caver.klay.tài khoảns.feePayerSignTransaction](../caver.klay.tài khoảns.md#feepayersigntransaction) đối với người trả phí.

Để người trả phí ký một giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký và gửi đến mạng, hãy xác định một đối tượng có cấu trúc như sau và gọi ra hàm caver.klay.sendTransaction.

TênLoạiMô tả

feePayer

Chuỗi

Địa chỉ người trả phí của giao dịch.

senderRawTransaction

Chuỗi

Giao dịch mã hóa RLP mà người gửi đã ký.

Giá trị trả về

Hàm callback sẽ trả về hàm băm giao dịch 32 byte.

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng sự kiện kết hợp promise. Sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Ngoài ra còn có các sự kiện sau đây:

 • "transactionHash" trả về String: Được kích hoạt ngay sau khi gửi giao dịch và có hàm băm giao dịch.

 • "receipt" trả về Object: Được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch.

 • "error" trả về Error: Được kích hoạt nếu có lỗi phát sinh trong quá trình gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai.

Ví dụ

const sender = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')
const feePayer = caver.klay.tài khoảns.wallet.add('0x{private key}')

const tài khoảnForUpdate = caver.klay.tài khoảns.createAccountForUpdate(sender.address, '0x{private key}')

// sử dụng promise
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
  type: 'FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO',
  from: sender.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
  feeRatio: 30,
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
  senderRawTransaction: senderRawTransaction,
  feePayer: feePayer.address,
})
.then(function(receipt){
  ...
})

// sử dụng bộ phát tín hiệu sự kiện
const { rawTransaction: senderRawTransaction } = await caver.klay.tài khoảns.signTransaction({
  type: 'FEE_DELEGATED_ACCOUNT_UPDATE_WITH_RATIO',
  from: sender.address,
  key: tài khoảnForUpdate,
  gas: '300000',
  feeRatio: 30,
}, sender.privateKey)

caver.klay.sendTransaction({
  senderRawTransaction: senderRawTransaction,
  feePayer: feePayer.address,
})
.on('transactionHash', function(hash){
  ...
})
.on('receipt', function(receipt){
  ...
})
.on('error', console.error)

Last updated