Quỹ sinh thái lớn

Quỹ sinh thái cấp giao thức trọn bộ trị giá trên 1 tỷ đô la của chúng tôi

Klaytn là ví dụ tiên phong lớn nhất về các ưu đãi hỗ trợ hệ sinh thái được mã hóa trong một nền kinh tế token theo giao thức chuỗi.iao thức chuỗi. 66% số token mới tạo được tái đầu tư vào hệ sinh thái.

Token dự trữ được phát hành lần đầu cũng sẽ được sử dụng làm tài nguyên để đầu tư mở rộng hệ sinh thái.

Tài trợ

Chương trình tài trợ khoản dự trữ cải tiến của Klaytn (KIR)

• Chương trình tài trợ của chúng tôi hỗ trợ các hàng hóa công cộng như cơ sở hạ tầng, công cụ và dịch vụ giúp cải thiện chất lượng của Klaytn L1

• 12% số token mới phát hành là nguồn tài chính chủ yếu

Chương trình tài trợ Quỹ tăng trưởng Klaytn (KGF)

• Tài nguyên faucet để kiểm thử và tiếp thị dịch vụ ban đầu - áp dụng nhanh chóng và dễ dàng phê duyệt

• Tổng giá trị thanh toán là 9 triệu USD trong quý 4 năm 2021

Đầu tư

Chương trình đầu tư KGF

• Đầu tư vào các dự án giai đoạn sớm có thể tác động tích cực đến Klaytn

• 54% số token mới phát hành là nguồn tài chính chủ yếu của Quỹ tăng trưởng Klaytn

Phần thưởng

Chương trình Bằng chứng đóng góp (PoC)

• Phần thưởng cho những người xây dựng hợp đồng thông minh có đóng góp vào sự phát triển của các hoạt động trên chuỗi trên Klaytn

Last updated