Ủy thác phí

TxTypeFeeDelegatedValueTransfer

TxTypeFeeDelegatedValueTransfer được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY. Vì Klaytn cung cấp nhiều loại giao dịch sao cho mỗi loại giao dịch chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, TxTypeFeeDelegatedValueTransfer bị giới hạn gửi KLAY đến một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài. Vì thế, TxTypeFeeDelegatedValueTransfer chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhtypeMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedValueTransfer. Thuộc tính này phải là 0x09.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([ encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from]), feePayer, chainid, 0, 0 ])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])`
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf839b5f4098204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b018080
SigHash 0xb86e4cc0955f7c2cda1b36038c9d43a2724fc956c11e09c37625379b7eb2bd21
Signature f845f84325a09f8e49e2ad84b0732984398749956e807e4b526c786af3c5f7416b293e638956a06bf88342092f6ff9fabe31739b2ebfa1409707ce54a54693e91a6b9bb77df0e7
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf84eb5f4098204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x3e7c5f40e826d1d22493be59bf62928dc397de5c972bd9bfa3fe5206c24a5f82
SignatureFeePayer f845f84326a0f45cf8d7f88c08e6b6ec0b3b562f34ca94283e4689021987abb6b0772ddfd80aa0298fe2c5aeabb6a518f4cbb5ff39631a5d88be505d3923374f65fdcf63c2955b
TxHashRLP 0x09f8d68204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a09f8e49e2ad84b0732984398749956e807e4b526c786af3c5f7416b293e638956a06bf88342092f6ff9fabe31739b2ebfa1409707ce54a54693e91a6b9bb77df0e7945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0f45cf8d7f88c08e6b6ec0b3b562f34ca94283e4689021987abb6b0772ddfd80aa0298fe2c5aeabb6a518f4cbb5ff39631a5d88be505d3923374f65fdcf63c2955b
TxHash e1e07f9971153499fc8c7bafcdaf7abc20b37aa4c18fb1e53a9bfcc259e3644c
SenderTxHashRLP 0x09f87a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a09f8e49e2ad84b0732984398749956e807e4b526c786af3c5f7416b293e638956a06bf88342092f6ff9fabe31739b2ebfa1409707ce54a54693e91a6b9bb77df0e7
SenderTxHash 40f8c94e01e07eb5353f6cd4cd3eabd5893215dd53a50ba4b8ff9a447ac51731

  TX(e1e07f9971153499fc8c7bafcdaf7abc20b37aa4c18fb1e53a9bfcc259e3644c)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedValueTransfer
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0x9f8e49e2ad84b0732984398749956e807e4b526c786af3c5f7416b293e638956","S":"0x6bf88342092f6ff9fabe31739b2ebfa1409707ce54a54693e91a6b9bb77df0e7"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0xf45cf8d7f88c08e6b6ec0b3b562f34ca94283e4689021987abb6b0772ddfd80a","S":"0x298fe2c5aeabb6a518f4cbb5ff39631a5d88be505d3923374f65fdcf63c2955b"}]
  Hex:      09f8d68204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84325a09f8e49e2ad84b0732984398749956e807e4b526c786af3c5f7416b293e638956a06bf88342092f6ff9fabe31739b2ebfa1409707ce54a54693e91a6b9bb77df0e7945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0f45cf8d7f88c08e6b6ec0b3b562f34ca94283e4689021987abb6b0772ddfd80aa0298fe2c5aeabb6a518f4cbb5ff39631a5d88be505d3923374f65fdcf63c2955b

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x7ad6ed1f9955be00db8fb5452125f0e9a3c0856abb5b4cc4aed91ffc134321da",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x984e9d43c496ef39ef2d496c8e1aee695f871e4f6cfae7f205ddda1589ca5c9e",
   "S": "0x46647d1ce8755cd664f5fb4eba3082dd1a13817488029f3869662986b7b1a5ae"
  }
 ],
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x7918",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x2",
 "senderTxHash": "0x6a8cf9a2f6d16561303445309d4f210c8be862f0d0c0e6f4998775fef9b4f957",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x368b3324b37831b51711a2eba2a7608438a2bd5956ccecbcdb07d9163ff8bc87",
   "S": "0x7ee2e86ad6f01c867b2ced9d69e614ba22e539726451400fccdd56acbbc7a6f7"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0xea4341b5c95fd5a0c3a8a15a4177ab6394725c24f722a9e31f53474a6dcf086a",
 "transactionIndex": "0x2",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedValueTransfer",
 "typeInt": 9,
 "value": "0x21e19e0c9bab2400000"
}

TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo

TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY với một tin nhắn cụ thể. TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhMô tảLoạiMột giá trị ví dụ

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo. Thuộc tính này phải là 0x11.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu gắn kèm theo giao dịch. Thông điệp cần được truyền vào thuộc tính này.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf841b83cf83a118204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f018080
SigHash 0x3333b9336d431ffa53b795fedcf03cc2217cea3f26825ea5cbf7d69f0b99fde9
Signature f845f84326a064e213aef0167fbd853f8f9989ef5d8b912a77457395ccf13d7f37009edd5c5ba05d0c2e55e4d8734fe2516ed56ac628b74c0eb02aa3b6eda51e1e25a1396093e1
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf856b83cf83a118204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xed015096fb27764f576415e23576228cbf7c4fdad464ea7ffc3a1856dfe391c9
SignatureFeePayer f845f84326a087390ac14d3c34440b6ddb7b190d3ebde1a07d9a556e5a82ce7e501f24a060f9a037badbcb12cda1ed67b12b1831683a08a3adadee2ea760a07a46bdbb856fea44
TxHashRLP 0x11f8dc8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84326a064e213aef0167fbd853f8f9989ef5d8b912a77457395ccf13d7f37009edd5c5ba05d0c2e55e4d8734fe2516ed56ac628b74c0eb02aa3b6eda51e1e25a1396093e1945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a087390ac14d3c34440b6ddb7b190d3ebde1a07d9a556e5a82ce7e501f24a060f9a037badbcb12cda1ed67b12b1831683a08a3adadee2ea760a07a46bdbb856fea44
TxHash 8f68882f6192a53ba470aeca1e83ed9b9e519906a91256724b284dee778b21c9
SenderTxHashRLP 0x11f8808204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84326a064e213aef0167fbd853f8f9989ef5d8b912a77457395ccf13d7f37009edd5c5ba05d0c2e55e4d8734fe2516ed56ac628b74c0eb02aa3b6eda51e1e25a1396093e1
SenderTxHash fffaa2b38d4e684ea70a89c78fc7b2659000d130c76ad721d68175cbfc77c550

  TX(8f68882f6192a53ba470aeca1e83ed9b9e519906a91256724b284dee778b21c9)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0x64e213aef0167fbd853f8f9989ef5d8b912a77457395ccf13d7f37009edd5c5b","S":"0x5d0c2e55e4d8734fe2516ed56ac628b74c0eb02aa3b6eda51e1e25a1396093e1"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0x87390ac14d3c34440b6ddb7b190d3ebde1a07d9a556e5a82ce7e501f24a060f9","S":"0x37badbcb12cda1ed67b12b1831683a08a3adadee2ea760a07a46bdbb856fea44"}]
  Data:     36383635366336633666
  Hex:      11f8dc8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6ff845f84326a064e213aef0167fbd853f8f9989ef5d8b912a77457395ccf13d7f37009edd5c5ba05d0c2e55e4d8734fe2516ed56ac628b74c0eb02aa3b6eda51e1e25a1396093e1945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a087390ac14d3c34440b6ddb7b190d3ebde1a07d9a556e5a82ce7e501f24a060f9a037badbcb12cda1ed67b12b1831683a08a3adadee2ea760a07a46bdbb856fea44

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x7ad6ed1f9955be00db8fb5452125f0e9a3c0856abb5b4cc4aed91ffc134321da",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xb5d80dc924c51f58eb674a142ebfd8ca1c0bc722bc85b001a5a6905ba8226b1",
   "S": "0x79852418faacd4407aee4a461a08602fcf6a3a3cb63b9ba69d70ffe2f5fe3cd"
  }
 ],
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x7b0c",
 "input": "0x68656c6c6f",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x5",
 "senderTxHash": "0x5a4e42bac0b2bc8dda4ee82bfafc83e7f156f74d81d367a3db430abd40b2cd47",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xe8f5484b057b542c80f16c5bb8707e040619c3dc9ac5628d2797aa3d8a2fc0d0",
   "S": "0x5d598f2f10283ded6f6e6a216f4278b27fdf4d431272fa090064ac0fd3fc8102"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0x66fe4d1abdf15a250f9391646e0242c8e4c3310250ca316d8fd00856aac16172",
 "transactionIndex": "0x5",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemo",
 "typeInt": 17,
 "value": "0x989680"
}

TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy

TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy triển khai một hợp đồng thông minh bằng giao dịch ủy thác phí. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. Một hợp đồng thông minh được triển khai bằng mã trong input. Địa chỉ đã triển khai sẽ được trả về qua contractAddress trong biên lai.

 4. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhtypeMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy. Thuộc tính này phải là 0x29.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

*common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển. Hiện tại giá trị này phải bằng 0. Tính năng xác định địa chỉ sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu được gắn kèm giao dịch, dùng để thực thi giao dịch.

humanReadable

bool (Go)

Đây phải là giá trị false vì địa chỉ có thể đọc chưa được hỗ trợ. Nếu giá trị là true, giao dịch sẽ bị từ chối.

codeFormat

uint8 (Go)

Định dạng mã của mã hợp đồng thông minh. Hiện tại, giá trị được hỗ trợ chỉ có EVM(0x00).

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input,humanReadable, codeFormat, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, codeFormat, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf90240b9023af90237298204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180018080
SigHash 0xfd5e0726c763d117d07e5e688889ab7e4d0d1164d1bbca26a9d4ee629cbd875b
Signature f845f84325a04ea37b8ecfed93795a9f99b1e4d554df6fb05a361965a7655abd4e4c4422a9e5a00b05e3fffe5a3c0892eaff31466f6c47b7edad80703d395d65bbfc1a2c6a2570
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf90255b9023af90237298204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xb7ea4d9d8c4d20ac6fd6cfffcaf89ae7d217d7450820b3b40d9ea29a0f01a1b2
SignatureFeePayer f845f84326a0c6738376304dfb32c77649bddd4ade925b947876cfe6b1fd2c06a2e4394504cca023817ba66a6b7c92fcf23f2d5506ea2a673aae5f1a1e4d742367971ae58a1576
TxHashRLP 0x29f902d98204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a04ea37b8ecfed93795a9f99b1e4d554df6fb05a361965a7655abd4e4c4422a9e5a00b05e3fffe5a3c0892eaff31466f6c47b7edad80703d395d65bbfc1a2c6a2570945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0c6738376304dfb32c77649bddd4ade925b947876cfe6b1fd2c06a2e4394504cca023817ba66a6b7c92fcf23f2d5506ea2a673aae5f1a1e4d742367971ae58a1576
TxHash a457cc54b5cfd35eb61baa5ad61398fdcecab4c83693815addf00ca7166cb87e
SenderTxHashRLP 0x29f9027d8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a04ea37b8ecfed93795a9f99b1e4d554df6fb05a361965a7655abd4e4c4422a9e5a00b05e3fffe5a3c0892eaff31466f6c47b7edad80703d395d65bbfc1a2c6a2570
SenderTxHash f3bca26fc8b50bfbcc1e94bc792ee6489cff14056e7e9aa2b074abb385f2139f

  TX(a457cc54b5cfd35eb61baa5ad61398fdcecab4c83693815addf00ca7166cb87e)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Data:     363038303630343035323334383031353631303031303537363030303830666435623530363130316465383036313030323036303030333936303030663330303630383036303430353236303034333631303631303036313537363366666666666666663763303130303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303630303033353034313636333161333964386566383131343631303038303537383036333633353335383662313436313030613735373830363337306130383233313134363130306361353738303633666436623765663831343631303066383537356233333630303039303831353236303031363032303532363034303831323038303534333439303831303139303931353538313534303139303535303035623334383031353631303038633537363030303830666435623530363130303935363130313064353635623630343038303531393138323532353139303831393030333630323030313930663335623631303063383733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313133353635623030356233343830313536313030643635373630303038306664356235303631303039353733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313437353635623334383031353631303130343537363030303830666435623530363130306338363130313539353635623630303035343831353635623733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663136363030303930383135323630303136303230353236303430383132303830353433343930383130313930393135353831353430313930353535363562363030313630323035323630303039303831353236303430393032303534383135363562333336303030393038313532363030313630323035323630343038313230383035343930383239303535393038313131313536313031616635373630343035313333393038323135363130386663303239303833393036303030383138313831383538383838663139333530353035303530313536313031396335373631303161663536356233333630303039303831353236303031363032303532363034303930323038313930353535623530353630306131363536323761376137323330353832303632376361343662623039343738613031353736323830366363303063343331323330353031313138633763323663333061633538633465303965353163346630303239
  HumanReadable: true
  CodeFormat:  CodeFormatEVM
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0x4ea37b8ecfed93795a9f99b1e4d554df6fb05a361965a7655abd4e4c4422a9e5","S":"0xb05e3fffe5a3c0892eaff31466f6c47b7edad80703d395d65bbfc1a2c6a2570"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0xc6738376304dfb32c77649bddd4ade925b947876cfe6b1fd2c06a2e4394504cc","S":"0x23817ba66a6b7c92fcf23f2d5506ea2a673aae5f1a1e4d742367971ae58a1576"}]
  Hex:      29f902d98204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f00290180f845f84325a04ea37b8ecfed93795a9f99b1e4d554df6fb05a361965a7655abd4e4c4422a9e5a00b05e3fffe5a3c0892eaff31466f6c47b7edad80703d395d65bbfc1a2c6a2570945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0c6738376304dfb32c77649bddd4ade925b947876cfe6b1fd2c06a2e4394504cca023817ba66a6b7c92fcf23f2d5506ea2a673aae5f1a1e4d742367971ae58a1576

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "codeFormat": "0x0",
 "contractAddress": "0x636f6e7472616374322e6b6c6179746e00000000",
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x614fd887f4702627156132c9d56584207d1eaff529ee2967431eeaba924678f9",
   "S": "0x6b883a4467ca95a0ee75567062cb6d35629e9a22faeb8a711896488ce2cc4ed9"
  }
 ],
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0xee6e5b4d",
 "humanReadable": true,
 "input": "0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xb",
 "senderTxHash": "0xf8f83c7a4a334430f403b20d84db492fac43ebabbd9676d731e11460d01a2160",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xf3c521fea307b39bfa914b4835112bad18f89a627d639ddabe70c20af99d29a5",
   "S": "0x5179048cf993049b380f8cf7017c6e83b23da7883d2728208fe6161808594f44"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e7472616374322e6b6c6179746e00000000",
 "transactionHash": "0x39b8a31f0c02a951615e3497d68a6534b8c8cc565e514ceafec53ee7ff50b8d9",
 "transactionIndex": "0x4",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy",
 "typeInt": 41,
 "value": "0x0"
}

TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution

TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution thực thi hợp đồng thông minh với dữ liệu đã cho trong input. Người trả phí đã xác định sẽ thanh toán phí. TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh. Để chuyển KLAY đến một tài khoản sở hữu bên ngoài, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedValueTransfer. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh, mã sẽ được thực thi dựa trên input. Nếu không, giao dịch sẽ bị từ chối.

 2. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. Nếu value được cung cấp, value KLAY được chuyển từ người gửi đến to của hợp đồng thông minh. Hợp đồng phải có hàm dự phòng khoản phải trả để nhận KLAY.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution. Thuộc tính này phải là 0x31.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ thực thi tài khoản hợp đồng thông minh.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu được gắn kèm giao dịch, dùng để thực thi giao dịch.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf860b85bf859318204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2018080
SigHash 0xa5dd93af9f96fa316f0ddd84f10acb2e6eb41baaec3b42f9068c38aa1618f7e1
Signature f845f84325a0253aea7d2c37160da45e84afbb45f6b3341cf1e8fc2df4ecc78f14adb512dc4fa022465b74015c2a8f8501186bb5e200e6ce44be52e9374615a7e7e21c41bc27b5
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf875b85bf859318204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xf547d9d0041912e0daa2db2b65170a9e833877cd8482f405a11b03429fcbd554
SignatureFeePayer f845f84326a0e7c51db7b922c6fa2a941c9687884c593b1b13076bdf0c473538d826bf7b9d1aa05b0de2aabb84b66db8bf52d62f3d3b71b592e3748455630f1504c20073624d80
TxHashRLP 0x31f8fb8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84325a0253aea7d2c37160da45e84afbb45f6b3341cf1e8fc2df4ecc78f14adb512dc4fa022465b74015c2a8f8501186bb5e200e6ce44be52e9374615a7e7e21c41bc27b5945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0e7c51db7b922c6fa2a941c9687884c593b1b13076bdf0c473538d826bf7b9d1aa05b0de2aabb84b66db8bf52d62f3d3b71b592e3748455630f1504c20073624d80
TxHash ef46f28c54b3d90a183e26f406ca1d5cc2b6e9fbb6cfa7c85a10330ffadf54b0
SenderTxHashRLP 0x31f89f8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84325a0253aea7d2c37160da45e84afbb45f6b3341cf1e8fc2df4ecc78f14adb512dc4fa022465b74015c2a8f8501186bb5e200e6ce44be52e9374615a7e7e21c41bc27b5
SenderTxHash 3cd3380f4206943422d5d5b218dd66d03d60d19a109f9929ea12b52a230257cb

  TX(ef46f28c54b3d90a183e26f406ca1d5cc2b6e9fbb6cfa7c85a10330ffadf54b0)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Data:     363335333538366230303030303030303030303030303030303030303030303062633539353166303535613835663431613362363266643666363861623764653736643239396232
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0x253aea7d2c37160da45e84afbb45f6b3341cf1e8fc2df4ecc78f14adb512dc4f","S":"0x22465b74015c2a8f8501186bb5e200e6ce44be52e9374615a7e7e21c41bc27b5"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0xe7c51db7b922c6fa2a941c9687884c593b1b13076bdf0c473538d826bf7b9d1a","S":"0x5b0de2aabb84b66db8bf52d62f3d3b71b592e3748455630f1504c20073624d80"}]
  Hex:      31f8fb8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b2f845f84325a0253aea7d2c37160da45e84afbb45f6b3341cf1e8fc2df4ecc78f14adb512dc4fa022465b74015c2a8f8501186bb5e200e6ce44be52e9374615a7e7e21c41bc27b5945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0e7c51db7b922c6fa2a941c9687884c593b1b13076bdf0c473538d826bf7b9d1aa05b0de2aabb84b66db8bf52d62f3d3b71b592e3748455630f1504c20073624d80

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x1c7de2c83542b623ba47722f310c0e5893486eef4eed70b634d456262fb430a7",
   "S": "0x177929c52669c4b9433565a76e53723b702bae8142debe1981062f59f25062ab"
  }
 ],
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0xb0bc",
 "input": "0x6353586b0000000000000000000000000fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xe",
 "senderTxHash": "0xffd354e4e271ff94a7459c2f1bc0df20dc112a83f5625ff7e31d196444f72710",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xefc6fec3dae47a08941712f637c95dbc46ef2afd3d16e68da602a878c0bba047",
   "S": "0x938a5374edcea0503df8e7af906a7642f7e935eab7c489b7ca8b976a8e5ab7e"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e74726163742e6b6c6179746e0000000000",
 "transactionHash": "0x658a118112ffb0c06adecd59b0f11b58cf7d8afd7ec5e5d323cfca021c3dcb37",
 "transactionIndex": "0x7",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution",
 "typeInt": 49,
 "value": "0xa"
}

TxTypeFeeDelegatedAccountUpdate

TxTypeFeeDelegatedAccountUpdate cập nhật khóa của tài khoản đã cho. Phí giao dịch do người trả phí thanh toán. Các thay đổi sau sẽ diễn ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch.

 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 3. Khóa tài khoản được cập nhật bằng key.

 4. Khi loại giao dịch này đã được triển khai, các giao dịch gửi từ tài khoản này từ đó sẽ được xác thực bằng key mới.

 5. Phí giao dịch do người trả phí thanh toán.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeAccountUpdate. Thuộc tính này phải là 0x21.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Hệ số nhân để tính toán số lượng token mà người gửi sẽ thanh toán. Lượng token mà người gửi sẽ thanh toán được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Người gửi sẽ thanh toán khoản phí giao dịch là 10 KLAY nếu gas bằng 10 và gasPrice là 10^18. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Giá trị phí giao dịch tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

khóa

AccountKey (Go)

[AccountKey][] cần cập nhật cho tài khoản.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey]), chainid, 0, 0])`
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf849b844f842218204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d018080
SigHash 0x78437953e6beb985ea3ccbee8d6a648a09d11249389477a32c7094fc7b8765ef
Signature f845f84326a0ab69d9adca15d9763c4ce6f98b35256717c6e932007658f19c5a255de9e70ddaa026aa676a3a1a6e96aff4a3df2335788d614d54fb4db1c3c48551ce1fa7ac5e52
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf85eb844f842218204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x1026d3ac74f56b52453d656b084d06798479b8bcfda1868d8beaa23e36f3aeb3
SignatureFeePayer f845f84326a0f295cd69b4144d9dbc906ba144933d2cc535d9d559f7a92b4672cc5485bf3a60a0784b8060234ffd64739b5fc2f2503939340ab4248feaa6efcf62cb874345fe40
TxHashRLP 0x21f8e48204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84326a0ab69d9adca15d9763c4ce6f98b35256717c6e932007658f19c5a255de9e70ddaa026aa676a3a1a6e96aff4a3df2335788d614d54fb4db1c3c48551ce1fa7ac5e52945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0f295cd69b4144d9dbc906ba144933d2cc535d9d559f7a92b4672cc5485bf3a60a0784b8060234ffd64739b5fc2f2503939340ab4248feaa6efcf62cb874345fe40
TxHash 756ff5d3912a4089659614d42a218eee59e602a5992bddca383c2d295c6637bb
SenderTxHashRLP 0x21f8888204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84326a0ab69d9adca15d9763c4ce6f98b35256717c6e932007658f19c5a255de9e70ddaa026aa676a3a1a6e96aff4a3df2335788d614d54fb4db1c3c48551ce1fa7ac5e52
SenderTxHash f56937017bd3b75c637ba5b4ce90df20c166006a2a529b42e808bc806159b98f

  TX(756ff5d3912a4089659614d42a218eee59e602a5992bddca383c2d295c6637bb)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedAccountUpdate
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Key:      AccountKeyPublic: S256Pubkey:{"x":"0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d","y":"0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3"}
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0xab69d9adca15d9763c4ce6f98b35256717c6e932007658f19c5a255de9e70dda","S":"0x26aa676a3a1a6e96aff4a3df2335788d614d54fb4db1c3c48551ce1fa7ac5e52"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0xf295cd69b4144d9dbc906ba144933d2cc535d9d559f7a92b4672cc5485bf3a60","S":"0x784b8060234ffd64739b5fc2f2503939340ab4248feaa6efcf62cb874345fe40"}]
  Hex:      21f8e48204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33df845f84326a0ab69d9adca15d9763c4ce6f98b35256717c6e932007658f19c5a255de9e70ddaa026aa676a3a1a6e96aff4a3df2335788d614d54fb4db1c3c48551ce1fa7ac5e52945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0f295cd69b4144d9dbc906ba144933d2cc535d9d559f7a92b4672cc5485bf3a60a0784b8060234ffd64739b5fc2f2503939340ab4248feaa6efcf62cb874345fe40

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x3b019642e5ae37f3ecbf85e6fc1ee77e51d1618299367bcedd816d0da6afb1e0",
   "S": "0x5c12c87811a74183f8b56b707fa90a916b1c641652c93e52300f5cee36141d73"
  }
 ],
 "from": "0x636f6c696e322e6b6c6179746e00000000000000",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0xc738",
 "key": "0x02a1034ef27ba4b7d1ae09b166744c5b7ee4a7a0cc5c76b2e5d74523a0a4fb56db3191",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x0",
 "senderTxHash": "0xf4e7ef082451d4a3c8ad7c4348fc99c965a9c130bfc98d7971f3103e3dcfda3c",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xd4cb16abcdf92969dc45efacaa5827ad55738fbda08a3dbaf0f0553643084a6",
   "S": "0x23f8055933b416cf15568a017e0a11e0a5c0a8f65477f6ec71de0bf837f4a681"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0xeb0c14d903db38deee116ac8a0d620e6ca6aa79e4f91393abbddfa30810b9d43",
 "transactionIndex": "0x2",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedAccountUpdate",
 "typeInt": 33
},

TxTypeFeeDelegatedCancel

TxTypeFeeDelegatedCancel hủy bỏ việc thực thi giao dịch có cùng số dùng một lần trong bể giao dịch. Để biết thêm chi tiết, hãy xem TxTypeCancel.

Các thay đổi sau sẽ được áp dụng nhờ loại giao dịch này. 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng khoản phí giao dịch. 2. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

Thuộc tính

Thuộc tínhtypeMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeCancel. Thuộc tính này phải là 0x39.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Giá trị phí giao dịch tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xe39fde398204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b018080
SigHash 0xd36c4277f4aa1d483a5fc4d656aeea50416c28adddb27a234d320290bd2a343c
Signature f845f84326a08409f5441d4725f90905ad87f03793857d124de7a43169bc67320cd2f020efa9a060af63e87bdc565d7f7de906916b2334336ee7b24d9a71c9521a67df02e7ec92
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf8389fde398204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x15859ecc06acbd2dd5820c5968a85590826d1f6affb938e89559558ac4f86a24
SignatureFeePayer f845f84326a0044d5b25e8c649a1fdaa409dc3817be390ad90a17c25bc17c89b6d5d248495e0a073938e690d27b5267c73108352cf12d01de7fd0077b388e94721aa1fa32f85ec
TxHashRLP 0x39f8c08204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84326a08409f5441d4725f90905ad87f03793857d124de7a43169bc67320cd2f020efa9a060af63e87bdc565d7f7de906916b2334336ee7b24d9a71c9521a67df02e7ec92945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0044d5b25e8c649a1fdaa409dc3817be390ad90a17c25bc17c89b6d5d248495e0a073938e690d27b5267c73108352cf12d01de7fd0077b388e94721aa1fa32f85ec
TxHash 96b39d3ab849127d31a5f7b5c882ca9ba408cd9d875052640d51a64f8c4acbb2
SenderTxHashRLP 0x39f8648204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84326a08409f5441d4725f90905ad87f03793857d124de7a43169bc67320cd2f020efa9a060af63e87bdc565d7f7de906916b2334336ee7b24d9a71c9521a67df02e7ec92
SenderTxHash cc6c2673398903b3d906a3023b41636fc08bd1bddd5aa1602116091638f48447

  TX(96b39d3ab849127d31a5f7b5c882ca9ba408cd9d875052640d51a64f8c4acbb2)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedCancel
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0x8409f5441d4725f90905ad87f03793857d124de7a43169bc67320cd2f020efa9","S":"0x60af63e87bdc565d7f7de906916b2334336ee7b24d9a71c9521a67df02e7ec92"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0x44d5b25e8c649a1fdaa409dc3817be390ad90a17c25bc17c89b6d5d248495e0","S":"0x73938e690d27b5267c73108352cf12d01de7fd0077b388e94721aa1fa32f85ec"}]
  Hex:      39f8c08204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bf845f84326a08409f5441d4725f90905ad87f03793857d124de7a43169bc67320cd2f020efa9a060af63e87bdc565d7f7de906916b2334336ee7b24d9a71c9521a67df02e7ec92945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0044d5b25e8c649a1fdaa409dc3817be390ad90a17c25bc17c89b6d5d248495e0a073938e690d27b5267c73108352cf12d01de7fd0077b388e94721aa1fa32f85ec

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x26a7c88e1fc77400f2a4c7911966a5e51b0873e3f26daf9d6519b93e3f3db6a3",
   "S": "0x560e5fa8d53ebf899eb48353bf14794c76784240a6a212f5ddbe7f1684088f3f"
  }
 ],
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x7918",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x11",
 "senderTxHash": "0x2fea0ff37b8b936d4c06f29b98c4bd200827423fb445f931eb64725aefcda053",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xcfdb5b3ff6c87a8f18ae606b371d1e569c56d35a737831b89052c5a8ef19d049",
   "S": "0x1ee63bd5a01c45d0c6f1b36a29e1c01b56baa719f008c556bc9054ac5a64bd8d"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0xf475e714b30aef0b79d46c9482289f3fbe51f1e44bcbc99a90ac8e25672bc969",
 "transactionIndex": "0xa",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedCancel",
 "typeInt": 57
}

TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoring

TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoring là một giao dịch có phí ủy thác neo dữ liệu chuỗi dịch vụ vào chuỗi chính của Klaytn. Các chuỗi dịch vụ gửi định kỳ loại giao dịch này đến chuỗi chính Klaytn để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về việc neo dữ liệu, hãy xem Neo. Vì đây cũng là một giao dịch có phí ủy thác nên phí giao dịch cũng được tính cho người trả phí. Lưu ý rằng giao dịch này không được phép gửi qua RPC. Hiện tại, giao dịch này được thực thi qua các kênh p2p riêng tư vì lý do bảo mật. Giao dịch này không làm thay đổi trạng thái của chuỗi khối Klaytn, ngoại trừ việc số dùng một lần của người gửi tăng lên một đơn vị.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoring. Thuộc tính này phải là 0x49.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Giá trị phí giao dịch tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu của chuỗi dịch vụ.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.