v1.10.2

Gói tải về

RPM < a id="rpm">

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Klaytn v1.10.2 chứa bản cập nhật hardfork dẫn đến những thay đổi không tương thích ngược. Do đó, tất cả các nút Baobab/Cypress phải được cập nhật lên v1.10.2 hoặc cao hơn trước số khối mục tiêu. Hardfork triển khai [KIP-103], một thông số kỹ thuật của [KGP-6].

Lịch trình hardfork như sau:

Mạng thử nghiệm Baobab

 • BlockNumber: 119145600 (thời gian dự kiến: 2:20 ngày 06/04 (Giờ Việt Nam))

 • Nội dung hardfork: hardfork KIP-103 (Baobab đã áp dụng hardfork Kore)

 • TreasuryRebalance contract address: 0xD5ad6D61Dd87EdabE2332607C328f5cc96aeCB95

Mạng chính thức Cypress

 • BlockNumber: 1197500400 (thời gian dự kiến: 23:01 ngày 16/04 (Giờ Việt Nam))

 • Nội dung hardfork: hardfork Kore, hardfork KIP-103

 • Địa chỉ hợp đồng TreasuryRebalance: 0xD5ad6D61Dd87EdabE2332607C328f5cc96aeCB95

*Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về hợp đồng TreasuryRebalance từ KIP-103

LƯU Ý: Khi kích hoạt KIP-103, số dư của tài khoản Treasury sẽ bị thay đổi theo cách bất thường. Bạn có thể tìm thấy kết quả thay đổi trên hợp đồng TreasuryRebalance. LƯU Ý: Một số API (governance_getStakingInfo, klay_getStakingInfo, governance_getRewards) thay đổi các tên trường trả về của KGF, KIR lần lượt thành kff, kcf. Các tên trường cũ sẽ giữ nguyên như trước v1.11.0 để có khả năng tương thích ngược.

Tính năng hardfork

 • KIP-103: Triển khai TreasuryRebalance (#1803 #1809 #1810)

Cải thiện

 • Tăng kích thước giao dịch tối đa lên 128KB (#1733)

 • Cải thiện việc xác thực đầu vào biểu quyết của hệ thống quản trị (#1767)

 • Hợp nhất thời gian kích hoạt của các mục quản trị với số khối epoch (#1772)

 • Giới thiệu các API mới đọc các cấu hình chuỗi và tham số quản trị (#1783)

  • các API mới: governance_getParams, governance_getChainConfig, klay_getParams, klay_getChainConfig

 • Giới thiệu kích hoạt thời gian chờ trên các API theo dõi gỡ lỗi (#1762)

 • Giới thiệu các API quản trị mới đồng bộ hóa stakingInfo với các máy ngang hàng khác (#1778)

  • admin_syncStakingInfoadmin_syncStakingInfoStatus

 • Thay đổi các tên trường trả về từ kgf/kir đến kff/kcf(#1789 #1792)

 • kgf -> kff, kir -> kcf, KGFAddr-> kffAddr, KIRAddr -> kcfAddr

  • các API bị ảnh hưởng: governance_getStakingInfo, klay_getStakingInfo, governance_getRewards

  • Các API cũng trả về tên trường cũ trước v1.11.0 để có khả năng tương thích ngược

 • Kích hoạt http làm cấu hình máy chủ RPC mặc định, ngừng sử dụng fasthttp (#1786)

  • Nếu một nút định cấu hình là fasthttp, nó sẽ được tự động cập nhật thành http

Sửa lỗi

 • Sửa API governance_paramsAt để đọc số khối thích hợp hơn (#1779 #1791)

 • Sửa các lỗi đồng thuận có thể trở thành vấn đề khi committeeSize bằng hoặc nhỏ hơn 3 (#1787)

 • Sửa lỗi tải nút không mong muốn sau khi kết thúc nút ngoài dự kiến (#1766)

 • Sửa API klay_getRewards để loại bỏ số dư trong phép tính (#1771)

Khác

 • Một số bảo trì nhỏ (#1747 #1757 #1748 #1764 #1675 #1768 #1769 #1782 #1785 #1812)

Last updated