v1.1.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.1.1

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trong việc tính toán hệ số Gini.

Cải thiện

 • Thêm nhiều trường hợp kiểm thử

 • Cập nhật mô tả gói

 • Thêm tin nhắn bản quyền trong Hợp đồng cầu nối chuỗi dịch vụ.

 • Gỡ mã không sử dụng

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.1.0

Tính năng mới

 • Hỗ trợ gọi phương pháp hợp đồng thông minh trên một số khối cụ thể

 • Hỗ trợ nhiều hợp đồng staking cho các thành viên ủy ban quản trị

Sửa lỗi

 • Sửa một số lỗi

Cải thiện

 • Tin nhắn đồng thuận được truyền cho các thành viên ủy ban quản trị để đồng bộ hóa số vòng

 • Tái cấu trúc các gói (phần thưởng, quản trị v.v.)

 • Cập nhật mô tả gói trong doc.go

 • Thêm nhiều unit test

Last updated