caver.kct.kip7

caver.kct.kip7 giúp bạn dễ dàng xử lý hợp đồng thông minh triển khai KIP-7 dưới dạng đối tượng JavaScript trên nền tảng chuỗi khối Klaytn (Klaytn).

caver.kct.kip7 kế thừa caver.contract để triển khai hợp đồng token KIP-7. caver.kct.kip7 giữ các thuộc tính giống như của caver.contract trong khi các phương pháp bổ sung để triển khai các tính năng bổ sung. Phần này chỉ giới thiệu các phương pháp liên kết mới được thêm vào của caver.kct.kip7.

Abi và bytecode được sử dụng trong caver.kct.kip7 đã được triển khai bằng cách sử dụng ví dụ về openzeppelin.

Mã triển khai KIP-7 cho caver-js hiện có trên Klaytn Contracts Github Repo.

Để biết thêm thông tin về KIP-7, hãy xem Đề xuất cải tiến Klaytn.

caver.kct.kip7.deploy

caver.kct.kip7.deploy(tokenInfo, deployer)

Triển khai hợp đồng token KIP-7 cho chuỗi khối Klaytn. Hợp đồng được triển khai bằng cách sử dụng caver.kct.kip7.deploy là token có thể thay thế tuân theo tiêu chuẩn KIP-7.

Sau khi triển khai thành công, promise sẽ được giải quyết bằng phiên bản KIP7 mới.

Tham số

TêntypeMô tả

tokenInfo

đối tượng

Thông tin cần thiết để triển khai hợp đồng token KIP-7 trên chuỗi khối Klaytn. Xem bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết.

trình triển khai

chuỗi | đối tượng

Địa chỉ của keyring để triển khai hợp đồng token KIP-7. Keyring này phải có đủ KLAY để triển khai. Nếu bạn muốn xác định các trường của mình sẽ sử dụng khi gửi giao dịch, bạn có thể chuyển loại đối tượng làm tham số. Tương tự, nếu bạn muốn sử dụng Ủy quyền phí khi triển khai các hợp đồng KIP-7, bạn có thể xác định các trường liên quan đến ủy quyền phí trong đối tượng. Đối với các trường có thể được xác định trong đối tượng, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

Đối tượng tokenInfo phải chứa các thông tin sau:

TênLoạiMô tả

tên

chuỗi

Tên của token.

ký hiệu

chuỗi

Ký hiệu của token.

thập phân

số

Số vị trí thập phân mà token sử dụng.

initialSupply

BigNumber | chuỗi | số

Tổng số lượng token sẽ được cung cấp ban đầu.

LƯU Ý Tham số initialSupply chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng kết hợp promise, được giải quyết bằng một phiên bản KIP7 mới. Ngoài ra, có thể xảy ra các sự kiện sau đây:

TêntypeMô tả

transactionHash

chuỗi

Được kích hoạt ngay sau khi giao dịch được gửi và có sẵn hàm băm giao dịch.

biên lai

đối tượng

Được kích hoạt khi có biên lai giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

lỗi

Lỗi

Được kích hoạt nếu xảy ra lỗi trong quá trình gửi.

Ví dụ

// using the promise
> caver.kct.kip7.deploy({
  name: 'Jasmine',
  symbol: 'JAS',
  decimals: 18,
  initialSupply: '100000000000000000000',
}, '0x{address in hex}').then(console.log)
KIP7 {
  ...
  _address: '0x598367e443D8a2b644Fec69a2C12aF44BC283f23',
  _jsonInterface: [
    ...
    {
      anonymous: false,
      inputs: [
        { indexed: true, name: 'owner', type: 'address' },
          { indexed: true, name: 'spender', type: 'address' },
          { indexed: false, name: 'value', type: 'uint256' }
      ],
      name: 'Approval',
      type: 'event',
      signature: '0x8c5be...'
    }
  ] 
}

// Send object as second parameter
> caver.kct.kip7.deploy({
    name: 'Jasmine',
    symbol: 'JAS',
    decimals: 18,
    initialSupply: '100000000000000000000',
  },
  {
    from: '0x{address in hex}',
    feeDelegation: true,
    feePayer: '0x{address in hex}',
  }).then(console.log)

// using event emitter and promise
> caver.kct.kip7.deploy({
  name: 'Jasmine',
  symbol: 'JAS',
  decimals: 18,
  initialSupply: '100000',
}, '0x{address in hex}')
.on('error', function(error) { ... })
.on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
.on('receipt', function(receipt) {
  console.log(receipt.contractAddress) // contains the new token contract address
})
.then(function(newKIP7Instance) {
  console.log(newKIP7Instance.options.address) // instance with the new token contract address
})

caver.kct.kip7.detectInterface

caver.kct.kip7.detectInterface(contractAddress)

Trả về thông tin của giao diện được triển khai bởi hợp đồng token. Hàm tĩnh này sẽ sử dụng kip7.detectInterface.

Tham số

TênLoạiMô tả

contractAddress

chuỗi

Địa chỉ của hợp đồng token KIP-7

Giá trị trả về

Promise trả về một đối tượng chứa kết quả với các giá trị boolean cho dù từng giao diện KIP-7 có được triển khai hay không.

Ví dụ

> caver.kct.kip7.detectInterface('0x{address in hex}').then(console.log)
{
  IKIP7: true,
  IKIP7Metadata: true,
  IKIP7Mintable: true,
  IKIP7Burnable: true,
  IKIP7Pausable: true,
}

caver.kct.kip7.create

caver.kct.kip7.create([tokenAddress])

Tạo một phiên bản KIP7 mới với các phương pháp và sự kiện liên kết của nó. Hàm này hoạt động tương tự như KIP7 mới.

LƯU Ý caver.kct.kip7.create được hỗ trợ kể từ caver-js v1.6.1.

Tham số

Xem KIP7 mới .

Giá trị trả về

Xem KIP7 mới .

Ví dụ

// Create a KIP7 instance without a parameter
> const kip7 = caver.kct.kip7.create()

// Create a KIP7 instance with a token address
> const kip7 = caver.kct.kip7.create('0x{address in hex}')

KIP7 mới

new caver.kct.kip7([tokenAddress])

Tạo một phiên bản KIP7 mới với các phương pháp và sự kiện liên kết của nó.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenAddress

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng mã thông báo KIP-7, có thể được chỉ định sau thông qua kip7.options.address = '0x1234..'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Phiên bản KIP7 với các phương pháp và sự kiện liên kết của nó.

Ví dụ

// Create a KIP7 instance without a parameter
> const kip7 = new caver.kct.kip7()

// Create a KIP7 instance with a token address
> const kip7 = new caver.kct.kip7('0x{address in hex}')

kip7.clone

kip7.clone([tokenAddress])

Sao chép phiên bản KIP7 hiện tại.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenAddress

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng thông minh đã triển khai token KIP7- khác. Nếu bị bỏ qua, nó sẽ được đặt thành địa chỉ hợp đồng trong trường hợp ban đầu.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Bản sao của phiên bản KIP7 ban đầu.

Ví dụ

> const kip7 = new caver.kct.kip7(address)

// Clone without a parameter
> const cloned = kip7.clone()

// Clone with the address of the new token contract
> const cloned = kip7.clone('0x{address in hex}')

kip7.detectInterface

kip7.detectInterface()

Trả về thông tin của giao diện được triển khai bởi hợp đồng token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về một đối tượng chứa kết quả với các giá trị boolean cho dù từng giao diện KIP-7 có được triển khai hay không.

Ví dụ

> kip7.detectInterface().then(console.log)
{
  IKIP7: true,
  IKIP7Metadata: true,
  IKIP7Mintable: true,
  IKIP7Burnable: true,
  IKIP7Pausable: true,
}

kip7.supportsInterface

kip7.supportsInterface(interfaceId)

Trả về true nếu hợp đồng này triển khai giao diện được xác định bởi interfaceId.

Tham số

TênLoạiMô tả

interfaceId

chuỗi

InterfaceId cần được kiểm tra.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu hợp đồng này triển khai giao diện được xác định bởi interfaceId.

Ví dụ

> kip7.supportsInterface('0x65787371').then(console.log)
true

> kip7.supportsInterface('0x3a2820fe').then(console.log)
false

kip7.name

kip7.name()

Trả lại tên của token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về chuỗi: Tên của token.

Ví dụ

> kip7.name().then(console.log)
Jasmine

kip7.symbol

kip7.symbol()

Trả về ký hiệu của token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về chuỗi: Ký hiệu của token.

Ví dụ

> kip7.symbol().then(console.log)
JAS

kip7.decimals

kip7.decimals()

Trả về số vị trí thập phân mà token sử dụng.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về Số: Số vị trí thập phân mà token sử dụng.

Ví dụ

> kip7.decimals().then(console.log)
18

kip7.totalSupply

kip7.totalSupply()

Trả về tổng nguồn cung token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Tổng số token.

Ví dụ

> kip7.totalSupply().then(console.log)
100000000000000000000

kip7.balanceOf

kip7.balanceOf(address)

Trả về số dư của địa chỉ tài khoản đã cho.

Tham số

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sẽ được kiểm tra số dư.

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Số dư tài khoản.

Ví dụ

> kip7.balanceOf('0x{address in hex}').then(console.log)
100000

kip7.allowance

kip7.allowance(owner, spender)

Trả về số lượng token mà người chi tiêu được phép rút từ chủ sở hữu.

Tham số

TênLoạiMô tả

chủ sở hữu

chuỗi

Địa chỉ tài khoản của chủ sở hữu token.

người chi tiêu

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sử dụng token thay cho chủ sở hữu.

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Số lượng token còn lại mà người chi tiêu được phép chi tiêu thay cho chủ sở hữu.

Ví dụ

> kip7.allowance('0x{address in hex}', '0x{address in hex}').then(console.log)
0

> kip7.allowance('0x{address in hex}', '0x{address in hex}').then(console.log)
10

kip7.isMinter

kip7.isMinter(address)

Trả về true nếu tài khoản đã cho là người tạo có thể phát hành token KIP7 mới.

Tham số

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản cần kiểm tra xem có quyền tạo hay không.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu tài khoản là một thợ đào.

Ví dụ

> kip7.isMinter('0x{address in hex}').then(console.log)
true

> kip7.isMinter('0x{address in hex}').then(console.log)
false

kip7.isPauser

kip7.isPauser(address)

Trả về true nếu tài khoản đã cho là người tạm dừng có thể tạm dừng chuyển token.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản đã được kiểm tra để có quyền tạm dừng chuyển token.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu tài khoản là tạm dừng.

Ví dụ

> kip7.isPauser('0x{address in hex}').then(console.log)
true

> kip7.isPauser('0x{address in hex}').then(console.log)
false

kip7.paused

kip7.paused()

Trả về true nếu hợp đồng bị tạm dừng hoặc trả về false.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu hợp đồng bị tạm dừng.

Ví dụ

> kip7.paused().then(console.log)
true

> kip7.paused().then(console.log)
false

kip7.approve

kip7.approve(spender, amount [, sendParam])

Đặt số tiền của token của chủ sở hữu token sẽ được chi tiêu bởi trình chi tiêu.

Lưu ý rằng phương pháp này sẽ gửi một giao dịch từ chủ sở hữu đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho chủ sở hữu.

Tham số

TênLoạiMô tả

người chi tiêu

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sử dụng token thay cho chủ sở hữu.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng token mà người chi tiêu được phép sử dụng.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng chứa các tham số cần thiết để gửi giao dịch.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Đối tượng sendParam chứa các thông tin sau:

TênLoạiMô tả

từ

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ mà giao dịch sẽ được gửi từ đó. Nếu bỏ qua tham số này thì sẽ được thiết lập bởi kip7.options.from. Nếu không cung cấp from trong đối tượng sendParam cũng như kip7.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

gas

số | chuỗi

(tùy chọn) Lượng gas tối đa được cung cấp cho giao dịch này (giới hạn gas). Nếu bị bỏ qua, nó sẽ được thiết lập bởi caver-js bằng cách gọi kip7.methods.approve(spender,mount).estimateGas({from}).

giá gas

số | chuỗi

(tùy chọn) Giá gas tính bằng peb cho giao dịch này. Nếu bị bỏ qua, nó sẽ được thiết lập bởi caver-js bằng cách gọi caver.klay.getGasPrice.

giá trị

Số | Chuỗi | BN | Số lớn

(tùy chọn) Giá trị được chuyển trong peb.

feeDelegation

boolean

(tùy chọn, mặc định sai) Có sử dụng giao dịch ủy thác phí hay không. Nếu bỏ qua, kip7.options.feeDelegation sẽ được sử dụng. Nếu cả hai bị bỏ qua, ủy thác phí không được sử dụng.

feePayer

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của người trả phí thanh toán phí giao dịch. Khi feeDelegationđúng, giá trị sẽ được đặt thành trường feePayer trong giao dịch. Nếu bỏ qua, kip7.options.feePayer sẽ được sử dụng. Nếu cả hai bị bỏ qua, sẽ đưa ra một lỗi.

feeRatio

chuỗi

(tùy chọn) Tỷ lệ phí giao dịch mà người trả phí sẽ phải chịu. Nếu feeDelegationđúngfeeRatio được đặt thành giá trị hợp lệ thì giao dịch ủy thác phí một phần sẽ được sử dụng. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Tỷ lệ không được phép bằng 0 hoặc bằng và cao hơn 100. Nếu bỏ qua, kip7.options.feeRatio sẽ được sử dụng.

LƯU Ý feeDelegation, feePayerfeeRatio được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-jsv1.6.1.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given 
> kip7.approve('0x{address in hex}', 10, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0xf010a98f66b6b36943175cd5b249da54e84abed551cfa02846a2900ddab968c7',
  blocknumber: 2098,
  contractAddress: null,
  from: '0x2f7dc98bd93a0544b03d6ff428a6f4ae04b32676',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x8ca777e464a83b939ae131ca037f0d8728c6929e',
  ...
  events: {
    Approval: {
      address: '0x8CA777e464a83b939AE131CA037F0d8728C6929e',
      blocknumber: 2098,
      transactionHash: '0xf7469c0420cb5ebb0fbf64a314bd0c9ee7517ea64dd72eefa59bc8005bbc0f99',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0xf010a98f66b6b36943175cd5b249da54e84abed551cfa02846a2900ddab968c7',
      logIndex: 0,
      id: 'log_c6ec61aa',
      returnValues: {
        '0': '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        '1': '0xe36ffD7bc4D588c480B5925B9622881F9d85ea30',
        '2': '10',
        owner: '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        spender: '0xe36ffD7bc4D588c480B5925B9622881F9d85ea30',
        value: '10'
      },
      event: 'Approval',
      signature: '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925',
      raw: {
        data: '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a',
        topics: [ '0x8c5be...', '0x00...676', '0x00...a30' ]
      },
    },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.approve('0x{address in hex}', 10, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.approve('0x{address in hex}', 10).then(console.log)

kip7.transfer

kip7.transfer(recipient, amount [, sendParam])

Chuyển số tiền đã cho của token từ số dư của chủ sở hữu token sang người nhận. Chủ sở hữu token phải thực hiện chuyển token này bằng chính tay của mình. Do đó, chủ sở hữu token phải là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

người nhận

chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng mã thông báo sẽ được chuyển.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given 
> kip7.transfer('0x{address in hex}', 10, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x8a078c3a73d678cdd85d471eb21e9ed7d695f8b96fc7315cfa59c1f68be3d2bf',
  blocknumber: 1353,
  contractAddress: null,
  from: '0x2f7dc98bd93a0544b03d6ff428a6f4ae04b32676',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x05871c21664e18b2906545f8831695650a8f4056',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x05871c21664E18b2906545f8831695650a8f4056',
      blocknumber: 1353,
      transactionHash: '0x8bd2b21a06241e4cfc0af1ec40e7b15444f730c7529440648aa4ed6b697f08f4',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x8a078c3a73d678cdd85d471eb21e9ed7d695f8b96fc7315cfa59c1f68be3d2bf',
      logIndex: 0,
      id: 'log_82ef7705',
      returnValues: {
        '0': '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        '1': '0xE411cb0B61FDcC06497794fE3f49F65D5dE41f59',
        '2': '10',
        from: '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        to: '0xE411cb0B61FDcC06497794fE3f49F65D5dE41f59',
        value: '10'
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...676', '0x00...f59' ]
      },
    },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.transfer('0x{address in hex}', 10, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.transfer('0x{address in hex}', 10).then(console.log)

kip7.safeTransfer

kip7.safeTransfer(recipient, amount [, data] [, sendParam])

Chuyển một cách an toàn số tiền của token từ số dư của chủ sở hữu token sang người nhận. Chủ sở hữu token phải thực hiện chuyển token này bằng chính tay của mình. Do đó, chủ sở hữu token phải là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Nếu người nhận là một địa chỉ hợp đồng, thì địa chỉ đó phải triển khai IKIP7Receiver.onKIP7Received. Nếu không, quá trình chuyển sẽ được hoàn nguyên.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TêntypeMô tả

người nhận

chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng token bạn muốn chuyển.

data

Bộ đệm | chuỗi | số

(tùy chọn) Dữ liệu tùy chọn để gửi cùng với cuộc gọi.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given (without data)
> kip7.safeTransfer('0x{address in hex}', 10, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x208cd64b95bbd91420fc6b1a7b514a8d3051d09333d79244b6b74ff2f7f3eee4',
  blocknumber: 2384,
  contractAddress: null,
  from: '0xc2c84328845a36fe0c4dcef370d24ec80cf85221',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0xe4aeba6306b0df023aa4b765960fa59dbe925950',
  ...
  events: {
      Transfer: {
          address: '0xe4AeBa6306b0Df023AA4b765960fA59dbE925950',
          blocknumber: 2384,
          transactionHash: '0x47bb085947c282722c1ceab1f4f0380d911ce464a47a19f1e7bddfe08a13563d',
          transactionIndex: 0,
          blockHash: '0x208cd64b95bbd91420fc6b1a7b514a8d3051d09333d79244b6b74ff2f7f3eee4',
          logIndex: 0,
          id: 'log_58e5e06d',
          returnValues: {
              '0': '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              '1': '0x67B092d09B5e94fed58609777cc7Ac9193553B73',
              '2': '10',
              from: '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              to: '0x67B092d09B5e94fed58609777cc7Ac9193553B73',
              value: '10',
          },
          event: 'Transfer',
          signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
          raw: {
              data: '0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a',
              topics: [ '0xddf25...', '0x00...221', '0x00...b73' ],
          },
      },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.safeTransfer('0x{address in hex}', 10, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Send via a sendParam object with the from field given (with data)
> kip7.safeTransfer('0x{address in hex}', 11, '0x1234', { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.safeTransfer('0x{address in hex}', 11).then(console.log)

kip7.transferFrom

kip7.transferFrom(sender, recipient, amount [, sendParam])

Chuyển số tiền đã cho của token từ số dư của chủ sở hữu token sang người nhận. Địa chỉ đã được phê duyệt để gửi token của chủ sở hữu token dự kiến ​​sẽ thực hiện giao dịch chuyển token này. Do đó, người được phê duyệt phải là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TêntypeMô tả

người gửi

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sở hữu token sẽ được gửi với cơ chế trợ cấp.

người nhận

chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng token bạn muốn chuyển.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given
> kip7.transferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 10000, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x3adec238e06a9e8d5fa09fc1e1d7c8748b64d07e89678d27e8a379a12a34974f',
  blocknumber: 2331,
  contractAddress: null,
  from: '0x01958c62ab4aec7fc282bec9491da0ef7f830ac2',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x3d5eb40665d25aaa4160023c4278fa6a94ba4acb',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x3D5EB40665D25aAa4160023C4278FA6A94BA4aCb',
      blocknumber: 2331,
      transactionHash: '0x5b2232b68681f19d9b6fcd6fb03964ef105912fecb772c11c8ec9fc906be4cbf',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x3adec238e06a9e8d5fa09fc1e1d7c8748b64d07e89678d27e8a379a12a34974f',
      logIndex: 0,
      id: 'log_ae57b7a0',
      returnValues: {
        '0': '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        '1': '0x49ff9cb8BB8CA10D7f6E1094b2Ba56c3C2DBA231',
        '2': '10000',
        from: '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        to: '0x49ff9cb8BB8CA10D7f6E1094b2Ba56c3C2DBA231',
        value: '10000'
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002710',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...676', '0x00...231' ]
      },
    },
    Approval: {
      address: '0x3D5EB40665D25aAa4160023C4278FA6A94BA4aCb',
      blocknumber: 2331,
      transactionHash: '0x5b2232b68681f19d9b6fcd6fb03964ef105912fecb772c11c8ec9fc906be4cbf',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x3adec238e06a9e8d5fa09fc1e1d7c8748b64d07e89678d27e8a379a12a34974f',
      logIndex: 1,
      id: 'log_cee37d26',
      returnValues: {
        '0': '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        '1': '0x01958c62aB4aEC7fC282bEc9491dA0EF7F830AC2',
        '2': '0',
        owner: '0x2f7Dc98Bd93A0544B03d6ff428a6f4ae04b32676',
        spender: '0x01958c62aB4aEC7fC282bEc9491dA0EF7F830AC2',
        value: '0'
      },
      event: 'Approval',
      signature: '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925',
      raw: {
        data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
        topics: [ '0x8c5be...', '0x00...676', '0x00...ac2' ]
      },
    },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.transferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 10000, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.transferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 10000).then(console.log)

kip7.safeTransferFrom

kip7.safeTransferFrom(sender, recipient, amount [, data] [, sendParam])

Chuyển một cách an toàn số tiền của token từ số dư của chủ sở hữu token sang người nhận. Địa chỉ đã được phê duyệt để gửi token của chủ sở hữu token dự kiến ​​sẽ thực hiện giao dịch chuyển token này. Do đó, người được phê duyệt phải là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Nếu người nhận là một địa chỉ hợp đồng, thì địa chỉ đó phải triển khai IKIP7Receiver.onKIP7Received. Nếu không, quá trình chuyển sẽ được hoàn nguyên.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

người gửi

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sở hữu token sẽ được gửi với cơ chế trợ cấp.

người nhận

chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng token bạn muốn chuyển.

data

Bộ đệm | chuỗi | số

(tùy chọn) Dữ liệu tùy chọn để gửi cùng với cuộc gọi.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given (without data)
> kip7.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 10000, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x0d641b9cebb032f10348288623898f8aa319faa0845c5b3b7a59ac397a6a218b',
  blocknumber: 2404,
  contractAddress: null,
  from: '0x090937f5c9b83d961da29149a3c37104bc5e71b3',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0xe4aeba6306b0df023aa4b765960fa59dbe925950',
  ...
  events: {
      Transfer: {
          address: '0xe4AeBa6306b0Df023AA4b765960fA59dbE925950',
          blocknumber: 2404,
          transactionHash: '0xed8c33facaea963f57c268134aaab48fa765e7298fd70d4bc796b1e93c12ad45',
          transactionIndex: 0,
          blockHash: '0x0d641b9cebb032f10348288623898f8aa319faa0845c5b3b7a59ac397a6a218b',
          logIndex: 0,
          id: 'log_5eaef2c3',
          returnValues: {
              '0': '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              '1': '0x67B092d09B5e94fed58609777cc7Ac9193553B73',
              '2': '10000',
              from: '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              to: '0x67B092d09B5e94fed58609777cc7Ac9193553B73',
              value: '10000',
          },
          event: 'Transfer',
          signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
          raw: {
              data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002710',
              topics: [ '0xddf25...', '0x00...221', '0x00...b73' ],
          },
      },
      Approval: {
          address: '0xe4AeBa6306b0Df023AA4b765960fA59dbE925950',
          blocknumber: 2404,
          transactionHash: '0xed8c33facaea963f57c268134aaab48fa765e7298fd70d4bc796b1e93c12ad45',
          transactionIndex: 0,
          blockHash: '0x0d641b9cebb032f10348288623898f8aa319faa0845c5b3b7a59ac397a6a218b',
          logIndex: 1,
          id: 'log_3f3aedf8',
          returnValues: {
              '0': '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              '1': '0x090937f5C9B83d961da29149a3C37104Bc5e71B3',
              '2': '0',
              owner: '0xC2C84328845A36Fe0c4DcEf370d24ec80cF85221',
              spender: '0x090937f5C9B83d961da29149a3C37104Bc5e71B3',
              value: '0',
          },
          event: 'Approval',
          signature: '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925',
          raw: {
              data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
              topics: [ '0x8c5be...', '0x00...221', '0x00...1b3' ],
          },
      },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 10000, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Send via a sendParam object with the from field given (with data)
> kip7.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 11, '0x1234', { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 11).then(console.log)

kip7.mint

kip7.mint(tài khoản, amount [, sendParam])

Tạo số lượng token và cấp token đó cho tài khoản, tăng tổng nguồn cung cấp token.

Lưu ý rằng phương pháp này sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

tài khoản

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà token tạo sẽ được phát hành.

số lượng

BigNumber | chuỗi | số

Số lượng token sẽ được tạo.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Tham số số tiền chấp nhận loại số nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi number.MAX_SAFE_INTEGER, điều đó có thể gây ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

LƯU Ý Nếu sendParam.from hoặc kip7.options.from được cung cấp, thì đó phải là một người tạo có vai trò MinterRole.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given 
> kip7.mint('0x{address in hex}', 10000, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x71e1c7c9de471ed9eb9ec2aca09beb63a654e21514b2b8d25ec93f34b810a709',
  blocknumber: 8466,
  contractAddress: null,
  from: '0x2f7dc98bd93a0544b03d6ff428a6f4ae04b32676',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x54e9ad10ffcbcc2384863157c851a75a31c1e925',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x54e9Ad10FFcBCc2384863157c851A75a31C1E925',
      blocknumber: 8466,
      transactionHash: '0xef1db1544d0ba70aa06b77599a8421cee2270703cff7d0233bd09ab3561ab49a',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x71e1c7c9de471ed9eb9ec2aca09beb63a654e21514b2b8d25ec93f34b810a709',
      logIndex: 0,
      id: 'log_151f8e90',
      returnValues: {
        '0': '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        '1': '0x4756D3c2A3DC61450D949BD9bF702b4209Fc15a0',
        '2': '10000',
        from: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        to: '0x4756D3c2A3DC61450D949BD9bF702b4209Fc15a0',
        value: '10000',
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002710',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...000', '0x00...5a0' ],
      },
    },
  },
}

// Using FD transaction to execute the smart contract
> kip7.mint('0x{address in hex}', 10000, {
  from: '0x{address in hex}'
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}'
}).then(console.log)

// Using kip7.options.from
// If the value of kip7.options.from is set, this value is used as the default value 
// unless you specify `from` in the sendParam object when sending a transaction with a kip7 instance.
> kip7.options.from = '0x{address in hex}'
> kip7.mint('0x{address in hex}', 10000).then(console.log)

kip7.addMinter

kip7.addMinter(tài khoản [, sendParam])

Thêm tài khoản với tư cách là người tạo, người được phép tạo token.

Lưu ý rằng phương pháp này sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

tài khoản

chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sẽ được thêm vào như minter.

sendParam

đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả tham số của phê duyệt.

LƯU Ý Nếu sendParam.from hoặc kip7.options.from được cung cấp, thì đó phải là một minter.

Giá trị trả về

Promise trả về đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên nhận, hãy xem mô tả của getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP7 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Send via a sendParam object with the from field given 
> kip7.addMinter('0x{address in hex}', { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x169db7e80c954f7d95bbb6a5ef3065190e842d515485e1679f8f3027d1b2975f',
  blocknumber: 9593,
  contractAddress: null,
  from: '0x2f7dc98bd93a0544b03d6ff428a6f4ae04b32676',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x9e2851aff794e69c58e112a3beacbf0de6587f6b',
  ...
  events: {