caver.klay.net

Trình bao JavaScript cho API Klaytn xung quanh không gian tên 'net'.

Gói caver-klay-net cho phép bạn tương tác với thuộc tính mạng của các nút Klaytn.

var Net = require('caver-klay-net');

// "Personal.providers.givenProvider" sẽ được đặt nếu trong trình duyệt được Klaytn hỗ trợ.
var net = new Net(Net.givenProvider || 'ws://some.local-or-remote.node:8552');

// hoặc sử dụng gói caver
var Caver = require('caver');
var caver = new Caver(Caver.givenProvider || 'ws://some.local-or-remote.node:8552');
// -> caver.klay.net

getId

caver.klay.net.getId([callback])

Nhận ID mạng hiện tại.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Số - ID mạng.

Ví dụ

> caver.klay.net.getId().then(console.log);
1000

isListening

caver.klay.net.isListening([callback])

Kiểm tra xem nút có đang nghe các nút ngang hàng hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - true nếu nút đang lắng nghe nút ngang hàng, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

> caver.klay.net.isListening().then(console.log);
true

getPeerCount

caver.klay.net.getPeerCount([callback])

Nhận số lượng các nút ngang hàng được kết nối đến.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Số - Số lượng nút ngang hàng được kết nối đến.

Ví dụ

> caver.klay.net.getPeerCount().then(console.log);
10

peerCountByType

caver.klay.net.peerCountByType([callback])

Trả về số nút được kết nối theo loại và tổng số nút được kết nối với các cặp khóa/giá trị.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Số lượng nút ngang hàng được kết nối theo loại cũng như tổng số nút ngang hàng được kết nối.

Ví dụ

> caver.klay.net.peerCountByType().then(console.log);
{ en: 1, pn: 2, total: 3 }

Last updated