v1.8.4

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Chúng tôi vui mừng thông báo Klaytn v1.8.4 đã được phát hành, với những cải thiện dành cho ServiceChain, vốn là một phần không thể tách rời trong gói Metaverse của Klaytn. Phiên bản này chỉ có cải thiện cho ServiceChain, nên bạn không cần cập nhật các nút không hỗ trợ cầu nối ServiceChain của mình.

Cải thiện

 • Giới thiệu cấu hình SC_VTRECOVERY_INTERVAL giúp cài đặt thời gian khôi phục và đổi tên VTRECOVERY thành SC_VTRECOVERY. (#1271)

 • Thêm hai API cho không gian tên cầu nối phụ subbridge_getChildBridgeContractBalancesubbridge_getParentBridgeContractBalance để trả về số dư cho các hợp đồng tương ứng. (#1254)

 • Thêm logic trong setBridge() để kiểm tra xem địa chỉ đó có phải hợp đồng không. (#1299)

 • Thêm cờ thời hạn yêu cầu cho KAS. Bạn có thể cài đặt thời hạn này trong tập tin cấu hình.(#1284)

 • Giới thiệu SC_DEFAULTGASLIMIT để có thể định cấu hình giới hạn gas theo mặc định cho ServiceChain.(#1287)

 • Kích hoạt cài đặt giới hạn gas riêng biệt để các chuỗi mẹ/con ra mắt các API và cấu hình mới. (#1353)

  • Cấu hình: SC_PARENT_OPERATOR_GASLIMITSC_CHILD_OPERATOR_GASLIMIT

  • API: subbridge_setParentBridgeOperatorGasLimit, subbridge_setChildBridgeOperatorGasLimit, subbridge_getParentBridgeOperatorGasLimitsubbridge_getChildBridgeOperatorGasLimit

 • Thêm tùy chọn chaindatafetcher trong KSEN. (#1347 #1344)

Cải thiện

 • Giới thiệu cấu hình SC_VTRECOVERY_INTERVAL giúp cài đặt thời gian khôi phục và đổi tên VTRECOVERY thành SC_VTRECOVERY. (#1271)

 • Thêm hai API cho không gian tên cầu nối phụ subbridge_getChildBridgeContractBalancesubbridge_getParentBridgeContractBalance để trả về số dư cho các hợp đồng tương ứng. (#1254)

 • Thêm logic trong setBridge() để kiểm tra xem địa chỉ đó có phải hợp đồng không. (#1299)

 • Thêm cờ thời hạn yêu cầu cho KAS. Bạn có thể cài đặt thời hạn này trong tập tin cấu hình.(#1284)

 • Giới thiệu SC_DEFAULTGASLIMIT để có thể định cấu hình giới hạn gas theo mặc định cho ServiceChain.(#1287)

 • Kích hoạt cài đặt giới hạn gas riêng biệt để các chuỗi mẹ/con ra mắt các API và cấu hình mới. (#1353)

  • Cấu hình: SC_PARENT_OPERATOR_GASLIMITSC_CHILD_OPERATOR_GASLIMIT

  • API: subbridge_setParentBridgeOperatorGasLimit, subbridge_setChildBridgeOperatorGasLimit, subbridge_getParentBridgeOperatorGasLimitsubbridge_getChildBridgeOperatorGasLimit

 • Thêm tùy chọn chaindatafetcher trong KSEN. (#1347 #1344)

Sửa lỗi

 • Giới thiệu sự kiện chuyển giá trị mới RequestValueTransferEncoded hỗ trợ URI của ERC-721 trong hợp đồng BridgeTransfer. (#1321 #1378)

Khác

 • Một số tái cấu trúc nhỏ trong mã nguồn. (#1285 #1262)

Last updated