caver.contract

Đối tượng caver.contract giúp tương tác dễ dàng hơn với các hợp đồng thông minh trên nền tảng chuỗi khối Klaytn. Khi bạn tạo một phiên bản hợp đồng mới, bạn phải cung cấp giao diện JSON cho hợp đồng thông minh đó và caver-js sẽ tự động chuyển đổi tất cả lệnh gọi với phiên bản hợp đồng trong javascript thành lệnh gọi ABI cấp độ thấp qua RPC cho bạn.

Điều này cho phép bạn tương tác với các hợp đồng thông minh như thể chúng là các đối tượng JavaScript.

caver.contract.create

caver.contract.create(jsonInterface [, address] [, options])

Tạo một phiên bản hợp đồng mới với tất cả các phương pháp và sự kiện được xác định trong đối tượng giao diện JSON của hợp đồng đó. Hàm này hoạt động tương tự như caver.contract mới.

LƯU Ý caver.contract.create được hỗ trợ kể từ đối tượng caver-js v1.6.1.

Tham số

Xem new caver.contract.

Giá trị trả về

Xem new caver.contract.

Ví dụ

const contract = caver.contract.create([
  {
    constant: true,
    inputs: [{ name: 'interfaceId', type: 'bytes4' }],
    name: 'supportsInterface',
    outputs: [{ name: '', type: 'bool' }],
    payable: false,
    stateMutability: 'view',
    type: 'function',
  },
  ...
 ], '0x{address in hex}')

caver.contract

new caver.contract(jsonInterface [, address] [, options])

Tạo một phiên bản hợp đồng mới với tất cả các phương pháp và sự kiện được xác định trong đối tượng giao diện JSON của hợp đồng đó.

Tham số

TêntypeMô tả

jsonInterface

đối tượng

Giao diện JSON để khởi tạo hợp đồng

address

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng thông minh để gọi. Có thể thêm sau bằng cách sử dụng myContract.options.address = '0x1234..'

tùy chọn

đối tượng

(tùy chọn) Các tùy chọn của hợp đồng. Xem bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết.

Đối tượng tùy chọn chứa các mục sau:

TênLoạiMô tả

từ

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ mà các giao dịch sẽ được thực hiện.

giá gas

chuỗi

(tùy chọn) Giá gas tính bằng peb để sử dụng cho giao dịch.

gas

số

(tùy chọn) Lượng gas tối đa được cung cấp cho một giao dịch (giới hạn gas).

data

chuỗi

(tùy chọn) Mã byte của hợp đồng. Được sử dụng khi hợp đồng được triển khai.

feeDelegation

boolean

(tùy chọn) Có sử dụng giao dịch ủy thác phí hay không.

feePayer

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của người trả phí thanh toán phí giao dịch. Khi feeDelegationđúng, giá trị sẽ được đặt thành trường feePayer trong giao dịch.

feeRatio

chuỗi

(tùy chọn) Tỷ lệ phí giao dịch mà người trả phí sẽ phải chịu. Nếu feeDelegationđúngfeeRatio được đặt thành giá trị hợp lệ thì giao dịch ủy thác phí một phần sẽ được sử dụng. phí một phần sẽ được sử dụng. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Tỷ lệ không được phép bằng 0 hoặc bằng và cao hơn 100.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Đối tượng hợp đồng với tất cả các phương pháp và sự kiện của nó.

Ví dụ

const myContract = new caver.contract([...], '0x{address in hex}', { gasPrice: '25000000000' })

myContract.options

myContract.options

Đối tượng options cho phiên bản hợp đồng. from, gas, gasPrice, feePayerfeeRatio được sử dụng làm giá trị dự phòng khi gửi giao dịch.

Thuộc tính

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Địa chỉ triển khai hợp đồng.

jsonInterface

Mảng

Giao diện JSON của hợp đồng.

từ

chuỗi

Địa chỉ mặc định mà giao dịch triển khai/thực thi hợp đồng được gửi đi. Nếu không xác định địa chỉ from khi tạo giao dịch thì myContract.options.from sẽ luôn dùng để tạo giao dịch.

giá gas

chuỗi

Giá gas tính bằng peb để sử dụng cho giao dịch.

gas

số

Lượng gas tối đa được cung cấp cho một giao dịch (giới hạn gas).

data

chuỗi

Mã byte của hợp đồng. Được sử dụng khi hợp đồng được triển khai.

feeDelegation

boolean

(tùy chọn) Có sử dụng giao dịch ủy thác phí hay không.

feePayer

chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của người trả phí thanh toán phí giao dịch. Khi feeDelegationđúng, giá trị sẽ được đặt thành trường feePayer trong giao dịch.

feeRatio

chuỗi

(tùy chọn) Tỷ lệ phí giao dịch mà người trả phí sẽ phải chịu. Nếu feeDelegationđúngfeeRatio được đặt thành giá trị hợp lệ thì giao dịch ủy thác phí một phần sẽ được sử dụng. phí một phần sẽ được sử dụng. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Tỷ lệ không được phép bằng 0 hoặc bằng và cao hơn 100.

LƯU Ý feeDelegation, feePayerfeeRatio được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-jsv1.6.1. tượng caver-jsv1.6.1.

Ví dụ

> myContract.options
{
 address: [Getter/Setter],
 jsonInterface: [Getter/Setter],
 from: [Getter/Setter],
 feePayer: [Getter/Setter],
 feeDelegation: [Getter/Setter],
 feeRatio: [Getter/Setter],
 gasPrice: [Getter/Setter],
 gas: [Getter/Setter],
 data: [Getter/Setter]
}

> myContract.options.from = '0x1234567890123456789012345678901234567891' // default from address
> myContract.options.gasPrice = '25000000000000' // default gas price in peb
> myContract.options.gas = 5000000 // provide as fallback always 5M gas
> myContract.options.feeDelegation = true // use fee delegation transaction
> myContract.options.feePayer = '0x1234567890123456789012345678901234567891' // default fee payer address
> myContract.options.feeRatio = 20 // default fee ratio when send partial fee delegation transaction

myContract.options.address

myContract.options.address

Địa chỉ được sử dụng cho phiên bản hợp đồng này myContract. Tất cả các giao dịch do caver-js tạo ra từ hợp đồng này sẽ chứa địa chỉ này dưới dạng to của giao dịch.

Thuộc tính

TênLoạiMô tả

address

chuỗi \

null

Ví dụ

> myContract.options.address
'0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae'

// đặt địa chỉ hợp đồng
> myContract.options.address = '0x1234FFDD...'

myContract.options.jsonInterface

myContract.options.jsonInterface

Đối tượng giao diện JSON bắt nguồn từ ABI của hợp đồng này myContract.

Thuộc tính

TêntypeMô tả

jsonInterface

Mảng

Giao diện JSON cho hợp đồng này. Đặt lại điều này sẽ tạo lại các phương pháp và sự kiện của phiên bản hợp đồng.

Ví dụ

> myContract.options.jsonInterface
[
 {
  constant: true,
  inputs: [ { name: 'interfaceId', type: 'bytes4' } ],
  name: 'supportsInterface',
  outputs: [ { name: '', type: 'bool' } ],
  payable: false,
  stateMutability: 'view',
  type: 'function',
  signature: '0x01ffc9a7',
 },
 ...
 {
  anonymous: false,
  inputs: [
   { indexed: true, name: 'owner', type: 'address' },
   { indexed: true, name: 'spender', type: 'address' },
   { indexed: false, name: 'value', type: 'uint256' }
  ],
  name: 'Approval',
  type: 'event',
  signature: '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925',
 },
]

// đặt một jsonInterface mới
> myContract.options.jsonInterface = [...]

myContract.clone

myContract.clone([contractAddress])

Sao chép phiên bản hợp đồng hiện tại.

Tham số

TênLoạiMô tả

contractAddress

Chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng mới. Nếu bỏ qua, địa chỉ này sẽ được đặt thành địa chỉ trong đối tượng gốc (e.g., myContract.options.address).

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Đối tượng hợp đồng được sao chép mới.

Ví dụ

> myContract.clone()
Contract {
 currentProvider: [Getter/Setter],
 ...
 _keyrings: KeyringContainer { ... }
}

myContract.deploy

myContract.deploy(options, byteCode [, param1 [, param2 [, ...]]])

Triển khai hợp đồng cho mạng lưới Klaytn. Sau khi triển khai thành công, promise sẽ được xử lý bằng một phiên bản hợp đồng mới. Không giống cách hoạt động của hàm myContract.deploy hiện tại, hàm này gửi giao dịch trực tiếp đến mạng lưới Klaytn. Bạn không cần lệnh gọi send() với đối tượng được trả về.

LƯU Ý caver.wallet phải chứa các đối tượng keyring tương ứng với fromfeePayer trong options hoặc myContract.options để tạo chữ ký.

LƯU Ý myContract.deploy được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

đối tượng

Các tùy chọn được sử dụng để gửi. Xem bảng trong methods.methodName.send để biết chi tiết.

byteCode

chuỗi

Mã byte của hợp đồng.

Tham số

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các tham số được chuyển đến hàm tạo khi triển khai.

Giá trị trả về

Promise trả về PromiEvent: Promise sẽ được xử lý với phiên bản hợp đồng mới.

LoạiMô tả

PromiEvent

Trình phát sự kiện kết hợp promise. Nó sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Nếu send() được gọi từ myContract.deploy() thì promise sẽ được xử lý với phiên bản hợp đồng mới.

Đối với PromiEvent, sẽ có các sự kiện sau đây:

 • transactionHash: nó được kích hoạt ngay sau khi giao dịch được gửi và có sẵn hàm băm giao dịch. Loại của nó là string.

 • receipt: Nó được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch. Xem caver.rpc.klay.getTransactionReceipt để biết thêm chi tiết. Loại của nó là object.

 • error: Nó được kích hoạt nếu xảy ra lỗi trong khi gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai. Loại của nó là Error.

Ví dụ

// Triển khai hợp đồng thông minh mà không cần đối số hàm tạo
> myContract.deploy({
   from: '0x{address in hex}',
   gas: 1500000,
 }, '0x{byte code}')
 .on('error', function(error) { ... })
 .on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
 .on('receipt', function(receipt) {
   console.log(receipt.contractAddress) // contains the new contract address
  })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address) // instance with the new contract address
 })

// Triển khai một hợp đồng thông minh với các đối số của hàm tạo
> myContract.deploy({
   from: '0x{address in hex}',
   gas: 1500000,
 }, '0x{byte code}', 'keyString', ...)
 .on('error', function(error) { ... })
 .on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
 .on('receipt', function(receipt) {
   console.log(receipt.contractAddress) 
  })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address)
 })

// Triển khai hợp đồng thông minh với giao dịch ủy thác phí (TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy)
> myContract.deploy({
   from: '0x{address in hex}',
   feeDelegation: true,
   feePayer: '0x{address in hex}',
   gas: 1500000,
 }, '0x{byte code}')
 .on('error', function(error) { ... })
 .on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
 .on('receipt', function(receipt) {
   console.log(receipt.contractAddress)
  })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address)
 })

// Triển khai hợp đồng thông minh với giao dịch ủy thác phí một phần (TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio)
> myContract.deploy({
   from: '0x{address in hex}',
   feeDelegation: true,
   feePayer: '0x{address in hex}',
   feeRatio: 30,
   gas: 1500000,
 }, '0x{byte code}')
 .on('error', function(error) { ... })
 .on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
 .on('receipt', function(receipt) {
   console.log(receipt.contractAddress)
  })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address)
 })

myContract.deploy

myContract.deploy(options)

Trả về đối tượng được sử dụng khi triển khai hợp đồng thông minh cho Klaytn. Bạn có thể gửi giao dịch triển khai hợp đồng thông minh bằng cách gọi lệnh myContract.deploy({ data, arguments }).send(options). Sau khi triển khai thành công, promise sẽ được xử lý bằng một phiên bản hợp đồng mới.

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

đối tượng

Đối tượng tùy chọn dùng để triển khai. Xem bảng dưới đây để tìm phần thông tin mô tả.

Đối tượng tùy chọn có thể chứa các thông tin sau:

TêntypeMô tả

data

chuỗi

Mã byte của hợp đồng.

đối số

Mảng

(tùy chọn) Các đối số được chuyển đến hàm tạo khi triển khai.

Giá trị trả về

typeMô tả

đối tượng

Một đối tượng trong đó các đối số và hàm để phân phối hợp đồng được xác định. Xem bảng dưới đây để tìm phần thông tin mô tả.

Đối tượng chứa các mục sau:

TênLoạiMô tả

đối số

Mảng

Các đối số được chuyển vào options.arguments.

hàm

Hàm sẽ triển khai hợp đồng đến Klaytn. Promise là kết quả của hàm sẽ được xử lý với phiên bản hợp đồng mới.

hàm

Hàm sẽ ký giao dịch triển khai hợp đồng thông minh với tư cách là người gửi. Hàm ký sẽ trả về giao dịch đã ký.

hàm

Hàm sẽ ký giao dịch triển khai hợp đồng thông minh với tư cách là người trả phí. Hàm signAsFeePayer sẽ trả về giao dịch đã ký.

hàm

Hàm sẽ ước tính lượng gas sử dụng cho việc triển khai. Việc thực thi hàm này không triển khai hợp đồng.

hàm

Hàm mã hóa ABI của quá trình triển khai là dữ liệu hợp đồng + tham số hàm tạo. Việc thực thi hàm này không triển khai hợp đồng.

LƯU Ý myContract.deploy({ data, arguments }).sign(options)myContract.deploy({ data, arguments }).signAsFeePayer(options) được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Ví dụ

> myContract.deploy({
   data: '0x12345...',
   arguments: [123, 'My string']
 })
 .send({
   from: '0x1234567890123456789012345678901234567891',
   gas: 1500000,
   value: 0,
 }, function(error, transactionHash) { ... })
 .on('error', function(error) { ... })
 .on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
 .on('receipt', function(receipt) {
   console.log(receipt.contractAddress) // contains the new contract address
  })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address) // instance with the new contract address
 })

// Khi dữ liệu đã được đặt làm tùy chọn cho chính hợp đồng
> myContract.options.data = '0x12345...'

> myContract.deploy({
    arguments: [123, 'My string']
 })
 .send({
   from: '0x1234567890123456789012345678901234567891',
   gas: 1500000,
   value: 0,
 })
 .then(function(newContractInstance) {
   console.log(newContractInstance.options.address) // instance with the new contract address
 })

// Mã hóa đơn giản
> myContract.deploy({
   data: '0x12345...',
   arguments: [123, 'My string']
 })
 .encodeABI()
'0x12345...0000012345678765432'

// Uớc tính lượng gas
> myContract.deploy({
   data: '0x12345...',
   arguments: [123, 'My string']
 })
 .estimateGas(function(err, gas) {
   console.log(gas)
 })

myContract.send

myContract.send(options, methodName [, param1 [, param2 [, ...]]])

Gửi một giao dịch để thực hiện hàm của hợp đồng thông minh. Điều này có thể thay đổi trạng thái hợp đồng thông minh.

Loại giao dịch được sử dụng cho hàm này tùy thuộc vào options hoặc giá trị được xác định trong myContract.options. Nếu bạn muốn sử dụng giao dịch có phí ủy thác thông qua myContract.send thì phải đặt feeDelegationfeePayer đúng cách.

 • feeDelegation không được xác định hoặc được xác định là false: SmartContractExecution

 • feeDelegation được xác định là true nhưng feePayer không được xác định : Thông báo lỗi.

 • feeDelegation được xác định là truefeePayer được xác định nhưng feeRatio không được xác định: FeeDelegatedSmartContractExecution

 • feeDelegation được xác định là truefeePayerfeeRatio được xác định: FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio

LƯU Ý caver.wallet phải chứa các đối tượng keyring tương ứng với fromfeePayer trong options hoặc myContract.options để tạo chữ ký.

LƯU Ý myContract.send được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

đối tượng

Các tùy chọn được sử dụng để gửi. Xem bảng trong methods.methodName.send để biết chi tiết.

methodName

chuỗi

Tên phương pháp của hàm hợp đồng để thực thi.

Tham số

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các tham số được chuyển đến hàm hợp đồng thông minh.

Giá trị trả về

Promise trả về PromiEvent

LoạiMô tả

PromiEvent

Trình phát sự kiện kết hợp promise. Nó sẽ được xử lý khi có biên lai giao dịch. Promise sẽ được xử lý với phiên bản hợp đồng mới.

Đối với PromiEvent, sẽ có các sự kiện sau đây:

 • transactionHash: Nó được kích hoạt ngay sau khi giao dịch được gửi và có sẵn hàm băm giao dịch. Loại của nó là string.

 • receipt: Nó được kích hoạt khi có sẵn biên lai giao dịch. Xem caver.rpc.klay.getTransactionReceipt để biết thêm chi tiết. Loại của nó là object.

 • error: Nó được kích hoạt nếu xảy ra lỗi trong khi gửi. Khi xảy ra lỗi hết gas, tham số thứ hai sẽ là biên lai. Loại của nó là Error.

Ví dụ

// Gửi SmartContractExecution và sử dụng promise
> myContract.send({ from: '0x{address in hex}', gas: 1000000 }, 'methodName', 123).then(console.log)
{
 blockHash: '0x294202dcd1d3c422880e2a209b9cd70ce7036300536c78ab74130c5717cb90da',
 blockNumber: 16342,
 contractAddress: null,
 from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 gas: '0xf4240',
 gasPrice: '0x5d21dba00',
 gasUsed: 47411,
 input: '0x983b2...',
 nhật kýBloom: '0x00800...',
 nonce: '0x1cd',
 senderTxHash: '0xe3f50d2bab2c462ef99379860d2b634d85a0c9fba4e2b189daf1d96bd4bbf8ff',
 signatures: [ { V: '0x4e43', R: '0x2ba27...', S: '0x50d37...' } ],
 trạng thái: true,
 to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 transactionHash: '0xe3f50d2bab2c462ef99379860d2b634d85a0c9fba4e2b189daf1d96bd4bbf8ff',
 transactionIndex: 0,
 type: 'TxTypeSmartContractExecution',
 typeInt: 48,
 value: '0x0',
 events: {...}
}

// Gửi SmartContractExecution và sử dụng trình phát sự kiện
> myContract.send({ from: '0x{address in hex}', gas: 1000000 }, 'methodName', 123)
 .on('transactionHash', function(hash) {
  ...
 })
 .on('receipt', function(receipt) {
  console.log(receipt)
 })
 .on('error', console.error)

// Send a FeeDelegatedSmartContractExecution
> myContract.send({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}',
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
{
 blockHash: '0x149e36f279577c306fccb9779a0274e802501c32f7054c951f592778bd5c168a',
 blockNumber: 16458,
 contractAddress: null,
 feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 feePayerSignatures: [ { V: '0x4e43', R: '0x48c28...', S: '0x18413...' } ],
 from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 gas: '0xf4240',
 gasPrice: '0x5d21dba00',
 gasUsed: 57411,
 input: '0x983b2d5600000000000000000000000022bb89bd35e7b12bd25bea4165cf0f9330032f8c',
 nhật kýBloom: '0x00800...',
 nonce: '0x1f5',
 senderTxHash: '0x5b06ca5046229e066c11dfc0c74fcbc98509294370981f9b142378a8f2bd5fe8',
 signatures: [ { V: '0x4e44', R: '0xfb707...', S: '0x641c6...' } ],
 trạng thái: true,
 to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 transactionHash: '0x0e04be479ad06ec87acbf49abd44f16a56390c736f0a7354860ebc7fc0f92e13',
 transactionIndex: 1,
 type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution',
 typeInt: 49,
 value: '0x0',
 events: {...}
}

// Gửi FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio
> myContract.send({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}',
  feeRatio: 30,
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
{
 blockHash: '0x8f0a0137cf7e0fea503c818910140246437db36121871bc54b2ebc688873b3f3',
 blockNumber: 16539,
 contractAddress: null,
 feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 feePayerSignatures: [ { V: '0x4e43', R: '0x80db0...', S: '0xf8c7c...' } ],
 feeRatio: '0x1e',
 from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 gas: '0xf4240',
 gasPrice: '0x5d21dba00',
 gasUsed: 62411,
 input: '0x983b2d560000000000000000000000007ad1a538041fa3ba1a721f87203cb1a3822b8eaa',
 nhật kýBloom: '0x00800...',
 nonce: '0x219',
 senderTxHash: '0x14c7b674a0e253b31c85c7be8cbfe4bf9d86e66e940fcae34b854e25eab1ce15',
 signatures: [ { V: '0x4e43', R: '0xd57ef...', S: '0xe14f3...' } ],
 trạng thái: true,
 to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 transactionHash: '0xfbf00ec189aeb0941d554384f1660ffdac7768b3af2bb1526bcb3983215c1183',
 transactionIndex: 0,
 type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio',
 typeInt: 50,
 value: '0x0',
 events: {...}
}

myContract.sign

myContract.sign(options, methodName [, param1 [, param2 [, ...]]])

Ký một giao dịch hợp đồng thông minh với tư cách là người gửi để triển khai hợp đồng thông minh hoặc thực thi hàm của hợp đồng thông minh.

Nếu hợp đồng thông minh được triển khai, 'constructor' có thể được nhập vào methodName, chẳng hạn như myContract.sign({ from, ... }, 'constructor', byteCode, ...).

Loại giao dịch được sử dụng cho hàm này tùy thuộc vào options hoặc giá trị được xác định trong myContract.options. Nếu bạn muốn sử dụng giao dịch có phí ủy thác thông qua myContract.sign thì feeDelegation phải được xác định là true.

LƯU Ý caver.wallet phải chứa các đối tượng keyring tương ứng với from trong options hoặc myContract.options để tạo chữ ký.

LƯU Ý myContract.sign được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Tham số

TêntypeMô tả

tùy chọn

đối tượng

Các tùy chọn được sử dụng để gửi. Xem bảng trong methods.methodName.send để biết chi tiết.

methodName

chuỗi

Tên phương pháp của hàm hợp đồng để thực thi. Nếu bạn muốn ký một giao dịch để triển khai hợp đồng thông minh, hãy sử dụng chuỗi 'constructor' thay vì tên phương pháp.

Tham số

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các tham số được chuyển đến hàm hợp đồng thông minh. Nếu bạn muốn ký một giao dịch triển khai hợp đồng thông minh, hãy thông qua byteCode và các tham số hàm tạo.

Giá trị trả về

Promise trả về Giao dịch - Giao dịch hợp đồng thông minh đã ký.

Ví dụ

// Ký SmartContractDeploy
> myContract.sign({ from: '0x{address in hex}', gas: 1000000 }, 'constructor', byteCode, 123).then(console.log)
SmartContractDeploy {
 _type: 'TxTypeSmartContractDeploy',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xeb6b5...', _s: '0x5e4f9...' } ],
 _to: '0x',
 _value: '0x0',
 _input: '0x60806...',
 _humanReadable: false,
 _codeFormat: '0x0',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x2a5'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractDeploy
> myContract.sign({ from: '0x{address in hex}', feeDelegation: true, gas: 1000000 }, 'constructor', byteCode, 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractDeploy {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xee0f5...', _s: '0x31cbf...' } ],
 _feePayer: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _to: '0x',
 _value: '0x0',
 _input: '0x60806...',
 _humanReadable: false,
 _codeFormat: '0x0',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x320'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio
> myContract.sign({ from: keyring.address, feeDelegation: true, feeRatio: 30, gas: 1000000 }, 'constructor', byteCode, 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0x4c2b0...', _s: '0x47df8...' } ],
 _feePayer: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feeRatio: '0x1e',
 _to: '0x',
 _value: '0x0',
 _input: '0x60806...',
 _humanReadable: false,
 _codeFormat: '0x0',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x306'
}

// Ký SmartContractExecution
> myContract.sign({ from: '0x{address in hex}', gas: 1000000 }, 'methodName', 123).then(console.log)
SmartContractExecution {
 _type: 'TxTypeSmartContractExecution',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0xb2846...', _s: '0x422c1...' } ],
 _to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 _value: '0x0',
 _input: '0x983b2...',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x23b'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractExecution
> myContract.sign({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractExecution {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xf7676...', _s: '0x42673...' } ],
 _feePayer: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 _value: '0x0',
 _input: '0x983b2...',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x254'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio
> myContract.sign({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
  feeRatio: 30,
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0x58b06...', _s: '0x637ff...' } ],
 _feePayer: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feeRatio: '0x1e',
 _to: '0x361870b50834a6afc3358e81a3f7f1b1eb9c7e55',
 _value: '0x0',
 _input: '0x983b2...',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x262'
}

myContract.signAsFeePayer

myContract.signAsFeePayer(options, methodName [, param1 [, param2 [, ...]]])

Ký một giao dịch hợp đồng thông minh với tư cách là người trả phí để triển khai hợp đồng thông minh hoặc thực thi hàm của hợp đồng thông minh.

Nếu hợp đồng thông minh được triển khai, 'constructor' có thể được nhập vào methodName, chẳng hạn như myContract.signAsFeePayer({ from, feeDelegation: true, feePayer, ... }, 'constructor', byteCode, ...).

Loại giao dịch được sử dụng cho hàm này tùy thuộc vào options hoặc giá trị được xác định trong myContract.options. signAsFeePayer là một hàm ký với tư cách là người trả phí giao dịch nên trường feeDelegation phải được xác định là true. Ngoài ra, địa chỉ của người trả phí phải được xác định trong trường feePayer.

LƯU Ý caver.wallet phải chứa các đối tượng keyring tương ứng với feePayer trong options hoặc myContract.options để tạo chữ ký.

LƯU Ý myContract.signAsFeePayer được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Tham số

TêntypeMô tả

tùy chọn

đối tượng

Các tùy chọn được sử dụng để gửi. Xem bảng trong methods.methodName.send để biết chi tiết.

methodName

chuỗi

Tên phương pháp của hàm hợp đồng để thực thi. Nếu bạn muốn ký một giao dịch để triển khai hợp đồng thông minh, hãy sử dụng chuỗi 'constructor' thay vì tên phương pháp.

Tham số

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các tham số được chuyển đến hàm hợp đồng thông minh. Nếu bạn muốn ký một giao dịch triển khai hợp đồng thông minh, hãy thông qua byteCode và các tham số hàm tạo.

Giá trị trả về

Promise trả về Giao dịch - Giao dịch hợp đồng thông minh đã ký.

Ví dụ

// Ký FeeDelegatedSmartContractDeploy
> myContract.signAsFeePayer({ from: '0x{address in hex}', feeDelegation: true, feePayer: '0x{address in hex}', gas: 1000000 }, 'constructor', byteCode, 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractDeploy {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeploy',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xe0641...', _s: '0x1d21e...' } ],
 _to: '0x',
 _value: '0x0',
 _input: '0x60806...',
 _humanReadable: false,
 _codeFormat: '0x0',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x32a'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio
> myContract.signAsFeePayer({ from: keyring.address, feeDelegation: true, feePayer: '0x{address in hex}', feeRatio: 30, gas: 1000000 }, 'constructor', byteCode, 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0x307bd...', _s: '0x75110...' } ],
 _feeRatio: '0x1e',
 _to: '0x',
 _value: '0x0',
 _input: '0x60806...',
 _humanReadable: false,
 _codeFormat: '0x0',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x359'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractExecution
> myContract.signAsFeePayer({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}',
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractExecution {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x4e43', _r: '0xc58ba...', _s: '0x76fdb...' } ],
 _to: '0x4a9d979707aede18fa674711f3b2fe110fac4e7e',
 _value: '0x0',
 _input: '0x983b2...',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x36c'
}

// Ký FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio
> myContract.signAsFeePayer({
  from: '0x{address in hex}',
  gas: 1000000,
  feeDelegation: true,
  feePayer: '0x{address in hex}',
  feeRatio: 30,
 }, 'methodName', 123).then(console.log)
FeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio {
 _type: 'TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio',
 _from: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _gas: '0xf4240',
 _signatures: [ SignatureData { _v: '0x01', _r: '0x', _s: '0x' } ],
 _feePayer: '0x69c3a6e3485446118d8081063dcef2e65b69ae91',
 _feePayerSignatures: [ SignatureData { _v: '0x4e44', _r: '0xeb78d...', _s: '0x2864d...' } ],
 _feeRatio: '0x1e',
 _to: '0x4a9d979707aede18fa674711f3b2fe110fac4e7e',
 _value: '0x0',
 _input: '0x983b2...',
 _chainId: '0x2710',
 _gasPrice: '0x5d21dba00',
 _nonce: '0x37b'
}

myContract.call

myContract.call('methodName', [param1 [, param2 [, ...]]])
myContract.call(options, 'methodName', [param1 [, param2 [, ...]]])

Sẽ gọi một phương pháp hằng số và thực thi phương pháp hợp đồng thông minh của nó trong Máy ảo Klaytn mà không gửi bất kỳ giao dịch nào. Lưu ý rằng việc gọi không thể thay đổi trạng thái hợp đồng thông minh.

LƯU Ý myContract.call được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.1.

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

đối tượng

(tùy chọn) Các tùy chọn dùng để gọi. Xem bảng trong methods.methodName.call để biết chi tiết.

methodName

chuỗi

Tên phương pháp của hàm hợp đồng để gọi.

Tham số

Hỗn hợp

(tùy chọn) Các tham số được chuyển đến hàm hợp đồng thông minh.

Giá trị trả về

Promise trả về Mixed - (Các) giá trị trả về của phương pháp hợp đồng thông minh. Nếu trả về một giá trị duy nhất, nó sẽ được trả về như cũ. Nếu nó có nhiều giá trị trả về, nó sẽ trả về một đối tượng có thuộc tính và chỉ số.

Ví dụ

> myContract.call('methodName').then(console.log)
Jasmine

> myContract.call({ from: '0x{address in hex}' }, 'methodName', 123).then(console.log)
Test Result

myContract.decodeFunctionCall

myContract.decodeFunctionCall(functionCall)

Giải mã lệnh gọi hàm và trả về tham số.

LƯU Ý myContract.decodeFunctionCall được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.3.

Tham số

TênLoạiMô tả

functionCall

chuỗi

Chuỗi lệnh gọi hàm được mã hóa.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

đối tượng

Một đối tượng bao gồm các tham số đơn giản. Bạn có thể sử dụng result[0] được cung cấp để có thể truy cập giống như một mảng theo thứ tự của các tham số.

Ví dụ

// Biến myContract được khởi tạo với abi bên dưới.
// [
//  {
//   constant: true,
//   inputs: [{ name: 'key', type: 'string' }],
//   name: 'get',
//   outputs: [{ name: '', type: 'string' }],
//   payable: false,
//   stateMutability: 'view',
//   type: 'function',
//  },
//  {
//   constant: false,
//   inputs: [{ name: 'key', type: 'string' }, { name: 'value', type: 'string' }],
//   name: 'set',
//   outputs: [],
//   payable: false,
//   stateMutability: 'nonpayable',
//   type: 'function',
//  },
// ]
> myContract.decodeFunctionCall('0xe942b5160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036b657900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000