caver.klay.KIP17

Đối tượng caver-js được sử dụng để tương tác với hợp đồng thông minh cho KIP17.

caver.klay.KIP17 giúp bạn dễ dàng xử lý hợp đồng thông minh triển khai KIP-17 như một đối tượng JavaScript trên chuỗi khối Klaytn.

caver.klay.KIP17 kế thừa caver.klay.Contract để triển khai hợp đồng token KIP-17. caver.klay.KIP17 duy trì các thuộc tính giống như của caver.klay.Contract trong khi có các phương pháp bổ sung để triển khai các tính năng bổ sung. Phần này chỉ giới thiệu các phương pháp liên kết mới được thêm vào của caver.klay.KIP17.

Mã triển khai KIP-17 cho caver-js hiện có trên Klaytn Contracts Github Repo.

Để biết thêm thông tin về KIP-17, hãy xem Đề xuất cải tiến Klaytn.

LƯU Ý caver.klay.KIP17 được hỗ trợ kể từ phiên bản caver-js v1.4.1.

caver.klay.KIP17.deploy

caver.klay.KIP17.deploy(tokenInfo, deployer)

Triển khai hợp đồng token KIP-17 cho chuỗi khối Klaytn. Hợp đồng được triển khai bằng cách sử dụng caver.klay.KIP17.deploy là token không thể thay thế tuân theo tiêu chuẩn KIP-17.

Sau khi triển khai thành công, lời hứa sẽ được giải quyết bằng phiên bản KIP17 mới.

Tham số

TêntypeMô tả

tokenInfo

Đối tượng

Thông tin cần thiết để triển khai hợp đồng token KIP-17 trên chuỗi khối Klaytn. Xem bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết.

trình triển khai

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản để triển khai hợp đồng token KIP-17. Tài khoản này phải có đủ KLAY để triển khai.

Đối tượng tokenInfo phải chứa các thông tin sau:

TênLoạiMô tả

tên

Chuỗi

Tên của token.

ký hiệu

Chuỗi

Ký hiệu của token.

Giá trị trả về

PromiEvent: Bộ phát hiệu ứng kết hợp promise, được giải quyết bằng một phiên bản KIP17 mới. Ngoài ra, có thể xảy ra các sự kiện sau đây:

TêntypeMô tả

transactionHash

Chuỗi

Được kích hoạt ngay sau khi giao dịch được gửi và có sẵn hàm băm giao dịch.

biên lai

Đối tượng

Được kích hoạt khi có biên lai giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua abi thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

lỗi

Lỗi

Được kích hoạt nếu xảy ra lỗi trong quá trình gửi.

Ví dụ

// sử dụng promise
> caver.klay.KIP17.deploy({
  name: 'Jasmine',
  symbol: 'JAS',
}, '0x{address in hex}').then(console.log)
KIP17 {
  ...
  _địa chỉ: '0xfA7D967f414468083aDAd85257a2cBD6019693C2',
  _jsonInterface: [
    ...
    {
      anonymous: false,
      inputs: [
        { indexed: true, name: 'owner', type: 'address' },
         { indexed: true, name: 'operator', type: 'address' },
         { indexed: false, name: 'approved', type: 'bool' }
      ],
      name: 'ApprovalForAll',
      type: 'event',
      signature: '0x17307...'
    }
  ] 
}

// sử dụng bộ phát hiệu ứng sự kiện và promise
> caver.klay.KIP17.deploy({
  name: 'Jasmine',
  symbol: 'JAS',
}, '0x{address in hex}')
.on('error', function(error) { ... })
.on('transactionHash', function(transactionHash) { ... })
.on('receipt', function(receipt) {
  console.log(receipt.contractAddress) // chứa địa chỉ hợp đồng token
})
.then(function(newKIP17Instance) {
  console.log(newKIP17Instance.options.address) // ví dụ với địa chỉ hợp đồng token mới
})

KIP17 mới

new caver.klay.KIP17([tokenAddress])

Tạo một phiên bản KIP17 mới với các phương pháp và sự kiện liên kết của nó.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenAddress

Chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng token KIP-17, có thể được chỉ định sau thông qua kip17Instance.options.address = '0x1234..'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Phiên bản KIP17 với các phương pháp và sự kiện liên kết của nó.

Ví dụ

// Tạo một phiên bản KIP17 không có tham số
> const kip17Instance = new caver.klay.KIP17()

// Tạo một phiên bản KIP17 có địa chỉ token
> const kip17Instance = new caver.klay.KIP17('0x{address in hex}')

kip17Instance.clone

kip17Instance.clone([tokenAddress])

Sao chép phiên bản KIP17 hiện tại.

Tham số

TêntypeMô tả

tokenAddress

Chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ của hợp đồng thông minh đã triển khai token KIP-17 khác. Nếu bị bỏ qua, nó sẽ được đặt thành địa chỉ hợp đồng trong trường hợp ban đầu.

Giá trị trả về

typeMô tả

Đối tượng

Bản sao của phiên bản KIP17 ban đầu.

Ví dụ

> const kip17Instance = new caver.klay.KIP17(address)

// Sao chép không có tham số
> const cloned = kip17Instance.clone()

// Sao chép có địa chỉ của hợp đồng token mới
> const cloned = kip17Instance.clone('0x{address in hex}')

kip17Instance.supportsInterface

kip17Instance.supportsInterface(interfaceId)

Trả về true nếu hợp đồng này triển khai giao diện được xác định bởi interfaceId.

Tham số

TênLoạiMô tả

interfaceId

Chuỗi

InterfaceId cần được kiểm tra.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu hợp đồng này triển khai giao diện được xác định bởi interfaceId.

Ví dụ

> kip17Instance.supportsInterface('0x80ac58cd').then(console.log)
true

> kip17Instance.supportsInterface('0xa22cb465').then(console.log)
false

kip17Instance.name

kip17Instance.name()

Trả về tên của token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về Chuỗi: Tên của token.

Ví dụ

> kip17Instance.name().then(console.log)
Jasmine

kip17Instance.symbol

kip17Instance.symbol()

Trả về ký hiệu của token.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về Chuỗi: Ký hiệu của token.

Ví dụ

> kip17Instance.symbol().then(console.log)
JAS

kip17Instance.totalSupply

kip17Instance.totalSupply()

Trả về tổng số token được tạo bởi hợp đồng.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Tổng số token.

Ví dụ

> kip17Instance.totalSupply().then(console.log)
10

kip17Instance.tokenURI

kip17Instance.tokenURI(tokenId)

Trả về URI cho id token đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Chuỗi: URI của token đã cho.

Ví dụ

> kip17Instance.tokenURI(0).then(console.log)
https://kip17.example/uri-ex-caver.json

kip17Instance.tokenOfOwnerByIndex

kip17Instance.tokenOfOwnerByIndex(owner, index)

Tìm kiếm danh sách token của chủ sở hữu cho chỉ mục đã cho và trả về id token của token được xác định tại chỉ mục phù hợp trong danh sách nếu có kết quả khớp.

Tham số

TêntypeMô tả

chủ sở hữu

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sở hữu token.

chỉ số

BigNumber \

Chuỗi | Số

LƯU Ý Tham số index chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Id của token.

Ví dụ

> kip17Instance.tokenOfOwnerByIndex('0x{address in hex}', 5).then(console.log)
5

kip17Instance.tokenByIndex

kip17Instance.tokenByIndex(index)

Tìm kiếm danh sách tất cả các token trong hợp đồng này cho chỉ mục đã cho và trả về id token của token được xác định tại chỉ mục phù hợp trong danh sách nếu có kết quả khớp. Hoàn nguyên nếu chỉ số lớn hơn hoặc bằng tổng số token.

Tham số

TênLoạiMô tả

chỉ số

BigNumber \

Chuỗi | Số

LƯU Ý Tham số index chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Id của token.

Ví dụ

> kip17Instance.tokenByIndex(1).then(console.log)
1

kip17Instance.balanceOf

kip17Instance.balanceOf(address)

Trả về số dư của địa chỉ tài khoản đã cho. Số dư của tài khoản trong KIP-17 là tổng số NFT (Token không thể thay thế) thuộc sở hữu của tài khoản.

Tham số

TêntypeMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sẽ được kiểm tra số dư.

Giá trị trả về

Promise trả về BigNumber: Số dư tài khoản.

Ví dụ

> kip17Instance.balanceOf('0x{address in hex}').then(console.log)
9

kip17Instance.ownerOf

kip17Instance.ownerOf(tokenId)

Trả về địa chỉ của chủ sở hữu id token đã được chỉ định.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Chuỗi: Địa chỉ của tài khoản sở hữu token đã cho.

Ví dụ

> kip17Instance.ownerOf(8).then(console.log)
0x0e0E95426343d97CC7BB913C7D7DBea065A31814

kip17Instance.getApproved

kip17Instance.getApproved(tokenId)

Trả về địa chỉ được phép chuyển token này hoặc địa chỉ 'không' nếu không có địa chỉ nào được phê duyệt. Thao tác sẽ hoàn nguyên nếu id token đã cho không tồn tại.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Chuỗi: Địa chỉ của tài khoản có quyền chuyển token đã cho.

Ví dụ

// Nếu một địa chỉ đã được phê duyệt tồn tại
> kip17Instance.getApproved(10).then(console.log)
0x23D8E9cae17b22d3DAC65b4F7D2C737C6A7b865d

// Nếu không có địa chỉ được phê duyệt nào tồn tại
> kip17Instance.getApproved(3).then(console.log)
0x0000000000000000000000000000000000000000

kip17Instance.isApprovedForAll

kip17Instance.isApprovedForAll(owner, operator)

Trả về true nếu một người vận hành được chấp thuận chuyển tất cả các token thuộc về chủ sở hữu.

Tham số

TênLoạiMô tả

chủ sở hữu

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sở hữu token và đã cho phép người vận hành gửi tất cả các token.

người vận hành

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản được phê duyệt để gửi tất cả token của chủ sở hữu thay cho chủ sở hữu.

Giá trị trả về

Promise trả lạiboolean: true nếu một người vận hành được chấp thuận để gửi tất cả các token thuộc về chủ sở hữu. các token thuộc về chủ sở hữu.

Ví dụ

> kip17Instance.isApprovedForAll('0x{address in hex}', '0x{address in hex}').then(console.log)
false

> kip17Instance.isApprovedForAll('0x{address in hex}', '0x{address in hex}').then(console.log)
true

kip17Instance.isMinter

kip17Instance.isMinter(address)

Trả về true nếu tài khoản đã cho là người tạo token có thể phát hành token mới trong hợp đồng hiện tại tuân theo KIP-17.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản cần kiểm tra xem có quyền tạo hay không.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu tài khoản là một người tạo token.

Ví dụ

> kip17Instance.isMinter('0x{address in hex}').then(console.log)
true

> kip17Instance.isMinter('0x{address in hex}').then(console.log)
false

kip17Instance.paused

kip17Instance.paused()

Trả về true nếu hợp đồng bị tạm dừng hoặc trả về false.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu hợp đồng bị tạm dừng.

Ví dụ

> kip17Instance.paused().then(console.log)
true

> kip17Instance.paused().then(console.log)
false

kip17Instance.isPauser

kip17Instance.isPauser(address)

Trả về true nếu tài khoản đã cho là người tạm dừng có thể tạm dừng chuyển token.

Tham số

TêntypeMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản đã được kiểm tra để có quyền tạm dừng chuyển token.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean: true nếu tài khoản là trình tạm dừng.

Ví dụ

> kip17Instance.isPauser('0x{address in hex}').then(console.log)
true

> kip17Instance.isPauser('0x{address in hex}').then(console.log)
false

kip17Instance.approve

kip17Instance.approve(to, tokenId [, sendParam])

Phê duyệt một địa chỉ khác để chuyển token của id token đã cho. Địa chỉ số 0 cho biết không có địa chỉ nào được phê duyệt. Chỉ có thể có một địa chỉ được phê duyệt cho mỗi token. Phương pháp này chỉ được phép gọi bởi chủ sở hữu token hoặc người vận hành được phê duyệt.

Lưu ý rằng phương pháp này sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TêntypeMô tả

đến

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sử dụng token thay cho chủ sở hữu.

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch.

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Đối tượng sendParam có thể chứa các thông tin sau:

TênLoạiMô tả

từ

Chuỗi

(tùy chọn) Địa chỉ nơi giao dịch sẽ được gửi đi. Nếu bỏ qua tham số này thì sẽ được thiết lập bởi this.options.from. Nếu không cung cấp from trong đối tượng sendParam cũng như this.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

gas

Số \

Chuỗi

giá gas

Số \

Chuỗi

giá trị

Số \

Chuỗi | BN | BigNumber

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.approve('0x{address in hex}', 10, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x3875c3f3120c1773c3adeb97260808c8a385bf8427bc203d10cbc5d262f67dbc',
  blockNumber: 2650,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x5e0e6f1f0bdf9a263e1b1bb6e9759ba182982377',
  ...
  events: {
    Approval: {
      address: '0x5E0e6F1F0bDf9A263e1B1bB6e9759Ba182982377',
      blockNumber: 2650,
      transactionHash: '0x0ae92570560d64fa103c8be1861c8625d34ac560066398d9ad0d389ad5f7e441',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x3875c3f3120c1773c3adeb97260808c8a385bf8427bc203d10cbc5d262f67dbc',
      logIndex: 0,
      id: 'log_55296c9d',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        '1': '0x58746F9D739bC81713E5F5512529876F508a6166',
        '2': '2',
        owner: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        approved: '0x58746F9D739bC81713E5F5512529876F508a6166',
        tokenId: '2',
      },
      event: 'Approval',
      signature: '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0x8c5be...', '0x00...afd', '0x00...166', '0x00...002' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.approve('0x{address in hex}', 10).then(console.log)

kip17Instance.setApprovalForAll

kip17Instance.setApprovalForAll(to, approved [, sendParam])

Phê duyệt người vận hành đã cho đến hoặc không cho phép người vận hành đã cho chuyển tất cả token của chủ sở hữu.u.

Lưu ý rằng phương pháp setApprovalForAll sẽ gửi giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

đến

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản được phê duyệt/cấm chuyển tất cả các token của chủ sở hữu.

chấp thuận

Boolean

Người vận hành này sẽ được phê duyệt nếu true. Người vận hành sẽ không được phép nếu false.

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.setApprovalForAll('0x{address in hex}', false, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x34379ac5b71f16f41d5171d021ca2945e02c60d9fb7f85fc0127262c2ce72b47',
  blockNumber: 3340,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x1f15b1a4da5437b29bfb7f248b5e344e6b16b654',
  ...
  events: {
    ApprovalForAll: {
      address: '0x1f15B1A4DA5437b29BfB7f248B5e344E6b16b654',
      blockNumber: 3340,
      transactionHash: '0x72fdf23482b9cf164638e6cbdfdf56541a6189c88639e21f076a8a50ef749a50',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x34379ac5b71f16f41d5171d021ca2945e02c60d9fb7f85fc0127262c2ce72b47',
      logIndex: 0,
      id: 'log_1069ad22',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        '1': '0x399bE7034F26feFB5AE683e488903B8bE5ad38b8',
        '2': false,
        owner: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        operator: '0x399bE7034F26feFB5AE683e488903B8bE5ad38b8',
        approved: false,
      },
      event: 'ApprovalForAll',
      signature: '0x17307eab39ab6107e8899845ad3d59bd9653f200f220920489ca2b5937696c31',
      raw: {
        data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
        topics: [ '0x17307...', '0x00...afd', '0x00...8b8' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.setApprovalForAll('0x{address in hex}', true).then(console.log)

kip17Instance.transferFrom

kip17Instance.transferFrom(from, to, tokenId [, sendParam])

Chuyển token của id token đã cho tokenId từ số dư của chủ sở hữu token sang địa chỉ khác. Địa chỉ đã được phê duyệt để gửi token của chủ sở hữu token (người vận hành) hoặc chính chủ sở hữu token sẽ thực hiện giao dịch chuyển token này. Do đó, người được phê duyệt hoặc chủ sở hữu token là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7Instance.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7Instance.options.from thì sẽ xảy ra lỗi. Bạn nên sử dụng safeTransferFrom bất cứ khi nào có thể thay vì phương pháp này.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

từ

Chuỗi

Địa chỉ của chủ sở hữu hoặc người vận hành được phê duyệt của token đã cho.

đến

Chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.transferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 2, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x9cae3aa93d327804f333674a77d5d01d8c7908c49749b0d747b6391faa232b58',
  blockNumber: 3592,
  contractAddress: null,
  from: '0x9c4fc0ab840914a29c7deb5cc5c625a4cec3a9cd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x6e611498570bbc8cb127899c4d24e156ec72473a',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x6e611498570bBc8cb127899C4D24e156ec72473a',
      blockNumber: 3592,
      transactionHash: '0x386af961e5acda2c5bd58ec71ee52f579dc2b07a2e5ec97678453f04cc1b709a',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x9cae3aa93d327804f333674a77d5d01d8c7908c49749b0d747b6391faa232b58',
      logIndex: 0,
      id: 'log_c2ba5874',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        '1': '0x045796ABC035001CF50274FcA8A2614Abf5dd6bf',
        '2': '2',
        from: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        to: '0x045796ABC035001CF50274FcA8A2614Abf5dd6bf',
        tokenId: '2',
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...afd', '0x00...6bf', '0x00...002' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.transferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 2).then(console.log)

kip17Instance.safeTransferFrom

kip17Instance.safeTransferFrom(from, to, tokenId [, data] [, sendParam])

Chuyển an toàn token của id token đã cho tokenId từ số dư của chủ sở hữu token sang địa chỉ khác. Địa chỉ đã được phê duyệt để gửi token của chủ sở hữu token (người vận hành) hoặc chính chủ sở hữu token sẽ thực hiện giao dịch chuyển token này. Do đó, người được phê duyệt hoặc chủ sở hữu token là người gửi giao dịch này có địa chỉ phải được cung cấp tại sendParam.from hoặc kip7Instance.options.from. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc kip7Instance.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Nếu địa chỉ đến là một địa chỉ hợp đồng, thì nó phải triển khai IKIP17Receiver.onKIP17Received. nếu không, quá trình chuyển sẽ được hoàn nguyên.

Lưu ý rằng việc gửi giao dịch này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi giao dịch.

Tham số

TênLoạiMô tả

từ

Chuỗi

Địa chỉ của chủ sở hữu hoặc người vận hành được phê duyệt của token đã cho.

đến

Chuỗi

Địa chỉ tài khoản nhận token.

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

data

Bộ đệm \

Chuỗi | Số

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho (không có dữ liệu)
> kip17Instance.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 9, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x14c5bebc2be86081d8375ba11edba0e541be1df24c1beced1a9e82e3083a8035',
  blockNumber: 6260,
  contractAddress: null,
  from: '0x80b88b47361cec0baee1947868fc872b784cf91e',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0xa9066e2b62483bcdf6358874cb87f9e0046e8ad3',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0xA9066e2B62483bcdf6358874CB87f9e0046E8ad3',
      blockNumber: 6260,
      transactionHash: '0x0a92436289e70018f9ebef0df5d3ce87874afd8e5058fcc08fefc6de3e0e9b36',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x14c5bebc2be86081d8375ba11edba0e541be1df24c1beced1a9e82e3083a8035',
      logIndex: 0,
      id: 'log_c9c17595',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        '1': '0x0F47Ea1A10B8F7D61c894E392EfaC990A314d313',
        '2': '9',
        from: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        to: '0x0F47Ea1A10B8F7D61c894E392EfaC990A314d313',
        tokenId: '9',
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...afd', '0x00...313', '0x00...009' ],
      },
    },
  },
}

// Gửi qua đối tượng sendParam với trường from đã cho (có dữ liệu)
> kip17Instance.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 11, '0x1234', { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.safeTransferFrom('0x{address in hex}', '0x{address in hex}', 11).then(console.log)

kip17Instance.addMinter

kip17Instance.addMinter(tài khoản [, sendParam])

Thêm tài khoản với tư cách là người tạo token, là người được phép tạo token.

Lưu ý rằng phương pháp addMinter sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

tài khoản

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản sẽ được thêm vào với vai trò là người tạo token.

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Nếu sendParam.from hoặc KIP17Instance.options.from đã được cung cấp, thì đó phải là một người tạo token.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.addMinter('0x{address in hex}', { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0xecd0fb45a32323d5cb14558d1d9299393022d5e7284519598dbd8b14c4c55930',
  blockNumber: 8307,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x1595b5c1027ed36dcb32e4d39766b896d5b97ecb',
  ...
  events: {
    MinterAdded: {
      address: '0x1595b5c1027ed36dCB32e4D39766b896d5B97ecb',
      blockNumber: 8307,
      transactionHash: '0xf8da21958c84aa3ed8bfa5eea0649c5b9a895efa8c7a715196e000bef4f0b8bd',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0xecd0fb45a32323d5cb14558d1d9299393022d5e7284519598dbd8b14c4c55930',
      logIndex: 0,
      id: 'log_f40a92bf',
      returnValues: {
        '0': '0x90170C1E7E8C14BBf1124f52980372088BA540Dc',
        tài khoản: '0x90170C1E7E8C14BBf1124f52980372088BA540Dc',
      },
      event: 'MinterAdded',
      signature: '0x6ae172837ea30b801fbfcdd4108aa1d5bf8ff775444fd70256b44e6bf3dfc3f6',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0x6ae17...', '0x00...0dc' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.addMinter('0x{address in hex}').then(console.log)

kip17Instance.renounceMinter

kip17Instance.renounceMinter([sendParam])

Từ bỏ quyền tạo token. Chỉ một địa chỉ người tạo token mới có thể từ bỏ quyền tạo.

Lưu ý rằng phương pháp renounceMinter sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TêntypeMô tả

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

Nếu sendParam.from hoặc KIP17Instance.options.from đã được cung cấp, thì đó phải là một người tạo token với MinterRole.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.renounceMinter({ from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0xe130d7ee71a2c55b3cf4e2bce9ea26e7c2cde556c7f8288abac60121b27c26c8',
  blockNumber: 8542,
  contractAddress: null,
  from: '0xb72f5cf2627e6614984d8a9f27ee426b29191831',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0xf9d0663fc29c48495f42c0b061cb06df6df76c34',
  ...
  events: {
    MinterRemoved: {
      address: '0xF9D0663fC29c48495F42c0b061cB06Df6DF76c34',
      blockNumber: 8542,
      transactionHash: '0x557a4e7b9fd6577ffdb14c2e1f00c0009a7bbda2294502fa765250632b5b0f99',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0xe130d7ee71a2c55b3cf4e2bce9ea26e7c2cde556c7f8288abac60121b27c26c8',
      logIndex: 0,
      id: 'log_04b47645',
      returnValues: {
        '0': '0xB72F5cF2627e6614984D8A9F27eE426b29191831',
        tài khoản: '0xB72F5cF2627e6614984D8A9F27eE426b29191831',
      },
      event: 'MinterRemoved',
      signature: '0xe94479a9f7e1952cc78f2d6baab678adc1b772d936c6583def489e524cb66692',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0xe9447...', '0x00...831' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.renounceMinter().then(console.log)

kip17Instance.mintWithTokenURI

kip17Instance.mintWithTokenURI(to, tokenId, tokenURI [, sendParam])

Tạo token với uri đã cho và gán chúng cho tài khoản đã cho. Phương thức này làm tăng tổng nguồn cung của token này.

Lưu ý rằng phương pháp mintWithTokenURI sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TêntypeMô tả

đến

Chuỗi

Địa chỉ của tài khoản mà token đã tạo sẽ được phát hành.

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

tokenURI

Chuỗi

Chuỗi uri của token sẽ được tạo.

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

LƯU Ý Nếu sendParam.from hoặc KIP17Instance.options.from đã được cung cấp, thì đó phải là người tạo token có MinterRole.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.mintWithTokenURI('0x{address in hex}', 18, tokenURI, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0xd2473b9853ad33c5fa0a75187e65733614ed4f8c937d06e239768a5ca32d7c7f',
  blockNumber: 9313,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x7fbf73709054007f5262692f8faf27dee75ab3a6',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x7FBf73709054007f5262692f8FaF27dEE75Ab3A6',
      blockNumber: 9313,
      transactionHash: '0x17c2eda25c8a817915e3dd77b4fb4838259e8b49ae1c0d8e369167f715a08e7f',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0xd2473b9853ad33c5fa0a75187e65733614ed4f8c937d06e239768a5ca32d7c7f',
      logIndex: 0,
      id: 'log_d060e77e',
      returnValues: {
        '0': '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        '1': '0x203ad91221290901CFDAC9399aCf664499924744',
        '2': '18',
        from: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        to: '0x203ad91221290901CFDAC9399aCf664499924744',
        tokenId: '18',
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...000', '0x00...744', '0x00...012' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.mintWithTokenURI('0x{address in hex}', 18, tokenURI).then(console.log)

kip17Instance.burn

kip17Instance.burn(tokenId [, sendParam])

Hủy token của id token đã cho. Nếu không cung cấp sendParam.from hoặc KIP17Instance.options.from thì sẽ xảy ra lỗi.

Lưu ý rằng phương pháp ghi sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

tokenId

BigNumber \

Chuỗi | Số

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Tham số tokenId chấp nhận loại Number nhưng nếu giá trị được cung cấp nằm ngoài phạm vi được giới hạn bởi Number.MAX _SAFE_INTEGER thì nó có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng loại BigNumber, đặc biệt đối với giá trị đầu vào dạng số có kích thước uint256.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho
> kip17Instance.burn(14, { from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0x09d8ed5582fdd1c39b0f19f14f065659fe275a60856d86a1840535f6df1a2d51',
  blockNumber: 18237,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x2032e61c79a951aacef8033adca96fc3b9b747b4',
  ...
  events: {
    Transfer: {
      address: '0x2032e61C79A951AACEf8033AdCa96fC3b9b747b4',
      blockNumber: 18237,
      transactionHash: '0x4e377d8d65c8565c7bc91568bcdcc0fddeb46a02a778725e437f368a8d9c6165',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0x09d8ed5582fdd1c39b0f19f14f065659fe275a60856d86a1840535f6df1a2d51',
      logIndex: 0,
      id: 'log_5af49695',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        '1': '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        '2': '14',
        from: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        to: '0x0000000000000000000000000000000000000000',
        tokenId: '14',
      },
      event: 'Transfer',
      signature: '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef',
      raw: {
        data: '0x',
        topics: [ '0xddf25...', '0x00...afd', '0x00...000', '0x00...00e' ],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.burn(14).then(console.log)

kip17Instance.pause

kip17Instance.pause([sendParam])

Tạm dừng các chức năng liên quan đến việc gửi token.

Lưu ý rằng phương pháp tạm dừng sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số

TênLoạiMô tả

sendParam

Đối tượng

(tùy chọn) Một đối tượng có tham số xác định để gửi giao dịch. Để biết thêm thông tin về sendParam, hãy tham khảo mô tả của tham số approve.

LƯU Ý Nếu sendParam.from hoặc KIP17Instance.options.from được cung cấp, thì đó phải là một trình tạm dừng có PauserRole.

Giá trị trả về

Promise trả về Đối tượng - Biên lai chứa kết quả thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn biết về các thuộc tính bên trong đối tượng biên lai, hãy xem mô tả về getTransactionReceipt. Biên lai từ các phiên bản KIP-17 có thuộc tính 'sự kiện' được phân tích cú pháp qua ABI thay vì thuộc tính 'bản ghi'.

Ví dụ

// Gửi qua một đối tượng sendParam với trường from đã cho 
> kip17Instance.pause({ from: '0x{address in hex}' }).then(console.log)
{
  blockHash: '0xd73c026474b2077a04808ed0ce6713821eaa8afaed476b19d22b28e483747e04',
  blockNumber: 19826,
  contractAddress: null,
  from: '0x1147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
  ...
  trạng thái: true,
  to: '0x601c11f396e92436df8d9bbaff3fbfec906b7f67',
  ...
  events: {
    Paused: {
      address: '0x601C11F396E92436Df8d9bBAFf3fbfEc906B7f67',
      blockNumber: 19826,
      transactionHash: '0x549f7786ca5d2c1877be20126fc51c2418194ecaa8cea536d08f72c2f01919d0',
      transactionIndex: 0,
      blockHash: '0xd73c026474b2077a04808ed0ce6713821eaa8afaed476b19d22b28e483747e04',
      logIndex: 0,
      id: 'log_93d26310',
      returnValues: {
        '0': '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
        tài khoản: '0x1147c04b90D1546d76983e19937aD2cDAE8b8afD',
      },
      event: 'Paused',
      signature: '0x62e78cea01bee320cd4e420270b5ea74000d11b0c9f74754ebdbfc544b05a258',
      raw: {
        data: '0x0000000000000000000000001147c04b90d1546d76983e19937ad2cdae8b8afd',
        topics: ['0x62e78...'],
      },
    },
  },
}

// Sử dụng kip17Instance.options.from
// Nếu giá trị của kip17Instance.options.from được đặt, giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định
// trừ khi bạn chỉ định `từ` trong đối tượng sendParam khi gửi giao dịch với phiên bản kip17Instance.
> kip17Instance.options.from = '0x{address in hex}'
> kip17Instance.pause().then(console.log)

kip17Instance.unpause

kip17Instance.unpause([sendParam])

Tiếp tục hợp đồng bị tạm dừng.

Lưu ý rằng phương pháp hủy tạm dừng sẽ gửi một giao dịch đến mạng lưới Klaytn, mạng này sẽ tính phí giao dịch cho người gửi.

Tham số