caver.utils

caver-js utility APIs.

caver.utils cung cấp các chức năng tiện ích.

randomHex

caver.utils.randomHex(size)

Thư viện randomHex để tạo các chuỗi số HEX giả ngẫu nhiên được mã hóa mạnh mẽ từ một kích thước byte nhất định.

Tham số

TêntypeMô tả

size

số

Kích thước byte cho chuỗi số HEX, ví dụ:: 32 sẽ dẫn đến chuỗi số HEX 32 byte có 64 ký tự bắt đầu bằng "0x".

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chuỗi số HEX ngẫu nhiên được tạo.

Ví dụ

> caver.utils.randomHex(32)
'0x861b56754dba7769f9740c3ad70b4694aa24d604c1dba3bac7ec45978927b8de'

> caver.utils.randomHex(4)
'0x5641d6ce'

> caver.utils.randomHex(2)
'0xf058'

> caver.utils.randomHex(1)
'0x7c'

> caver.utils.randomHex(0)
'0x'

_

caver.utils._()

Thư viện underscore dành cho nhiều hàm JavaScript thuận tiện.

Xem tham chiếu API underscore để biết chi tiết.

Ví dụ

> var _ = caver.utils._

> _.union([1,2],[3])
[1,2,3]

> _.each({my: 'object'}, function(value, key){ ... })
...

toBN

caver.utils.toBN(number)

Chuyển đổi một cách an toàn mọi giá trị đã cho (bao gồm đối tượng BigNumber.js) thành BN.js để xử lý các số lớn trong JavaScript.

Tham số

TêntypeMô tả

number

chuỗi \

số

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Phiên bản BN.js.

Ví dụ

> caver.utils.toBN(1234).toString()
'1234'

> caver.utils.toBN('1234').add(caver.utils.toBN('1')).toString()
'1235'

> caver.utils.toBN('0xea').toString()
'234'

isBN

caver.utils.isBN(bn)

Kiểm tra xem một giá trị đã cho có phải là phiên bản BN.js hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

bn

đối tượng

Một phiên bản BN.js.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nếu giá trị đã cho là phiên bản BN.js.

Ví dụ

> var number = new caver.utils.BN(10)
> caver.utils.isBN(number)
true

isBigNumber

caver.utils.isBigNumber(bignumber)

Kiểm tra xem một giá trị đã cho có phải là phiên bản BigNumber.js hay không..

Tham số

TênLoạiMô tả

bignumber

đối tượng

Một phiên bản BigNumber.js.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nếu giá trị đã cho là đối tượng BigNumber.js.

Ví dụ

> var number = new caver.utils.BigNumber(10)
> caver.utils.isBigNumber(number)
true

sha3

caver.utils.sha3(str)
caver.utils.keccak256(str) // ALIAS

Tính toán sha3 của giá trị đầu vào.

LƯU Ý: Để bắt chước hành vi sha3 của việc sử dụng Solidity caver.utils.soliditySha3.

Tham số

TênLoạiMô tả

str

chuỗi

Một chuỗi thành hàm băm.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Hàm băm kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.sha3('234') // taken as string
'0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae311904cd86b84fee17cc96966216f811ce6a79'

> caver.utils.sha3(new caver.utils.BN('234')) // utils.sha3 stringify bignumber instance.
'0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae311904cd86b84fee17cc96966216f811ce6a79'

> caver.utils.sha3(234)
null // can't calculate the has of a number

> caver.utils.sha3(0xea) // same as above, just the HEX representation of the number
null

> caver.utils.sha3('0xea') // will be converted to a byte array first, and then hashed
'0x2f20677459120677484f7104c76deb6846a2c071f9b3152c103bb12cd54d1a4a'

soliditySha3

caver.utils.soliditySha3(param1 [, param2, ...])

Tính toán sha3 của các tham số đầu vào đã cho theo cách tương tự như solidity. Điều này có nghĩa các đối số sẽ được chuyển đổi thành ABI và đóng gói chặt chẽ trước khi đưa vào hàm băm.

Tham số

TênLoạiMô tả

paramX

Hỗn hợp

Bất kỳ loại hoặc đối tượng nào có {type: 'uint', value: '123456'} hoặc {t: 'bytes', v: '0xfff456'}. Các loại cơ bản được tự động phát hiện như sau: - string chuỗi UTF-8 không phải là số được hiểu là string. - `string

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Hàm băm kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.soliditySha3('234564535', '0xfff23243', true, -10)
// tự động phát hiện: uint256, bytes, bool, int256
'0x3e27a893dc40ef8a7f0841d96639de2f58a132be5ae466d40087a2cfa83b7179'

> caver.utils.soliditySha3('Hello!%') // auto detects: string
'0x661136a4267dba9ccdf6bfddb7c00e714de936674c4bdb065a531cf1cb15c7fc'

> caver.utils.soliditySha3('234') // auto detects: uint256
'0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2'

> caver.utils.soliditySha3(0xea) // same as above
'0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2'

> caver.utils.soliditySha3(new caver.utils.BN('234')) // same as above
'0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2'

> caver.utils.soliditySha3({type: 'uint256', value: '234'})) // same as above
'0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2'

> caver.utils.soliditySha3({t: 'uint', v: new caver.utils.BN('234')})) // same as above
'0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2'

> caver.utils.soliditySha3('0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1')
'0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b'

> caver.utils.soliditySha3({t: 'bytes', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'})
'0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b' // same result as above

> caver.utils.soliditySha3({t: 'address', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'})
'0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b' // same as above, but will do a checksum check, if its multi case

> caver.utils.soliditySha3({t: 'bytes32', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'})
'0x3c69a194aaf415ba5d6afca734660d0a3d45acdc05d54cd1ca89a8988e7625b4' // different result as above

> caver.utils.soliditySha3({t: 'string', v: 'Hello!%'}, {t: 'int8', v:-23}, {t: 'address', v: '0x85F43D8a49eeB85d32Cf465507DD71d507100C1d'})
'0xa13b31627c1ed7aaded5aecec71baf02fe123797fffd45e662eac8e06fbe4955'

isHex

caver.utils.isHex(hex)

Kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi số HEX hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

chuỗi

Chuỗi số HEX đã cho.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nếu tham số đã cho là chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.isHex('0xc1912')
true

> caver.utils.isHex('c1912')
true

> caver.utils.isHex('0xZ1912')
false

> caver.utils.isHex('Hello')
false

isHexStrict

caver.utils.isHexStrict(hex)

Kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi số HEX hay không. Sự khác biệt đối với caver.utils.isHex là nó cho là HEX có tiền tố là 0x.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

chuỗi

Chuỗi số HEX đã cho.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nếu một chuỗi đã cho là một chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.isHexStrict('0xc1912')
true

> caver.utils.isHexStrict('c1912')
false

> caver.utils.isHexStrict('0xZ1912')
false

> caver.utils.isHex('Hello')
false

isAddress

caver.utils.isAddress(address)

Kiểm tra xem chuỗi đã cho có phải là địa chỉ Klaytn hợp lệ hay không. Nó cũng sẽ kiểm tra giá trị tổng kiểm nếu địa chỉ có chữ hoa và chữ thường.

Tham số

TêntypeMô tả

address

chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nếu chuỗi đã cho là địa chỉ Klaytn hợp lệ.

Ví dụ

> caver.utils.isAddress('0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d')
true

> caver.utils.isAddress('c1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d')
true

> caver.utils.isAddress('0XC1912FEE45D61C87CC5EA59DAE31190FFFFF232D')
true // as all is uppercase, no checksum will be checked

> caver.utils.isAddress('0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d')
true

> caver.utils.isAddress('0xC1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d')
false // wrong checksum

toChecksumAddress

caver.utils.toChecksumAddress(address)

Chuyển đổi địa chỉ Klaytn viết hoa hoặc viết thường thành địa chỉ giá trị tổng kiểm.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Địa chỉ giá trị tổng kiểm.

Ví dụ

> caver.utils.toChecksumAddress('0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d')
'0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d'

> caver.utils.toChecksumAddress('0XC1912FEE45D61C87CC5EA59DAE31190FFFFF232D')
'0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d' // same as above

checkAddressChecksum

caver.utils.checkAddressChecksum(address)

Kiểm tra giá trị tổng kiểm của một địa chỉ đã cho. Trả về false trên các địa chỉ không phải là giá trị tổng kiểm.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

typeMô tả

boolean

true khi giá trị tổng kiểm của địa chỉ hợp lệ, false nếu đó không phải là địa chỉ giá trị tổng kiểm hoặc giá trị tổng kiểm không hợp lệ.

Ví dụ

> caver.utils.checkAddressChecksum('0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d')
true

toHex

caver.utils.toHex(mixed)

Chuyển đổi giá trị đã cho bất kỳ thành HEX. Các chuỗi số sẽ được hiểu là số. Chuỗi văn bản sẽ được hiểu là chuỗi UTF-8.

Tham số

TênLoạiMô tả

mixed

chuỗi \

số | BN | BigNumber

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi số HEX kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.toHex('234')
'0xea'

> caver.utils.toHex(234)
'0xea'

> caver.utils.toHex(new caver.utils.BN('234'))
'0xea'

> caver.utils.toHex(new caver.utils.BigNumber('234'))
'0xea'

> caver.utils.toHex('I have 100€')
'0x49206861766520313030e282ac'

hexToNumberString

caver.utils.hexToNumberString(hex)

Trả về biểu diễn số của một giá trị HEX nhất định dưới dạng chuỗi.

Tham số

TêntypeMô tả

hexstring

chuỗi

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Số dưới dạng chuỗi.

Ví dụ

> caver.utils.hexToNumberString('0xea')
"234"

hexToNumber

caver.utils.hexToNumber(hex)

Trả về biểu diễn số của một giá trị HEX đã cho.

LƯU Ý: Hàm này không hiệu quả với các số lớn, thay vào đó hãy sử dụng caver.utils.toBN.

Tham số

TênLoạiMô tả

hexstring

chuỗi

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

số

Biểu diễn số của một giá trị HEX đã cho.

Ví dụ

> caver.utils.hexToNumber('0xea')
234

numberToHex

caver.utils.numberToHex(number)

Trả về biểu diễn HEX của một giá trị số đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

number

chuỗi \

số | BN | BigNumber

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Giá trị HEX của số đã cho.

Ví dụ

> caver.utils.numberToHex('234')
'0xea'

hexToUtf8

caver.utils.hexToUtf8(hex)
caver.utils.hexToString(hex) // ALIAS

Trả về biểu diễn chuỗi UTF-8 của một giá trị HEX đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

chuỗi

Chuỗi số HEX để chuyển đổi thành chuỗi UTF-8.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi UTF-8.

Ví dụ

> caver.utils.hexToUtf8('0x49206861766520313030e282ac')
'I have 100€'

hexToAscii

caver.utils.hexToAscii(hex)

Trả về biểu diễn chuỗi ASCII của một giá trị HEX đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

chuỗi

Một chuỗi số HEX để chuyển đổi thành một chuỗi ASCII.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi ASCII.

Ví dụ

> caver.utils.hexToAscii('0x4920686176652031303021')
'I have 100!'

utf8ToHex

caver.utils.utf8ToHex(str)
caver.utils.stringToHex(str) // ALIAS

Trả về biểu diễn HEX của một chuỗi UTF-8 đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

str

chuỗi

Chuỗi UTF-8 để chuyển đổi thành chuỗi số HEX.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.utf8ToHex('I have 100€')
'0x49206861766520313030e282ac'

asciiToHex

caver.utils.asciiToHex(str)

Trả về biểu diễn HEX của một chuỗi ASCII đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

str

chuỗi

Một chuỗi ASCII để chuyển đổi thành chuỗi số HEX.

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.asciiToHex('I have 100!')
'0x4920686176652031303021'

hexToBytes

caver.utils.hexToBytes(hex)

Trả về một mảng byte từ chuỗi số HEX đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

chuỗi

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Mảng byte.

Ví dụ

> caver.utils.hexToBytes('0x000000ea')
[ 0, 0, 0, 234 ]

bytesToHex

caver.utils.bytesToHex(byteArray)

Trả về một chuỗi số HEX từ một mảng byte.

Tham số

TêntypeMô tả

byteArray

Mảng

Một mảng byte để chuyển đổi.

Giá trị trả về

typeMô tả

chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.bytesToHex([ 72, 101, 108, 108, 111, 33, 36 ])
'0x48656c6c6f2124'

convertToPeb

caver.utils.convertToPeb(number [, unit])

Chuyển đổi giá trị KLAY bất kỳ thành peb.

LƯU Ý: "peb" là đơn vị KLAY nhỏ nhất và bạn phải luôn sử dụng "peb" làm đơn vị của KLAY. Chỉ chuyển đổi thành "KLAY" phục vụ mục đích hiển thị.

Tham số

TênLoạiMô tả

number

chuỗi \

số | BN

đơn vị

chuỗi

(tùy chọn, mặc định là "KLAY") Đơn vị KLAY để chuyển đổi. number sẽ được nhân với một trong các hệ số sau cho đơn vị được cung cấp: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi \

BN

Ví dụ

> caver.utils.convertToPeb('1', 'KLAY')
'1000000000000000000'

> caver.utils.convertToPeb(caver.utils.toBN(1), 'KLAY')
<BN: de0b6b3a7640000>

convertFromPeb

caver.utils.convertFromPeb(number [, unit])

LƯU Ý: "peb" là đơn vị KLAY nhỏ nhất và bạn phải luôn sử dụng "peb" làm đơn vị của KLAY. Chỉ chuyển đổi thành "KLAY" phục vụ mục đích hiển thị.

Tham số

TênLoạiMô tả

number

chuỗi \

số | BN | BigNumber

đơn vị

chuỗi

(tùy chọn, mặc định là "KLAY") Đơn vị KLAY để chuyển đổi "peb" của bạn thành. number sẽ được chia cho một trong các mẫu số sau cho đơn vị được cung cấp: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Số chuỗi.

Ví dụ

> caver.utils.convertFromPeb('1', 'KLAY')
'0.000000000000000001'

unitMap

caver.utils.unitMap

Hiển thị tất cả các giá trị KLAY có thể có và số lượng của chúng tính bằng peb.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Với các thuộc tính sau: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000' - TKLAY: '1000000000000000000000000000000'

Ví dụ

> caver.utils.unitMap
{
 peb: '1',
 kpeb: '1000',
 Mpeb: '1000000',
 Gpeb: '1000000000',
 Ston: '1000000000',
 uKLAY: '1000000000000',
 mKLAY: '1000000000000000',
 KLAY: '1000000000000000000',
 kKLAY: '1000000000000000000000',
 MKLAY: '1000000000000000000000000',
 GKLAY: '1000000000000000000000000000',
 TKLAY: '1000000000000000000000000000000'
}

klayUnit

caver.utils.klayUnit

Hiển thị tất cả các đơn vị KLAY.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Một đối tượng trong đó các đơn vị của KLAY được sử dụng trong Klaytn được xác định. Mỗi đơn vị có tên và pebFactor riêng. pebFactor được sử dụng khi chuyển đổi KLAY hiện được chuyển trong mỗi đơn vị thành 'peb'.

Ví dụ

> caver.utils.klayUnit
{
  peb: { unit: 'peb', pebFactor: 0 },
  kpeb: { unit: 'kpeb', pebFactor: 3 },
  Mpeb: { unit: 'Mpeb', pebFactor: 6 },
  Gpeb: { unit: 'Gpeb', pebFactor: 9 },
  ston: { unit: 'ston', pebFactor: 9 },
  uKLAY: { unit: 'uKLAY', pebFactor: 12 },
  mKLAY: { unit: 'mKLAY', pebFactor: 15 },
  KLAY: { unit: 'KLAY', pebFactor: 18 },
  kKLAY: { unit: 'kKLAY', pebFactor: 21 },
  MKLAY: { unit: 'MKLAY', pebFactor: 24 },
  GKLAY: { unit: 'GKLAY', pebFactor: 27 },
  TKLAY: { unit: 'TKLAY', pebFactor: 30 }
}

padLeft

caver.utils.padLeft(string, characterAmount [, sign])
caver.utils.leftPad(string, characterAmount [, sign]) // ALIAS

Thêm khoảng trống vào bên trái của một chuỗi. Hữu ích khi thêm phần đệm vào chuỗi số HEX.

Tham số

TênLoạiMô tả

string

chuỗi

Chuỗi để thêm phần đệm vào bên trái.

characterAmount

số

Số lượng ký tự mà tổng chuỗi phải có.

sign

chuỗi

(tùy chọn) Dấu hiệu ký tự để sử dụng, mặc định là 0.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi đệm.

Ví dụ

> caver.utils.padLeft('0x3456ff', 20)
'0x000000000000003456ff'

> caver.utils.padLeft(0x3456ff, 20)
'0x000000000000003456ff'

> caver.utils.padLeft('Hello', 20, 'x')
'xxxxxxxxxxxxxxxHello'

padRight

caver.utils.padRight(str, characterAmount [, sign])
caver.utils.rightPad(str, characterAmount [, sign]) // ALIAS

Thêm khoảng trống vào bên phải của chuỗi, Hữu ích khi thêm phần đệm vào chuỗi số HEX.

Tham số

TênLoạiMô tả

str

chuỗi

Chuỗi để thêm phần đệm vào bên phải.

characterAmount

số

Số lượng ký tự mà tổng chuỗi phải có.

sign

chuỗi

(tùy chọn) Dấu hiệu ký tự để sử dụng, mặc định là 0.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi đệm.

Ví dụ

> caver.utils.padRight('0x3456ff', 20)
'0x3456ff00000000000000'

> caver.utils.padRight(0x3456ff, 20)
'0x3456ff00000000000000'

> caver.utils.padRight('Hello', 20, 'x')
'Helloxxxxxxxxxxxxxxx'

trimLeadingZero

caver.utils.trimLeadingZero(hexString)

Xóa số 0 đứng đầu khỏi chuỗi số hex có tiền tố 0x.

Tham số

TênLoạiMô tả

hexString

chuỗi

Một chuỗi số hex để cắt.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Một chuỗi số hex không có số 0 đứng đầu.

Ví dụ

> caver.utils.trimLeadingZero('0x000011')
0x11

makeEven

caver.utils.makeEven(hexString)

Trả về một chuỗi có độ dài chẵn.

Tham số

TênLoạiMô tả

hexString

chuỗi

Một chuỗi số hex để tạo số chẵn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Một chuỗi có độ dài chẵn.

Ví dụ

> caver.utils.makeEven('0x011')
0x0011

toTwosComplement

caver.utils.toTwosComplement(num)

Chuyển đổi một số âm thành phần bù hai.

Tham số

TênLoạiMô tả

num

số \

chuỗi | BigNumber

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi số hex đã chuyển đổi.

Ví dụ

> caver.utils.toTwosComplement('-1')
'0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff'

> caver.utils.toTwosComplement(-1)
'0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff'

> caver.utils.toTwosComplement('0x1')
'0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'

> caver.utils.toTwosComplement(-15)
'0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1'

> caver.utils.toTwosComplement('-0x1')
'0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff'

isContractDeployment

caver.utils.isContractDeployment(transactionObject)

Trả về true nếu giao dịch đã cho là giao dịch triển khai hợp đồng thông minh. Trả về false nếu giao dịch không phải là giao dịch triển khai hợp đồng thông minh. Kết quả được xác định bởi giá trị của các tham số trong transactionObject. Đảm bảo tất cả các tham số bắt buộc được đặt chính xác.

Tham số

TênLoạiMô tả

transactionObject

đối tượng

Đối tượng Giao dịch để kiểm tra giao dịch triển khai hợp đồng hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nghĩa là đối tượng giao dịch dùng cho việc triển khai hợp đồng thông minh.

Ví dụ

> caver.utils.isContractDeployment(caver.transaction.legacyTransaction.create({
  to: '0x9957dfd92e4b70f91131c573293343bc5f21f215',
  value: caver.utils.toPeb(1, 'KLAY'),
  gas: 25000,
}))
false

> caver.utils.isContractDeployment(caver.transaction.legacyTransaction.create({
  input: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: 200000,
}))
true

> caver.utils.isContractDeployment(caver.transaction.smartContractDeploy.create({
  from: '0x88e245dec96830f012f8fc1806bc623b3774560d',
  input: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: 100000,
}))
true

> caver.utils.isContractDeployment(caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeploy.create({
  from: '0x88e245dec96830f012f8fc1806bc623b3774560d',
  input: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: 100000,
}))
true

> caver.utils.isContractDeployment(caver.transaction.feeDelegatedSmartContractDeployWithRatio.create({
  from: '0x88e245dec96830f012f8fc1806bc623b3774560d',
  input: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: 100000,
  feeRatio: 30,
}))
true

xyPointFromPublicKey

caver.utils.xyPointFromPublicKey(publicKey)

Trả về tọa độ x và y của publicKey đã cho. Để biết thêm thông tin về mật mã khóa, xem Mật mã đường cong Elliptic.

LƯU Ý Hàm này không chứa bất kỳ logic nào để kiểm tra xem khóa công khai có hợp lệ hay không. Hàm chỉ chia publicKey đầu vào thành các điểm x và y theo độ dài. Để xác thực khóa công khai, vui lòng sử dụng isValidPublicKey.

Tham số

TênLoạiMô tả

publicKey

chuỗi

PublicKey để nhận điểm x và y.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Một mảng lưu trữ các điểm x và y. Chỉ mục 0 có điểm x và chỉ mục 1 có điểm y.

Ví dụ

> caver.utils.xyPointFromPublicKey('0xa5862ded55cd9c7e9ff246dbc264ca5d5c605308f59b74e581b4f089d4c8c88cb9f00df6a56493f6029af215d266c907660ea0f7a4111ea025ea9d9be418fa55')
[ 
  '0xa5862ded55cd9c7e9ff246dbc264ca5d5c605308f59b74e581b4f089d4c8c88c',
  '0xb9f00df6a56493f6029af215d266c907660ea0f7a4111ea025ea9d9be418fa55'
]

isHexPrefixed

caver.utils.isHexPrefixed(input)

Trả về true nếu đầu vào là chuỗi số hex có tiền tố 0x, nếu không nó sẽ trả về false.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

Giá trị được xác định xem tham số có phải là chuỗi số hex có tiền tố 0x hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nghĩa là đầu vào là chuỗi số hex có tiền tố 0x.

Ví dụ

> caver.utils.isHexPrefixed('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
true

> caver.utils.isHexPrefixed('0x1')
true

> caver.utils.isHexPrefixed('0xqwer')
false

> caver.utils.isHexPrefixed('1')
false

addHexPrefix

caver.utils.addHexPrefix(input)

Trả về một chuỗi số hex có tiền tố là 0x. Nếu đầu vào đã có tiền tố 0x hoặc một chuỗi không phải hex thì giá trị đầu vào được trả về nguyên trạng.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

giá trị chuỗi có tiền tố là 0x.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi hex có tiền tố 0x sẽ được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.addHexPrefix('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

> caver.utils.addHexPrefix('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

stripHexPrefix

caver.utils.stripHexPrefix(input)

Trả về kết quả với tiền tố 0x bị loại bỏ khỏi đầu vào.

LƯU Ý caver.klay.stripHexPrefix được hỗ trợ từ phiên bản v1.0.1. Để sử dụng tính năng này, vui lòng cài đặt phiên bản v1.0.1 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

chuỗi để xóa tiền tố 0x.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

chuỗi

Một chuỗi bị loại bỏ 0x được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.stripHexPrefix('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

> caver.utils.stripHexPrefix('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

toBuffer

caver.utils.toBuffer(input)

Hàm này chuyển đổi đầu vào thành Bộ đệm. Để chuyển đổi một đối tượng thành Bộ đệm bằng toBuffer, đối tượng đó phải triển khai hàm toArray. Đối với đầu vào loại chuỗi, hàm này chỉ hoạt động với chuỗi hex có tiền tố 0x.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Bộ đệm \

chuỗi | số | Mảng | BN | BigNumber | đối tượng

LƯU Ý Loại BigNumber được hỗ trợ kể từ caver-js phiên bản v1.6.4.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Bộ đệm

Giá trị được chuyển đổi thành loại Bộ đệm được trả về.

Ví dụ

// Buffer
> caver.utils.toBuffer(Buffer.alloc(0))
<Buffer >

// Chuỗi số hex có tiền tố 0x
> caver.utils.toBuffer('0x1234')
<Buffer 12 34>

// số
> caver.utils.toBuffer(1)
<Buffer 01>

// Mảng
> caver.utils.toBuffer([1,2,3])
<Buffer 01 02 03>

// BN
> caver.utils.toBuffer(new caver.utils.BN(255))
<Buffer ff>

// Đối tượng thực hiện hàm toArray
> caver.utils.toBuffer({toArray: function() {return [1,2,3,4]}})
<Buffer 01 02 03 04>

// null hoặc không xác định
> caver.utils.toBuffer(null)
<Buffer >

> caver.utils.toBuffer(undefined)
<Buffer >

// chuỗi số hex không có tiền tố 0x
> caver.utils.toBuffer('0xqwer')
Lỗi: Không thể chuyển đổi chuỗi thành Bộ đệm. 'toBuffer' function only supports 0x-prefixed hex string

// Đối tượng không triển khai hàm toArray
> caver.utils.toBuffer({})
Lỗi: Để chuyển đổi một đối tượng thành bộ đệm, hàm toArray phải được triển khai bên trong đối tượng

numberToBuffer

caver.utils.numberToBuffer(input)

Hàm này chuyển đổi một số thành Bộ đệm. caver.utils.toBuffer ó hành vi tương tự như hàm này khi đầu vào là một số.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi \

số | BN | BigNumber

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Bộ đệm

Giá trị được chuyển đổi thành loại Bộ đệm được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.numberToBuffer(1)
<Buffer 01>

> caver.utils.numberToBuffer('2')
<Buffer 02>

> caver.utils.numberToBuffer('0x3')
<Buffer 03>

> caver.utils.numberToBuffer(new caver.utils.BN(4))
<Buffer 04>

isValidHash

caver.utils.isValidHash(input)

Trả về true nếu đầu vào ở định dạng hàm băm 32 byte nếu không nó sẽ trả về false.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

Giá trị được kiểm tra xem nó có ở định dạng hàm băm 32 byte hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true có nghĩa là đầu vào ở định dạng hàm băm 32 byte.

Ví dụ

// với tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isValidHash('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true

// không có tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isValidHash('e9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true

> caver.utils.isValidHash('0x1')
false

isValidHashStrict

caver.utils.isValidHashStrict(input)

Trả về true nếu đầu vào ở định dạng hàm băm 32 byte có tiền tố 0x, nếu không nó sẽ trả về false. Hàm này chỉ xem xét đầu vào và xác định xem nó có ở định dạng hàm băm 32 byte có tiền tố 0x hay không. Sự khác biệt đối với caver.utils.isValidHash là nó cho là HEX có tiền tố là 0x.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

Giá trị được xem xét xem nó có ở định dạng hàm băm 32 byte có tiền tố 0x hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nghĩa là đầu vào ở định dạng hàm băm 32 byte có tiền tố 0x.

Ví dụ

// với tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isValidHashStrict('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true

// không có tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isValidHashStrict('e9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
false

> caver.utils.isValidHashStrict('0x1')
false

isTxHash

caver.utils.isTxHash(input)

Trả về true nếu đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch, nếu không nó sẽ trả về false. Hàm này chỉ xem xét đầu vào và xác định xem nó có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không.

LƯU Ý Hàm này không được dùng nữa. Sử dụng isValidHash để xác định xemt hàm băm hợp lệ có dài 32 byte hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

chuỗi

Giá trị được xác định xem tham số có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

boolean

true nghĩa là đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch.

Ví dụ

// với tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isTxHash('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true

// không có tiền tố hex '0x'
> caver.utils.isTxHash('e9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true

> caver.utils.isTxHash('0x1')
false