Lệnh Klaytn

Cách tìm Thư mục Klaytn (Thường gọi là “Klaytn DIR”)


Bạn có thể kiểm tra thư mục Klaytn tại cấu hình kcn hoặc kpn. Tập tin cấu hình nằm tại /etc/kcnd/conf hoặc /etc/kpnd/conf.

cat /etc/kcnd/conf/kcnd.conf (or /etc/kpnd/conf/kpnd.conf)

# Find DATA_DIR and LOG_DIR path as below example
DATA_DIR=/var/kcnd/data/
LOG_DIR=/var/kcnd/nhật ký/

Cách kết nối đến Bảng điều khiển Klaytn


Kết nối đến API Klaytn để kiểm tra trạng thái nút và mạng.

# execute the command below in the Klaytn DATA_DIR Path
$ sudo kcn attach klay.ipc
> 

Các API hữu ích

# Check current block Number
  > klay.blockNumber

# Check my kni address
  > admin.nodeInfo

# Check my dode address
  > governance.nodeAddress

# Check other connected nodes
  > admin.peers

# Add or remove nodes
  > admin.addPeer("kni")
  > admin.removePeer("kni")

Cách để chỉ lấy Kết quả API

# execute the command below in the Klaytn DATA_DIR Path
$ sudo kcn attach --exec <statement> klay.ipc

e.g.
# Check my dode address
$ sudo kcn attach --exec "governance.nodeAddress" klay.ipc
"0xda23978e6e354fbf25dd87aaf1d1bb4ed112753f"

Last updated