Tài khoản

eth_tài khoảns

Trả về danh sách địa chỉ thuộc sở hữu của máy khách.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_tài khoảns","params":[],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": ["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f"]
}

eth_getBalance

Trả về số dư tài khoản của địa chỉ đã cho.

Tham số

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getBalance","params":["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f", "latest"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0","id":1,
 "result": "0x0234c8a3397aab58" // 158972490234375000
}

eth_getCode

Trả về mã ở địa chỉ đã cho.

Tham số

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getCode","params":["0xa94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b", "0x2"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result":  "0x600160008035811a818181146012578301005b601b6001356025565b8060005260206000f25b600060078202905091905056"
}

eth_getTransactionCount

Trả về số lượng giao dịch được gửi từ một địa chỉ.

Tham số

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionCount","params":["0xc94770007dda54cF92009BFF0dE90c06F603a09f","latest"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0x1" // 1
}

eth_sign

Phương thức ký tính chữ ký dành riêng cho Klaytn bằng hàm:

sign(keccak256("\x19Klaytn Signed Message:\n" + len(message) + message)))

Việc thêm tiền tố vào thông báo giúp chữ ký đã tính toán có thể được nhận dạng là chữ ký dành riêng cho Klaytn. Việc này giúp ngăn chặn việc dùng một dApp (ứng dụng phi tập trung) độc hại để ký dữ liệu tùy ý (ví dụ: giao dịch) và sử dụng chữ ký để mạo danh.

LƯU Ý: Địa chỉ để ký phải ở trạng thái mở khóa.

Tham số

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_sign","params":["0x9b2055d370f73ec7d8a03e965129118dc8f5bf83", "0xdeadbeaf"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xa3f20717a250c2b0b729b7e5becbff67fdaef7e0699da4de7ca5895b02a170a12d887fd3b17bfdce3481f10bea41f45ba9f709d39ce8325427b57afcfc994cee1b"
}

Last updated