Giám sát thiết lập

Tổng quan

Đội ngũ Klaytn cung cấp một trang web để theo dõi CCN Klaytn tại http://cypress.klaytn.net:3000. Tác nhân giám sát telegraf được cài đặt trong mỗi CN/PN của CC để thu thập số liệu và gửi chúng đến máy chủ giám sát. Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập trang web giám sát để xem số liệu của CC Klaytn.

Quá trình cài đặt như sau:

 1. Cài đặt telegraf trong CN/PN

 2. Định cấu hình telegraf

 3. Bắt đầu telegraf

Cài đặt Telegraf

Hướng dẫn cài đặt Telegraf (Người dùng Amazon Linux 2, xem bên dưới): https://docs.influxdata.com/telegraf/latest/introduction/installation/

Lưu ý cho Amazon Linux 2

Để cài đặt Telegraph trên Amazon Linux 2, bạn có thể sử dụng kho lưu trữ yum của InfluxData như sau:

cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/influxdb.repo
[influxdb]
name = InfluxDB Repository - RHEL 7
baseurl = https://repos.influxdata.com/rhel/7/\$basearch/stable
enabled = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key
EOF

Thiết lập Telegraf

Kích hoạt giám sát trong kcnd/kpnd

/etc/kcnd/conf/kcnd.conf

...
METRICS=1
PROMETHEUS=1
...

Kiểm tra

Bạn có thể xác nhận rằng hai tùy chọn trên đã được kích hoạt bằng cách kiểm tra xem cổng 61001 có đang mở hay không.

$ netstat -ntap | grep 61001
tcp    0   0 :::61001    :::*    LISTEN   8989/kcn

Định cấu hình dịch vụ Telegraf

Sao chép tập tin sau vào thư mục cấu hình telegraf (/etc/telegraf/telegraf.d/) và chỉnh sửa nodetype, instancehostname cho phù hợp với từng nút:

[global_tags]
 # Change "cn" to "pn" for PN installation
 nodetype = "cn"

 # The CN/PN name (e.g. `example-cn`, `example-pn`)
 instance = "<hostname>"

[agent]
 # The CN/PN name (e.g. `example-cn`, `example-pn`)
 hostname = "<hostname>"

[[outputs.influxdb]]
 urls = [ "http://localhost:" ]
 database = "klaytn_cypress"

[[inputs.prometheus]]
 urls = [ "http://localhost:61001/metrics" ]

Thay đổi như sau trong /etc/telegraf/telegraf.conf:

 • Loại bỏ phần [[outputs.influxdb]] bằng ghi chú

Bắt đầu Telegraf

$ systemctl restart telegraf

Grafana

Nếu mỗi CN/PN có cấu hình và tác nhân ở trên, bạn có thể kiểm tra các thông số tại URL sau:

http://cypress.klaytn.net:3000

Là người vận hành CC, bạn có thể yêu cầu một tài khoản bằng cách cung cấp tên công ty và địa chỉ email của bạn trong kênh Slack. Xin lưu ý rằng chỉ các người vận hành CC mới được phép yêu cầu tài khoản Grafana.

Last updated