v1.6.3

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Sửa lỗi

  • Giới thiệu phiên bản 1 tin nhắn Kafka cho chaindatafetcher (#998)

  • Sửa các lỗi nhỏ cho chaindatafetcher (#983, #978)

Last updated