v1.2.0

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.2.0

Highlight - Bản phát hành chính thức đầu tiên của Chuỗi dịch vụ

Chúng tôi vui mừng thông báo phiên bản này chính thức hỗ trợ Chuỗi dịch vụ. Chuỗi dịch vụ là giải pháp lớp 2 của Klaytn được thiết kế để đạt được khả năng mở rộng theo chiều ngang. Chuỗi dịch vụ chạy độc lập với chuỗi chính Klaytn và có thể được quản trị riêng. Để tìm hiểu thêm về Chuỗi dịch vụ, vui lòng truy cập https://docs.klaytn.foundation/klaytn/scaling-solutions.

Tính năng mới

 • Tính năng Chuỗi dịch vụ

 • Neo dữ liệu: Dữ liệu chuỗi dịch vụ có thể được neo vào chuỗi mẹ thông qua giao dịch ChainDataAnchoring.

 • Chuyển giá trị chuỗi chéo: KLAY và KCT có thể được chuyển giữa chuỗi dịch vụ và chuỗi mẹ.

 • Tính sẵn sàng cao: Nhiều nút cầu nối có thể được thiết lập với cấu hình H/A để giảm thời gian chết do sự cố phần cứng/phần mềm ngẫu nhiên.

 • Các API mới cho Chuỗi dịch vụ

 • klay_getDecodedAnchoringTransactionByHash

 • subbridge_getParentOperatorBalance

 • subbridge_getChildOperatorBalance

 • subbridge_getAnchoringTxHashByBlockNumber

 • subbridge_getValueTransferOperatorThreshold

 • subbridge_setValueTransferOperatorThreshold

 • subbridge_registerOperator

 • subbridge_getRegisteredOperators

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi race condition trong txpool.

Cải thiện

 • Chỉ các token không cố định mới có thể được di chuyển giữa các chuỗi.

Last updated