Triển khai hợp đồng thông minh

Đến đây, chúng ta đã sẵn sàng phát triển và triển khai các hợp đồng thông minh Klaytn!

Tạo thư mục dự án

Trước tiên, hãy tạo một thư mục có chứa mã nguồn.

$ mkdir klaytn-testboard
$ cd klaytn-testboard

Khởi chạy Truffle

Khởi chạy Truffle để triển khai hợp đồng.

$ truffle init

Soạn một hợp đồng thông minh đơn giản bằng Solidity

Tạo KlaytnGreeter.sol trong thư mục klaytn-testboard/contracts.

$ cd contracts
$ touch KlaytnGreeter.sol
$ vi KlaytnGreeter.sol

Viết mã sau trong KlaytnGreeter.sol.

pragma solidity 0.5.6;
contract Mortal {
  /* Define variable owner of the type address */
  address payable owner;
  /* This function is executed at initialization and sets the owner of the contract */
  constructor () public { owner = msg.sender; }
  /* Function to recover the funds on the contract */
  function kill() public payable { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); }
}

contract KlaytnGreeter is Mortal {
  /* Define variable greeting of the type string */
  string greeting;
  /* This runs when the contract is executed */
  constructor (string memory _greeting) public {
    greeting = _greeting;
  }
  /* Main function */
  function greet() public view returns (string memory) {
    return greeting;
  }
}

Sửa đổi tập lệnh di chuyển

$ cd ..
$ cd migrations
$ vi 1_initial_migration.js

Sửa đổi 1_initial_migration.js như sau.

const Migrations = artifacts.require("./Migrations.sol");
const KlaytnGreeter = artifacts.require("./KlaytnGreeter.sol");
module.exports = function(deployer) {
 deployer.deploy(Migrations);
 deployer.deploy(KlaytnGreeter, 'Hello, Klaytn');
};

Triển khai hợp đồng thông minh bằng Truffle

Nhập thông tin mạng của Klaytn vào truffle.js.

WARNING: Hiện tại, gasPrice của mạng Baobab Klaytn được đặt cố định là 25 Gpeb (Kết quả trả về là lỗi nếu bạn cố gắng dùng số khác).

$ cd ..
$ vi truffle-config.js

Sửa đổi cấu hình như sau

// truffle-config.js
module.exports = {
  networks: {
    klaytn: {
      host: '127.0.0.1',
      port: 8551,
      from: '0x75a59b94889a05c03c66c3c84e9d2f8308ca4abd', // enter your tài khoản address
      network_id: '1001', // Baobab network id
      gas: 20000000, // transaction gas limit
      gasPrice: 25000000000, // gasPrice of Baobab is 25 Gpeb
    },
  },
  compilers: {
   solc: {
    version: "0.5.6"  // Specify compiler's version to 0.5.6
   }
 }
};

Triển khai hợp đồng bằng lệnh sau.

LƯU Ý: Sử dụng --network để chọn mạng cần triển khai và --reset để ghi đè.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng nút Klaytn của bạn đang chạy.

Địa chỉ hợp đồng của bạn được hiển thị sau `KlaytnGreeter:

$ truffle deploy --network klaytn --reset
Using network 'klaytn'.
Running migration: 1_initial_migration.js
 Deploying Migrations...
 ... 0x0f5108bd9e51fe6bf71dfc472577e3f55519e0b5d140a99bf65faf26830acfca
 Migrations: 0x97b1b3735c8f2326a262dbbe6c574a8ea1ba0b7d
 Deploying KlaytnGreeter...
 ... 0xcba53b6090cb4a118359b27293ba95116a8f35f66ae50fbd23ae1081ce9ffb9e
 KlaytnGreeter: [SAVE THIS ADDRESS!!] # this is your smart contract address
Saving successful migration to network...
 ... 0x14eb68727ca5a0ac767441c9b7ab077336f9311f71e9854d42c617aebceeec72
Saving artifacts...

CẢNH BÁO: Kết quả trả về sẽ là lỗi khi tài khoản của bạn bị khóa.

Running migration: 1_initial_migration.js
 Replacing Migrations...
 ... undefined
Error encountered, bailing. Network state unknown. Review successful transactions manually.
Error: authentication needed: password or unlock

Đây là cách bạn mở khóa tài khoản.

> personal.unlockAccount('0x775a59b94889a05c03c66c3c84e9d2f8308ca4abd')
Unlock tài khoản 0x75a59b94889a05c03c66c3c84e9d2f8308ca4abd
Passphrase:
true

Vậy là bạn đã sẵn sàng. Hãy thử triển khai lại.

Last updated