Giao dịch

eth_call

Thực thi lệnh gọi thông điệp mới ngay lập tức mà không tạo giao dịch trên chuỗi khối. Phương thức eth_call có thể dùng để truy vấn trạng thái hợp đồng nội bộ, thực thi các phương pháp xác thực được mã hóa vào hợp đồng hoặc thậm chí để kiểm tra tác động của một giao dịch mà không cần chạy trực tiếp trên chuỗi khối.

Tham số

callObject có các thuộc tính như sau:

Ví dụ - callObject

{
 "from": "0xd9c9cd5f6779558b6e0ed4e6acf6b1947e7fa1f3",
 "to": "0xebe8efa441b9302a0d7eaecc277c09d20d684540",
 "gas": "0x1bd7c",
 "input": "0xd459fc46000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046c650dbb5e8cb2bac4d2ed0b1e6475d37361157738801c494ca482f96527eb48f9eec488c2eba92d31baeccfb6968fad5c21a3df93181b43b4cf253b4d572b64172ef000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002b85c0c828d7a98633b4e1b65eac0c017502da909420aeade9a280675013df36bdc71cffdf420cef3d24ba4b3f9b980bfbb26bd5e2dcf7795b3519a3fd22ffbb2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000238fb6606dc2b5e42d00c653372c153da8560de77bd9afaba94b4ab6e4aa11d565d858c761320dbf23a94018d843772349bd9d92301b0ca9ca983a22d86a70628"
}

stateOverrideSet có các thuộc tính như sau:

Mục tiêu của bộ ghi đè trạng thái khá đa dạng:

 • Dùng trong các ứng dụng phi tập trung để giảm lượng mã hợp đồng cần được triển khai trên chuỗi. Đoạn mã chỉ trả về trạng thái nội bộ hoặc thực hiện các xác thực được xác định trước có thể được lưu trữ ngoài chuỗi và được cung cấp cho nút khi cần thiết.

 • Dùng để phân tích hợp đồng thông minh bằng cách mở rộng mã được triển khai trên chuỗi với các phương pháp tùy chỉnh và dẫn ra các phương pháp này. Nhờ đó không phải tải xuống và dựng lại toàn bộ trạng thái trong hộp cát để chạy mã tùy chỉnh.

 • Dùng để gỡ lỗi các hợp đồng thông minh trong tập gồm nhiều hợp đồng đã triển khai bằng cách lựa chọn ghi đè một số mã hoặc trạng thái và quan sát quá trình thay đổi thực thi. Có thể cần đến các công cụ chuyên dụng.

Ví dụ - stateOverrideSet

{
 "0xd9c9cd5f6779558b6e0ed4e6acf6b1947e7fa1f3": {
  "balance": "0xde0b6b3a7640000"
 },
 "0xebe8efa441b9302a0d7eaecc277c09d20d684540": {
  "code": "0x...",
  "state": {
   "0ccfa7da0b3522161999fd723e497b1a3556598653325c2fe7f0b2a98c9d6aae": "c70447ca5ce4344e32ae8234c5e70a446e26b39a5b636b502983ea7a555ab21c"
  }
 }
}

Ví dụ

Để kiểm thử lệnh gọi một cách ý nghĩa, bạn cần thiết lập môi trường kiểm thử như dưới đây.

 • Triển khai Hợp đồng KIP-7 để kiểm thử lệnh gọi hoặc bạn có thể sử dụng hợp đồng đã được triển khai.

  • Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hàm hợp đồng KIP-7 totalSupply để kiểm tra xem lệnh gọi có hoạt động hay không.

  • Để gọi totalSupply, bạn cần phải biết chữ ký của hàm, đó là 0x18160ddd.

Trong ví dụ này:

 • Địa chỉ của hợp đồng KIP-7 là: 0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290 (Bạn nên sử dụng địa chỉ hợp đồng hiện có.)

 • Địa chỉ của người gọi: 0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d

curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_call", "params": [{"from": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d", "to": "0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290", "input": "0x18160ddd"}, "latest"], "id": 1}' http://localhost:8551

{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000de0b6b3a7640000"}

Ví dụ - StateOverrides

Theo ví dụ nêu trên, hãy kiểm thử lệnh gọi sử dụng tính năng ghi đè trạng thái.

 • Chúng ta sẽ thay thế chỉ thị biên dịch 0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290 là địa chỉ của hợp đồng KIP-7 đã được triển khai trên đây (Xem ví dụ trên).

 • Chỉ thị biên dịch sẽ được thay thế là 6080604052600436106049576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff1680632e64cec114604e5780636057361d146076575b600080fd5b348015605957600080fd5b50606060a0565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608157600080fd5b50609e6004803603810190808035906020019092919050505060a9565b005b60008054905090565b80600081905550505600a165627a7a723058207783dba41884f73679e167576362b7277f88458815141651f48ca38c25b498f80029 .

  • Mã nguồn ban đầu của chỉ thị biên dịch này như dưới đây.

pragma solidity ^0.4.24;

/**
 * @title Storage
 * @dev Store & retrieve value in a variable
 */
contract Storage {

  uint256 number;

  /**
   * @dev Store value in variable
   * @param num value to store
   */
  function store(uint256 num) public {
    number = num;
  }

  /**
   * @dev Return value 
   * @return value of 'number'
   */
  function retrieve() public view returns (uint256){
    return number;
  }
}

Bây giờ, hãy ghi đè trạng thái 0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290 (hợp đồng KIP-7) bằng chỉ thị biên dịch của một hợp đồng khác (Hợp đồng lưu trữ) và gọi retrieve (chữ ký của hàm: 0x2e64cec1) của Hợp đồng lưu trữ.

curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_call", "params": [{"from": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d", "to": "0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290", "input": "0x2e64cec1"}, "latest", {"0xbE3892d33620bE5aca8c75D39e7401871194d290": {"code":"0x6080604052600436106049576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff1680632e64cec114604e5780636057361d146076575b600080fd5b348015605957600080fd5b50606060a0565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015608157600080fd5b50609e6004803603810190808035906020019092919050505060a9565b005b60008054905090565b80600081905550505600a165627a7a723058207783dba41884f73679e167576362b7277f88458815141651f48ca38c25b498f80029"}}], "id": 1}' http://localhost:8551

{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"}

eth_estimateGas

Tạo và trả về giá trị ước tính về lượng gas cần thiết để cho phép hoàn tất giao dịch. Giao dịch sẽ không được thêm vào chuỗi khối. Lưu ý rằng giá trị ước tính có thể lớn hơn nhiều so với lượng gas mà giao dịch sử dụng trong thực tế vì một số lý do bao gồm cơ chế EVM và hiệu suất của nút.

Tham số

callObject có các thuộc tính như sau:

Ví dụ - callObject

{
 "from": "0xd9c9cd5f6779558b6e0ed4e6acf6b1947e7fa1f3",
 "to": "0xebe8efa441b9302a0d7eaecc277c09d20d684540",
 "gas": "0x1bd7c",
 "input": "0xd459fc46000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046c650dbb5e8cb2bac4d2ed0b1e6475d37361157738801c494ca482f96527eb48f9eec488c2eba92d31baeccfb6968fad5c21a3df93181b43b4cf253b4d572b64172ef000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002b85c0c828d7a98633b4e1b65eac0c017502da909420aeade9a280675013df36bdc71cffdf420cef3d24ba4b3f9b980bfbb26bd5e2dcf7795b3519a3fd22ffbb2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000238fb6606dc2b5e42d00c653372c153da8560de77bd9afaba94b4ab6e4aa11d565d858c761320dbf23a94018d843772349bd9d92301b0ca9ca983a22d86a70628"
}

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "eth_estimateGas", "params": [{"from": "0x3f71029af4e252b25b9ab999f77182f0cd3bc085", "to": "0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b", "gas": "0x100000", "gasPrice": "0x5d21dba00", "value": "0x0", "input": "0x8ada066e"}], "id": 1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0","id":1,
 "result": "0x5208" // 21000
}

eth_getTransactionByBlockHashAndIndex

Trả về thông tin về giao dịch của khối theo hàm băm và vị trí chỉ mục của giao dịch.

Vui lòng xem phần Caution-Transaction trước khi sử dụng API này.

Tham số

Giá trị trả về

Tham khảo eth_getTransactionByHash

Ví dụ

Để xem ví dụ về các loại giao dịch khác nhau, vui lòng kiểm tra phần eth_getTransactionByHash

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionByBlockHashAndIndex","params":["0x451cafae98d61b7458b5cef54402830941432278184453e3ca490eb687317e68", "0x0"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xd49c770e1c6fdf340e25aca6d2de0ddf3d10873582b62b7ad604ff5b291bdbe5",
  "blockNumber": "0xd017a7",
  "from": "0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8",
  "gas": "0x19a28",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x73af85890dd29691ff807b8d9e10c5a4d3349d28b6b143fa5e46db2c61b376e9",
  "input": "0xa9059cbb000000000000000000000000cad1d9c2ad1860d4d4fb53782720279c60ae4de8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cd0a3c0",
  "nonce": "0x1bea18",
  "r": "0x85d848276f22f8ce5aa17cd27ded21269e17cacc258ef2aaece296497803aa9",
  "s": "0x2d9ae07f349c66628b02db7033a8a35d18f6338c39f995d7e8336d635002df54",
  "to": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7",
  "transactionIndex": "0x3",
  "type": "0x0",
  "v": "0x25",
  "value": "0x0"
 }
}

eth_getTransactionByBlockNumberAndIndex

Trả về thông tin về giao dịch theo số khối và vị trí chỉ mục của giao dịch.

Vui lòng xem phần Caution-Transaction trước khi sử dụng API này.

Tham số

Giá trị trả về

Tham khảo eth_getTransactionByHash

Ví dụ

Để xem ví dụ về các loại giao dịch khác nhau, vui lòng kiểm tra phần eth_getTransactionByHash

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionByBlockNumberAndIndex","params":["0x27", "0x0"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xd49c770e1c6fdf340e25aca6d2de0ddf3d10873582b62b7ad604ff5b291bdbe5",
  "blockNumber": "0xd017a7",
  "from": "0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8",
  "gas": "0x19a28",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x73af85890dd29691ff807b8d9e10c5a4d3349d28b6b143fa5e46db2c61b376e9",
  "input": "0xa9059cbb000000000000000000000000cad1d9c2ad1860d4d4fb53782720279c60ae4de8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cd0a3c0",
  "nonce": "0x1bea18",
  "r": "0x85d848276f22f8ce5aa17cd27ded21269e17cacc258ef2aaece296497803aa9",
  "s": "0x2d9ae07f349c66628b02db7033a8a35d18f6338c39f995d7e8336d635002df54",
  "to": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7",
  "transactionIndex": "0x3",
  "type": "0x0",
  "v": "0x25",
  "value": "0x0"
 }
}

eth_getTransactionByHash

Trả về thông tin về một giao dịch được yêu cầu theo hàm băm giao dịch.

Vui lòng xem phần Caution-Transaction trước khi sử dụng API này.

Tham số

Giá trị trả về

Các trường của giao dịch có thể khác nhau theo loại giao dịch. Hiện tại, có ba loại giao dịch trong Ethereum (Legacy, AccessList , DynamicFee).

Object - Đối tượng giao dịch, hoặc null khi không tìm thấy giao dịch:

Giao dịch cũ

Ví dụ - Giao dịch cũ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionByHash","params":["0xaca5d9a1ed8b86b1ef61431b2bedfc99a66eaefc3a7e1cffdf9ff53653956a67"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xd49c770e1c6fdf340e25aca6d2de0ddf3d10873582b62b7ad604ff5b291bdbe5",
  "blockNumber": "0xd017a7",
  "from": "0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8",
  "gas": "0x19a28",
  "gasPrice": "0x5d21dba00",
  "hash": "0x73af85890dd29691ff807b8d9e10c5a4d3349d28b6b143fa5e46db2c61b376e9",
  "input": "0xa9059cbb000000000000000000000000cad1d9c2ad1860d4d4fb53782720279c60ae4de8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cd0a3c0",
  "nonce": "0x1bea18",
  "r": "0x85d848276f22f8ce5aa17cd27ded21269e17cacc258ef2aaece296497803aa9",
  "s": "0x2d9ae07f349c66628b02db7033a8a35d18f6338c39f995d7e8336d635002df54",
  "to": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7",
  "transactionIndex": "0x3",
  "type": "0x0",
  "v": "0x25",
  "value": "0x0"
 }
}

Giao dịch AccessList

Ví dụ - Giao dịch AccessList

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionByHash","params":["0xfe134fa592b5acdd353fc3c25c3ba9979b8582fee3e5ac9740f418813b405038"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x12bb73d1bfd0b8ec005839acc69926d5699005c7738455848b3438a549457457",
  "blockNumber": "0x3c",
  "from": "0x3753f5bf8cca929eeeb4b74f200dfc6375ad5444",
  "gas": "0x52080",
  "gasPrice": "0x99999",
  "hash": "0xfe134fa592b5acdd353fc3c25c3ba9979b8582fee3e5ac9740f418813b405038",
  "input": "0x",
  "nonce": "0x3",
  "to": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d",
  "transactionIndex": "0x0",
  "value": "0x1",
  "type": "0x1",
  "accessList": [
   {
    "address": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d",
    "storageKeys": [
     "0x0709c257577296fac29c739dad24e55b70a260497283cf9885ab67b4daa9b67f"
    ]
   }
  ],
  "chainId": "0x2edaf",
  "v": "0x0",
  "r": "0x7c2568b6970bc2a87f828ef10dbd83057369cb62cf7c9e2b21357f04c3685cf0",
  "s": "0x21a32ce836b06acadcf507748909e5d7efaf49825b6eafff583b1e751e0cd306"
 }
}

Giao dịch DynamicFee

Ví dụ - Giao dịch DynamicFee

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionByHash","params":["0x40e64aac79b2e51b05d41adc005e45d4618ad5e8783f8fac9e3af63b4f6cf27d"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0x2228ad3dd7588af51060adbdd6b4ac8c50ef91d59bea5399b2fa439138720886",
  "blockNumber": "0x4a",
  "from": "0x3753f5bf8cca929eeeb4b74f200dfc6375ad5444",
  "gas": "0x52080",
  "gasPrice": "0xa6528",
  "maxFeePerGas": "0xb6adf",
  "maxPriorityFeePerGas": "0x99999",
  "hash": "0x40e64aac79b2e51b05d41adc005e45d4618ad5e8783f8fac9e3af63b4f6cf27d",
  "input": "0x",
  "nonce": "0x4",
  "to": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d",
  "transactionIndex": "0x0",
  "value": "0x1",
  "type": "0x2",
  "accessList": [
   {
    "address": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d",
    "storageKeys": [
     "0x0709c257577296fac29c739dad24e55b70a260497283cf9885ab67b4daa9b67f"
    ]
   }
  ],
  "chainId": "0x2edaf",
  "v": "0x0",
  "r": "0xf7de95e3d4893cdb53c88fd5f7ec37a32df24da6a390259e470a5192cbefba46",
  "s": "0x2ba8cecb1332088ffc017cd9a08e613dabc306d16e593a42cda6f57def901292"
 }
}

eth_getTransactionReceipt

Trả về biên lai của một giao dịch theo hàm băm giao dịch.

LƯU Ý: Biên lai không khả dụng với giao dịch đang chờ xử lý.

Vui lòng xem phần Caution-TransactionReceipt trước khi sử dụng API này.

Tham số

Giá trị trả về

Object - Đối tượng biên lai giao dịch, hoặc null khi không tìm thấy biên lai

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getTransactionReceipt","params":["0xaca5d9a1ed8b86b1ef61431b2bedfc99a66eaefc3a7e1cffdf9ff53653956a67"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "blockHash": "0xd49c770e1c6fdf340e25aca6d2de0ddf3d10873582b62b7ad604ff5b291bdbe5",
  "blockNumber": "0xd017a7",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "0x8dc5d",
  "effectiveGasPrice": "0x315c2f4800",
  "from": "0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8",
  "gasUsed": "0xf6e9",
  "nhật ký": [
   {
    "address": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7",
    "blockHash": "0xd49c770e1c6fdf340e25aca6d2de0ddf3d10873582b62b7ad604ff5b291bdbe5",
    "blockNumber": "0xd017a7",
    "data": "0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cd0a3c0",
    "logIndex": "0x13",
    "removed": false,
    "topics": [
     "0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef",
     "0x00000000000000000000000046705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8",
     "0x000000000000000000000000cad1d9c2ad1860d4d4fb53782720279c60ae4de8"
    ],
    "transactionHash": "0x73af85890dd29691ff807b8d9e10c5a4d3349d28b6b143fa5e46db2c61b376e9",
    "transactionIndex": "0x3"
   }
  ],
  "nhật kýBloom": "0x00000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000400000000000000000008000000000000008000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000004000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "trạng thái": "0x1",
  "to": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7",
  "transactionHash": "0x73af85890dd29691ff807b8d9e10c5a4d3349d28b6b143fa5e46db2c61b376e9",
  "transactionIndex": "0x3",
  "type": "0x0"
 }
}

eth_sendRawTransaction

Tạo giao dịch gọi ra thông báo mới hoặc tạo hợp đồng cho giao dịch đã ký.

Tham số

Giá trị trả về

Nếu bạn đã triển khai hợp đồng, hãy sử dụng eth_getTransactionReceipt để lấy địa chỉ hợp đồng.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_sendRawTransaction","params":[{see above}],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xe670ec64341771606e55d6b4ca35a1a6b75ee3d5145a99d05921026d1527331"
}

eth_sendTransaction

Tạo giao dịch với các tham số cho trước, ký giao dịch bằng khóa riêng tư của người gửi và truyền giao dịch đến mạng lưới Klaytn.

LƯU Ý: Địa chỉ để ký phải ở trạng thái mở khóa.

Tham số:

transactionArgs có các thuộc tính như sau:

Giá trị trả về

Nếu bạn đã triển khai hợp đồng, hãy sử dụng eth_getTransactionReceipt để lấy địa chỉ hợp đồng.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_sendTransaction","params":[{"from": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d", "to": "0x8c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee", "value": "0x1", "gas": "0x9999", "maxFeePerGas": "0x5d21dba00", "maxPriorityPerGas": "0x5d21dba00"}],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xe670ec64341771606e55d6b4ca35a1a6b75ee3d5145a99d05921026d1527331"
}

eth_signTransaction

Ký một giao dịch mà sau này có thể được gửi đến mạng bằng cách sử dụng eth_sendRawTransaction.

LƯU Ý: Địa chỉ để ký phải ở trạng thái mở khóa.

Tham số:

transactionArgs có các thuộc tính như sau:

Giá trị trả về

Object - Đối tượng giao dịch đã ký.

tx có các thuộc tính như sau:

Ví dụ

{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "raw": "0x02f86f8302edaf048505d21dba008505d21dba00829999948c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee0180c001a0b6e16781d247b505aa8eaf363a6ea61e7c23c77ad64846ffda28e73e31304884a05a296904cd009506cb5ed006af016d2c5dab255966af9ba6f8fc352f75e9b079",
  "tx": {
   "type": "0x2",
   "nonce": "0x4",
   "gasPrice": null,
   "maxPriorityFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "maxFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "gas": "0x9999",
   "value": "0x1",
   "input": "0x",
   "v": "0x1",
   "r": "0xb6e16781d247b505aa8eaf363a6ea61e7c23c77ad64846ffda28e73e31304884",
   "s": "0x5a296904cd009506cb5ed006af016d2c5dab255966af9ba6f8fc352f75e9b079",
   "to": "0x8c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee",
   "chainId": "0x2edaf",
   "accessList": [],
   "hash": "0x9cfbea4942b334050660ec7207f3323ee13e3196b06279f922404384acbf7b47"
  }
 }
}

eth_fillTransaction

Điền các giá trị mặc định (các trường nonce, gas, gasPrice hoặc 1559) cho một giao dịch chưa được ký cho trước, và trả về cho người gọi để tiếp tục xử lý (ký + phát sóng).

Tham số:

Tham số giống như hàm eth_sendTransaction. Tham khảo eth_sendtransaction.

Giá trị trả về

Tham khảo eth_signTransaction.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl http://localhost:8551 -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_fillTransaction", "params":[{"from": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d", "to": "0x8c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee", "value": "0x1", "gas": "0x9999", "maxFeePerGas": "0x5d21dba00"}],"id":1}'

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "raw": "0x02ef8302edaf808505d21dba008505d21dba00829999948c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee0180c0808080",
  "tx": {
   "type": "0x2",
   "nonce": "0x0",
   "gasPrice": null,
   "maxPriorityFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "maxFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "gas": "0x9999",
   "value": "0x1",
   "input": "0x",
   "v": "0x0",
   "r": "0x0",
   "s": "0x0",
   "to": "0x8c9f4468ae04fb3d79c80f6eacf0e4e1dd21deee",
   "chainId": "0x2edaf",
   "accessList": [],
   "hash": "0x83e382bfb39249dc0e2b4283702bc1c0685deffad1316d166546da9c4c14c59d"
  }
 }
}

eth_pendingTransactions

Trả về các giao dịch thuộc nhóm giao dịch chờ (transaction pool) và có địa chỉ gửi là một trong các tài khoản mà nút này quản lý.

Tham số:

Không có

Giá trị trả về

Ví dụ

// Yêu cầu
curl http://localhost:8551 -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_pendingTransactions", "params":[],"id":1}'

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 39,
 "result": [
  {
   "blockHash": null,
   "blockNumber": null,
   "from": "0xca7a99380131e6c76cfa622396347107aeedca2d",
   "gas": "0x5208",
   "gasPrice": "0x5d21dba00",
   "maxFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "maxPriorityFeePerGas": "0x5d21dba00",
   "hash": "0xb5cd867ccc356b86634092919fb1acf4e315618d6c804df3ec3d30d66b6baba5",
   "input": "0x",
   "nonce": "0xdb",
   "to": "0x3e2ac308cd78ac2fe162f9522deb2b56d9da9499",
   "transactionIndex": null,
   "value": "0x1",
   "type": "0x2",
   "accessList": [],
   "chainId": "0x2edaf",
   "v": "0x1",
   "r": "0x73992e7c3b9f6cd73176969efa8509d8e9ae0739e24b03d514508f8ef03f19ef",
   "s": "0x7035dd8639e82ea3ba922ff02e1f21f4cff92d0de33050934f5c70908d61e8c3"
  }
 ]
}

eth_resend

Resends a transaction.

It will remove the given transaction from the pool and reinsert it with the new gas price and limit.

NOTE: The address to sign with must be unlocked.

Parameters:

transactionArgs has the following properties:

Return Value

Example

> var tx = eth.pendingTransactions()[0]
> eth.resend(tx, 750000000000, 300000)

Last updated