v1.7.2

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói Thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Klaytn v1.7.2 sửa lỗi race condition có thể gây ra lỗi panic khi CN xử lý giao dịch và tạo khối cùng lúc. Bản vá này chỉ áp dụng cho lỗi của riêng CN. Các loại nút khác (EN, PN) không cần cập nhật máy khách Klaytn của họ lên phiên bản này.

Sửa lỗi

  • Sửa lỗi race condition trong txpool (#1071)

Last updated