4. Soạn hợp đồng thông minh

 1. Background

 2. Define the variable

 3. Define functions

 4. Let's do something more 4.1. Add a variable \ 4.2. Update functions

1) Hình nền

Chúng ta sẽ tạo ra hợp đồng siêu đơn giản tên là "Count".

a. Chỉ có một biến lưu trữ gọi là count. b. Người dùng có thể tăng hoặc giảm biến count thêm 1. Vì thế, sẽ có 2 hàm, hàm plus tăng biến count thêm 1 và hàm minus giảm biến count đi 1. Thế là xong!

2) Định nghĩa biến

Trước khi đặt biến, chúng ta nên xác định phiên bản Solidity. Hãy sử dụng phiên bản ổn định 0.5.6.

 solidity 0.5.6; // Xác định phiên bản solidity

Sau đó, chúng ta sẽ đặt tên hợp đồng là "Count".

pragma solidity 0.5.6;

contract Count { // đặt tên hợp đồng là "Count"

}

Chúng ta cần khai báo biến countuint kiểu (số nguyên không dấu) và khởi tạo giá trị là 0.

pragma solidity 0.5.6;

contract Count {
 uint public count = 0; // Khai báo biến count kiểu uint và khởi tạo giá trị là 0.
}

3) Định nghĩa hàm

Chúng tôi cần hai hàm, plusminus. Vai trò của mỗi hàm là: plus - tăng count thêm 1. (count = count + 1) minus - giảm count đi 1. (count = count - 1)

pragma solidity 0.5.6;

contract Count {
 uint public count = 0;

 function plus() public { // Tạo hàm công khai 'plus'
  count = count + 1; // hàm 'plus' tăng biến count thêm 1.
 }

 function minus() public { // Tạo hàm công khai 'plus'
  count = count - 1; // hàm 'minus' giảm biến count đi 1.
 }
}

LƯU Ý Để cho phép hàm được gọi bên ngoài, hàm phải được khai báo public.

function plus() public { … }

4) Let's do something more

Chúng tôi muốn thêm một tính năng nữa. Việc nhớ địa chỉ ví của người tham gia gần đây nhất thì thế nào?

4-1) Thêm biến

Vì vậy, chúng ta sẽ có một biến, lastParticipant có kiểu address: address public lastParticipant;

pragma solidity 0.5.6;

contract Count {
 uint public count = 0;
 address public lastParticipant;

 function plus() public { // Tạo hàm public có tên là 'plus'
  count = count + 1; // hàm 'plus' tăng giá trị biến count thêm 1.
 }

 function minus() public { // Tạo hàm public có tên là 'plus'
  count = count - 1; // Hàm 'minus' giảm giá trị biến count đi 1.
 }
}

4-2) Cập nhật hàm

Để theo dõi địa chỉ của người tham gia mới nhất, chúng tôi lưu địa chỉ vào lastParticipant như dưới đây:

pragma solidity 0.5.6;

contract Count {
 uint public count = 0;
 address public lastParticipant;

 function plus() public {
  count = count + 1;
  lastParticipant = msg.sender; // lưu msg.sender vào lastParticipant
 }

 function minus() public {
  count = count - 1;
  lastParticipant = msg.sender; // lưu msg.sender vào lastParticipant
 }
}

LƯU Ý 1) public Nếu bạn khai báo biến hoặc hàm là public, bạn có thể truy cập từ bên ngoài blockchain, ví dụ: bạn có thể truy cập biến hoặc hàm này từ ứng dụng frontend của mình. Bạn có thể xem cách tương tác với phương pháp và biến public của hợp đồng từ ứng dụng frontend trong chương Count componenent.

2) msg.sender msg.sender là địa chỉ khởi tạo giao dịch hiện tại. Để lấy được địa chỉ của người gửi giao dịch, chúng ta có thể sử dụng biến msg.sender.

lastParticipant = msg.sender;

Dòng này sẽ làm cho lastParticipant có giá trị msg.sender.

Last updated