Cấu hình

gasPriceAt

caver.klay.gasPriceAt([defaultBlock] [, callback])

Trả về đơn giá của gas theo peb có hiệu lực tại chiều cao khối nhất định.

Tham số

TêntypeMô tả

defaultBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Nếu bạn truyền tham số này, khối mặc định được thiết lập bằng hàm caver.klay.defaultBlock sẽ được sử dụng.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Chuỗi số biểu diễn giá gas theo peb.

Ví dụ

> caver.klay.gasPriceAt().then(console.log);
0x5d21dba00

> caver.klay.gasPriceAt('latest').then(console.log);
0x5d21dba00

getChainId

caver.klay.getChainId([callback])

Trả về mã chuỗi của chuỗi.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Number - Giá trị nguyên biểu thị mã chuỗi của chuỗi.

Ví dụ

> caver.klay.getChainId().then(console.log);
1001

getGasPrice

caver.klay.getGasPrice([callback])

Trả về đơn giá được xác định trong mạng lưới Klaytn.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Chuỗi số biểu thị đơn giá hiện tại theo peb.

Ví dụ

> caver.klay.getGasPrice().then(console.log);
"25000000000"

getNodeInfo

caver.klay.getNodeInfo([callback])

Trả về phiên bản máy khách hiện tại của nút Klaytn.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Phiên bản máy khách hiện tại của nút Klaytn.

Ví dụ

> caver.klay.getNodeInfo().then(console.log);
Klaytn/v0.10.1+fc5c37064e/linux-amd64/go1.11.2

getProtocolVersion

caver.klay.getProtocolVersion([callback])

Trả về phiên bản giao thức Klaytn của nút. Phiên bản hiện tại (kể từ v1.9.0) của Cypress/Baobab là istanbul/65.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Phiên bản giao thức Klaytn của nút.

Ví dụ

> caver.klay.getProtocolVersion().then(console.log);
0x40

isSenderTxHashIndexingEnabled

caver.klay.isSenderTxHashIndexingEnabled([callback])

Trả về giá trị true nếu nút đang lập chỉ mục hàm băm giao dịch của người gửi thành thông tin ánh xạ hàm băm giao dịch.

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn. Hàm callback được gọi với đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - Giá trị true nghĩa là nút đang lập chỉ mục hàm băm giao dịch của người gửi để tìm kiếm giao dịch người trả phí đã ký. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo API Nền tảng Klaytn - klay_getTransactionBySenderTxHashGiao dịch Klaytn - Ủy thác phí và SenderTxHash.

Ví dụ

> caver.klay.isSenderTxHashIndexingEnabled().then(console.log);
true

isParallelDBWrite

caver.klay.isParallelDBWrite([callback])

Trả về giá trị true nếu nút đang ghi dữ liệu chuỗi khối theo phương pháp song song. Nút được kích hoạt theo mặc định.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - Giá trị true nghĩa là nút đang ghi dữ liệu chuỗi khối theo phương pháp song song. Hàm sẽ trả về giá trị false nếu nút đang ghi dữ liệu theo phương pháp nối tiếp.

Ví dụ

> caver.klay.isParallelDBWrite().then(console.log);
true

rewardbase

caver.klay.rewardbase([callback])

Trả về địa chỉ ví rewardbase của nút hiện tại. Rewardbase là địa chỉ của tài khoản mà các phần thưởng khối được chuyển đến. Chỉ có các nút đồng thuận (CN) Klaytn mới có địa chỉ ví rewardbase trong cấu hình của nút. Xem Tập tin cấu hình.

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Rewardbase của nút hiện tại.

Ví dụ

> caver.klay.rewardbase().then(console.log);
0xed9d108be2a9a7ea5f180ace80f31b66ea107283

Last updated