Bộ lọc

getFilterChanges

caver.klay.getFilterChanges(bộ lọcId [, callback])

Phương thức truy vấn lần lượt đối với bộ lọc, trả về một mảng các bản ghi kể từ lần truy vấn trước đó.

Tham số

TêntypeMô tả

bộ lọcId

Chuỗi

Id bộ lọc.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Array - Mảng các đối tượng bản ghi hoặc mảng trống nếu không có thay đổi kể từ lần truy vấn trước đó.

Cấu trúc của Object bản ghi trả về trong Array có dạng như sau:

TênLoạiMô tả

address

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ mà bản ghi này được khởi tạo.

chủ đề

Mảng DỮ LIỆU

Mảng gồm 0 đến 4 DỮ LIỆU 32 byte của các đối số được lập chỉ mục trong bản ghi. (Trong Solidity: Chủ đề đầu tiên là hàm băm chữ ký của sự kiện (ví dụ: Deposit(address,bytes32,uint256)), trừ khi bạn khai báo sự kiện với giá trị chỉ định anonymous.).

data

DATA

Chứa các đối số không được lập chỉ mục của bản ghi.

blockNumber

SỐ LƯỢNG

Số khối chứa bản ghi này. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

transactionHash

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm của giao dịch mà bản ghi này được tạo từ đó. Giá trị là null khi giao dịch đang chờ xử lý, đây là trường hợp đặc biệt khi giao dịch đã được thực thi nhưng khối chứa giao dịch chưa được xác nhận.

transactionIndex

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên. Chỉ mục của giao dịch nơi bản ghi này được tạo. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

blockHash

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm của khối chứa bản ghi này. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

logIndex

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ vị trí chỉ mục bản ghi trong khối. Giá trị là Giá trị là null khi đó là bản ghi đang chờ xử lý.

id

Chuỗi

Mã số định danh bản ghi. Mã này được tạo bằng cách nối chuỗi "log_" với keccak256(blockHash + transactionHash + logIndex).substr(0, 8)

Ví dụ

> caver.klay.getFilterChanges('0xafb8e49bbcba9d61a3c616a3a312533e').then(console.log);
[ 
  { 
    address: '0x71e503935b7816757AA0314d4E7354dab9D39162',
    topics: [ '0xe8451a9161f9159bc887328b634789768bd596360ef07c5a5cbfb927c44051f9' ],
    data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001',
    blockNumber: 3525,
    transactionHash: '0x1b28e2c723e45a0d8978890598903f36a74397c9cea8531dc9762c39483e417f',
    transactionIndex: 0,
    blockHash: '0xb7f0bdaba93d3baaa01a5c24517da443207f774e0202f02c298e8e997a540b3d',
    logIndex: 0,
    id: 'log_c1ea867d'
  } 
]

getFilterLogs

caver.klay.getFilterLogs(bộ lọcId [, callback])

Trả về một mảng gồm tất cả các bản ghi khớp với bộ lọc bằng id cho trước. Nên lấy đối tượng bộ lọc bằng cách sử dụng hàm [newFilter](#newbộ lọc). Lưu ý rằng không thể sử dụng các id bộ lọc trả về bằng các hàm tạo bộ lọc khác, chẳng hạn như [newBlockFilter](#newblockbộ lọc) hoặc [newPendingTransactionFilter](#newpendingtransactionbộ lọc), với hàm này.

Tham số

TêntypeMô tả

bộ lọcId

Chuỗi

Id bộ lọc.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Tham khảo [getFilterChanges](#getbộ lọcchanges)

Ví dụ

> caver.klay.getFilterLogs('0xcac08a7fc32fc625a519644187e9f690').then(console.log);
[
  {
    address: '0x55384B52a9E5091B6012717197887dd3B5779Df3',
    topics: [ '0xe8451a9161f9159bc887328b634789768bd596360ef07c5a5cbfb927c44051f9' ],
    data: '0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001',
    blockNumber: 7217,
    transactionHash: '0xa7436c54e47dafbce696de65f6e890c96ac22c236f50ca1be28b9b568034c3b3',
    transactionIndex: 0,
    blockHash: '0xe4f27c524dacfaaccb36735deccee69b3d6c315e969779784c36bb8e14b89e01',
    logIndex: 0,
    id: 'log_2dd695a8' 
  }
]

getPastLogs

caver.klay.getPastLogs(options [, callback])

Lấy bản ghi trong quá khứ, phù hợp với các tùy chọn đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

Đối tượng

Các tùy chọn bộ lọc.

options.fromBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Số hiệu của khối lấy bản ghi sớm nhất. ("mới nhất" nghĩa là khối gần đây nhất.) Giá trị mặc định là "latest".

options.toBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Số hiệu của khối lấy bản ghi cuối cùng. ("mới nhất" nghĩa là khối gần đây nhất.). Giá trị mặc định là "latest".

options.address

Chuỗi | Mảng

(tùy chọn) Địa chỉ hoặc danh sách các địa chỉ. Hàm sẽ chỉ trả về các bản ghi liên quan đến (các) tài khoản cụ thể.

options.topics

Mảng

(tùy chọn) Mảng các giá trị phải xuất hiện trong bản ghi. Quan trọng là thứ tự. Nếu bạn muốn bỏ qua một số chủ đề, hãy sử dụng null, ví dụ, [null, '0x12...']. Bạn cũng có thể truyền một mảng của mỗi chủ đề với các tùy chọn cho chủ đề đó ví dụ: [null, ['option1', 'option2']].

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Array - Mảng các đối tượng bản ghi.

Cấu trúc của Object sự kiện trả về trong Array có dạng như sau:

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Địa chỉ khởi tạo sự kiện.

data

Chuỗi

Dữ liệu chứa tham số bản ghi không được lập chỉ mục.

chủ đề

Mảng

Một mảng có tối đa 4 chủ đề 32 byte, chủ đề 1-3 chứa các tham số được lập chỉ mục của bản ghi.

logIndex

Số

Giá trị nguyên chỉ vị trí chỉ mục sự kiện trong khối.

transactionIndex

Số

Giá trị nguyên chỉ vị trí chỉ mục giao dịch nơi sự kiện được tạo.

transactionHash

Chuỗi 32 byte

Hàm băm của giao dịch mà sự kiện này được tạo.

blockHash

Chuỗi 32 byte

Hàm băm của khối nơi sự kiện này được tạo. Giá trị là null khi sự kiện vẫn đang chờ xử lý.

blockNumber

Số

Số khối nơi bản ghi này được tạo. Giá trị là null khi bản ghi vẫn đang chờ xử lý.

id

Chuỗi

Mã số định danh bản ghi. Mã này được tạo thông qua việc nối chuỗi "log_" với keccak256(blockHash + transactionHash + logIndex).substr(0, 8)

Ví dụ

> caver.klay.getPastLogs({
  address: "0x11f4d0A3c12e86B4b5F39B213F7E19D048276DAe",
  topics: ["0x033456732123ffff2342342dd12342434324234234fd234fd23fd4f23d4234"]
})
.then(console.log);

[{
  data: '0x7f9fade1c0d57a7af66ab4ead79fade1c0d57a7af66ab4ead7c2c2eb7b11a91385',
  topics: ['0xfd43ade1c09fade1c0d57a7af66ab4ead7c2c2eb7b11a91ffdd57a7af66ab4ead7', '0x7f9fade1c0d57a7af66ab4ead79fade1c0d57a7af66ab4ead7c2c2eb7b11a91385']
  logIndex: 0,
  transactionIndex: 0,
  transactionHash: '0x7f9fade1c0d57a7af66ab4ead79fade1c0d57a7af66ab4ead7c2c2eb7b11a91385',
  blockHash: '0xfd43ade1c09fade1c0d57a7af66ab4ead7c2c2eb7b11a91ffdd57a7af66ab4ead7',
  blockNumber: 1234,
  address: '0xde0B295669a9FD93d5F28D9Ec85E40f4cb697BAe',
  id: 'log_124d61bc',
},{...}]

newBlockFilter

caver.klay.newBlockFilter([callback])

Tạo bộ lọc trong nút để nhận thông tin về sự xuất hiện của khối mới. Để kiểm tra xem trạng thái có thay đổi hay không, hãy gọi ra [getFilterChanges](#getbộ lọcchanges).

Tham số

TêntypeMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn. Hàm callback được gọi với đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất của hàm và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Id bộ lọc.

Ví dụ

> caver.klay.newBlockFilter().then(console.log);
0x9ca049dc8b0788ee05724e45fc4137f1

newFilter

caver.klay.newFilter(options [, callback])

Tạo đối tượng bộ lọc sử dụng các tùy chọn bộ lọc nhất định để nhận thông tin thay đổi trạng thái cụ thể (bản ghi).

 • Để kiểm tra xem trạng thái có thay đổi hay không, hãy gọi ra [getFilterChanges](#getbộ lọcchanges).

 • Để có được tất cả các bản ghi khớp với bộ lọc được tạo bởi newFilter, hãy gọi ra [getFilterLogs](#getbộ lọcnhật ký).

Để biết thông tin chi tiết về các bộ lọc theo chủ đề, hãy tham khảo [API Nền tảng Klaytn - klay_newFilter](../../../../../json-rpc/api-references/klay/bộ lọc.md#klay_newbộ lọc).

Tham số

TênLoạiMô tả

tùy chọn

Đối tượng

Các tùy chọn bộ lọc.

options.fromBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Số hiệu của chiều cao khối truy vấn sự kiện sớm nhất. (Có các thẻ đặc biệt, "latest" nghĩa là khối gần đây nhất). Giá trị mặc định là "latest".

options.toBlock

Số | Chuỗi

(tùy chọn) Số hiệu của chiều cao khối truy vấn sự kiện cuối cùng (Có các thẻ đặc biệt, "latest" nghĩa là khối được xác nhận gần đây nhất). Giá trị mặc định là "latest".

options.address

Chuỗi | Mảng

(tùy chọn) Địa chỉ hoặc danh sách các địa chỉ để lấy bản ghi được tạo ra bên trong (các) hợp đồng đã cho.

options.topics

Mảng

(tùy chọn) Mảng các giá trị để tìm kiếm trong mục nhập bản ghi. Quan trọng là thứ tự. Nếu bạn muốn khớp với tất cả mọi thứ trong vị trí cho trước, hãy sử dụng null, ví dụ, [null, '0x12...']. Bạn cũng có thể truyền một mảng để khớp một trong số các giá trị đó. Ví dụ, [null, ['option1', 'option2']].

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Id bộ lọc.

Ví dụ

> caver.klay.newFilter({}).then(console.log);
0x40d40cb9758c6f0d99d9c2ce9c0f823

> caver.klay.newFilter({address: "0x55384B52a9E5091B6012717197887dd3B5779Df3"}).then(console.log);
0xd165cbf31b9d60346aada33dbefe01b

newPendingTransactionFilter

caver.klay.newPendingTransactionFilter([callback])

Tạo bộ lọc trong nút để nhận thông tin về sự xuất hiện của khối đang chờ xử lý mới. Để kiểm tra xem trạng thái có thay đổi hay không, hãy gọi ra [getFilterChanges](#getbộ lọcchanges).

Tham số

TênLoạiMô tả

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về String - Id bộ lọc.

Ví dụ

> caver.klay.newPendingTransactionFilter().then(console.log);
0x1426438ffdae5abf43edf4159c5b013b

uninstallFilter

caver.klay.uninstallFilter(bộ lọcId [, callback])

Gỡ bỏ bộ lọc với id cho trước. Bạn nên xóa ngay bộ lọc nếu việc giám sát không còn cần thiết nữa. Bộ lọc sẽ bị xóa nếu không được gọi ra thông qua [getFilterChanges](#getbộ lọcchanges) trong thời gian lớn hơn giá trị thời gian chờ được thiết lập trong nút. Cấu hình mặc định là 5 phút.

Tham số

TênLoạiMô tả

bộ lọcId

Chuỗi

Id bộ lọc.

callback

Hàm

(tùy chọn) Hàm callback tùy chọn, trả về một đối tượng lỗi làm tham số thứ nhất và kết quả làm tham số thứ hai.

Giá trị trả về

Promise trả về Boolean - Giá trị là true nếu bộ lọc đã được gỡ cài đặt thành công, ngược lại, giá trị sẽ là false.

Ví dụ

> caver.klay.uninstallFilter('0x1426438ffdae5abf43edf4159c5b013b').then(console.log);
true

Last updated