5-1. Thành phần số khối

src/components/BlockNumber.js:

Thành phần BlockNumber

1) Mã lệnh đầy đủ 2) Vai trò của thành phần BlockNumber 3) Phương thức getBlockNumber chi tiết 4) Gọi getBlockNumber sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau

1) Mã lệnh đầy đủ

import React, { Component } from 'react'

import { cav } from 'klaytn/caver'

import './BlockNumber.scss'

/**
 * thành phần BlockNumber tìm nạp số khối hiện tại từng giây.(1000ms)
 * số khối hiện tại có thể tìm nạp về bằng thư viện caver-js
 * thư viện này tạo kết nối, giao tiếp với nút klaytn.
 * cf) Nếu bạn muốn kết nối với một nút klaytn cụ thể,
 * thay đổi cấu hình 'rpcURL' trong klaytn/caver.js
 */
class BlockNumber extends Component {
 /**
  * thành phần BlockNumber có trạng thái 'currentBlockNumber'.
  */
 state = {
  currentBlockNumber: '...loading',
 }

 /**
  * phương pháp 'getBlockNumber' chạy
  * 1) lấy số khối hiện tại từ nút klaytn bằng lệnh gọi 'cav.klay.getBlockNumber()'
  * 2) đặt trạng thái 'currentBlockNumber' bằng giá trị lấy về từ bước 1).
  */
 getBlockNumber = async () => {
  const blockNumber = await cav.klay.getBlockNumber()
  this.setState({ currentBlockNumber: blockNumber })
 }

 /**
  * giá trị intervalId sẽ được gắn bằng giá trị trả về từ `setInterval`.
  * intervalId sẽ được sử dụng để xóa khoảng thời gian, ngăn rò rỉ bộ nhớ.
  */
 intervalId = null

 /**
  * Trong vòng đời 'componentDidMount', gọi phương pháp 'getBlockNumber' sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau.
  */
 componentDidMount() {
  this.intervalId = setInterval(this.getBlockNumber, 1000)
 }

 /**
  * Trong vòng đời 'componentWillUnmount', xóa khoảng thời gian
  * gọi getBlockNumber mỗi 1000ms.
  */
 componentWillUnmount() {
  if (this.intervalId) clearInterval(this.intervalId)
 }

 /**
  * Trong vòng đời 'render', hiển thị trạng thái 'currentBlockNumber' như dưới đây:
  * <p>Số khối: {currentBlockNumber}</p>
  */
 render() {
  const { currentBlockNumber } = this.state
  return (
   <div className="BlockNumber">
    <p className="BlockNumber__current">Số khối: {currentBlockNumber}</p>
   </div>
  )
 }
}

xuất BlockNumber mặc định

2) Vai trò của thành phần BlockNumber

Vai trò của thành phần BlockNumber là hiển thị số khối hiện tải của Klaytn. Nó gửi yêu cầu lấy số khối hiện tại đến nút Klaytn bằng cách gọi caver.klay.getBlockNumber() mỗi giây. Thành phần này render lại DOM bằng this.setState({ currentBlockNumber: blockNumber }) tùy theo phản hồi nhận về.

3) Phương thức getBlockNumber chi tiết

/**
 * phương pháp 'getBlockNumber' chạy
 * 1) lấy số khối hiện tại từ nút klaytn bằng lệnh gọi 'cav.klay.getBlockNumber()'
 * 2) đặt trạng thái 'currentBlockNumber' bằng giá trị nhận được từ bước 1).
 */
getBlockNumber = async () => {
 const blockNumber = await cav.klay.getBlockNumber()
 this.setState({ currentBlockNumber: blockNumber })
}

Phương thức getBlockNumber được khai báo như hàm async. Khai báo một hàm như async để dễ xử lý giá trị(promise) không đồng bộ. cav.klay.getBlockNumber trả về một promise, và có thể xử lý kết quả đơn giản bằng cách nối thêm từ khóa await.

Để biết thêm thông tin về từ khóa async-await, hãy xem trang web MDN của javascript https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function

Sau khi gán số khối hiện tại được trả về từ cav.klay.getBlockNumber() vào blockNumber, chúng tôi gọi API React this.setState. this.setState({ currentBlockNumber: blockNumber }) thực chất là đặt thuộc tính trạng thái currentBlockNumber thành blockNumber. this.setState(nextState) cập nhật trạng thái hiện tại và hoàn trả lại thành phần.

Để biết thêm thông tin về this.setState của React và cơ chế render, truy cập vào trang web chính thức của React https://reactjs.org/docs/state-and-lifecycle.html

4) Gọi getBlockNumber sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau

/**
 * Trong vòng đời 'componentDidMount', gọi phương pháp 'getBlockNumber' sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau.
 */
componentDidMount() {
 this.intervalId = setInterval(this.getBlockNumber, 1000)
}

Vì chúng ta muốn ứng dụng hướng dẫn của mình hiển thị số khối hiện tại liên tục, chúng ta gọi hàm getBlockNumber mỗi giây (1000ms). Chúng ta có thể sử dụng hàm setInterval để thực hiện điều này. setInterval(func, delay) gọi hàm đã cho liên tục với độ trễ đã cho. Hàm setInterval trả về id của khoảng thời gian để sử dụng cho việc xóa khoảng thời gian này sau đó nên chúng ta lưu nó vào biến this.intervalId.

/**
 * Trong vòng đời 'componentWillUnmount', xóa khoảng thời gian
 * gọi hàm getBlockNumber mỗi 1000ms.
 */
componentWillUnmount() {
 if (this.intervalId) clearInterval(this.intervalId)
}

Khi bỏ gắn thành phần, dừng việc lấy số khối hiện tại bằng cách loại bỏ khoảng thời gian.

Last updated