Bộ lọc

klay_getFilterChanges

Phương thức truy vấn lần lượt đối với bộ lọc trả về một mảng các bản ghi phát sinh kể từ lần truy vấn lần lượt trước đó.

Tham số

TêntypeMô tả

SỐ LƯỢNG

chuỗi

Id bộ lọc (ví dụ: "0x16" // 22).

Giá trị trả về

Mảng - Mảng các đối tượng bản ghi, hoặc mảng trống nếu không có thay đổi kể từ lần truy vấn lần lượt trước đó.đó.

 • Đối với các bộ lọc được tạo bằng [klay_newBlockFilter](#klay_newblockbộ lọc), kết quả trả về là các hàm băm khối (DỮ LIỆU 32 byte), ví dụ:, ["0x3454645634534..."].

 • Đối với các bộ lọc được tạo bằng [klay_newPendingTransactionFilter](#klay_newpendingtransactionbộ lọc), giá trị trả về là các hàm băm giao dịch (DỮ LIỆU 32 byte), ví dụ: ["0x6345343454645..."].

 • Đối với các bộ lọc được tạo bằng [klay_newFilter](#klay_newbộ lọc), bản ghi là các đối tượng có tham số như sau:

TênLoạiMô tả

đã xoá

THẺ

Kết quả là true nếu bản ghi đã bị xóa do tổ chức lại chuỗi. Kết quả là false nếu đó là bản ghi hợp lệ.

logIndex

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ vị trí chỉ mục bản ghi trong khối. Giá trị là null khi đó là bản ghi đang chờ xử lý.

transactionIndex

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ vị trí chỉ mục giao dịch mà bản ghi được tạo ra từ đó. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

transactionHash

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm của giao dịch mà bản ghi này được tạo từ đó. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

blockHash

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm của khối chứa bản ghi này. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

blockNumber

SỐ LƯỢNG

Số khối chứa bản ghi này. Giá trị là null nếu giao dịch đang chờ xử lý.

address

DỮ LIỆU 20 byte

Địa chỉ khởi tạo bản ghi này.

data

DATA

Chứa các đối số không được lập chỉ mục của bản ghi.

chủ đề

Mảng DỮ LIỆU

Mảng gồm 0 đến 4 DỮ LIỆU 32 byte của các đối số được lập chỉ mục trong bản ghi. (Trong Solidity: Chủ đề đầu tiên là hàm băm chữ ký của sự kiện (ví dụ: Deposit(address,bytes32,uint256)), trừ khi bạn khai báo sự kiện với giá trị chỉ định anonymous.).

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getFilterChanges","params":["0x16"],"id":73}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
  "id":1,
  "jsonrpc":"2.0",
  "result": [{
  "logIndex": "0x1", // 1
  "blockNumber":"0x1b4", // 436
  "blockHash": "0x8216c5785ac562ff41e2dcfdf5785ac562ff41e2dcfdf829c5a142f1fccd7d",
  "transactionHash": "0xdf829c5a142f1fccd7d8216c5785ac562ff41e2dcfdf5785ac562ff41e2dcf",
  "transactionIndex": "0x0", // 0
  "address": "0x16c5785ac562ff41e2dcfdf829c5a142f1fccd7d",
  "data":"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "topics": ["0x59ebeb90bc63057b6515673c3ecf9438e5058bca0f92585014eced636878c9a5"]
  },{
    ...
  }]
}

klay_getFilterLogs

Trả về một mảng gồm tất cả các bản ghi khớp với bộ lọc bằng id đã cho, có được bằng cách sử dụng [klay_newFilter](#klay_newbộ lọc). Lưu ý rằng các id bộ lọc được trả về bằng các hàm tạo bộ lọc khác, chẳng hạn như [klay_newBlockFilter](#klay_newblockbộ lọc) hoặc [klay_newPendingTransactionFilter](#klay_newpendingtransactionbộ lọc), không thể sử dụng được với hàm này.

Việc thực thi API này có thể bị giới hạn bởi hai cấu hình nút để quản lý tài nguyên của nút Klaytn một cách an toàn.

 • Số lượng kết quả trả về tối đa trong một truy vấn (Mặc định: 10.000).

 • Thời gian thực thi giới hạn của một truy vấn (Mặc định: 10 giây).

Tham số

TêntypeMô tả

SỐ LƯỢNG

chuỗi

Id bộ lọc

Giá trị trả về

Xem phần [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges)

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getFilterLogs","params":["0xd32fd16b6906e67f6e2b65dcf48fc272"],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":1,
 "result":[{
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xd596fdad182d29130ce218f4c1590c4b5ede105bee36690727baa6592bd2bfc8"],
   "data":"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007b",
   "blockNumber":"0x54",
   "transactionHash":"0xcd4703cd62bd930d4652999bce8dcb75b7ade49d922fa42dc11e568c52a5fa6f",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0x9a49f30f1d1876ff3913bd0aa58f328822e7a369cb13e0640b82234f26e781bb",
   "logIndex":"0x0",
   "removed":false
 }]
}

klay_getLogs

Trả về một mảng gồm tất cả bản ghi khớp với một đối tượng bộ lọc đã cho.

Việc thực thi API này có thể bị giới hạn bởi hai cấu hình nút để quản lý tài nguyên của nút Klaytn một cách an toàn.

 • Số lượng kết quả trả về tối đa trong một truy vấn (Mặc định: 10.000).

 • Thời gian thực thi giới hạn của một truy vấn (Mặc định: 10 giây).

Tham số

Object - Các tùy chọn bộ lọc:

TênLoạiMô tả

fromBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

(tùy chọn, mặc định: "latest") Số khối là giá trị nguyên hoặc thập lục phân hay chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định. hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

toBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

(tùy chọn, mặc định: "latest") Số khối là giá trị nguyên hoặc thập lục phân hay chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định. hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

address

DỮ LIỆU 20 byte | Mảng

(tùy chọn) Địa chỉ hợp đồng hoặc danh sách các địa chỉ khởi tạo bản ghi.

chủ đề

Mảng DỮ LIỆU

(tùy chọn) Mảng các chủ đề DỮ LIỆU 32 byte. Các chủ đề phụ thuộc vào thứ tự. Mỗi chủ đề cũng có thể là một mảng DỮ LIỆU với các tùy chọn "hoặc".

blockHash

DỮ LIỆU 32 byte

(tùy chọn) Tùy chọn bộ lọc hạn chế số lượng bản ghi được trả về cho một khối với mã băm 32 byte blockHash. Việc sử dụng blockHash tương đương với fromBlock = toBlock = số khối với hàm băm blockHash. Nếu blockHash xuất hiện trong tiêu chí bộ lọc, thì cả fromBlock và toBlock đều không được phép.

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

Xem phần [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges)

Ví dụ

// Request
$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getLogs","params":[{"fromBlock":"0x1","toBlock":"latest","address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b"}],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":1,
 "result":[
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xfa9b2165fc71c1d6ffa03291c7f5d223ea363ec063d747eec9ce2d30d24855ef"],
   "data":"0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001341646472657373426f6f6b436f6e747261637400000000000000000000000000",
   "blockNumber":"0xd3b5",
   "transactionHash":"0x57ca8ff0a0d454d4c5418694c21bc4ef3de26cf7cd18dd404d6a7189a826bfe0",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0x279251a907c6ab1fb723595511ff401432e7c2437d54189298f53a7d33ce3a60",
   "logIndex":"0x0",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xfa3e1e272694072320aad73a3fadd8876c4bf8f40899c6c7ce2fda9f4e652cfa"],
   "data":"0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000041383b6ee0ea5108d6b139165a9c85351aacd39800000000000000000000000057f7439898e652fa9b5654022297588532e5e0370000000000000000000000005b5b7a718a4124eb746ae00b1ce6edcaa5ab55bc",
   "blockNumber":"0xd3b5",
   "transactionHash":"0x57ca8ff0a0d454d4c5418694c21bc4ef3de26cf7cd18dd404d6a7189a826bfe0",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0x279251a907c6ab1fb723595511ff401432e7c2437d54189298f53a7d33ce3a60",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000286d09b578d6126e09296dfe6c775ea7d0cf06e9000000000000000000000000860350f6d774efd16046335c388b832b910d3f8c00000000000000000000000061a7cbdd597848494fa85cbb76f9c63ad9c06cad",
   "blockNumber":"0x14d96",
   "transactionHash":"0x73282602d2f908180f47e3c8673f41c0899cbbb2d606976c2f77188ffa57d6e7",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0xa5268a093cd5df7eccde18217a7019a35ab761088312027af16682aafa704ee3",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b4810000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000000000002f91d1b79dd06da1b622122d61e05e64562de61e0000000000000000000000006e76e0ce76dfba55060400144318d4821a58510600000000000000000000000031b93ca83b5ad17582e886c400667c6f698b8ccd",
   "blockNumber":"0x14e4e",
   "transactionHash":"0xf9d86ed451d67abc68c517f7fa0e0a7a8e3dedec23f56febda2b7f52d35185b6",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0x7ddf4a0a203d40afc1706aa24b787da601e1bce326319349d0eeef6c41656fa5",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  }
 ]
}
// Request
$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_getLogs","params":[{"fromBlock":"earliest","toBlock":"latest","topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"]}],"id":2}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":2,
 "result":[
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000286d09b578d6126e09296dfe6c775ea7d0cf06e9000000000000000000000000860350f6d774efd16046335c388b832b910d3f8c00000000000000000000000061a7cbdd597848494fa85cbb76f9c63ad9c06cad",
   "blockNumber":"0x14d96",
   "transactionHash":"0x73282602d2f908180f47e3c8673f41c0899cbbb2d606976c2f77188ffa57d6e7",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0xa5268a093cd5df7eccde18217a7019a35ab761088312027af16682aafa704ee3",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b4810000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000000000002f91d1b79dd06da1b622122d61e05e64562de61e0000000000000000000000006e76e0ce76dfba55060400144318d4821a58510600000000000000000000000031b93ca83b5ad17582e886c400667c6f698b8ccd",
   "blockNumber":"0x14e4e",
   "transactionHash":"0xf9d86ed451d67abc68c517f7fa0e0a7a8e3dedec23f56febda2b7f52d35185b6",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0x7ddf4a0a203d40afc1706aa24b787da601e1bce326319349d0eeef6c41656fa5",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000a2b1264624c92257dd8e7f0cac42d451061d1510000000000000000000000000b381ee81e319e5ec48f42d0b47b5e4361c9a6f740000000000000000000000003855407fa65c4c5104648b3a9e495072df62b585",
   "blockNumber":"0x14f38",
   "transactionHash":"0xc8f8c637ea9fcbe71e23fe0779b59fb10173e8c4fd7e49bce3cce76ff67d353d",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0xb1717038e443f517bd7a8c37b66fb731fed573f5fa5486ebbbb5e4c9060be50b",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  },
  {
   "address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b",
   "topics":["0xc7b359b1e189b7d721be7f0765a8d745be718566b8e67cbd2728dae5d6fd64b6"],
   "data":"0x000000000000000000000000d3564e57bb5c6f4d983a493a946534f8e1e8b4810000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000000000009dd579f23912665b956b0cd50387b29a62052732000000000000000000000000c98a86af2eca2989c0cb2a2b8d4bb841f11e94ab000000000000000000000000f65e07b6626ab43ecea744803fa46bd4a89bfdb6",
   "blockNumber":"0x14fe7",
   "transactionHash":"0x14da1883bb2aae487ce1cb93cd39bc9bb802adbba083f337051877358150ab3f",
   "transactionIndex":"0x0",
   "blockHash":"0xcd820189f00e9a6faaea7313437b92114e69bd32e18b4a28e7763117716c6fa9",
   "logIndex":"0x1",
   "removed":false
  }
 ]
}

klay_newBlockFilter

Tạo một bộ lọc trong nút để thông báo khi có khối mới. Để kiểm tra xem trạng thái đã thay đổi hay chưa, hãy gọi ra [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges).

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Id bộ lọc.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_newBlockFilter","params":[],"id":73}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":73,
 "result":"0xc2f2e8168a7e38b5d979d0f7084130ee"
}

klay_newFilter

Tạo đối tượng bộ lọc dựa trên các tùy chọn bộ lọc để thông báo khi trạng thái thay đổi (bản ghi).

 • Để kiểm tra xem trạng thái đã thay đổi hay chưa, hãy gọi ra [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges).

 • Để có được tất cả các bản ghi khớp với bộ lọc được tạo bởi klay_newFilter, hãy gọi ra [klay_getFilterLogs](#klay_getbộ lọcnhật ký).

Lưu ý về việc xác định bộ lọc chủ đề: Các chủ đề phụ thuộc vào thứ tự. Một giao dịch với bản ghi có các chủ đề [A, B] sẽ được khớp bởi các bộ lọc chủ đề như sau:

 • [] "chủ đề bất kỳ"

 • [A] "A ở vị trí đầu tiên (và chủ đề bất kỳ sau đó)"

 • [null, B] "chủ đề bất kỳ ở vị trí đầu tiên VÀ B ở vị trí thứ hai (và chủ đề bất kỳ sau đó)"

 • [A, B] "A ở vị trí đầu tiên VÀ B ở vị trí thứ hai (và chủ đề bất kỳ sau đó)"

 • [[A, B], [A, B]] "(A HOẶC B) ở vị trí đầu tiên VÀ (A HOẶC B) ở vị trí thứ hai (và chủ đề bất kỳ sau đó)"

Tham số

Object - Các tùy chọn bộ lọc:

TênLoạiMô tả

fromBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

(tùy chọn, mặc định: "latest") Số khối là giá trị nguyên hoặc thập lục phân hay chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định. hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

toBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

(tùy chọn, mặc định: "latest") Số khối là giá trị nguyên hoặc thập lục phân hay chuỗi "earliest", "latest" hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định. hoặc "pending" như trong tham số khối mặc định.

address

DỮ LIỆU 20 byte | Mảng

(tùy chọn) Địa chỉ hợp đồng hoặc danh sách các địa chỉ khởi tạo bản ghi.

chủ đề

Mảng DỮ LIỆU

(tùy chọn) Mảng các chủ đề DỮ LIỆU 32 byte. Các chủ đề phụ thuộc vào thứ tự. Mỗi chủ đề cũng có thể là một mảng DỮ LIỆU với các tùy chọn "hoặc".

LƯU Ý: Trong các phiên bản trước phiên bản Klaytn v1.7.0, chỉ có số khối số nguyên, chuỗi "earliest""latest" khả dụng.

Giá trị trả về

typeMô tả

SỐ LƯỢNG

Id bộ lọc

Ví dụ

// Request
$ curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_newFilter","params":[{"fromBlock":"earliest","toBlock":"latest","address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b","topics":["0xd596fdad182d29130ce218f4c1590c4b5ede105bee36690727baa6592bd2bfc8"]}],"id":1}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0xd32fd16b6906e67f6e2b65dcf48fc272"}

klay_newPendingTransactionFilter

Tạo một bộ lọc trong nút để thông báo khi có giao dịch mới đang chờ xử lý. Để kiểm tra xem trạng thái đã thay đổi hay chưa, hãy gọi ra [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges).

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Id bộ lọc.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_newPendingTransactionFilter","params":[],"id":73}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":73,
 "result":"0x90cec22a723fcc725fb2462733c2880f"
}

klay_subscribe

Tạo đăng ký mới cho các sự kiện cụ thể bằng cách sử dụng RPC Pub/Sub thông qua WebSocket hoặc bộ lọc thông qua HTTP. Tính năng này cho phép máy khách chờ các sự kiện thay vì phải truy vấn lần lượt.

Nút sẽ trả về id đăng ký cho mỗi lượt đăng ký được tạo. Đối với mỗi sự kiện khớp với gói đăng ký, thông báo chứa dữ liệu liên quan sẽ được gửi cùng với id đăng ký. Nếu một kết nối bị đóng lại, tất cả các đăng ký được tạo qua kết nối đó sẽ bị xóa.

Tham số

Object - Loại thông báo: "newHeads" hoặc "nhật ký".

"newHeads" thông báo cho bạn khi mỗi khối được thêm vào chuỗi khối. "nhật ký" thông báo cho bạn khi các bản ghi được đưa vào các khối mới. Loại thông báo này yêu cầu phải có tham số thứ hai chỉ định tùy chọn bộ lọc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [klay_newFilter > tham số](https://docs.klaytn.com/dapp/json-rpc/api-references/klay/bộ lọc#klay_newbộ lọc).

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Id đăng ký khi tạo đăng ký. Đối với mỗi sự kiện khớp với gói đăng ký, thông báo chứa dữ liệu liên quan cũng sẽ được gửi.

Ví dụ

API này phù hợp cho việc sử dụng cùng với công cụ Websocket, wscat.

// Request
wscat -c http://localhost:8552
> {"jsonrpc":"2.0", "id": 1, "method": "klay_subscribe", "params": ["newHeads"]}

// Result
< {"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x48bb6cb35d6ccab6eb2b4799f794c312"}
< {"jsonrpc":"2.0","method":"klay_subscription","params":{"subscription":"0x48bb6cb35d6ccab6eb2b4799f794c312","result":{"parentHash":"0xc39755b6ac01d1e8c58b1088e416204f7af5b6b66bfb4f474523292acbaa7d57","reward":"0x2b2a7a1d29a203f60e0a964fc64231265a49cd97","stateRoot":"0x12aa1d3ab0440d844c28fbc6f89d26082f39a8435b512fa487ff55c2056aceb3","number":"0x303bea4”, ... ... }}}
// Request
wscat -c http://localhost:8552
> {"jsonrpc":"2.0", "id": 1, "method": "klay_subscribe", "params": ["nhật ký", {"fromBlock":"earliest","toBlock":"latest","address":"0x87ac99835e67168d4f9a40580f8f5c33550ba88b","topics":["0xd596fdad182d29130ce218f4c1590c4b5ede105bee36690727baa6592bd2bfc8"]}]}

// Result
< {"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0xbdab16c8e4ae1b9e6930c78359de3e0e"}
< {"jsonrpc":"2.0","method":"klay_subscription","params":{"subscription":"0xbdab16c8e4ae1b9e6930c78359de3e0e","result":{"address":"0x2e4bb340e26caffb4073d7f1151f37d17524cdbc","topics":["0xb1a7310b1a46c788fcf30784cad70442d5232acaef480b0c094c76bee8d9c77d"],"data":"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000d2588fe96a34c56a5d0a484cb603bc16fc5cdbbc","blockNumber":"0x3041201","transactionHash":"0xdacdebc77006fc566f65448524a0bc770056d8c7a05244bc7bfb2123b1bd398c","transactionIndex":"0x0","blockHash":"0x899b2dbfe96a34ce5d965dbcfcf39d072b4ce1097d479923e6b6355f3e2609ec","logIndex":"0x0","removed":false}}}

klay_uninstallFilter

Gỡ cài đặt bộ lọc với id đã cho. Luôn phải được gọi ra khi không còn cần theo dõi. Ngoài ra, bộ lọc sẽ hết thời gian chờ nếu không được yêu cầu [klay_getFilterChanges](#klay_getbộ lọcchanges) trong một khoảng thời gian.

Tham số

TêntypeMô tả

bộ lọc

SỐ LƯỢNG

Id bộ lọc.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu gỡ cài đặt bộ lọc thành công, nếu không sẽ là false.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_uninstallFilter","params":["0xb"],"id":73}' https://public-en-baobab.klaytn.net

// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": true
}

klay_unsubscribe

Hủy đăng ký với id đăng ký cụ thể bằng cách sử dụng RPC Pub/Sub thông qua WebSocket hoặc bộ lọc thông qua HTTP. Chỉ có kết nối đã tạo gói đăng ký mới có thể hủy gói đăng ký.

Tham số

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Id đăng ký.

Giá trị trả về

typeMô tả

Boolean

true nếu hủy đăng ký thành công, ngược lại sẽ là false.

Ví dụ

API này phù hợp cho việc sử dụng cùng với công cụ Websocket, wscat.

// Request
> {"jsonrpc":"2.0", "id": 1, "method": "klay_unsubscribe", "params": ["0xab8ac7a4045025d0c2807d63060eea6d"]}

// Result
< {"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":true}

Last updated