Kết nối với Baobab

Phần này trình bày cách kết nối mạng lưới ServiceChain 4 nút của bạn với mạng lưới Baobab. Bạn sẽ thiết lập EN Baobab và kết nối EN đó với một trong các SCN của bạn. Sau đó, bạn sẽ kích hoạt tính năng neo để đưa thông tin khối ServiceChain vào mạng lưới Baobab.

Điều kiện tiên quyết

 • 1 máy chủ Linux hoặc MacOS cho EN

 • Yêu cầu phần cứng tối thiểu cho việc thử nghiệm

  • CPU: 4 nhân (Intel Xeon hoặc tương đương), RAM: 16GB, HDD: 50GB

  • Vui lòng tham khảo Yêu cầu hệ thống để biết thêm chi tiết.

 • Tải xuống tập tin thực thi EN Baobab. Để biết danh sách đầy đủ các tập tin nhị phân có thể tải về, hãy xem Tải xuống.

 • Giả định và hạn chế

  • Một mạng lưới ServiceChain đã được cài đặt và đang chạy. Vui lòng tham khảo Thiết lập ServiceChain 4 nút để thiết lập mạng lưới.

  • Một EN Baobab.

  • Một EN chỉ có thể kết nối với một SCN vì hệ thống chỉ hỗ trợ kết nối một-một.

  • Mọi SCN không cần phải kết nối với EN.

Bước 0: Cài đặt EN Baobab

Quá trình cài đặt chính là giải nén gói đã tải xuống. Giải nén tập tin lưu trữ trên mỗi máy chủ EN.

EN-01$ tar xvf ken-baobab-vX.X.X-XXXXX-amd64.tar.gz

Bước 1: Chuẩn bị genesis.json

Từ máy chủ EN, tải về genesis.json cho mạng lưới Baobab.

EN-01$ curl -X GET https://packages.klaytn.net/baobab/genesis.json -o ~/genesis.json

Bước 2: Khởi tạo nút EN

Bây giờ, chúng ta sẽ khởi tạo nút EN bằng tệp khởi nguyên. Thực thi các lệnh sau. Điều này sẽ tạo thư mục dữ liệu lưu trữ dữ liệu chuỗi và bản ghi trên thư mục chủ của bạn. Bạn có thể thay đổi thư mục dữ liệu bằng lệnh dẫn hướng --datadir.

EN-01$ ken init --datadir ~/data ~/genesis.json

Bước 3: Định cấu hình nút EN

Chuyển đến thư mục cài đặt ken và đổi tên mv kend_baobab.conf kend.conf, rồi chỉnh sửa conf/kend.conf như sau.

...
NETWORK="baobab"
...
SC_MAIN_BRIDGE=1
...
DATA_DIR=~/data
...

Bước 4: Bắt đầu nút EN

EN-01$ kend start
Starting kscnd: OK

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đồng bộ bằng cách xem klay.blockNumber. Nếu số này không phải là 0 thì nút đang hoạt động bình thường. Việc tải về tất cả các khối trên mạng lưới Baobab có thể mất nhiều thời gian tùy thuộc vào điều kiện mạng lưới và hiệu suất phần cứng, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Đồng bộ nhanh để đồng bộ hóa các khối.

EN-01$ ken attach --datadir ~/data
> klay.blockNumber
21073

Nếu bạn muốn dừng một nút, bạn có thể sử dụng lệnh kend stop

Bước 5: Kiểm tra KNI của nút EN

Lưu ý KNI của EN-01 là thông tin được sử dụng để kết nối từ nút SCN-L2-01. Giá trị này sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo khi tạo main-bridges.json.

EN-01$ ken attach --datadir ~/data
> mainbridge.nodeInfo.kni
"kni://0f7aa6499553...25bae@[::]:50505?discport=0"

Bước 6: Tạo main-bridges.json

Đăng nhập vào SCN-L2-01 (lưu ý: không phải nút EN-01) và tạo main-bridges.json trên ~/data. Thay thế [::] nằm sau chữ cái @ bằng địa chỉ IP của nút EN-01.

SCN-L2-01$ echo '["kni://0f7aa6499553...25bae@192.168.1.1:50505?discport=0"]' > ~/data/main-bridges.json

Bước 7: Định cấu hình SCN rồi Khởi động lại kscn

Từ tập lệnh shell của nút SCN-L2-01, hãy chỉnh sửa kscn-XXXXX-amd64/conf/kscnd.conf. Nếu SC_SUB_BRIDGE được đặt thành 1, quá trình neo dữ liệu sẽ tự động bắt đầu khi nút SCN-L2-01 bắt đầu. Trong ví dụ này, SC_PARENT_CHAIN_ID được đặt thành 1001 vì chainID của chuỗi gốc, Baobab, là 1001. SC_ANCHORING_PERIOD là tham số quyết định khoảng thời gian gửi giao dịch neo đến chuỗi chính. Bằng cách đặt giá trị thành 10, bạn đã định cấu hình nút để thực hiện việc neo sau mỗi 10 khối. Giá trị mặc định là 1.

...
SC_SUB_BRIDGE=1
...
SC_PARENT_CHAIN_ID=1001
...
SC_ANCHORING_PERIOD=10
...

Khởi động lại kscn bằng cách thực hiện lệnh sau:

SCN-L2-01$ kscnd stop
Shutting down kscnd: Killed
SCN-L2-01$ kscnd start
Starting kscnd: OK

Kiểm tra xem SCN-L2-01 có được kết nối với EN-01 hay không bằng cách kiểm tra subbridge.peers.length

SCN-L2-01$ kscn attach --datadir ~/data
> subbridge.peers.length
1

Neo

Sau khi kết thúc kết nối EN-01 và SCN-L2-01, bạn có thể ghi lại thông tin khối ServiceChain trên chuỗi mẹ thông qua Neo. Trong phần này, bạn sẽ nạp tiền vào tài khoản người vận hành mẹ, bật Neo và kiểm tra số khối được neo.

Bước 1: Lấy KLAY để thử neo

Việc neo yêu cầu SCN-L2-01 thực hiện giao dịch neo với Baobab. Vì vậy, tài khoản subbridge.parentOperator phải có đủ KLAY để thanh toán phí giao dịch. Lấy KLAY từ Vòi Ví Baobab và chuyển một số KLAY cho parentOperator. Để neo dữ liệu vào dịch vụ thực, parentOperator cần có đủ KLAY để thanh toán phí giao dịch.

SCN-L2-01$ kscn attach --datadir ~/data
> subbridge.parentOperator
"0x3ce216beeafc62d20547376396e89528e1d778ca"

Bước 2: Bắt đầu neo

Để bắt đầu neo, hãy thực hiện lệnh sau:

SCN-L2-01$ kscn attach --datadir ~/data
> subbridge.anchoring(true)
true

Sau khi bắt đầu neo, bạn có thể kiểm tra khối mới nhất được neo vào Baobab bằng cách sử dụng subbridge.latestAnchoredBlockNumber. Xin lưu ý rằng chỉ có thể làm điều này sau khi EN đã gắn với khối Baobab mới nhất. Theo mặc định, SCN-L2-01 sẽ thử neo trên mọi khối từ khối mà tính năng neo được bật. Có thể đặt khoảng thời gian neo bằng cách thay đổi SC_ANCHORING_PERIOD. Nếu giá trị được đặt thành 10, nút sẽ thử neo khi số khối là bội số của 10.

SCN-L2-01$ kscn attach --datadir ~/data
> subbridge.latestAnchoredBlockNumber
100

Last updated