Khởi động EN

Bạn có thể bắt đầu hoặc dừng Nút điểm cuối bằng các lệnh sau.

bắt đầu

$ kend start
Starting kend: OK

dừng

$ kend stop
Shutting down kend: Killed

trạng thái

$ kend trạng thái
kend is running

Last updated