v1.5.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.5.1

Sửa lỗi

 • Sửa vấn đề khối lỗi (#576)

  • Đã giải quyết race condition của logic dereference trạng thái trie.

  • Đã ngăn không cho dereference khi commitreference của bộ nhớ đệm node trie.

Khác

 • Xuất bản RC RPM / liên kết nhị phân RC đến ghi chú PR (#581)

  • Đã thêm một công việc để xuất bản RPM khi đã lên phiên bản RC. Bạn có thể cài đặt/nâng cấp lên phiên bản RC dễ dàng hơn trước rất nhiều.

  • Từ giờ, bạn có thể tải về phiên bản nhị phân RC từ liên kết mô tả trong phần ghi chú cho mọi bản phát hành PR.

 • Đã nâng cấp phiên bản Golang lên v1.14.6 (#582)

  • Đã bao gồm bản sửa lỗi cho lệnh go, trình biên dịch, trình liên kết, vet và database/sql, encoding/json, net/http, reflect và gói thử nghiệm. (https://golang.org/doc/devel/release.html)

Last updated