v1.6.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Tính năng mới

 • Giới thiệu hạn chót thực thi và giới hạn mục tối đa cho klay_getLogs và klay_getFilterLogs APIs (#903)

 • Giới thiệu thông số để ghi lại trạng thái hashLocked (#932)

 • Thêm API thông tin staking (governance.getStakingInfo) (#929)

 • Giới thiệu tùy chọn để giới hạn hạn chế đồng thời của máy chủ HTTP-RPC (rpc.concurrencylimit) (#922)

Cải thiện

 • Thêm điều kiện gửi tin nhắn COMMIT để xử lý vấn đề khóa hàm băm (#888)

 • Tìm nạp trước

  • Sửa logic tìm nạp trước cho nhiều tx của cùng một người gửi trong khối (#911)

  • Kích hoạt trình tìm nạp trước TX cho nhiều khối (#916)

  • Di chuyển việc thực thi trình tìm nạp trước sớm nhất có thể (#918)

  • Sửa race condition của quyền truy cập giao dịch (#941)

Sửa lỗi

 • Sửa danh sách nút xác thực không hợp lệ trong extraData của các tiêu đề khối (#891)

Khác

 • Đổi tên API setMaxSubscriptionPerConn thành setMaxSubscriptionPerWSConn (#897)

 • Đổi tên hardkfork, Incompatible1 thành IstanbulCompatible cần cập nhật tài liệu (#901)

Last updated