Tương thích với Ethereum

Chúng tôi hỗ trợ khả năng tương thích với Ethereum

1. Công cụ phát triển

Bất kỳ công cụ nào có thể chạy trên Ethereum cũng sẽ chạy trơn tru trong hệ sinh thái Klaytn bằng cách làm cho stack kỹ thuật của Klaytn trở nên tương đương với stack kỹ thuật hiện có của Ethereum, trên phương diện giao dịch cho đến thực thi. Công cụ mới được tạo ra trong hệ sinh thái Klaytn có thể được áp dụng đối ứng trong hệ sinh thái Ethereum.

2. EVM và API

Bằng cách xây dựng trên các stack hiện có của Etherum, chúng tôi thừa hưởng các cải tiến dành cho cơ sở mã nguồn mở của EVM và các thư viện hỗ trợ. Bằng việc hỗ trợ các Mã vận hành và logic tập hợp kỹ thuật tương đương như vậy trong môi trường EVM Klaytn, ta sẽ thấy hoạt động thực thi cũng được đảm bảo tương đương; và bằng việc hỗ trợ một tập hợp API JSON-RPC với cú pháp vận chuyển điểm cuối tương đương cũng sẽ đảm bảo tính tương đương của giao diện Ethereum đầy đủ.ũng được đảm bảo tương đương; và bằng việc hỗ trợ một tập hợp API JSON-RPC với cú pháp vận chuyển điểm cuối tương đương cũng sẽ đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn của giao diện Ethereum.

3. Đóng góp phát triển cốt lõi

Việc hỗ trợ khả năng tương thích với Ethereum sẽ chuyển đổi hầu hết các giao dịch chung đến cả hai hệ sinh thái Klaytn và Ethereum. Hầu hết các Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) đều có thể được chuyển và áp dụng vào chương trình phát triển cốt lõi của Klaytn, ngược lại, các Đề xuất cải tiến Klaytn (KIP) cũng có thể đóng góp vào sự tiến bộ của Ethereum và EVM.ngược lại, các Đề xuất cải tiến Klaytn (KIP) cũng có thể đóng góp vào sự tiến bộ của Ethereum và EVM. Khi cộng đồng phát triển đóng góp cho một hệ sinh thái, họ thực sự đang đóng góp cho cả hai.

Last updated