5-3. Thành phần đếm

src/components/Count.js thực hiện như sau,

Thành phần Đếm

1) Mã lệnh đầy đủ 2) Vai trò của thành phần Count 3) Cách tương tác với hợp đồng?\ 4) Tương tác với hợp đồng: phương pháp getCount 5) Tương tác với hợp đồng: phương pháp setPlus 6) Vòng đời giao dịch

1) Mã lệnh đầy đủ

import React, { Component } from 'react'
import cx from 'classnames'

import { cav } from 'klaytn/caver'

import './Count.scss'

class Count extends Component {
 constructor() {
  super()
  // ** 1. Tạo phiên bản hợp đồng **
  // ex:) new cav.klay.Contract(DEPLOYED_ABI, DEPLOYED_ADDRESS)
  // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng qua phiên bản này.
  // Hiện giờ bạn có thể truy cập vào phiên bản bằng biến `this.countContract`.
  this.countContract = DEPLOYED_ABI
   && DEPLOYED_ADDRESS
   && new cav.klay.Contract(DEPLOYED_ABI, DEPLOYED_ADDRESS)
  this.state = {
   count: '',
   lastParticipant: '',
   isSetting: false,
  }
 }

 intervalId = null

 getCount = async () => {
  // ** 2. Gọi phương pháp hợp đồng (CALL) **
  // ex:) this.countContract.methods.methodName(arguments).call()
  // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng (CALL) như ở trên.
  // Ví dụ: Hợp đồng của bạn có phương pháp tên là `count`.
  // Bạn có thể gọi như dưới đây:
// ex:) this.countContract.methods.count().call()
 // Nó trả về promise, nên bạn có thể truy cập nó bằng .then() hoặc, sử dụng async-await.
  const count = await this.countContract.methods.count().call()
  const lastParticipant = await this.countContract.methods.lastParticipant().call()
  this.setState({
   count,
   lastParticipant,
  })
 }

 setPlus = () => {
  const walletInstance = cav.klay.tài khoảns.wallet && cav.klay.tài khoảns.wallet[0]

  // Cần tích hợp ví để gọi phương pháp hợp đồng.
  if (!walletInstance) return

  this.setState({ settingDirection: 'plus' })

  // 3. ** Gọi phương pháp hợp đồng (SEND) **
  // ex:) this.countContract.methods.methodName(arguments).send(txObject)
 // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng (SEND) như trên.
  // Ví dụ: Hợp đồng của bạn có phương pháp tên là `count`.
  // Bạn có thể gọi như dưới đây:
  // ex:) this.countContract.methods.plus().send({
  //  from: '0x952A8dD075fdc0876d48fC26a389b53331C34585', // PUT YOUR ADDRESS
  //  gas: '200000',
  // })
  try{
   this.countContract.send({
    from: walletInstance.address,
    gas: '200000',
   }, 'plus')
    .then((receipt) => {
     console.log(`
      Đã nhận được biên lai! Điều đó nghĩa là giao dịch của bạn (gọi hàm plus)
      ở trong khối klaytn(#${receipt.blockNumber})
     `, receipt)
     this.setState({
      settingDirection: null,
      txHash: receipt.transactionHash,
     })
    })
  } catch (error) {
   alert(err.message)
   this.setState({ settingDirection: null })
  }
 }

 setMinus = () => {
  const walletInstance = cav.klay.tài khoảns.wallet && cav.klay.tài khoảns.wallet[0]

  // Cần tích hợp ví để gọi phương pháp hợp đồng.
  if (!walletInstance) return

  this.setState({ settingDirection: 'minus' })

  // 3. ** Gọi phương pháp hợp đồng (SEND) **
  // ex:) this.countContract.methods.methodName(arguments).send(txObject)
 // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng (SEND) như trên.
  // Ví dụ: Hợp đồng của bạn có phương pháp tên là `minus`.
  // Bạn có thể gọi như dưới đây:
  // ex:) this.countContract.methods.minus().send({
  //  from: '0x952A8dD075fdc0876d48fC26a389b53331C34585', // PUT YOUR ADDRESS
  //  gas: '200000',
  // })

  // Nó trả về sự kiện emitter, nên sau khi gửi, bạn có thể nghe được sự kiện.
  // Sử dụng sự kiện .on('transactionHash'),
  // : nếu bạn muốn xử lý logic sau khi gửi giao dịch.
  // Sử dụng sự kiện .once('receipt'),
  // : nếu bạn muốn xử lý logic sau khi giao dịch của mình đã được đặt vào khối.
  // ex:) .once('receipt', (data) => {
  //  console.log(data)
  // })
  try{
   this.countContract.send({
    from: walletInstance.address,
    gas: '200000',
   }, 'minus')
    .then((receipt) => {
     console.log(`
      Đã nhận được biên lai! Điều đó nghĩa là giao dịch của bạn (gọi hàm minus)
      ở trong khối klaytn(#${receipt.blockNumber})
     `, receipt)
     this.setState({
      settingDirection: null,
      txHash: receipt.transactionHash,
     })
    })
  } catch (error) {
   alert(err.message)
   this.setState({ settingDirection: null })
  }
 }

 componentDidMount() {
  this.intervalId = setInterval(this.getCount, 1000)
 }

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.intervalId)
 }

 render() {
  const { lastParticipant, count, settingDirection, txHash } = this.state
  return (
   <div className="Count">
    {lastParticipant && (
     <div className="Count__lastParticipant">
      last participant: {lastParticipant}
     </div>
    )}
    <div className="Count__count">COUNT: {count}</div>
    <button
     onClick={this.setPlus}
     className={cx('Count__button', {
      'Count__button--setting': settingDirection === 'plus',
     })}
    >
     +
    </button>
    <button
     onClick={this.setMinus}
     className={cx('Count__button', {
      'Count__button--setting': settingDirection === 'minus',
     })}
    >
     -
    </button>
    {txHash && (
     <div className="Count__lastTransaction">
      <p className="Count__lastTransactionMessage">
       Bạn có thể kiểm tra giao dịch gần nhất trong phạm vi klaytn:
      </p>
      <a
       target="_blank"
       href={`https://baobab.klaytnfinder.io/tx/${txHash}`}
       className="Count__lastTransactionLink"
      >
       {txHash}
      </a>
     </div>
    )}
   </div>
  )
 }
}

export default Count

2) Vai trò của thành phầnCount

Vai trò của thành phần 'Count' là tương tác với hợp đồng Count được triển khai trên blockchain Klaytn.

Trong Count.sol, chúng ta khai báo vài biến và hàm như dưới đây: 1.count 2.lastParticipant 3.plus - tăng biến lưu trữ count thêm 1. (count = count + 1) 4.minus - giảm biến lưu trữ count đi 1. (count = count - 1)

Trong thành phần Count.js, chúng ta có phương pháp tương tác với các hàm và biến của hợp đồng Count.

3) Cách tương tác với hợp đồng?

Để tương tác với hợp đồng, chúng ta cần một phiên bản hợp đồng của hợp đồng được triển khai. Phiên bản hợp đồng này có thể được tạo ra từ API caver.klay.Contract(ABI, contractAddress) của caver-js. Để biết thêm thông tin, hãy xem caver.klay.Contract.

Với Hợp đồng ABI(Giao diện Nhị phân ứng dụng), caver có thể gọi phương pháp hợp đồng như là một hàm cục bộ, ví dụ)\ contractInstance.methods.count().call() contractInstance.methods.plus().send({ ... }) contractInstance.methods.minus().send({ ... })

Địa chỉ hợp đồng có thể thấy trong tập tin build/contracts/Count.json sau khi biên dịch và triển khai hợp đồng. Để dễ dàng cho việc chạy thử, chúng tôi triển khai hợp đồng lên testnet Klaytn và đẩy tập tin deployedABIdeployedAddress vào thư mục. Những tập tin này bao gồm ABI của hợp đồng Count và địa chỉ hợp đồng được triển khai. Nhờ cấu hình webpack, chúng tôi có thể truy cập tập tin qua các biến. (DEPLOYED_ADDRESS, DEPLOYED_ABI)

Ví dụ) DEPLOYED_ADDRESS trả về địa chỉ hợp đồng được triển khai. DEPLOYED_ABI trả về ABI hợp đồng Count.

constructor() {
 super()
 // ** 1. Tạo phiên bản hợp đồng **
 // ex:) new cav.klay.Contract(DEPLOYED_ABI, DEPLOYED_ADDRESS)
 // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng qua phiên bản này.
 // Hiện giờ bạn có thể truy cập vào phiên bản bằng biến `this.countContract`.
 this.countContract = DEPLOYED_ABI
  && DEPLOYED_ADDRESS
  && new cav.klay.Contract(DEPLOYED_ABI, DEPLOYED_ADDRESS)
 ...
}

this.countContract = new cav.klay.Contract(DEPLOYED_ABI, DEPLOYED_ADDRESS) tạo phiên bản hợp đồng để tương tác với hợp đồng Count được triển khai, bằng cách truyền DEPLOYED_ABIDEPLOYED_ADDRESS đến API cav.klay.Contract. Và phiên bản hợp đồng này được lưu vào this.countContract.

4) Tương tác với hợp đồng: phương pháp getCount

getCount = async () => {
 // ** 2. Gọi phương pháp hợp đồng (CALL) **
 // ex:) this.countContract.methods.methodName(arguments).call()
 // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng (CALL) như trên.
 // Ví dụ: Hợp đồng của bạn có phương pháp tên là `count`.
 // Bạn có thể gọi như dưới đây:
 // ex:) this.countContract.methods.count().call()
 // Nó trả về promise, nên bạn có thể truy cập nó bằng .then() hoặc, sử dụng async-await.
 const count = await this.countContract.methods.count().call()
 const lastParticipant = await this.countContract.methods.lastParticipant().call()
 this.setState({
  count,
  lastParticipant,
 })
}

Vì chúng tôi có phiên bản hợp đồng, chúng tôi có thể gọi phương pháp hợp đồng. Phiên bản hợp đồng có một thuộc tính, phương pháp. Nó chứa các hàm của hợp đồng, ví dụ: count, lastParticipant, plus, và minus.

Trong mã lệnh ở trên, hàm getCount được khai báo là async, vì lệnh gọi hàm hợp đồng trả về đối tượng promise. Chúng ta có thể tìm nạp count bằng cách gọi this.countContract.methods.count().call(). Chúng ta có thể tìm nạp địa chỉ lastParticipant bằng cách gọi this.countContract.methods.lastParticipant().call(). Sau khi lấy được các biến đó, chúng ta đặt thuộc tính trạng thái, countlastParticipant bằng giá trị nhận được.

Để biết thêm thông tin về lệnh gọi phương pháp hợp đồng, hãy xem caver.klay.Contract

componentDidMount() {
 this.intervalId = setInterval(this.getCount, 1000)
}

componentWillUnmount() {
 clearInterval(this.intervalId)
}

Chúng tôi muốn tìm nạp giá trị biến count sau mỗi 1 giây, giá trị này có thể lấy được bằng setInterval. Nó cũng giống như cách tìm nạp getBlockNumber trong BlockNumber.js bằng cách gọi caver.klay.getBlockNumber() sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau.

5) Tương tác với hợp đồng: phương pháp setPlus

setPlus = () => {
 const walletInstance = cav.klay.tài khoảns.wallet && cav.klay.tài khoảns.wallet[0]

 // Cần tích hợp ví để gọi phương pháp hợp đồng.
 if (!walletInstance) return

 this.setState({ settingDirection: 'plus' })

 // 3. ** Gọi phương pháp hợp đồng (SEND) **
 // ex:) this.countContract.methods.methodName(arguments).send(txObject)
 // Bạn có thể gọi phương pháp hợp đồng (SEND) như trên.
 // Ví dụ: Hợp đồng của bạn có phương pháp tên là `count`.
 // Bạn có thể gọi lệnh như dưới đây:
 // ex:) this.countContract.methods.plus().send({
 //  from: '0x952A8dD075fdc0876d48fC26a389b53331C34585', // NHẬP ĐỊA CHỈ CỦA BẠN
 //  gas: '200000',
 // })
 try{
  this.countContract.send({
   from: walletInstance.address,
   gas: '200000',
  }, 'plus')
   .then((receipt) => {
    console.log(`
     Đã nhận được biên lai! Điều đó nghĩa là giao dịch của bạn (gọi hàm plus)
     ở trong khối klaytn(#${receipt.blockNumber})
    `, receipt)
    this.setState({
     settingDirection: null,
     txHash: receipt.transactionHash,
    })
   })
 } catch (error) {
  alert(err.message)
  this.setState({ settingDirection: null })
 }
}

Hàm setPlus là phần quan trọng nhất trong thành phần Count. Nó tương tác với hợp đồng bằng cách gọi hàm hợp đồng plus. Vì hàm này cũng là phương pháp hợp đồng, nó nằm trong this.counterContract.methods. Tuy nhiên, không giống countlastParticipant chỉ đọc dữ liệu, hàm plus ghi dữ liệu vào blockchain Klaytn. Đọc dữ liệu thì miễn phí, tuy nhiên ghi dữ liệu phát sinh chi phí sử dụng hoạt động tính toán và lưu trữ. Chi phí được đo bằng lượng gas đã sử dụng.

Vì lý do này, việc gửi giao dịch cần thuộc tính from: để thông báo cho node Klaytn chịu trách nhiệm cho phí giao dịch. Thuộc tính gas: định nghĩa lượng gas tối đa người gửi giao dịch muốn trả cho giao dịch.

this.countContract.methods.plus().send({
 from: walletInstance.address,
 gas: '200000',
})

Để gửi giao dịch, sử dụng .send() thay cho .call().

.send({
 from: ...,
 gas: ...
})

6) Vòng đời giao dịch

try{
 this.countContract.send({
  from: walletInstance.address,
  gas: '200000',
 }, 'plus')
  .then((receipt) => {
   console.log(`
    Đã nhận được biên lai! Điều đó nghĩa là giao dịch của bạn (gọi hàm plus)
    ở trong khối klaytn(#${receipt.blockNumber})
   `, receipt)
   this.setState({
    settingDirection: null,
    txHash: receipt.transactionHash,
   })
  })
} catch (error) {
 alert(err.message)
 this.setState({ settingDirection: null })
}

Sau khi gửi giao dịch, bạn có thể nhận được trạng thái giao dịch trong suốt vòng đời. Sự kiện transactionHash sẽ kích hoạt khi bạn nhận được hàm băm giao dịch. Sự kiện này vẫn chạy trước khi gửi giao dịch lên mạng. receipt được kích hoạt,khi bạn có thể nhận được biên lai giao dịch. Điều này có nghĩa là giao dịch của bạn đã đi vào khối. Bạn có thể lấy được số khối chứa giao dịch của mình bằng receipt.blockNumber. error được kích hoạt khi có lỗi xảy ra trong quá trình gửi giao dịch.

cf) settingDirection được sử dụng để hiển thị một chỉ báo đang tải về(gif). Khi giao dịch đã nằm trong khối, gỡ chỉ báo đang tải bằng cách gán null cho settingDirection.

<button
 onClick={this.setPlus}
 className={cx('Count__button', {
  'Count__button--setting': settingDirection === 'plus',
 })}
>
 +
</button>

Bạn có thể gọi hàm này bằng cách nhấp vào nút +.

Tóm lại, sau khi nhấp vào nút +,

 1. Bạn sẽ gửi một giao dịch, giao dịch này sẽ gọi phương pháp hợp đồng plus.

 2. Ngay sau khi gửi giao dịch, bạn sẽ nhận được hàm băm giao dịch. 3-a. Sau khi giao dịch của bạn đã được xử lý và nằm trong khối, bạn sẽ nhận được biên lai biên lai giao dịch.\ 3-b. Nếu có lỗi khi gửi giao dịch, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Và khối receipt sẽ không bao giờ được gọi.

Mã lệnh đầy đủ gọi phương pháp plus như dưới đây:

try{
 this.countContract.send({
  from: walletInstance.address,
  gas: '200000',
 }, 'plus')
  .then((receipt) => {
   console.log(`
    Đã nhận được biên lai! Điều đó nghĩa là giao dịch của bạn (gọi hàm plus)
    đang ở trong khối klaytn(#${receipt.blockNumber})
   `, receipt)
   this.setState({
    settingDirection: null,
    txHash: receipt.transactionHash,
   })
  })
} catch (error) {
 alert(err.message)
 this.setState({ settingDirection: null })
}

Tôi kiểm tra giao dịch của mình trong blockchain thế nào?

Sau khi gửi giao dịch, bạn có thể kiểm tra thông tin giao dịch bằng Klaytnscope. Kiểm tra giao dịch trong https://baobab.scope.klaytn.com/tx/${txHash}.

Last updated