Chuyển giá trị chuỗi chéo

Phần này sẽ giải thích cách bật tính năng chuyển giá trị ERC-20 giữa mạng lưới Baobab và ServiceChain của bạn bằng mã thử nghiệm được cung cấp. Bạn sẽ thêm KLAY vào tài khoản người vận hành và triển khai các hợp đồng cầu nối và ERC-20. Sau đó, bạn sẽ đăng ký địa chỉ hợp đồng trên SCN. Bạn sẽ thử chuyển giá trị ERC-20.

Điều kiện tiên quyết

Chuyển token ERC-20 (một bước)

Bước 1: Thêm KLAY vào tài khoản người vận hành.

Kết nối với SCN và kiểm tra địa chỉ tài khoản bằng cách thực thi subbridge.parentOperatorsubbridge.childOperator.

$ kscn attach --datadir ~/data
> subbridge.childOperator
"0x10221f7f9355017cd0c11444e7eecb99621bacce"
> subbridge.parentOperator
"0x3ce216beeafc62d20547376396e89528e1d778ca"

subbridge.parentOperatorsubbridge.childOperator phải có đủ KLAY để gửi giao dịch. Lưu ý rằng subbridge.parentOperator là tài khoản trên mạng lưới Baobab và subbridge.childOperator là tài khoản trên mạng lưới ServiceChain. Tạo tài khoản thử nghiệm trên Ví Baobab và lấy KLAY để thử từ vòi. Sau đó, gửi một số KLAY đến parentOperator. childOperator phải lấy KLAY từ tài khoản thử nghiệm do homi tạo (Tham khảo Hướng dẫn thiết lập EN và kết nối SCN).

$ kscn tài khoản import ~/homi-output/keys_test/testkey1
Tài khoản mới của bạn được khóa bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu. Đừng quên mật khẩu này.
Cụm mật khẩu:
Nhắc lại cụm mật khẩu:
Địa chỉ: {80119c31cdae67c42c8296929bb4f89b2a52cec4}
$ kscn attach --datadir ~/data
> personal.unlockAccount("80119c31cdae67c42c8296929bb4f89b2a52cec4")
Unlock tài khoản 80119c31cdae67c42c8296929bb4f89b2a52cec4
Passphrase:
True
> klay.sendTransaction({from:"80119c31cdae67c42c8296929bb4f89b2a52cec4", to:subbridge.childOperator, value: web3.toPeb(1000, "KLAY")})
"0x84caab84ebf0c4bb4ecf0a7849f1de3e479f1863a95f70c51047a7ca7bc64b33"

Kiểm tra xem các tài khoản của người vận hành có đủ số dư không. Bạn có thể truy vấn từ bảng điều khiển của nút SCN nơi cài đặt cầu nối con như sau:

> klay.getBalance(subbridge.childOperator)
1e+21
> subbridge.childOperatorBalance
1e+21
> subbridge.parentOperatorBalance
1e+18

Bước 2: Triển khai hợp đồng

Trong bước này, chúng ta sẽ triển khai cả hợp đồng cầu nối và hợp đồng token trong chuỗi mẹ cũng như chuỗi con. Hợp đồng token dành cho việc thử nghiệm tạo/chuyển và hợp đồng cầu nối được sử dụng để lắng nghe/xử lý các yêu cầu chuyển giá trị.

$ git clone https://github.com/klaytn/servicechain-value-transfer-examples
$ cd servicechain-value-transfer-examples
$ npm install
$ cd erc20

Trên trình chỉnh sửa văn bản, hãy chỉnh sửa bridge_info.json như bên dưới.

 • Thay thế url trong phần child (nút SCN trên mạng lưới ServiceChain) bằng IP nút SCN của bạn và số cổng thích hợp từ RPC_PORT trong kscnd.conf.

 • Thay thế child.key bằng testkey1 được tạo bởi homi.

 • Đặt child.operator thành địa chỉ subbridge.childOperator đã kiểm tra ở bước trước.

 • Thay thế url trong phần parent (nút EN trên mạng lưới Baobab) bằng IP nút EN của bạn và số cổng thích hợp từ RPC_PORT trong kend.conf.

 • Thay thế parent.key bằng khóa riêng tư của tài khoản thử nghiệm được tạo từ Ví Baobab ở bước trước.

 • Đặt parent.operator làm subbridge.parentOperator trong bước trước đó.

{
   "child" : {
     "url": "http://192.168.0.1:7551",
     "key": "0x66cb283353589a10866b58d388e9d956e5a9c873a8c78fa4411d460c19c494ea",
     "operator": "0x10221f7f9355017cd0c11444e7eecb99621bacce"
   },
   "parent" : {
     "url": "http://192.168.0.5:8551",
     "key": "0x26f4b5ac42ceabcfd3b23a991fdbfc792d10ce700a99582fdf9185a8f163b790",
     "operator": "0x3ce216beeafc62d20547376396e89528e1d778ca"
   }
 }

Thực hiện triển khai token bằng cách chạy lệnh node erc20-deploy.js. Tập lệnh này triển khai cả hợp đồng cầu nối và hợp đồng token, đồng thời xuất ra sử dụng API để khởi tạo cặp cầu nối.

$ node erc20-deploy.js
------------------------- erc20-deploy START -------------------------
> info.bridge: 0xEa024d8101E112330f2d7B1a7e7932034E206721
> info.token: 0xbE641028610F628835C36F12bE62d54d74308D70
> info.bridge: 0xA5af6Ffe13b367626B5AdF827DdE7438E3Db4463
> info.token: 0x52F8Fa79Fa6D37b18b7AC8f9Ca835373f3C9270f
> subbridge.registerBridge("0xEa024d8101E112330f2d7B1a7e7932034E206721", "0xA5af6Ffe13b367626B5AdF827DdE7438E3Db4463")
> subbridge.subscribeBridge("0xEa024d8101E112330f2d7B1a7e7932034E206721", "0xA5af6Ffe13b367626B5AdF827DdE7438E3Db4463")
> subbridge.registerToken("0xEa024d8101E112330f2d7B1a7e7932034E206721", "0xA5af6Ffe13b367626B5AdF827DdE7438E3Db4463", "0xbE641028610F628835C36F12bE62d54d74308D70", "0x52F8Fa79Fa6D37b18b7AC8f9Ca835373f3C9270f")
------------------------- erc20-deploy END -------------------------

Bước 3: Chuyển token

Thực hiện chuyển token bằng lệnh node erc20-transfer-1step.js. Quá trình chuyển token một bước này yêu cầu sửa đổi việc triển khai token ERC-20. Nếu bạn không muốn sửa đổi hợp đồng token hoặc bạn đã triển khai hợp đồng token khác, vui lòng tham khảo Chuyển token ERC-20 (hai bước).

$ node erc20-transfer-1step.js
------------------------- erc20-transfer-1step START -------------------------
alice balance: 0
requestValueTransfer..
alice balance: 100
------------------------- erc20-transfer-1step END -------------------------

Nếu kết quả là alice balance: 100 thì việc chuyển token đã được thực thi thành công.

Chuyển token ERC-20 (hai bước)

Chạy erc20-transfer-2step.js để xem ví dụ về chuyển hai bước. Với ví dụ chuyển token hai bước này, có thể sử dụng hợp đồng token ERC-20 chưa sửa đổi. Quá trình chuyển hai bước bao gồm hai lệnh gọi hàm: (1) trước tiên hãy phê duyệt hợp đồng cầu nối, rồi (2) gọi hàm hợp đồng requestERC20Transfer(). Chúng ta không triển khai hợp đồng trong phần này vì đã triển khai cả hợp đồng cầu nối và hợp đồng token. Bạn phải triển khai trước nếu bạn chưa triển khai chúng. Bạn có thể triển khai hợp đồng bằng cách sử dụng node erc20-deploy.js.

$ node erc20-transfer-2step.js
> ------------------------- erc20-transfer-2step START -------------------------
> alice balance: 100
> requestValueTransfer..
> alice balance: 200
------------------------- erc20-transfer-2step END -------------------------

Chuyển token KIP-7 qua giao diện ERC-20 (hai bước)

KIP-7 là tiêu chuẩn token tương thích với ERC-20. Chúng ta có thể gọi hàm requestERC20Transfer() cho hợp đồng token KIP-7 để chuyển token KIP-7 giữa chuỗi mẹ và chuỗi con. Trong trường hợp gửi token KIP-7 qua giao diện ERC-20, chúng ta gọi hàm approve() để cho phép cầu nối gửi token thay mặt cho người gửi giao dịch. Sau đó, gọi hàm requestERC20Transfer(). Lệnh dưới đây triển khai hợp đồng cầu nối và hợp đồng KIP-7.

$ node kip7-deploy.js
> ------------------------- kip7-deploy START -------------------------
> info.bridge: 0x04e929Cd2A08acd28a210369407D8Ca237Edd8FE
> info.token: 0xE0E2fC6C7d1eB069153E0c12a4C87B01586b39e7
> info.bridge: 0xEb502159A4B4E876B1cb423f250DCC0d276e01b6
> info.token: 0xd4f02Ca1d49674056A9ec78fbBDc9e1e97726A4F
> subbridge.registerBridge("0x04e929Cd2A08acd28a210369407D8Ca237Edd8FE", "0xEb502159A4B4E876B1cb423f250DCC0d276e01b6")
> subbridge.subscribeBridge("0x04e929Cd2A08acd28a210369407D8Ca237Edd8FE", "0xEb502159A4B4E876B1cb423f250DCC0d276e01b6")
> subbridge.registerToken("0x04e929Cd2A08acd28a210369407D8Ca237Edd8FE", "0xEb502159A4B4E876B1cb423f250DCC0d276e01b6", "0xE0E2fC6C7d1eB069153E0c12a4C87B01586b39e7", "0xd4f02Ca1d49674056A9ec78fbBDc9e1e97726A4F")
------------------------- kip7-deploy END -------------------------

Lệnh dưới đây là một ví dụ về việc gửi token KIP-7 bằng giao diện ERC-20 với requestERC20Transfer().

$ node kip7-transfer-2step-erc20-interface.js
> ------------------------- kip7-transfer-2step-erc20-interface START -------------------------
> alice balance: 0
> requestValueTransfer..
> alice balance: 100
> ------------------------- kip7-transfer-2step-erc20-interface END -------------------------

Vui lòng tham khảo service-chain-value-transfer-example cho các trường hợp khác.

Hỗ trợ riêng cho KIP-7 và KIP-17 (Sẽ được triển khai)

Hiện tại, hợp đồng cầu nối do đội ngũ Klaytn cung cấp chỉ hỗ trợ requestERC20Transfer()requestERC721Transfer() để chuyển token. Các chức năng yêu cầu tương ứng cho KIP-7 và KIP-17 sẽ sớm được hỗ trợ. Trước khi hoàn tất triển khai, như bạn có thể thấy ở trên, bạn có thể chuyển token KIP-7 bằng giao diện ERC-20.

Chuyển giá trị cho ERC-721, KIP-17 và KLAY

Quy trình làm việc cho ERC-721, KIP-17 và KLAY giống như ở trên. Các thư mục erc721, kip17klay chứa mã nguồn tương tự trong ví dụ.

Last updated