caver.utils (~v1.4.1)

caver-js utility APIs.

caver.utils cung cấp các chức năng tiện ích.

randomHex

caver.utils.randomHex(size)

Thư viện randomHex để tạo các chuỗi số HEX giả ngẫu nhiên được mã hóa mạnh mẽ từ một kích thước byte nhất định.một kích thước byte nhất định.

Tham số

TêntypeMô tả

kích thước

Số

Kích thước byte cho chuỗi số HEX, ví dụ, 32 sẽ dẫn đến chuỗi số HEX 32 byte có 64 ký tự bắt đầu bằng "0x".

Giá trị trả về

typeMô tả

Chuỗi

Chuỗi số HEX ngẫu nhiên được tạo.

Ví dụ

> caver.utils.randomHex(32);
"0xa5b9d60f32436310afebcfda832817a68921beb782fabf7915cc0460b443116a"

> caver.utils.randomHex(4);
"0x6892ffc6"

> caver.utils.randomHex(2);
"0x99d6"

> caver.utils.randomHex(1);
"0x9a"

> caver.utils.randomHex(0);
"0x"

_

caver.utils._()

Thư viện underscore dành cho nhiều hàm JavaScript thuận tiện.

Xem tham chiếu API underscore để biết chi tiết.

Ví dụ

> var _ = caver.utils._;

> _.union([1,2],[3]);
[1,2,3]

> _.each({my: 'object'}, function(value, key){ ... });
...

BN

caver.utils.BN(mixed)

Thư viện BN.js để tính toán với các số lớn trong JavaScript. Xem Tài liệu BN.js để biết thông tin chi tiết.

Tham số

TêntypeMô tả

hỗn hợp

Chuỗi | Số

Một số, chuỗi số hoặc chuỗi số HEX để chuyển đổi thành đối tượng BN.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Phiên bản BN.js.

Ví dụ

> var BN = caver.utils.BN;

> new BN(1234).toString();
"1234"

> new BN('1234').add(new BN('1')).toString();
"1235"

> new BN('0xea').toString();
"234"

isBN

caver.utils.isBN(bn)

Kiểm tra xem một giá trị đã cho có phải là phiên bản BN.js hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

bn

Đối tượng

Một phiên bản BN.js.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu giá trị đã cho là phiên bản BN.js.

Ví dụ

> var number = new BN(10);
> caver.utils.isBN(number);
true

isBigNumber

caver.utils.isBigNumber(bignumber)

Kiểm tra xem một giá trị đã cho có phải là phiên bản BigNumber.js hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

bignumber

Đối tượng

Một phiên bản BigNumber.js.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu giá trị đã cho là đối tượng BigNumber.js.

Ví dụ

> var number = new BigNumber(10);
> caver.utils.isBigNumber(number);
true

sha3

caver.utils.sha3(string)
caver.utils.keccak256(string) // ALIAS

Tính toán sha3 của giá trị đầu vào.

LƯU Ý: Để bắt chước hành vi sha3 của việc sử dụng Solidity caver.utils.soliditySha3.

Tham số

TênLoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi

Một chuỗi thành hàm băm.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Hàm băm kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.sha3('234'); // taken as string
"0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae311904cd86b84fee17cc96966216f811ce6a79"

> caver.utils.sha3(new BN('234')); // utils.sha3 stringify bignumber instance.
"0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae311904cd86b84fee17cc96966216f811ce6a79"

> caver.utils.sha3(234);
null // không tính được số có của một số

> caver.utils.sha3(0xea); // giống như trên, chỉ là biểu diễn HEX của số
null

> caver.utils.sha3('0xea'); // sẽ được chuyển đổi thành một mảng byte trước, sau đó được hàm băm
"0x2f20677459120677484f7104c76deb6846a2c071f9b3152c103bb12cd54d1a4a"

soliditySha3

caver.utils.soliditySha3(param1 [, param2, ...])

Tính toán sha3 của các tham số đầu vào đã cho theo cách tương tự như solidity. Điều này có nghĩa các đối số sẽ được chuyển đổi thành ABI và đóng gói chặt chẽ trước khi đưa vào hàm băm.

Tham số

TênLoạiMô tả

paramX

Hỗn hợp

Bất kỳ loại hoặc đối tượng nào có {type: 'uint', value: '123456'} hoặc {t: 'bytes', v: '0xfff456'}. Các loại cơ bản được tự động nhận diện như sau: - String chuỗi UTF-8 không phải là số được hiểu là string. - `String

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Hàm băm kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.soliditySha3('234564535', '0xfff23243', true, -10);
// auto detects: uint256, bytes, bool, int256
"0x3e27a893dc40ef8a7f0841d96639de2f58a132be5ae466d40087a2cfa83b7179"

> caver.utils.soliditySha3('Hello!%'); // auto detects: string
"0x661136a4267dba9ccdf6bfddb7c00e714de936674c4bdb065a531cf1cb15c7fc"

> caver.utils.soliditySha3('234'); // auto detects: uint256
"0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2"

> caver.utils.soliditySha3(0xea); // same as above
"0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2"

> caver.utils.soliditySha3(new BN('234')); // same as above
"0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2"

> caver.utils.soliditySha3({type: 'uint256', value: '234'})); // same as above
"0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2"

> caver.utils.soliditySha3({t: 'uint', v: new BN('234')})); // same as above
"0x61c831beab28d67d1bb40b5ae1a11e2757fa842f031a2d0bc94a7867bc5d26c2"

> caver.utils.soliditySha3('0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1');
"0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b"

> caver.utils.soliditySha3({t: 'bytes', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'});
"0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b" // same result as above

> caver.utils.soliditySha3({t: 'address', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'});
"0x4e8ebbefa452077428f93c9520d3edd60594ff452a29ac7d2ccc11d47f3ab95b" // same as above, but will do a checksum check, if its multi case

> caver.utils.soliditySha3({t: 'bytes32', v: '0x407D73d8a49eeb85D32Cf465507dd71d507100c1'});
"0x3c69a194aaf415ba5d6afca734660d0a3d45acdc05d54cd1ca89a8988e7625b4" // different result as above

> caver.utils.soliditySha3({t: 'string', v: 'Hello!%'}, {t: 'int8', v:-23}, {t: 'address', v: '0x85F43D8a49eeB85d32Cf465507DD71d507100C1d'});
"0xa13b31627c1ed7aaded5aecec71baf02fe123797fffd45e662eac8e06fbe4955"

isHex

caver.utils.isHex(hex)

Kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi số HEX hay không.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

Chuỗi | HEX

Chuỗi số HEX đã cho.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu một chuỗi đã cho là một chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.isHex('0xc1912');
true

> caver.utils.isHex(0xc1912);
true

> caver.utils.isHex('c1912');
true

> caver.utils.isHex(345);
true // điều này rất khó, vì 345 có thể là biểu diễn HEX hoặc một số, hãy cẩn thận khi không có 0x ở phía trước!

> caver.utils.isHex('0xZ1912');
false

> caver.utils.isHex('Hello');
false

isHexStrict

caver.utils.isHexStrict(hex)

Kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi số HEX hay không. Sự khác biệt đối với caver.utils.isHex là nó cần có HEX tiền tố 0x.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

Chuỗi | HEX

Chuỗi số HEX đã cho.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu một chuỗi đã cho là một chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.isHexStrict('0xc1912');
true

> caver.utils.isHexStrict(0xc1912);
false

> caver.utils.isHexStrict('c1912');
false

> caver.utils.isHexStrict(345);
false // điều này rất khó, vì 345 có thể là biểu diễn HEX hoặc một số, hãy cẩn thận khi không có 0x ở phía trước!

> caver.utils.isHexStrict('0xZ1912');
false

> caver.utils.isHex('Hello');
false

isAddress

caver.utils.isAddress(address)

Kiểm tra xem chuỗi đã cho có phải là địa chỉ Klaytn hợp lệ hay không. Nó cũng sẽ kiểm tra giá trị tổng kiểm nếu địa chỉ có chữ hoa và chữ thường.

Tham số

TêntypeMô tả

address

Chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nếu chuỗi đã cho là địa chỉ Klaytn hợp lệ.

Ví dụ

> caver.utils.isAddress('0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d');
true

> caver.utils.isAddress('c1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d');
true

> caver.utils.isAddress('0XC1912FEE45D61C87CC5EA59DAE31190FFFFF232D');
true // as all is uppercase, no checksum will be checked

> caver.utils.isAddress('0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d');
true

> caver.utils.isAddress('0xC1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d');
false // tổng kiểm tra sai

toChecksumAddress

caver.utils.toChecksumAddress(address)

Chuyển đổi địa chỉ Klaytn viết hoa hoặc viết thường thành địa chỉ giá trị tổng kiểm.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Địa chỉ giá trị tổng kiểm.

Ví dụ

> caver.utils.toChecksumAddress('0xc1912fee45d61c87cc5ea59dae31190fffff232d');
"0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d"

> caver.utils.toChecksumAddress('0XC1912FEE45D61C87CC5EA59DAE31190FFFFF232D');
"0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d" // giống như trên

checkAddressChecksum

caver.utils.checkAddressChecksum(address)

Kiểm tra giá trị tổng kiểm của một địa chỉ đã cho. Trả về false trên các địa chỉ không phải là giá trị tổng kiểm.

Tham số

TênLoạiMô tả

address

Chuỗi

Một chuỗi địa chỉ.

Giá trị trả về

typeMô tả

Boolean

true khi giá trị tổng kiểm của địa chỉ hợp lệ, false nếu đó không phải là địa chỉ giá trị tổng kiểm hoặc giá trị tổng kiểm không hợp lệ.

Ví dụ

> caver.utils.checkAddressChecksum('0xc1912fEE45d61C87Cc5EA59DaE31190FFFFf232d');
true

toHex

caver.utils.toHex(mixed)

Chuyển đổi giá trị đã cho bất kỳ thành HEX. Chuỗi số sẽ được hiểu là số. Chuỗi văn bản sẽ được hiểu là chuỗi UTF-8.

Tham số

TênLoạiMô tả

hỗn hợp

Chuỗi | Số | BN | BigNumber

Đầu vào để chuyển đổi sang HEX.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi số HEX kết quả.

Ví dụ

> caver.utils.toHex('234');
"0xea"

> caver.utils.toHex(234);
"0xea"

> caver.utils.toHex(new BN('234'));
"0xea"

> caver.utils.toHex(new BigNumber('234'));
"0xea"

> caver.utils.toHex('I have 100€');
"0x49206861766520313030e282ac"

toBN

caver.utils.toBN(number)

Chuyển đổi một cách an toàn mọi giá trị đã cho (bao gồm đối tượng BigNumber.js) thành BN.js để xử lý các số lớn trong JavaScript./a>) thành BN.js để xử lý các số lớn trong JavaScript.

LƯU Ý: Chỉ với lớp BN.js, hãy sử dụng caver.utils.BN.

Tham số

TêntypeMô tả

số

Chuỗi | Số | HEX

Số để chuyển đổi thành một số lớn.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Phiên bản BN.js.

Ví dụ

> caver.utils.toBN(1234).toString();
"1234"

> caver.utils.toBN('1234').add(caver.utils.toBN('1')).toString();
"1235"

> caver.utils.toBN('0xea').toString();
"234"

hexToNumberString

caver.utils.hexToNumberString(hex)

Trả về biểu diễn số của một giá trị HEX nhất định dưới dạng chuỗi.

Tham số

TênLoạiMô tả

hexString

Chuỗi số HEX

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Số dưới dạng chuỗi.

Ví dụ

> caver.utils.hexToNumberString('0xea');
"234"

hexToNumber

caver.utils.hexToNumber(hex)

Trả về biểu diễn số của một giá trị HEX đã cho.

LƯU Ý: Hàm này không hiệu quả với các số lớn, thay vào đó hãy sử dụng caver.utils.toBN.

Tham số

TênLoạiMô tả

hexString

Chuỗi số HEX

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Số

Biểu diễn số của một giá trị HEX đã cho.

Ví dụ

> caver.utils.hexToNumber('0xea');
234

numberToHex

caver.utils.numberToHex(number)

Trả về biểu diễn HEX của một giá trị số đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

số

Chuỗi | Số | BN | BigNumber

Một số dưới dạng chuỗi hoặc số.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Giá trị HEX của số đã cho.

Ví dụ

> caver.utils.numberToHex('234');
'0xea'

hexToUtf8

caver.utils.hexToUtf8(hex)
caver.utils.hexToString(hex) // ALIAS

Trả về biểu diễn chuỗi UTF-8 của một giá trị HEX đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

Chuỗi

Chuỗi số HEX để chuyển đổi thành chuỗi UTF-8.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi UTF-8.

Ví dụ

> caver.utils.hexToUtf8('0x49206861766520313030e282ac');
"I have 100€"

hexToAscii

caver.utils.hexToAscii(hex)

Trả về biểu diễn chuỗi ASCII của một giá trị HEX đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

hex

Chuỗi

Một chuỗi số HEX để chuyển đổi thành một chuỗi ASCII.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi ASCII.

Ví dụ

> caver.utils.hexToAscii('0x4920686176652031303021');
"I have 100!"

utf8ToHex

caver.utils.utf8ToHex(string)
caver.utils.stringToHex(string) // ALIAS

Trả về biểu diễn HEX của một chuỗi UTF-8 đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi

Chuỗi UTF-8 để chuyển đổi thành chuỗi số HEX.

Giá trị trả về

typeMô tả

Chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.utf8ToHex('I have 100€');
"0x49206861766520313030e282ac"

asciiToHex

caver.utils.asciiToHex(string)

Trả về biểu diễn HEX của một chuỗi ASCII đã cho.

Tham số

TênLoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi

Một chuỗi ASCII để chuyển đổi thành chuỗi số HEX.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.asciiToHex('I have 100!');
"0x4920686176652031303021"

hexToBytes

caver.utils.hexToBytes(hex)

Trả về một mảng byte từ chuỗi số HEX đã cho.

Tham số

TêntypeMô tả

hex

Chuỗi số HEX

Một chuỗi số HEX được chuyển đổi.

Giá trị trả về

typeMô tả

Mảng

Mảng byte.

Ví dụ

> caver.utils.hexToBytes('0x000000ea');
[ 0, 0, 0, 234 ]

bytesToHex

caver.utils.bytesToHex(byteArray)

Trả về một chuỗi số HEX từ một mảng byte.

Tham số

TênLoạiMô tả

byteArray

Mảng

Một mảng byte để chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi số HEX.

Ví dụ

> caver.utils.bytesToHex([ 72, 101, 108, 108, 111, 33, 36 ]);
"0x48656c6c6f2125"

toPeb

caver.utils.toPeb(number [, unit])

Chuyển đổi giá trị KLAY bất kỳ thành peb.

LƯU Ý: "peb" là đơn vị KLAY nhỏ nhất và bạn phải luôn tính toán bằng peb và chỉ chuyển đổi vì lý do hiển thị.

Tham số

TênLoạiMô tả

số

Chuỗi | Số | BN

Giá trị.

đơn vị

Chuỗi

(tùy chọn, mặc định là "KLAY") KLAY để chuyển đổi. Các đơn vị có thể là: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi | BN

Nếu một số hoặc một chuỗi được cung cấp, nó sẽ trả về một chuỗi số, nếu không thì sẽ là một phiên bản BN.js.

Ví dụ

> caver.utils.toPeb('1', 'KLAY');
"1000000000000000000"

fromPeb

caver.utils.fromPeb(number [, unit])

LƯU Ý: "peb" là đơn vị KLAY nhỏ nhất và bạn phải luôn tính toán bằng KLAY và chỉ chuyển đổi vì lý do hiển thị.

Tham số

TênLoạiMô tả

số

Chuỗi | Số | BN

Giá trị tính bằng peb.

đơn vị

Chuỗi

(tùy chọn, mặc định là "KLAY") KLAY để chuyển đổi sang. Các đơn vị có thể là: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000'

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi | BN

Nếu một số hoặc một chuỗi được cung cấp, nó sẽ trả về một chuỗi số, nếu không thì sẽ là một phiên bản BN.js.

Ví dụ

> caver.utils.fromPeb('1', 'KLAY');
"0.000000000000000001"

unitMap

caver.utils.unitMap

Hiển thị tất cả các giá trị KLAY có thể có và số lượng của chúng tính bằng peb.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Đối tượng

Với các thuộc tính sau: - peb: '1' - kpeb: '1000' - Mpeb: '1000000' - Gpeb: '1000000000' - Ston: '1000000000' - uKLAY: '1000000000000' - mKLAY: '1000000000000000' - KLAY: '1000000000000000000' - kKLAY: '1000000000000000000000' - MKLAY: '1000000000000000000000000' - GKLAY: '1000000000000000000000000000'

Ví dụ

> caver.utils.unitMap


{
 peb: '1',
 kpeb: '1000',
 Mpeb: '1000000',
 Gpeb: '1000000000',
 Ston: '1000000000',
 uKLAY: '1000000000000',
 mKLAY: '1000000000000000',
 KLAY: '1000000000000000000',
 kKLAY: '1000000000000000000000',
 MKLAY: '1000000000000000000000000',
 GKLAY: '1000000000000000000000000000',
}

padLeft

caver.utils.padLeft(string, characterAmount [, sign])
caver.utils.leftPad(string, characterAmount [, sign]) // ALIAS

Thêm phần đệm vào bên trái của một chuỗi. Hữu ích khi thêm phần đệm vào chuỗi số HEX.

Tham số

TênLoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi

Chuỗi để thêm phần đệm vào bên trái.

characterAmount

Số

Số lượng ký tự mà tổng chuỗi phải có.

Chuỗi

(tùy chọn) Ký tự để sử dụng, mặc định là "0".

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi đệm.

Ví dụ

> caver.utils.padLeft('0x3456ff', 20);
"0x000000000000003456ff"

> caver.utils.padLeft(0x3456ff, 20);
"0x000000000000003456ff"

> caver.utils.padLeft('Hello', 20, 'x');
"xxxxxxxxxxxxxxxHello"

padRight

caver.utils.padRight(string, characterAmount [, sign])
caver.utils.rightPad(string, characterAmount [, sign]) // ALIAS

Thêm phần đệm vào bên phải của chuỗi, Hữu ích khi thêm phần đệm vào chuỗi số HEX.

Tham số

TênLoạiMô tả

chuỗi

Chuỗi

Chuỗi để thêm phần đệm vào bên phải.

characterAmount

Số

Số lượng ký tự mà tổng chuỗi phải có.

Chuỗi

(tùy chọn) Ký tự để sử dụng, mặc định là "0".

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi đệm.

Ví dụ

> caver.utils.padRight('0x3456ff', 20);
"0x3456ff00000000000000"

> caver.utils.padRight(0x3456ff, 20);
"0x3456ff00000000000000"

> caver.utils.padRight('Hello', 20, 'x');
"Helloxxxxxxxxxxxxxxx"

toTwosComplement

caver.utils.toTwosComplement(number)

Chuyển đổi một số âm thành phần bù hai.

Tham số

TênLoạiMô tả

số

Số | Chuỗi | BigNumber

Số cần chuyển đổi.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi số hex đã chuyển đổi.

Ví dụ

> caver.utils.toTwosComplement('-1');
"0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"

> caver.utils.toTwosComplement(-1);
"0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"

> caver.utils.toTwosComplement('0x1');
"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"

> caver.utils.toTwosComplement(-15);
"0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1"

> caver.utils.toTwosComplement('-0x1');
"0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"

isContractDeployment

caver.utils.isContractDeployment(transactionObject)

Trả về true nếu giao dịch đã cho là giao dịch triển khai hợp đồng thông minh. Trả về false nếu giao dịch không phải là giao dịch triển khai hợp đồng thông minh. Kết quả được xác định bởi giá trị của các tham số trong transactionObject. Đảm bảo tất cả các tham số bắt buộc được đặt chính xác.

LƯU Ý caver.klay.isContractDeployment được hỗ trợ từ v1.0.1-rc.8. Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt từ phiên bản v1.0.1-rc.8 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

transactionObject

Đối tượng

Đối tượng giao dịch mà bạn muốn xác định xem giao dịch có dành cho triển khai hợp đồng thông minh hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nghĩa là đối tượng giao dịch dùng cho việc triển khai hợp đồng thông minh.

Ví dụ

> caver.utils.isContractDeployment({
  type: 'SMART_CONTRACT_DEPLOY',
  from: '0x90B3E9A3770481345A7F17f22f16D020Bccfd33e',
  nonce: '0x8',
  data: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: '0x3b9ac9ff',
  gasPrice: '0x5d21dba00',
  value: '0x0',
  chainId: '0x1',
})
true

> caver.utils.isContractDeployment({
  type: 'LEGACY',
  from: '0x90B3E9A3770481345A7F17f22f16D020Bccfd33e',
  data: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: '0x3b9ac9ff',
})
true

> caver.utils.isContractDeployment({
  from: '0x90B3E9A3770481345A7F17f22f16D020Bccfd33e',
  data: '0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029',
  gas: '0x3b9ac9ff',
})
true

> caver.utils.isContractDeployment({
  type: 'ACCOUNT_UPDATE',
  from: '0x88e245dec96830f012f8fc1806bc623b3774560d',
  publicKey: '0x4ef27ba4b7d1ae09b166744c5b7ee4a7a0cc5c76b2e5d74523a0a4fb56db319162ff3255302045cd047a27141916d55615a7c1ead06e211e62119e7bc2a40def',
  nonce: '0x0',
  gas: '0x3b9ac9ff',
  chainId: '0x7e3',
  gasPrice: '0x5d21dba00',
})
false

xyPointFromPublicKey

caver.utils.xyPointFromPublicKey(publicKey)

Trả về tọa độ x và y của publicKey đã cho. Để biết thêm thông tin về mật mã khóa, xem Mật mã đường cong Elliptic.cong Elliptic.

LƯU Ý Hàm này không chứa bất kỳ logic nào để kiểm tra xem khóa công khai có hợp lệ hay không. Hàm chỉ chia publicKey đầu vào thành các điểm x và y theo độ dài.

Tham số

TênLoạiMô tả

publicKey

Chuỗi

PublicKey để nhận điểm x và y.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Mảng

Một mảng lưu trữ các điểm x và y. Chỉ mục 0 có điểm x và chỉ mục 1 có điểm y.

Ví dụ

> caver.utils.xyPointFromPublicKey('0xa5862ded55cd9c7e9ff246dbc264ca5d5c605308f59b74e581b4f089d4c8c88cb9f00df6a56493f6029af215d266c907660ea0f7a4111ea025ea9d9be418fa55')
[ 
  '0xa5862ded55cd9c7e9ff246dbc264ca5d5c605308f59b74e581b4f089d4c8c88c',
  '0xb9f00df6a56493f6029af215d266c907660ea0f7a4111ea025ea9d9be418fa55'
]

isHexPrefixed

caver.utils.isHexPrefixed(input)

Trả về true nếu đầu vào là một chuỗi số hex có tiền tố 0x, nếu không sẽ trả về false.

LƯU Ý caver.klay.isHexPrefixed được hỗ trợ kể từ phiên bản v1.0.1. Để sử dụng tính năng này, vui lòng cài đặt phiên bản v1.0.1 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi

Giá trị được xác định xem tham số có phải là chuỗi số hex có tiền tố 0x hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nghĩa là đầu vào là chuỗi số hex có tiền tố 0x.

Ví dụ

> caver.utils.isHexPrefixed('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
true

> caver.utils.isHexPrefixed('0x1')
true

> caver.utils.isHexPrefixed('0xqwer')
false

> caver.utils.isHexPrefixed('1')
false

addHexPrefix

caver.utils.addHexPrefix(input)

Trả về một chuỗi số hex có tiền tố là 0x. Nếu đầu vào đã có tiền tố 0x hoặc một chuỗi không phải hex thì giá trị đầu vào được trả về nguyên trạng.

LƯU Ý caver.klay.addHexPrefix được hỗ trợ kể từ phiên bản v1.0.1. Để sử dụng tính năng này, vui lòng cài đặt phiên bản v1.0.1 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi

Giá trị chuỗi có tiền tố là 0x.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Chuỗi hex có tiền tố 0x sẽ được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.addHexPrefix('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

> caver.utils.addHexPrefix('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

stripHexPrefix

caver.utils.stripHexPrefix(input)

Trả về kết quả với tiền tố 0x bị loại bỏ khỏi đầu vào.

LƯU Ý caver.klay.stripHexPrefix được hỗ trợ từ phiên bản v1.0.1. Để sử dụng tính năng này, vui lòng cài đặt phiên bản v1.0.1 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi

Chuỗi để xóa tiền tố 0x.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Chuỗi

Một chuỗi bị loại bỏ 0x được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.stripHexPrefix('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

> caver.utils.stripHexPrefix('0xa5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
'a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9'

toBuffer

caver.utils.toBuffer(input)

Hàm này chuyển đổi đầu vào thành Bộ đệm. Để chuyển đổi một đối tượng thành Bộ đệm bằng toBuffer, đối tượng đó phải triển khai hàm toArray. Đối với đầu vào loại chuỗi, hàm này chỉ hoạt động với chuỗi hex có tiền tố 0x.

LƯU Ý caver.klay.toBuffer được hỗ trợ từ v1.1.0. Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt v1.1.0 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Bộ đệm | Chuỗi | Số | Mảng | BN | Đối tượng

Giá trị sẽ được chuyển đổi thành Bộ đệm.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Bộ đệm

Giá trị được chuyển đổi thành loại Bộ đệm được trả về.

Ví dụ

// Bộ đệm
> caver.utils.toBuffer(Buffer.alloc(0))
<Buffer >
// Chuỗi hex có tiền tố 0x
> caver.utils.toBuffer('0x1234')
<Buffer 12 34>
// Số
> caver.utils.toBuffer(1)
<Buffer 01>
// Mảng
> caver.utils.toBuffer([1,2,3])
<Buffer 01 02 03>
// BN
> caver.utils.toBuffer(new caver.utils.BN(255))
<Buffer ff>
// Đối tượng thực hiện hàm toArray
> caver.utils.toBuffer({toArray: function() {return [1,2,3,4]}})
<Buffer 01 02 03 04>
// vô giá trị hoặc không xác định
> caver.utils.toBuffer(null)
<Buffer >
> caver.utils.toBuffer(undefined)
<Buffer >
// chuỗi số hex không có tiền tố 0x
> caver.utils.toBuffer('0xqwer')
Error: Failed to convert string to Buffer. Hàm 'toBuffer' chỉ hỗ trợ chuỗi số hex có tiền tố 0x
// Đối tượng không triển khai hàm toArray
> caver.utils.toBuffer({})
Lỗi: Để chuyển đổi một đối tượng thành bộ đệm, hàm toArray phải được triển khai bên trong đối tượng

numberToBuffer

caver.utils.numberToBuffer(input)

Hàm này chuyển đổi một số thành Bộ đệm. caver.utils.toBuffer có hoạt động tương tự như hàm này khi đầu vào là một số.

LƯU Ý caver.klay.numberToBuffer được hỗ trợ từ v1.1.0. Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt v1.1.0 trở lên.

Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi | Số | BN

Một số được chuyển đổi thành Bộ đệm.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Bộ đệm

Giá trị được chuyển đổi thành loại Bộ đệm được trả về.

Ví dụ

> caver.utils.numberToBuffer(1)
<Buffer 01>
> caver.utils.numberToBuffer('2')
<Buffer 02>
> caver.utils.numberToBuffer('0x3')
<Buffer 03>
> caver.utils.numberToBuffer(new caver.utils.BN(4))
<Buffer 04>

isTxHash

caver.utils.isTxHash(input)

Trả về true nếu đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch, nếu không sẽ trả về false. Hàm này chỉ xem xét đầu vào và xác định xem nó có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không. LƯU Ý caver.klay.isTxHash được hỗ trợ kể từ phiên bản v1.2.0-rc.1. Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt từ phiên bản v1.2.0-rc.1 trở lên. Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi

Giá trị được xác định xem tham số có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nghĩa là đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch.

Ví dụ

// with '0x' hex prefix
> caver.utils.isTxHash('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true
// không có tiền tố hex
> caver.utils.isTxHash('e9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true
> caver.utils.isTxHash('0x1')
false

isTxHashStrict

caver.utils.isTxHashStrict(input)

Trả về true nếu đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch, nếu không sẽ trả về false. Hàm này chỉ xem xét đầu vào và xác định xem nó có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không. Sự khác biệt đối với caver.utils.isTxHash là nó cho là HEX có tiền tố là 0x. LƯU Ý caver.klay.isTxHashStrict được hỗ trợ kể từ phiên bản v1.2.0-rc.1. Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt từ phiên bản v1.2.0-rc.1 trở lên. Tham số

TênLoạiMô tả

nhập

Chuỗi

Giá trị được xác định xem tham số có ở định dạng hàm băm giao dịch hay không.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nghĩa là đầu vào ở định dạng hàm băm giao dịch.

Ví dụ

// with '0x' hex prefix
> caver.utils.isTxHashStrict('0xe9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
true
// không có tiền tố hex
> caver.utils.isTxHashStrict('e9a11d9ef95fb437f75d07ce768d43e74f158dd54b106e7d3746ce29d545b550')
false
> caver.utils.isTxHashStrict('0x1')
false

isValidPrivateKey

caver.utils.isValidPrivateKey(privateKey)

Trả về true nếu privateKey hợp lệ, nếu không thì trả về false.

Tham số

TênLoạiMô tả

privateKey

Chuỗi

Chuỗi khóa riêng để xác thực.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true có nghĩa là privateKey hợp lệ.

Ví dụ

> caver.utils.isValidPrivateKey('0x{private key}')
true

> caver.utils.isValidPrivateKey('{private key}')
true

> caver.utils.isValidPrivateKey('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
false

isValidPublicKey

caver.utils.isValidPublicKey(publicKey)

Trả về true nếu publicKey hợp lệ, nếu không sẽ trả về false.

LƯU Ý caver.utils.isValidPublicKey được hỗ trợ kể từ caver-js v1.2.0.

Tham số

TênLoạiMô tả

publicKey

Chuỗi

Chuỗi khóa công khai để xác thực.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Boolean

true nghĩa là publicKey hợp lệ.

Ví dụ

// xác thực bằng khóa công khai không nén
> caver.utils.isValidPublicKey('0xbd6405a7f14f57ecea4a6ffe774ee26d051f7eed13257c9a574055b20e42bab0e8beba92e2e675101eb2a55ba4693080d0bf14548beae7bc93b18b72d10dd350')
true

// xác thực bằng khóa công khai nén
> caver.utils.isValidPublicKey('0x02bd6405a7f14f57ecea4a6ffe774ee26d051f7eed13257c9a574055b20e42bab0')
true

> caver.utils.isValidPublicKey('{private key}')
false

> caver.utils.isValidPublicKey('0x{private key}')
false

> caver.utils.isValidPublicKey('a5b0cd8c87e77879d64cc064ee239ed6f71cacf9')
false