Ủy thác phí một phần

TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio

TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY. Vì Klaytn cung cấp nhiều loại giao dịch sao cho mỗi loại giao dịch chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio bị giới hạn gửi KLAY đến một tài khoản được sở hữu bên ngoài. Vì thế, TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi một lượng bằng tỷ lệ cho trước của phí giao dịch.

 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. Ví dụ: Nếu feeRatio là 30 thì 30% của khoản phí sẽ do người trả phí thanh toán và phần 70% còn lại của khoản phí sẽ do người gửi thanh toán.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhtypeMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x0a.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, feeRatio]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, feeRatio]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, feeRatio, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, feeRatio, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf83ab6f50a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1e018080
SigHash 0x0f7d520cd00034299b36004c21b571263dbb9a77edbd5920c4136f7f74050d9d
Signature f845f84325a0dde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090caa01c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf84fb6f50a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1e945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x38123c30a5f83db853e9ae4e8dd8d4f6aa6840415acffb8dbf18b2050463dec4
SignatureFeePayer f845f84326a0091ecf53f91bb97bb694f2f2443f3563ac2b646d651497774524394aae396360a044228b88f275aa1ec1bab43681d21dc7e3a676786ed1906f6841d0a1a188f88a
TxHashRLP 0x0af8d78204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84325a0dde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090caa01c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0091ecf53f91bb97bb694f2f2443f3563ac2b646d651497774524394aae396360a044228b88f275aa1ec1bab43681d21dc7e3a676786ed1906f6841d0a1a188f88a
TxHash 83a89f4debd8e9d6374b987e25132b3a4030c9cf9ace2fc6e7d1086fcea2ce40
SenderTxHashRLP 0x0af87b8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84325a0dde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090caa01c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956
SenderTxHash 4711ed4023e821425968342c1d50063b6bc3176b1792b7075cfeee3656d450f6

  TX(83a89f4debd8e9d6374b987e25132b3a4030c9cf9ace2fc6e7d1086fcea2ce40)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x25","R":"0xdde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090ca","S":"0x1c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0x91ecf53f91bb97bb694f2f2443f3563ac2b646d651497774524394aae396360","S":"0x44228b88f275aa1ec1bab43681d21dc7e3a676786ed1906f6841d0a1a188f88a"}]
  Hex:      0af8d78204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84325a0dde32b8241f039a82b124fe94d3e556eb08f0d6f26d07dcc0f3fca621f1090caa01c8c336b358ab6d3a2bbf25de2adab4d01b754e2fb3b9b710069177d54c1e956945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0091ecf53f91bb97bb694f2f2443f3563ac2b646d651497774524394aae396360a044228b88f275aa1ec1bab43681d21dc7e3a676786ed1906f6841d0a1a188f88a

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x7ad6ed1f9955be00db8fb5452125f0e9a3c0856abb5b4cc4aed91ffc134321da",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xb8583f638efefb297922aa8b8a30cf451a30e266126d52da03ba9ead0fbb1ccd",
   "S": "0x4bc5ca3756f88d857d115b128b00babe5b3c0b089f087a0b30a9ced269e00603"
  }
 ],
 "feeRatio": "0x14",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x8ca0",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x3",
 "senderTxHash": "0xac372c68d2937383d4344a2d187e70b207c76160eb407b68e08c944b919328de",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x1a8d5bf583843ceba87943569a34a8a6caa18a9ab5e4cf6914d8048e607787bc",
   "S": "0x27458275c84adcb8144b4596946111f1a539643941de74f587fa69a7df98ed1b"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0x670ff613022278cc2551a7e4669d8911f1658ffaa4dcc3695b14f39194a8a38c",
 "transactionIndex": "0x3",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio",
 "typeInt": 10,
 "value": "0x989680"
}

TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio

TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio được sử dụng khi người dùng muốn gửi KLAY với một tin nhắn cụ thể. TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản sở hữu bên ngoài. Để chuyển KLAY đến một tài khoản hợp đồng thông minh, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi theo tỷ lệ phí của khoản phí giao dịch.

 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. Ví dụ: Nếu feeRatio là 30 thì 30% của khoản phí sẽ do người trả phí thanh toán và phần 70% còn lại của khoản phí sẽ do người gửi thanh toán.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhMô tảLoại

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x12.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu gắn kèm theo giao dịch. Thông điệp cần được truyền vào thuộc tính này.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf842b83df83b128204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f1e018080
SigHash 0x50eef45abe0743dce17e40db185d1d85607245a545f7517a52b90f3673aff689
Signature f845f84326a0769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78a06a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf857b83df83b128204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f1e945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x09583a871c38a4860e336bfa5f16003feec75e710cfd9186c37892cee7d9775b
SignatureFeePayer f845f84325a0c1c54bdc72ce7c08821329bf50542535fac74f4bba5de5b7881118a461d52834a03a3a64878d784f9af91c2e3ab9c90f17144c47cfd9951e3588c75063c0649ecd
TxHashRLP 0x12f8dd8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f1ef845f84326a0769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78a06a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a0c1c54bdc72ce7c08821329bf50542535fac74f4bba5de5b7881118a461d52834a03a3a64878d784f9af91c2e3ab9c90f17144c47cfd9951e3588c75063c0649ecd
TxHash abcb0fd8ebb8f62ac899e5211b9ba47fe948a8efd815229cc4ed9cd781464f15
SenderTxHashRLP 0x12f87b8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84326a0769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78a06a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4
SenderTxHash 2c4e8cd3c68a4aacae51c695e857cfc1a019037ca71d8cd1e8ca56ec4eaf55b1

  TX(abcb0fd8ebb8f62ac899e5211b9ba47fe948a8efd815229cc4ed9cd781464f15)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0x769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78","S":"0x6a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  FeePayerSig:  [{"V":"0x25","R":"0xc1c54bdc72ce7c08821329bf50542535fac74f4bba5de5b7881118a461d52834","S":"0x3a3a64878d784f9af91c2e3ab9c90f17144c47cfd9951e3588c75063c0649ecd"}]
  Data:     36383635366336633666
  Hex:      12f8dd8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b8568656c6c6f1ef845f84326a0769f0afdc310289f9b24decb5bb765c8d7a87a6a4ae28edffb8b7085bbd9bc78a06a7b970eea026e60ac29bb52aee10661a4222e6bdcdfb3839a80586e584586b4945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a0c1c54bdc72ce7c08821329bf50542535fac74f4bba5de5b7881118a461d52834a03a3a64878d784f9af91c2e3ab9c90f17144c47cfd9951e3588c75063c0649ecd

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x7ad6ed1f9955be00db8fb5452125f0e9a3c0856abb5b4cc4aed91ffc134321da",
 "blockNumber": "0x1",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x1f71cc0dee26dce62a987d189650ee62a6751fcde1c7f7915abaf6c0137930da",
   "S": "0x585115c7eecb3a88e3805a90be8cb6458f245029274a781afd2b867579ff73fa"
  }
 ],
 "feeRatio": "0x1e",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0x8e94",
 "input": "0x68656c6c6f",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x6",
 "senderTxHash": "0xe68e9194c5448d17137f00aae392ade4d8a143c1ae4f3c5a2340a332bce009e4",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x60e5da74cc0f7d73b57dc4b2a5bb7dd05d40757b47febc079e3a43769878abc3",
   "S": "0x68e16f2a7bce21e16cebbe22a3624aa5edd814dd74a70ab8aaf850cd7a4b757f"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x75c3098be5e4b63fbac05838daaee378dd48098d",
 "transactionHash": "0xda18ebcf420af8a0a7acf6636711540f71b8bb65bc86e960e6a6bbb665a062f3",
 "transactionIndex": "0x6",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedValueTransferMemoWithRatio",
 "typeInt": 18,
 "value": "0x989680"
}

TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio

TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio triển khai một hợp đồng thông minh. Tỷ lệ cho trước của phí giao dịch do người trả phí thanh toán. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi theo tỷ lệ phí của khoản phí giao dịch.

 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. Ví dụ: Nếu feeRatio là 30 thì 30% của khoản phí sẽ do người trả phí thanh toán và phần 70% còn lại của khoản phí sẽ do người gửi thanh toán.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. Một hợp đồng thông minh được triển khai bằng mã trong input. Địa chỉ đã triển khai sẽ được trả về qua contractAddress trong biên lai.

 5. value KLAY sẽ được chuyển từ người gửi đến người nhận.

Thuộc tính

Thuộc tínhtypeMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x2a.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

*common.Address (Go)

Địa chỉ tài khoản sẽ nhận giá trị được chuyển. Hiện tại giá trị này phải bằng 0. Tính năng xác định địa chỉ sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu được gắn kèm giao dịch, dùng để thực thi giao dịch.

humanReadable

bool (Go)

Đây phải là giá trị false vì địa chỉ có thể đọc chưa được hỗ trợ. Nếu giá trị là true, giao dịch sẽ bị từ chối.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

codeFormat

uint8 (Go)

Định dạng mã của mã hợp đồng thông minh. Hiện tại, giá trị được hỗ trợ chỉ có EVM(0x00).

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, feeRatio, codeFormat]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, feeRatio, codeFormat]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, feeRatio, codeFormat, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, humanReadable, feeRatio, codeFormat, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf90241b9023bf902382a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029011e80018080
SigHash 0x000db9e2246975d7242e2fb45279ff42bc0269e544e3b1589ea78e760775cc2c
Signature f845f84326a0cfe8dc29d31916b3f661a4774cb8d44d39ae700a9fb6ca04327f84bbe4de1486a01616e09ced403420cac1363d14e705b7a323518b1ce5124b16f06871c00ac424
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf90256b9023bf902382a8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029011e80945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xedd4031ccfb27867cbd856192cec0a538ab25f6bc632f3075bf7be8368983cea
SignatureFeePayer f845f84325a0e29dae81defc027f059cd6a55ff74156b9c5bdb811460f09fc8d167c01aaaea1a04eba34d4d5ebbce60e4998f03b7a4658263bb21063ddf68ad3b088d670de47c8
TxHashRLP 0x2af902da8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029011e80f845f84326a0cfe8dc29d31916b3f661a4774cb8d44d39ae700a9fb6ca04327f84bbe4de1486a01616e09ced403420cac1363d14e705b7a323518b1ce5124b16f06871c00ac424945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a0e29dae81defc027f059cd6a55ff74156b9c5bdb811460f09fc8d167c01aaaea1a04eba34d4d5ebbce60e4998f03b7a4658263bb21063ddf68ad3b088d670de47c8
TxHash 54b6f267c2dd508ffdd9d41fd6d04847ad975cede8fcd4d5af58ca959c534946
SenderTxHashRLP 0x2af9027e8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029011e80f845f84326a0cfe8dc29d31916b3f661a4774cb8d44d39ae700a9fb6ca04327f84bbe4de1486a01616e09ced403420cac1363d14e705b7a323518b1ce5124b16f06871c00ac424
SenderTxHash 57dfef9c923cba182cca00fa65d45aaf619613d843d585d3c4026a3bd0797366

  TX(54b6f267c2dd508ffdd9d41fd6d04847ad975cede8fcd4d5af58ca959c534946)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Data:     363038303630343035323334383031353631303031303537363030303830666435623530363130316465383036313030323036303030333936303030663330303630383036303430353236303034333631303631303036313537363366666666666666663763303130303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303630303033353034313636333161333964386566383131343631303038303537383036333633353335383662313436313030613735373830363337306130383233313134363130306361353738303633666436623765663831343631303066383537356233333630303039303831353236303031363032303532363034303831323038303534333439303831303139303931353538313534303139303535303035623334383031353631303038633537363030303830666435623530363130303935363130313064353635623630343038303531393138323532353139303831393030333630323030313930663335623631303063383733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313133353635623030356233343830313536313030643635373630303038306664356235303631303039353733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663630303433353136363130313437353635623334383031353631303130343537363030303830666435623530363130306338363130313539353635623630303035343831353635623733666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663136363030303930383135323630303136303230353236303430383132303830353433343930383130313930393135353831353430313930353535363562363030313630323035323630303039303831353236303430393032303534383135363562333336303030393038313532363030313630323035323630343038313230383035343930383239303535393038313131313536313031616635373630343035313333393038323135363130386663303239303833393036303030383138313831383538383838663139333530353035303530313536313031396335373631303161663536356233333630303039303831353236303031363032303532363034303930323038313930353535623530353630306131363536323761376137323330353832303632376361343662623039343738613031353736323830366363303063343331323330353031313138633763323663333061633538633465303965353163346630303239
  HumanReadable: true
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0xcfe8dc29d31916b3f661a4774cb8d44d39ae700a9fb6ca04327f84bbe4de1486","S":"0x1616e09ced403420cac1363d14e705b7a323518b1ce5124b16f06871c00ac424"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  CodeFormat:  CodeFormatEVM
  FeePayerSig:  [{"V":"0x25","R":"0xe29dae81defc027f059cd6a55ff74156b9c5bdb811460f09fc8d167c01aaaea1","S":"0x4eba34d4d5ebbce60e4998f03b7a4658263bb21063ddf68ad3b088d670de47c8"}]
  Hex:      2af902da8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0bb901fe608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029011e80f845f84326a0cfe8dc29d31916b3f661a4774cb8d44d39ae700a9fb6ca04327f84bbe4de1486a01616e09ced403420cac1363d14e705b7a323518b1ce5124b16f06871c00ac424945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a0e29dae81defc027f059cd6a55ff74156b9c5bdb811460f09fc8d167c01aaaea1a04eba34d4d5ebbce60e4998f03b7a4658263bb21063ddf68ad3b088d670de47c8

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "codeFormat": "0x0",
 "contractAddress": "0x636f6e7472616374332e6b6c6179746e00000000",
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x9dbd19852ce8d1bc36389c73aa45733ccd2af0186d78952ca2b7bf3828227c02",
   "S": "0x184f60af32203d5abd0e1ac8820887cc96189d4efc1ccddb5fb966e29a07c9cf"
  }
 ],
 "feeRatio": "0x21",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0xee6e6ed5",
 "humanReadable": true,
 "input": "0x608060405234801561001057600080fd5b506101de806100206000396000f3006080604052600436106100615763ffffffff7c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000350416631a39d8ef81146100805780636353586b146100a757806370a08231146100ca578063fd6b7ef8146100f8575b3360009081526001602052604081208054349081019091558154019055005b34801561008c57600080fd5b5061009561010d565b60408051918252519081900360200190f35b6100c873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610113565b005b3480156100d657600080fd5b5061009573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff60043516610147565b34801561010457600080fd5b506100c8610159565b60005481565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660009081526001602052604081208054349081019091558154019055565b60016020526000908152604090205481565b336000908152600160205260408120805490829055908111156101af57604051339082156108fc029083906000818181858888f193505050501561019c576101af565b3360009081526001602052604090208190555b505600a165627a7a72305820627ca46bb09478a015762806cc00c431230501118c7c26c30ac58c4e09e51c4f0029",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xc",
 "senderTxHash": "0xe24e58467268601dc5131fb9719ebbb4bed16244af05c37d916a92c98a6a62a5",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xb9497df1dd5c37786570f26745112fb828fb7b6de851bc11562eab77a76462b1",
   "S": "0x6231f2945f01004e68388ad1103cb00fd4f3f8b782667030d99779ecd47d7462"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e7472616374332e6b6c6179746e00000000",
 "transactionHash": "0x32944e85f2255b7ebc1101b136938a758295d57dca1203b997e7ee7873dd9eec",
 "transactionIndex": "0x5",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedSmartContractDeployWithRatio",
 "typeInt": 42,
 "value": "0x0"
}

TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio

TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecution thực thi hợp đồng thông minh với dữ liệu đã cho trong input. TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio chỉ được chấp nhận nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh. Để chuyển KLAY đến một tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài, hãy dùng TxTypeFeeDelegatedValueTransferWithRatio. Các thay đổi sau sẽ được tạo ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Nếu to là một tài khoản hợp đồng thông minh, mã sẽ được thực thi dựa trên input. Nếu không, giao dịch sẽ bị từ chối.

 2. Số dư của người trả phí giảm đi theo tỷ lệ phí của khoản phí giao dịch.

 3. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. Ví dụ: Nếu feeRatio là 30 thì 30% của khoản phí sẽ do người trả phí thanh toán và phần 70% còn lại của khoản phí sẽ do người gửi thanh toán.

 4. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 5. Nếu value được cung cấp, value KLAY được chuyển từ người gửi đến to của hợp đồng thông minh. Hợp đồng phải có hàm dự phòng khoản phải trả để nhận KLAY.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x32.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Lượng gas tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

đến

common.Address (Go)

Địa chỉ thực thi tài khoản hợp đồng thông minh.

giá trị

*big.Int (Go)

Số lượng KLAY tính bằng peb sẽ được chuyển.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

nhập

[]byte (Go)

Dữ liệu được gắn kèm giao dịch, dùng để thực thi giao dịch.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, to, value, from, input, feeRatio, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf861b85cf85a328204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21e018080
SigHash 0x1eeea77acecdd102a070ead80a00f388e039c11d813e6d4a63ec90bd0186b210
Signature f845f84326a074ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766fa04c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf876b85cf85a328204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21e945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0x8a13f42530219cddb490108e38c48e7b58bc02a82f4d797d8f4d85eb16f6d6a5
SignatureFeePayer f845f84325a04a4997524694d535976d7343c1e3a260f99ba53fcb5477e2b96216ec96ebb565a00f8cb31a35399d2b0fbbfa39f259c819a15370706c0449952c7cfc682d200d7c
TxHashRLP 0x32f8fc8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21ef845f84326a074ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766fa04c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a04a4997524694d535976d7343c1e3a260f99ba53fcb5477e2b96216ec96ebb565a00f8cb31a35399d2b0fbbfa39f259c819a15370706c0449952c7cfc682d200d7c
TxHash b204e530f2a7f010d65b6f0f7639d1e9fc8add73e3a0ff1551b11585c36d3bdb
SenderTxHashRLP 0x32f8a08204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21ef845f84326a074ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766fa04c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b
SenderTxHash d5e22319cbf020d422d8ba3a07da9d99b9300826637af85b4e061805dcb2c1b0

  TX(b204e530f2a7f010d65b6f0f7639d1e9fc8add73e3a0ff1551b11585c36d3bdb)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  To:      0x7b65B75d204aBed71587c9E519a89277766EE1d0
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Value:     0xa
  Data:     363335333538366230303030303030303030303030303030303030303030303062633539353166303535613835663431613362363266643666363861623764653736643239396232
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0x74ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766f","S":"0x4c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  FeePayerSig:  [{"V":"0x25","R":"0x4a4997524694d535976d7343c1e3a260f99ba53fcb5477e2b96216ec96ebb565","S":"0xf8cb31a35399d2b0fbbfa39f259c819a15370706c0449952c7cfc682d200d7c"}]
  Hex:      32f8fc8204d219830f4240947b65b75d204abed71587c9e519a89277766ee1d00a94a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba46353586b000000000000000000000000bc5951f055a85f41a3b62fd6f68ab7de76d299b21ef845f84326a074ccfee18dc28932396b85617c53784ee366303bce39a2401d8eb602cf73766fa04c937a5ab9401d2cacb3f39ba8c29dbcd44588cc5c7d0b6b4113cfa7b7d9427b945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84325a04a4997524694d535976d7343c1e3a260f99ba53fcb5477e2b96216ec96ebb565a00f8cb31a35399d2b0fbbfa39f259c819a15370706c0449952c7cfc682d200d7c

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xfd7cbb13af34814ae5072b7078e9d98ca1806859f452c7369c88fed70150ddee",
   "S": "0x6edee3341b62a2ef1488636a9395bc236ebcdfebc76ee3c933d48a65ea89440e"
  }
 ],
 "feeRatio": "0x42",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0xc444",
 "input": "0x6353586b0000000000000000000000000fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0xf",
 "senderTxHash": "0x5545f40855ac02770f8738629d2e81bd3d04df3d90bb2b6e676a10e747c0d946",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0xaf1fdf0874424ed6d86b1408d24e2dff36046669cf9d99282bec4a50713adfa6",
   "S": "0x20f25bf30b0d906cee734396914a5497076a7f50ce83954b09c9f46415af8f1"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "to": "0x636f6e74726163742e6b6c6179746e0000000000",
 "transactionHash": "0xc4af8d6b3353ad3ad240a747d185a094c6e751373c3c08c669eb37c50f01b7b1",
 "transactionIndex": "0x8",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedSmartContractExecutionWithRatio",
 "typeInt": 50,
 "value": "0xa"
}

TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio

TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio cập nhật khóa của tài khoản đã cho. Tỷ lệ cho trước của phí giao dịch do người trả phí thanh toán. Các thay đổi sau sẽ diễn ra nhờ loại giao dịch này.

 1. Số dư của người trả phí giảm đi theo tỷ lệ phí của khoản phí giao dịch.

 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. Ví dụ: Nếu feeRatio là 30 thì 30% của khoản phí sẽ do người trả phí thanh toán và phần 70% còn lại của khoản phí sẽ do người gửi thanh toán.

 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

 4. Khóa tài khoản được cập nhật bằng key.

 5. Các giao dịch được gửi từ tài khoản sẽ được xác thực bằng key này kể từ sau khi giao dịch này đã được thực thi.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x22.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Hệ số nhân để tính toán số lượng token mà người gửi sẽ thanh toán. Lượng token mà người gửi sẽ thanh toán được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Người gửi sẽ thanh toán khoản phí giao dịch là 10 KLAY nếu gas bằng 10 và gasPrice là 10^18. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Giá trị phí giao dịch tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

khóa

AccountKey (Go)

[AccountKey][] cần cập nhật cho tài khoản.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, feeRatio]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, feeRatio]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, feeRatio, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, rlpEncodedKey, feeRatio, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xf84ab845f843228204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d1e018080
SigHash 0x706ba7cd01e44008077a2abeafc3aacd64cbf210f49c64983f295a2e4cc03216
Signature f845f84326a00e5929f96dec2b41343a9e6f0150eef08741fe7dcece88cc5936c49ed19051dca05a07b07017190e0baba32bdf6352f5a358a2798ed3c56e704a63819b87cf8e3f
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf85fb845f843228204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d1e945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xd2a51cefec667747890e6bd11fd068e8796b5446f77e152367eaa3cf98c96b30
SignatureFeePayer f845f84326a0cf8d102de7c6b0a41d3f02aefb7e419522341734c98af233408298d0c424c04ba00286f89cab4668f728d7c269997116a49b80cec8776fc64e60588a9268571e35
TxHashRLP 0x22f8e58204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d1ef845f84326a00e5929f96dec2b41343a9e6f0150eef08741fe7dcece88cc5936c49ed19051dca05a07b07017190e0baba32bdf6352f5a358a2798ed3c56e704a63819b87cf8e3f945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0cf8d102de7c6b0a41d3f02aefb7e419522341734c98af233408298d0c424c04ba00286f89cab4668f728d7c269997116a49b80cec8776fc64e60588a9268571e35
TxHash 276f02c25ca4ced081dcfbb836755ced574993b047e648a583ed8d4144b3813f
SenderTxHashRLP 0x22f8898204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d1ef845f84326a00e5929f96dec2b41343a9e6f0150eef08741fe7dcece88cc5936c49ed19051dca05a07b07017190e0baba32bdf6352f5a358a2798ed3c56e704a63819b87cf8e3f
SenderTxHash e1d87538509549f4a1eb418f986bc53dc77b7eec3b2150f75cd787951d3e4b7f

  TX(276f02c25ca4ced081dcfbb836755ced574993b047e648a583ed8d4144b3813f)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Key:      AccountKeyPublic: S256Pubkey:{"x":"0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d","y":"0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3"}
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0xe5929f96dec2b41343a9e6f0150eef08741fe7dcece88cc5936c49ed19051dc","S":"0x5a07b07017190e0baba32bdf6352f5a358a2798ed3c56e704a63819b87cf8e3f"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0xcf8d102de7c6b0a41d3f02aefb7e419522341734c98af233408298d0c424c04b","S":"0x286f89cab4668f728d7c269997116a49b80cec8776fc64e60588a9268571e35"}]
  Hex:      22f8e58204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0ba302a1033a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d1ef845f84326a00e5929f96dec2b41343a9e6f0150eef08741fe7dcece88cc5936c49ed19051dca05a07b07017190e0baba32bdf6352f5a358a2798ed3c56e704a63819b87cf8e3f945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a0cf8d102de7c6b0a41d3f02aefb7e419522341734c98af233408298d0c424c04ba00286f89cab4668f728d7c269997116a49b80cec8776fc64e60588a9268571e35

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xfa3690925bae82ba662abe6d3af8993b7a7994d9f922cb1ae83c59c4a26a3b70",
   "S": "0x2bd481ddf40cb813dde5f67db0e3a6ad9ea46758ef97580a709b301c21530246"
  }
 ],
 "feeRatio": "0xb",
 "from": "0x636f6c696e332e6b6c6179746e00000000000000",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x5d21dba00",
 "gasUsed": "0xdac0",
 "key": "0x02a102c8785266510368d9372badd4c7f4a94b692e82ba74e0b5e26b34558b0f081447",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x0",
 "senderTxHash": "0x74be8f01f10a497dbe9ed10659ac8c4579b37f8b5022b9f7eec6362262d44845",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0xd17d2ae2290b35c560289797c955fa5dc1cc25606cfd198584665917da6795ff",
   "S": "0x7bc0450ff7319ccdbf50d38095501b895717cac775c6897d2381e7182aa25742"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0x90ccbf85ffd1f7e74620840fd9d270e030c6719e3c7b70bb8796c1cedf02fe88",
 "transactionIndex": "0x1",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedAccountUpdateWithRatio",
 "typeInt": 34
}

TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio

TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio hủy bỏ việc thực thi giao dịch có cùng số dùng một lần trong bể giao dịch. Để biết thêm chi tiết, hãy xem TxTypeCancel.

Các thay đổi sau sẽ được áp dụng nhờ loại giao dịch này. 1. Số dư của người trả phí giảm đi theo tỷ lệ phí nhất định của khoản phí giao dịch. 2. Số dư của người gửi giảm đi một lượng bằng phần còn lại của phí giao dịch. 3. Số dùng một lần của người gửi tăng thêm một đơn vị.

Thuộc tính

Thuộc tínhMô tảLoại

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x3a.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được thực thi.

giá gas

*big.Int (Go)

Đơn giá của gas tính bằng peb mà người gửi sẽ dùng để thanh toán phí giao dịch. Số tiền phí giao dịch được tính theo công thức gas * gasPrice. Ví dụ: Nếu giao dịch tốn 10 đơn vị gas và gasPrice là 10^18, phí giao dịch sẽ là 10 KLAY. Hãy xem Đơn vị của KLAY.

gas

uint64 (Go)

Giá trị phí giao dịch tối đa mà giao dịch được phép sử dụng.

từ

common.Address (Go)

Địa chỉ của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feeRatio

uint8 (Go)

Tỷ lệ phí của người trả phí. Khoảng hợp lệ là từ 1 đến 99. Số không (0) không được chấp nhận. Số từ 100 trở lên cũng không được chấp nhận.

txSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người gửi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác thực chữ ký của giao dịch.

feePayer

common.Address (Go)

Địa chỉ của người trả phí.

feePayerSignatures

[]{*big.Int, *big.Int, *big.Int} (Go)

Chữ ký của người trả phí.

Mã hóa RLP cho chữ ký của người gửi

Để tạo chữ ký của người gửi, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, feeRatio]), chainid, 0, 0])
SigHash = keccak256(SigRLP)
Signature = sign(SigHash, <the sender's private key>)

Mã hóa RLP cho chữ ký của người trả phí

Để tạo chữ ký của người trả phí, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

SigFeePayerRLP = encode([encode([type, nonce, gasPrice, gas, from, feeRatio]), feePayer, chainid, 0, 0])
SigFeePayerHash = keccak256(SigFeePayerRLP)
SignatureFeePayer = sign(SigFeePayerHash, <the fee payer's private key>)

Mã hóa RLP cho SenderTxHash

Để tạo một SenderTxHash, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
SenderTxHashRLP = type + encode([nonce, gasPrice, gas, from, feeRatio, txSignatures])
SenderTxHash = keccak256(SenderTxHashRLP)

Mã hóa RLP cho hàm băm giao dịch

Để tạo một hàm băm giao dịch, quá trình tuần tự hóa RLP phải diễn ra như sau:

txSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
txSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
feePayerSignatures (a single signature) = [[v, r, s]]
feePayerSignatures (two signatures) = [[v1, r1, s1], [v2, r2, s2]]
TxHashRLP = type + encode([nonce, gasPricke, gas, from, feeRatio, txSignatures, feePayer, feePayerSignatures])
TxHash = keccak256(TxHashRLP)

Mã hóa RLP (Ví dụ)

Phần dưới đây cho thấy kết quả của quá trình tuần tự hóa RLP và đối tượng giao dịch:

ChainID 0x1
PrivateKey 0x45a915e4d060149eb4365960e6a7a45f334393093061116b197e3240065ff2d8
PublicKey.X 0x3a514176466fa815ed481ffad09110a2d344f6c9b78c1d14afc351c3a51be33d
PublicKey.Y 0x8072e77939dc03ba44790779b7a1025baf3003f6732430e20cd9b76d953391b3
SigRLP 0xe4a0df3a8204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1e018080
SigHash 0xeccd1585e8e105bc034a72190c3e9312b5407736686aa0d34b1ad75320871014
Signature f845f84326a072efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5a062006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9
FeePayerPrivateKey 0xb9d5558443585bca6f225b935950e3f6e69f9da8a5809a83f51c3365dff53936
FeePayerPublicKey.X 0x327434d4cfc66ef8857d431419e9deebdc53a3e415edcc55382e2d417b8dd102
FeePayerPublicKey.Y 0x65fc97045707faf7b8f81ac65089d4cc71f69ad0bf1bc8559bc24f13fc284ced
SigRLPFeePayer 0xf839a0df3a8204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1e945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90f018080
SigHashFeePayer 0xf71b0b22d72ef59a063a865ee844e1ba0a103d707f06fb7013b3372ed169c705
SignatureFeePayer f845f84326a06ba5ef20c3049323fc94defe14ca162e28b86aa64f7cf497ac8a5520e9615614a04a0a0fc61c10b416759af0ce4ce5c09ca1060141d56d958af77050c9564df6bf
TxHashRLP 0x3af8c18204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84326a072efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5a062006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a06ba5ef20c3049323fc94defe14ca162e28b86aa64f7cf497ac8a5520e9615614a04a0a0fc61c10b416759af0ce4ce5c09ca1060141d56d958af77050c9564df6bf
TxHash 63604ebf68bfee51b2e3f54ddb2f19f9ea72d32b3fc70877324531ecda25817a
SenderTxHashRLP 0x3af8658204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84326a072efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5a062006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9
SenderTxHash c0818be4cffbacfe29be1134e0267e10fd1afb6571f4ccc95dcc67a788bab5e7

  TX(63604ebf68bfee51b2e3f54ddb2f19f9ea72d32b3fc70877324531ecda25817a)
  Type:     TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio
  From:     0xa94f5374Fce5edBC8E2a8697C15331677e6EbF0B
  Nonce:     1234
  GasPrice:   0x19
  GasLimit:   0xf4240
  Signature:   [{"V":"0x26","R":"0x72efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5","S":"0x62006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9"}]
  FeePayer:   0x5A0043070275d9f6054307Ee7348bD660849D90f
  FeeRatio:   30
  FeePayerSig:  [{"V":"0x26","R":"0x6ba5ef20c3049323fc94defe14ca162e28b86aa64f7cf497ac8a5520e9615614","S":"0x4a0a0fc61c10b416759af0ce4ce5c09ca1060141d56d958af77050c9564df6bf"}]
  Hex:      3af8c18204d219830f424094a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b1ef845f84326a072efa47960bef40b536c72d7e03ceaf6ca5f6061eb8a3eda3545b1a78fe52ef5a062006ddaf874da205f08b3789e2d014ae37794890fc2e575bf75201563a24ba9945a0043070275d9f6054307ee7348bd660849d90ff845f84326a06ba5ef20c3049323fc94defe14ca162e28b86aa64f7cf497ac8a5520e9615614a04a0a0fc61c10b416759af0ce4ce5c09ca1060141d56d958af77050c9564df6bf

Kết quả đầu ra RPC (Example)

Phần dưới đây cho thấy một đối tượng giao dịch được trả về qua JSON RPC.

{
 "blockHash": "0x82983fe294d286e76486760e6904369285554e1744af16786c2393a956fb4ec4",
 "blockNumber": "0x2",
 "contractAddress": null,
 "feePayer": "0x029fdce0457db02f05c4be9f67b7115cb8ea15ca",
 "feePayerSignatures": [
  {
   "V": "0x25",
   "R": "0x26c8b5038e9f7ff580f3323b8a06b6eb1b6ab13cac11c30de6c9b64230bdb992",
   "S": "0x6c4be67ace8551237e675da2b7b32ec2d7d7e07abf2eb299ebec6cc444460e13"
  }
 ],
 "feeRatio": "0x58",
 "from": "0x0fcda0f2efbe1b4e61b487701ce4f2f8abc3723d",
 "gas": "0x174876e800",
 "gasPrice": "0x0",
 "gasUsed": "0x8ca0",
 "nhật ký": [],
 "nhật kýBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "nonce": "0x12",
 "senderTxHash": "0xc9d2f558f6883bfea5113ce900499354fcb0004ff901dec51db7a5d80c3a7868",
 "signatures": [
  {
   "V": "0x26",
   "R": "0x88a484d1cc59824e05b933348df6ebe7b82ac68766a85e2aa5636c136ee2834c",
   "S": "0x104fee953e1a015f26b35da57acf15aa01eb5c6c0e79965200c3fe813003a4fe"
  }
 ],
 "trạng thái": "0x1",
 "transactionHash": "0x50c6840fee3297a8ff745025cb4fd27a7e662395620ad615458ea22034f37f6c",
 "transactionIndex": "0xb",
 "type": "TxTypeFeeDelegatedCancelWithRatio",
 "typeInt": 58
}

TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio

TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio là một giao dịch có phí ủy thác kèm theo tỷ lệ, dùng để neo dữ liệu chuỗi dịch vụ vào chuỗi chính của Klaytn. Các chuỗi dịch vụ gửi định kỳ loại giao dịch này đến chuỗi chính Klaytn để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về việc neo dữ liệu, hãy xem Neo. Vì đây cũng là một giao dịch ủy có phí ủy thác với tỷ lệ cho trước, người trả phí chỉ phải thanh toán phần nhất định của khoản phí giao dịch dựa theo tỷ lệ cho trước, đồng thời người gửi sẽ thanh toán phần còn lại. Lưu ý rằng giao dịch này không được phép gửi qua RPC. Hiện tại, giao dịch này được thực thi qua các kênh p2p riêng tư vì lý do bảo mật. Giao dịch này không làm thay đổi trạng thái của chuỗi khối Klaytn, ngoại trừ việc số dùng một lần của người gửi tăng lên một đơn vị.

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả

type

uint8 (Go)

Loại TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio. Thuộc tính này phải là 0x4a.

nonce

uint64 (Go)

Giá trị dùng để định danh duy nhất cho một giao dịch của người gửi. Nếu hai giao dịch có cùng một giá trị số dùng một lần do người gửi tạo ra, chỉ có một giao dịch sẽ được t