Di chuyển dữ liệu chuỗi

💡 Chỉ chạy lệnh di chuyển cho các nút PN và EN (không áp dụng với nút CN)

Lưu ý trước khi bắt đầu

  • Thông số kỹ thuật yêu cầu là m6i.8xlarge (32 lõi với dung lượng bộ nhớ 128GB) hoặc cao hơn

  • 7 ngày để chạy toàn bộ quy trình (Quá trình di chuyển được chia làm 2 phần)

    • Phần 1 - Di chuyển DB sang thư mục mới (Xuất hiện thông báo “Quá trình di chuyển trạng thái đã hoàn tất”)

    • Phần 2 - Tạo khối mới trên thư mục mới (thư mục cũ sẽ bị xóa sau bước này)

  • Cần có 500GB dung lượng trống

Chuyển đến Bảng điều khiển Klaytn

$ kpn attach klay.ipc

#bắt đầu di chuyển dữ liệu chuỗi
> admin.startStateMigration()
null

# Kiểm tra trạng thái
> admin.stateMigrationStatus

#ngừng di chuyển
> admin.stopStateMigration()

Last updated