Gas

klay_feeHistory

Trả về phí cơ sở cho mỗi gas và phí ưu tiên hiệu quả của một giao dịch trên mỗi lịch sử gas đối với phạm vi khối được yêu cầu, nếu có.

LƯU Ý: API này có hiệu lực sau Klaytn v1.8.0

Tham số

TêntypeMô tả

blockCount

SỐ LƯỢNG

Số khối trong phạm vi được yêu cầu ở dạng thập lục phân. Có thể yêu cầu trong khoảng từ 1 (0x1) đến 1024 (0x400) khối trong một truy vấn duy nhất. Nếu không có đủ các khối cần truy vấn, thì số lượng khối trả về có thể ít hơn số lượng khối yêu cầu.

lastBlock

SỐ LƯỢNG | THẺ

Khối được đánh số cao nhất trong phạm vi được yêu cầu dưới dạng số khối hoặc thẻ khối.

rewardPercentiles

Mảng SỐ THỰC DẤU PHẨY ĐỘNG

Mảng số thực dấu phẩy động nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Giá trị trả về

TênLoạiMô tả

oldestBlock

SỐ LƯỢNG

Khối được đánh số thấp nhất trong phạm vi được trả về ở dạng thập lục phân.

baseFeePerGas

Mảng SỐ LƯỢNG

Mảng phí cơ bản của khối trên mỗi gas. Mảng này bao gồm khối tiếp theo sau khối mới nhất trong khoảng trả về, vì giá trị này có thể được suy ra từ khối mới nhất.

gasUsedRatio

Mảng SỐ THỰC DẤU PHẨY ĐỘNG

Một mảng các tỷ lệ gas được sử dụng trên mỗi khối. Các tỷ lệ này được tính bằng tỷ lệ giữa gasUsed và gasLimit.

phần thưởng

Mảng SỐ LƯỢNG

Mảng phí ưu tiên hiệu quả trên mỗi điểm dữ liệu gas từ một khối duy nhất. Nếu khối không chứa điểm dữ liệu nào, thì tất cả các giá trị được trả về sẽ là 0.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_feeHistory","params":["0x10", "latest", [0.1, 0.2, 0.3]],"id":1}' http://localhost:8551
// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": 1,
 "result": {
  "oldestBlock": "0xa5b",
  "reward": [
   [ "0x0", "0x0", "0x0" ],
   ...
   [ "0x5d21dba00", "0x5d21dba00", "0x5d21dba00" ]
  ],
  "baseFeePerGas": [ "0x0", ..., "0x0" ],
  "gasUsedRatio": [ 0, ..., 0.0002963777000002964 ]
 }
}

klay_maxPriorityFeePerGas

Trả về gợi ý về giới hạn tối đa phí gas trả thêm cho giao dịch có mức phí thay đổi theo peb.

LƯU Ý: API này có hiệu lực sau Klaytn v1.8.0

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Giá trị nguyên chỉ giá gas hiện tại tính bằng peb.

Ví dụ

// Request
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"klay_maxPriorityFeePerGas","params":[],"id":1}' http://localhost:8551
// Result
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0xAE9F7BCC00" // 250,000,000,000 peb = 250 Ston
}

Last updated